Prevajanja iz hebrejskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsem zainteresiranim strankam omogočili prihranek časa in dokumente, ki so obdelani v skladu s pravili, profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako njihovo prevajanje iz hebrejskega v češki jezik kot tudi overitev predhodno prevedenih dokumentov.

Generalno rečeno, ta je postopek usklajen z zakonskimi akti in predvideva, da sodni tolmač vsak preveden dokument primerja z njegovim originalom, da bi na ta način ugotovil, ali med njima obstaja določena razlika. Poudarjamo, da se žig sodnega tolmača sme postavi samo na tiste dokumente, ki so istovetni z izvirnikom, tako da v primeru odstopanj mora najprej biti izvedena njihova redakcija. Konkretna storitev vključuje lekturo in korekturo in s katero se napake v prevedenih dokumentih kot tudi v katerikoli drugi vrsti vsebin popravljajo in usklajujejo s ciljnim jezikom.

Predvideno je, da stranka spoštujejo pravilo v zvezi z obveznostjo dostave izvirnih dokumentov na vpogled, tako da lahko samostojno izberejo, na kakšen način bodo to storile. Najenostavneje je, če ji tako ustreza, da pride v poslovalnico konkretne institucije in prinese izvirne dokumente. V primeru, da ji iz kateregakoli razloga ta princip ne ustreza, jih lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, in to na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford.


Prevajanje iz hebrejskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v hebrejski jezik

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse vrste dokumentacij, od osebne (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potni list in drugi osebni dokumenti) preko medicinske (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številne druge dokumente, ki se njenim delom menijo) pa do poslovne dokumentacije (statut podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovnim postopkom).

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v češki jezik ter prevajalci in sodni tolmači lahko strokovno obdelujejo tudi katerikoli drugi dokument, ki je s področjem izobraževanja povezan. Poleg predmetnikov in programov fakultet, diplome in dodatka k diplomi oziroma prepisa ocen kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o rednem šolanju, na zahtevo strank pa prevajajo tudi diplomske oziroma seminarske naloge.

Poudarjamo, da je prevod kateregakoli dokumenta lahko izvedeno tudi v krajšem roku od predvidenega, toda to samo, če to posamezniki. V tem primeru je pomembno, da zainteresirana stranka v najkrajšem možnem roku dostavi vsebine na obdelavo, pa se priporoča, da jih skenira in elektronsko pošlje na elektronski naslov poslovalnice navedene institucije. V skladu s pravili je predvideno, da naknadno pošlje, ali prinese tudi izvirne dokumente, kar mora biti v čim krajšem časovnem obdobju.

Zaposleni v konkretni instituciji v navedeni različici jezikov prav tako lahko prevajajo tudi katere koli dokumente, ki jih je treba predložiti neki pristojni instituciji in jih potem v skladu s pravili tudi overijo. Poleg potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o samskem stanu kompletno obdelujejo potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje oziroma vse ostale vrste, ne samo potrdil ampak tudi soglasij kot tudi izjav.

Zelo je pomembno, da se vsaka stranka odloči, ali zahteva dostavo predhodno prevedenih in overjenih dokumentov na naslov ali pa pride v predstavništvo te institucije, da bi jih na ta način prevzela. Poudarjamo, da je storitev dostave prepuščena kurirski službi, ki jo neposredno od stranke tudi zaračuna, in v tem primeru se cena določa izključno v skladu z veljavnim cenikom službe za dostavo.

Vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije oziroma vse dokumente iz njihove sestave sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo in potem tudi overijo. Poleg gradbenih projektov, izvajajo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v češki jezik, toda v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi navodilo za uporabo potem deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki predstavljajo del katerekoli od navedenih dokumentacij.

