Prevajanja iz hebrejskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je konkretna storitev potrebna za obdelavo katerihkoli vsebin v pisani obliki, jo lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, v katerem so zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so pripravljeni, da za katerokoli vrsto materialov izvedejo prevajanje iz hebrejskega jezika kot tudi zagotovijo storitev tolmačenja.

Poleg obdelave vseh tistih materialov, ki so povezani izključno s področjem marketinga (PR članki, brošure, zloženke, plakati, vizitke, katalogi in drugi), so specializirani tudi, da v tej različici jezikov prevedejo, tako časopisne članke kot tudi revije katerekoli vsebine. Prav tako maksimalno profesionalno izpolnijo zahteve vseh tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v ruski jezik, ti strokovnjaki pa prevajajo tudi vsako književno delo, ki ga stranka predhodno dostavi.

Če nekdo želi, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo spletne strani ali aplikacije katerekoli vrste potem spletne prodajalne kot tudi programe ter spletne kataloge in na splošno rečeno, vse tiste vsebine, ki so ali povezna z računalništvom, ali jih je možno najti na spletu, dobijo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Pravzaprav zaposleni v konkretni poslovalnici tedaj uporabljajo pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO in s pomočjo katerih se vsebina vseh spletnih materialov prilagaja zahtevam iskalnika. Pravzaprav ti strokovnjaki v toku prevajanja uporabljajo ta orodja in tako na primer spletne strani ali spletne kataloge prilagajajo vsem tem zahtevam, ki jih v določenem trenutku predvideva spletno iskanje oziroma usklajujejo njihovo vsebino z najpogosteje iskanimi besedami s strani uporabnikov spleta. S tem postopkom se lastnikom vseh takšnih vsebin omogoča, da se njihove strani uvrstijo v glavne rezultate iskanja za te besede in izraze, oziroma, da so uvrščene na prvo stran, kar pomeni, da številne osebe lažje prihajajo do želenih informacij.


Prevajanje iz hebrejskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v hebrejski jezik

Po potrebi bo izvedeno tudi prevajanje besedil iz hebrejskega v ruski jezik in v principu se njihova tematika lahko nanaša na katerokoli naravoslovno ali družbeno znanstveno disciplino in predvideno je, da ti strokovnjaki poleg poljudnih besedil, vsekakor lahko prevajajo tudi tista, ki veljajo za znanstvena oziroma strokovna.

Pravilnikom je predvideno, da materiale te vrste stranka mora elektronsko dostaviti na obdelavo oziroma jih najprej skenira, in pošlje na uradni elektronski naslov te institucije, enak pa mora biti tudi postopek prevzemanja. Prav tako je zainteresiranim strankam tudi ponujeno, da se, tako dostava kot tudi prevzemanje izvedeta na neki drugi način, o čemer se lahko natančno pozanimajo v predstavništvu te institucije.

Kadar je treba popraviti napake v izdelanih prevodih, se angažirajo profesionalni korektorji in lektorji zaradi izvajanja redakcije. Konkretna storitev je prav tako na razpolago strankam v okviru omenjene institucije in po izvedeni lekturi in korekturi se predhodno prevedeni materiali lahko brez težav uporabljajo.

V okviru storitve, ki vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz hebrejskega v ruski jezik, posamezniki lahko izberejo tudi eno od dodatnih storitev, ki se nanašajo na njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Pravzaprav na ta način dobijo reklamna sporočila in vse vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) oziroma serij kot tudi filmov (dokumentarni, igrani, risani in animirani), tako jih potencialnim gledalcem ali poslušalcem lahko takoj predstavijo.

Da bi vsaka posamezna stranka, ki jo zanima tolmačenje v tej različici jezikov, dobi maksimalno profesionalno storitev, mora predhodno posredovati vse podatke o manifestaciji, za katero mu je navedena storitev potrebna. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmač poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja v navedeni različici jezikov lahko izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, pa se prav na podlagi principa organizacije samega dogodka tudi določa, točno katero vrsto te storitve omenjeni strokovnjaki tedaj uporabijo. Najem opreme za simultano tolmačenje bo prav tako ponujen vsakemu posamezniku, za katerega manifestacijo je predvidena uporaba te vrste tolmačenja.