Moramo poudariti, da obstajajo dokumenti, ki morajo biti overjeni s še enim žigom, ta storitev pa ni na razpolago v navedeni instituciji, saj njeni zaposleni nimajo dovoljenja, da jo izvedejo. Pravzaprav gre za overitev s Haškim žigom, ki je bolj poznan kot Apostille, to vrsto overitve pa imajo pravico izvesti samo uslužbenci Republike Slovenije, ki so zaposleni v določenih oddelkih okrožnih sodišč. Prav nanje pa se morajo stranke tudi obrniti, preden vsebine dostavijo omenjenim strokovnjakom na obdelavo in pridobiti informacijo, ali je konkretna vrsta overitve za njihove dokumente obvezujoča in ali se ta žig postavlja na začetku ali na koncu celotnega postopka njihove obdelave.

Zaposleni v navedeni instituciji so specializirani tudi za kompletno obdelavo pravnih aktov, tako da je med drugim na razpolago tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v češki jezik kot tudi tožb in sodb oziroma pogodb kot tudi certifikatov in sodnih odločitev, zatem licenc ter sodnih odločb in sklepov, pravnega reda Evropske Unije in vseh drugih neomenjenih pravnih aktov. Poleg tega jih zainteresirane stranke lahko, angažirajo, da bi dobile kompletno obdelane znanstvene patente kot tudi znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale materiale, ki se nanašajo na znanost.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi katerokoli vrsto video oziroma zvočnih materialov (različne vrste oddaj, serije, filmi, reklamna sporočila in drugo), postopek obdelave pa po tem prepustijo svojim sodelavcem, ki so specializirani je zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh vsebin te vrste.

Kadar je to potrebno, zaposleni te institucije ustrezno obdelujejo tudi vse vrste marketinških materialov (plakati, PR članki, vizitke, brošure, reklamne zloženke, katalogi in druge vsebine čiji je osnovni cilj reklamiranje), zainteresiranim strankam pa vsekakor omogočajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v češki jezik. Po potrebi obdelujejo, tako učbenike in revije kot tudi književna dela pa tudi znanstvene in strokovne besedilne vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena na katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved.

Spletni katalogi, programi in spletne strani kot tudi spletne prodajalne pa tudi aplikacije različnih vrst ter številne druge materiale, ki se tičejo računalništva, ali pa so vidni na spletu, so lahko na podlagi zahtev posameznikov, ne samo prevedeni v tej različici jezikov, ampak tudi ustrezno optimizirani. Natančneje rečeno, v toku njihove obdelave sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter jih na ta način prilagajajo zahtevam, ki so v danem trenutku veljavne v okviru iskalnika, da bi se poboljšalo mesto v polju iskanja za te materiale.

Glede na to, da ne velja pravilo o prinašanju oziroma pošiljanju izvirnih vsebin te vrste na obdelavo, kot je to predvideno pri prevajanju dokumentov, je strankam dovoljeno, da jih pošljejo po elektronski pošti, oziroma, da jih prevzamejo na enak način, ko se njihova obdelava konča. Poudarjamo, da lahko to storijo tudi na drugačen način, in predvideno je, da jim zaposleni konkretne institucije zagotovijo vse relevantne informacije o tem.

Storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov je prav tako na razpolago zainteresiranim strankam, pri čemer navedeni strokovnjaki izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz hebrejskega v češki jezik, strankam konkretne institucije pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je izjemne kakovosti. Vsekakor se uradna ponudba za konkretno storitev oblikuje šele potem, ko zainteresirana stranka vse zahtevane podatke posreduje zaposlenim v tej instituciji. Poudarjamo, da se za točno določeno vrsto dogodka uporablja simultano oziroma šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov in je zelo pomembno ugotoviti, katera od teh storitev v celoti ustrezno odgovarja na zahteve udeležencev. Zato je tudi pomembno, da vsaka stranka člane ekipe konkretne institucije informira o tem, koliko oseb bo prisotno, oziroma na kateri točno lokaciji bo dogodek potekal kot tudi koliko je organizator predvidel, da bo ta trajal. In šele potem, ko se izvede profesionalna analiza vseh teh podatkov, bo lahko določeno, katera od omenjenih storitev bo uporabljena.