Posebej je treba tudi omeniti, da zaposleni v okviru te institucije profesionalno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z neposrednim prevajanjem dokumentov iz hebrejskega v ruski jezik. Ne samo, da strankam zagotavljajo to storitev, ampak na podlagi pooblastil, ki jih posedujejo, prav tako izvajajo tudi overitev vsakega dokumenta, za katerega se izvaja prevajanje. Točneje rečeno, zapriseženi sodni tolmač tedaj postavlja svoj žig na prevedeni dokument, toda to ima pravico storiti šele potem, ko se osebno prepriča, da je ta enak kot tudi izvirnik.

Zaradi tega je izjemno pomembno, da se spoštuje pravilo, ki se nanaša na obveznost dostave izvirnih dokumentov, kar posamezniki lahko storijo ali s pošiljanjem preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko ali osebno dostavo v prostore poslovalnice.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci poleg vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list in drugi), lahko kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).

V skladu s potrebami posameznikov najprej prevajajo vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in jih potem tudi overijo. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o nekaznovanosti kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi številne druge vrste ali potrdilo in soglasij ali izjav oziroma potrdil.

Da bi strankam bilo dovoljeno na elektronski naslov poslati vsebine, za katere želijo dobiti prevajanje v tej različici jezikov, morajo zahtevati njihovo nujno izdelavo, ker je samo tedaj dovoljeno prekršiti v določeni meri pravilo in izvirne dokumente dostaviti kasneje na vpogled temu strokovnjaku.

Poleg že omenjenih dokumentov profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v ruski jezik, kar pa pomeni, da prevajajo vse dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava. Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma vseh drugih vrst sodnih odločb, kompletno obdelujejo tudi sodne sklepe, zatem pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije kot tudi pritožbe oziroma licence vseh vrst ter sodne odločbe in tožbe kot tudi certifikate in vse ostale pravne akte.

Prav tako bodo poskrbeli tudi za prevajanje vsebine, tako medicinske (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi) kot tudi poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki se na poslovni proces določene pravne osebe nanaša).

Glede na to, da je vsak posameznik dolžan priložiti izvirne dokumente na vpogled, je predvideno, da po koncu njihove obdelave lahko osebno pride v poslovalnico in na ta prevzame kompletno obdelane vsebine. Toda ta institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi dodatno storitev, ki vključuje dostavo prevedenih in z žigom sodnega tolmača overjenih dokumentov na naslov stranke. Glede na to, da to dodatna storitev, je predvideno, da jo stranka plača osebno, in to kurirju, pri čemer ceno v tem primeru določa pristojna služba, ki tudi dostavi vsebine.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi katerikoli dokument ali neko drugo vsebino, ki je povezana s področjem znanosti ali izobraževanja. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, diplomskih in seminarskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet, izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v ruski jezik, toda ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi prepis ocen ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vse ostale materiale, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Poleg vseh informacij, ki smo jih navedli, je posebej pomembna tudi tista, ki se nanaša na overitev s tako imenovanim Haškim žigom. Pravzaprav gre za žig, ki je bolj poznan kot Apostille in ki sodi v postopek tako imenovane nadoveritve. Zelo je pomembno, da stranka samostojno pridobi vse informacije o tem, ker zaposleni v omenjeni instituciji, na žalost niso pristojni za izvedbo tega postopka, pa v skladu s tem tudi imajo obveznosti, da obveščajo stranke o tem. Prav zato bi bilo dobro, da kontaktira z državnimi institucijami, ki imajo edine pravico izvesti to vrsto overitve, in se tudi pozanima, po katerem principu se za konkretne dokumente ta izvaja in ali se Haški žig na te vsebine postavlja po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača ali pa neposredno, preden ti začnejo z obdelavo.

Prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v ruski jezik

Posamezniki, ki želijo v omenjeni jezični kombinaciji dobiti profesionalno obdelane predmetnike in programe fakultet, morajo vedeti, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pristopajo kompletni obdelavi in teh in vseh drugih dokumentov. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki najprej izvedejo neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v ruski jezik in potem v skladu z zakonskimi določbami pristopajo tudi overitvi prevedenega dokumenta.