Profesionalno prevajanje strokovnih revij iz hebrejskega v češki jezik

Poleg obdelave strokovnih revij profesionalni so sodni tolmači in prevajalci, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, specializirani tudi za neposredno prevajanje poljudnih revij iz hebrejskega v češki jezik, katerih tema se lahko nanaša na katerokoli področje. Na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi učbenike pa tudi romane, dela beletrije, pesmi in poeme oziroma absolutno katerekoli književno delo.

Samo dejstvo, da navedena institucija zaposluje tudi korektorje, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje kot tudi lektorje, je zadostna, da vsem strankam, ki posedujejo nekakovostno prevedene vsebine katerekoli vrste v tej različici jezikov, ni treba skrbeti. V toku izvajanja postopka redakcije tako obdelanih materialov se na prvem mestu uporabljajo pravila češkega jezika, da bi omenjeni strokovnjaki lahko čim bolje popravili obstoječe napake v njih in na ta način lastnikom omogočili nemoteno uporabo konkretnih vsebin.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači, na podlagi zahtev posameznikov lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje vizitk in plakatov iz hebrejskega v češki jezik. Poleg tega ustrezno obdelujejo tudi vse ostale materiale, ki so povezani z marketingom, pri čemer mislimo predvsem na reklamne zloženke, PR članke in kataloge oziroma na letake, brošure in vse ostale neomenjene vsebine, katerih glavni namen je predstavitev poslovanja nekega podjetja oziroma plasiranje izdelkov ter reklamiranje storitev ali dogodka. Vsekakor ti strokovnjaki izjemno pozornost posvečajo sporočilu, ki ga ti materiali zelo pogosto vsebujejo, in je namenjeno potencialnim strankam, tako da ga prevajajo in oblikujejo v skladu s pravili, ki veljajo predvsem v govornem češkem jeziku, in to s ciljem približevenja vsebin konkretnih materialov vsem čehom in osebam, ki navedeni jezik uporabljajo.

Izjemno pomembna je tudi storitev optimizacije vseh spletnih materialov, ki jo v toku njihove obdelave zelo profesionalno uporabljajo sodni tolmači in prevajalci te institucije. Neposredno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v češki jezik kot tudi spletnih katalogov, aplikacij in različnih vrst programov kot tudi spletnih prodajaln ter vseh drugih spletnih vsebin imajo zelo pozitiven učinek na poslovanje, prav zato ker se v toku njihove obdelave uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v češki jezik

Ena od vrsta tolmačenja, za katero so specializirani sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v konkretni instituciji, je tudi konsekutivno, toda izvajajo tudi šepetano ter simultano tolmačenje iz hebrejskega v češki jezik. Glede na dejstvo, da je zelo natančno določena vrsta dogodka, za katerega se določena od teh storitev uporablja, je jasno, zakaj se od vseh tistih strank, ki želijo te strokovnjake angažirati, da izvedejo tolmačenje v tej različici jezikov, zahteva, da obveščajo zaposlene v predstavništvu o osnovnih lastnostih same manifestacije, za katero ta storitev mora biti uporabljena. Na prvem mestu je tem strokovnjakom treba dostaviti podatke o številu udeležencev in jih vsekakor obvestiti tudi o mestu, na katerem bo potekala, toda vsekakor je pomembno pravočasno posredovati podatke o trajanju in o sami organizaciji, da bi lahko določili ustrezno storitev. Poudarjamo, da se tudi najem opreme za simultano tolmačenje ponuja vsem strankam, za katere manifestacijo je ustrezna prav ta storitev.

V skladu s postavljenimi zahtevami posameznikov, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz hebrejskega v češki jezik. Kadar zadeva njihovo temo, lahko popolnoma mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno kakovostno prevajajo besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo, ki je povezana, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami. Toda poleg tistih, ki se tičejo ekologije in varstva okolja, zatem področij informacijskih tehnologij, turizma in menedžmenta oziroma komunikologije, marketinga in gradbene industrije, lahko obdelujejo tudi tista besedila, ki so usmerjena na področja, tako psihologije, filozofije in sociologije potem izobraževanja, farmacije, znanosti in medicine kot tudi politike, bančništva in prava kot tudi ekonomije in vseh drugih znanstvenih disciplin.