Za to storitev pa je zadolžen zapriseženi sodni tolmač in potem ko ta na preveden katerikoli dokument postavi svoj žig, to pomeni, da je njegova vsebina v celoti enaka kot tudi vsebina izvirnega dokumenta.

Izjemno pomembna je, da vsaka stranka omenjenemu strokovnjaku dostavi izvirne dokumente na vpogled, toda prav tako se mora zelo natančno pozanimati o nadoveritvi, kar pomeni, da mora v pristojnih institucijah izvedeti, ali se za njegove dokumente izvaja overitev s Haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom.

Vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja prevajalci in sodni tolmači najprej prevedejo v tej različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev. Na ta način stranke dobijo kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju in ostale dokumente iz domene znanosti in izobraževanja. Če je to potrebno strankam, ti strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo tudi seminarske naloge, in to katerekoli tematike kot tudi diplomske naloge.

Na podlagi zahtev bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hebrejskega v ruski jezik kot tudi vseh drugih dokumentov, ki so na določeni način povezani s področjem sodstva ali prava, kot so recimo pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sodne odločbe oziroma certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze in tožbe kot tudi pogodbe, sodni sklepi, licence in drugi.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako strokovno obdelajo vse osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in druga), strankam pa zagotavljajo tudi kompletno obdelano medicinsko dokumentacijo oziroma vse tiste dokumente, ki so uradno v njeni sestavi (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugi).

Poleg znanstvenih del, in to katerekoli kompleksnosti, dolžine in tematike zaposleni v tej instituciji lahko izvajajo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v ruski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi znanstvene patente in na splošno rečeno vse ostale materiale, ki se tičejo znanosti. V skladu z zahtevami obdelujejo vsebino, tako tehnične kot tudi gradbene ter razpisne dokumentacije. To pa pomeni, da poleg navodil za uporabo najprej prevedejo in potem overijo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter številne druge dokumente iz sestave omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je poudariti, da stranke te institucije vsekakor pričakuje tudi profesionalna obdelava absolutno kateregakoli dokumenta, ki ga stranka kasneje mora predložiti določeni instituciji Republike Slovenije. Tako posamezniki poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki lahko omenjene strokovnjake angažirajo, da bi dobili profesionalno prevedeno potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov oziroma vse ostale vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi z obdelavo poslovne dokumentacije. V tem primeru med drugim kompletno obdelujejo, tako letna kot tudi finančna poslovna poročila pa tudi statut podjetja in poslovne odločitve oziroma fakture in revizijska poročila ter ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb ali podjetnika.

Simultano tolmačenje iz hebrejskega v ruski jezik

Poleg osnovne storitve, ki vključuje profesionalno simultano tolmačenje iz hebrejskega v ruski jezik, ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako je treba tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru konkretne institucije, izpolnjujejo tudi pričakovanja strank v zvezi z zagotavljanjem storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje v tej različici jezikov, toda prav tako so specializirani tudi za konsekutivno tolmačenje. Zelo je natančno določeno, kakšne značilnosti mora imeti manifestacija, da bi ti strokovnjaki zagotovili določeno vrsto tolmačenja, pa se izključno na podlagi dostavljenih informacij lahko tudi odločijo, točno katera od vseh teh storitev bo izpolnila zahteve, tako organizatorja kot tudi samega dogodka pa tudi vseh udeležencev. Natančneje rečeno, stranke se obvezujejo, da bodo zaposlene v tej instituciji obvestile, predvsem o tem, kako dolgo naj bi manifestacija trajala, zatem o številu oseb, ki se je bodo udeležile in vsekakor o mestu, na katerem bo dogodek organiziran. Ko bodo zbrane vse te informacije, se izvaja njihova profesionalna analiza in izbere se tista storitev, ki je najbolj koristna za udeležence, oziroma, ki lahko v celoti odgovori na vse zahteve konkretne manifestacije.

Usklajevanje predhodno prevedenih materialov s pravili, ki veljajo v ruskem jeziku, je pravzaprav postopek redakcije, v toku katerega se uporabljajo pravila korekture in lekture. Da malo pojasnimo, obstaja možnost, da lektorji oziroma korektorji, ki so v tej instituciji prav tako zaposleni, ugodijo zahtevam posameznikov, ki posedujejo prevedene materiale katerekoli vrste. Če gre za neprofesionalne prevode, ti strokovnjaki nase prevzamejo izvajanje vseh potrebnih popravkov in te vsebine uskladijo z veljavnimi pravili v ciljnem jeziku in tako njihovim lastnikom omogočijo nadaljnjo uporabo.