Poudarjamo tudi to, da navedena institucija zaposluje, tako strokovnjake, ki so specializirani za sinhronizacijo različnih video in zvočnih vsebin kot tudi podnaslavljalce, ki v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje. Pravzaprav je zainteresiranim strankam na razpolago neposredno prevajanje igranih in animiranih filmov iz hebrejskega v češki jezik in pri tem izbirajo, ali želijo, da se te vsebine podnaslavljajo ali sinhronizirani. Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve posameznikov, ki se nanašajo in na obdelavo serija ter zabavnih in izobraževalnih oddaj oziroma risanih in dokumentarnih filmov kot tudi reklamnih sporočil ter informativnih televizijskih in radijskih oddaj kot tudi katerihkoli drugih vrst zvočnih ali video vsebin.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v češki jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg navedenih dokumentov, stranke lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo tudi, da izvedejo neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz hebrejskega v češki jezik kot tudi katerihkoli drugih sodnih odločb pa tudi odločitev in sklepov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi kompletni obdelavi pritožb, pogodb in licenc oziroma pravnega reda Evropske Unije in tožb kot tudi certifikatov, pooblastila za zastopanje in vseh drugih pravnih aktov.

Kadar rečemo, da zainteresirane stranke pričakuje kompletna obdelava, ne samo pravnih aktov, ampak tudi vsakega drugega dokumenta oziroma dokumentacije, to pomeni, da dobijo, tako prevedene materiale kot tudi overjene s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Vsak dokument, ki je po tem principu obdelan, je z zakonskega vidika priznan kot veljaven, kar pomeni, da ima njegov lastnik pravico, da ga uporablja v vsaki situaciji.

Poudarjamo, da je celoten postopek obdelave dokumentov usklajen z zakonskimi določbami, kar pomeni, da bi njihov lastnik mora osebno prinesti izvirne vsebine na obdelavo, ali pa jih poslati na enega od predpisanih načinov.

Prav tako absolutno vsi, ki jih zanima obdelava kateregakoli dokumenta, morajo samostojno pridobiti podatke o postopku, ki je poznan kot nadoveritev, povezan pa je s postavljanjem haškega žiga na konkretne dokumente. Sicer je ta žig poznan pod drugačnim imenom - Apostille in postavlja se samo na dokumente, za katere je to z zakonom določeno.

Poleg pravnih aktov profesionalni sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank lahko obdelujejo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje in drugi) kot tudi kompletno vsebino poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila in številni drugi do zdaj nenavedeni dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe).

Treba je omeniti tudi to, da stranke v okviru te institucije pričakuje možnost, da dobijo neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v češki jezik kot tudi znanstvenih del oziroma znanstvenih patentov ter vseh drugih materialov, ki so povezani izključno z znanostjo. Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo oziroma prevajajo ter potem tudi overijo, tako prepis ocen ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih potem potrdilo o rednem šolanju in diplomske kot tudi seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet ter številne druge vsebine, ki so izključno povezane z izobraževanjem.

Omeniti moramo tudi to, da kdorkoli ima potrebo, lahko prav te strokovnjake angažira za profesionalno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki se uradno obravnavajo kot del medicinske dokumentacije. In ne samo, da omenjeni strokovnjaki lahko pri tem prevajajo in overjajo zdravniške izvide, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drug dokument, ki jo sestavlja.

Predvideno je, da v skladu z zahtevami strank pristopajo tudi kompletni obdelavi, tako laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo kot tudi gradbenih projektov oziroma deklaracij izdelkov in generalno, vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno in razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo.

Absolutno katerikoli dokument, ki ga posameznik po koncu obdelave mora predložiti konkretni državni instituciji lahko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v tej jezični kombinaciji. Na razpolago je najprej prevajanje potrdila o višini dohodkov iz hebrejskega v češki jezik kot tudi potrdil o stanju računa v banki, zatem soglasij za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti, pri čemer stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi katerokoli drugo vrsto, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav.

Cena prevajanja iz hebrejskega v češki jezik

  • Iz hebrejskega v češki je 45 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!