Poudarjamo tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz hebrejskega v ruski jezik, pri čemer seveda prevajalci in sodni tolmači profesionalno prevajajo tudi spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma aplikacije in programe, ki jih posamezniki zahtevajo ter vse ostale spletne vsebine. Uporaba SEO pravil (Search Engine Optimisation) je ključna v tem primeru, zato ker ti pri postopku obdelave konkretnih materialov hkrati pristopajo tudi njihovi profesionalni optimizaciji. To pravzaprav pomeni, da se njihova vsebina prilagaja vsem pravilom, ki veljajo v okviru iskalnika, kar vodi do tega, da so prevedeni materiali postavljeni na glavni strani iskanja.

Poleg vseh omenjenih vsebin zaposleni v okviru navedene institucije lahko ustrezno odgovorijo na zahteve zainteresiranih strank v zvezi z obdelavo katerihkoli vrst besedil. Pravzaprav enako profesionalno in kakovostno prevajajo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne materiale. Poleg tistih, ki se ukvarjajo z neko temo s področij komunikologije, farmacije in izobraževanja potem menedžmenta, psihologije, marketinga in filozofije kot tudi medicine, znanosti in komunikologije, profesionalno obdelujejo tudi filozofska besedila, zatem politična, pravna in ekonomska. Če je to potrebno, prevajajo tudi besedila, katerih osnovna tema je usmerjena na področja ekologije in varstva okolja, financ in turizma kot tudi tista, ki se tičejo gradbene industrije, bančništva in informacijskih tehnologij ter vseh drugih vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v ruski jezik

Popolnoma je vseeno, s katero tematiko se ukvarjajo časopisni članki, za katere prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje v tej različici jezikov, saj ti strokovnjaki posedujejo dovolj izkušenj z obdelavo takšnih vsebin. Prav tako na podlagi zahtev posameznikov izvajajo tudi neposredno prevajanje revij iz hebrejskega v ruski jezik, tako strokovnih kot tudi otroških, ilustriranih in drugih. Zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so prav tako zadolženi tudi za obdelavo, tako književnih del katerekoli vrste (poezija, romani, beletristika in druga prozna dela) kot tudi učbenikov.

V skladu z zahtevami posameznikov lahko prevajajo tudi filmske stvaritve kateregakoli žanra in vrste (igrani, risani, animirani in dokumentarni filmi), specializirani so tudi za neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz hebrejskega v ruski jezik, pri čemer po potrebi seveda lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi oddaje, tako zabavnega in informativnega značaja kot tudi izobraževalnega pa tudi tiste, ki so namenjene predvsem najmlajšim gledalcem ali poslušalcem. Moramo omeniti tudi zelo pomembno informacijo, ki se tiče celotnega postopka obdelave vseh omenjenih kot tudi številnih drugih zvočnih in video materialov in je povezana za njihovo kompletno obdelavo. Točneje rečeno, gre za storitvi sinhronizacije ali podnaslavljanja, ki se na zahtevo strank prav tako na razpolago v tej instituciji dostopne.

Ker sodni tolmač in prevajalec že vrsto let obdelujejo tudi različne vsebine, ki so povezane z marketingom, odlično poznajo tudi skoraj vsa pravila reklamiranja. Prav zato tudi navajamo, da je neposredno prevajanje PR člankov in katalogov iz hebrejskega v ruski jezik, ki jih ti strokovnjaki izvajajo, maksimalno profesionalno. Poleg tega strokovno obdelujejo tudi brošure potem reklamne letake kot tudi plakate in zloženke kot tudi vizitke in generalno rečeno vse tiste vsebine, ki se na določen način tičejo marketinga ozirom so v osnovni namenjeni reklamiranju, tako nekega dogodka ali storitve kot tudi izdelkov oziroma konkretnega podjetja.

Cena prevajanja iz hebrejskega v ruski jezik

  • Iz hebrejskega v ruski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!