Prevajanja iz hebrejskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje visoko usposobljene strokovnjake, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje, mirno lahko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo profesionalno prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik za katerokoli vrsto materialov v pisani obliki. Prav tako so specializirani tudi za zagotavljanje storitev simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, pri čemer ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi strokovna redakcija oziroma storitev, ki poleg lekture vključuje tudi korekturo, pri čemer strokovnjaki popravljajo vse napake v materialih različne strukture, ki niso dobro prevedeni.

V skladu za zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje vizitk iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi reklamnih zloženk in letakov oziroma PR člankov, plakatov in katalogov pa tudi brošur in vseh drugih marketinških materialov.


Prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v hebrejski jezik

Vsaka stranka te institucije lahko omenjene strokovnjake angažira, da prevedejo časopisne članke in učbenike oziroma strokovna in poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi književna dela in revije.

V primeru, da je to potrebno, bo izvedeno tudi prevajanje spletnih strani in spletnih prodajaln v navedeni jezični kombinaciji, zaposleni te institucije pa lahko prevajajo tudi programsko opremo (katerikoli program ali aplikacijo) kot tudi spletne kataloge in druge vsebine, ki so povezane in z računalništvom in s spletom. Pri tem pravilno implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation (SEO), kar pravzaprav pomeni, da vsebino teh materialov v celoti uskladijo z vsemi zahtevami, ki jih imajo spletni iskalniki.

Vsi, ki zanima obdelava vsebin, ki smo jih predhodno omenili, imajo pravico, da jih na obdelavo pošljejo elektronsko in jih na enak način tudi prevzamejo. Posebej moramo poudariti, da ta institucija strankam omogoča tudi drugačne načine, tako za dostavo materialov na prevajanje kot tudi za njihovo prevzemanje, informacije o tem pa so na razpolago neposredno v predstavništvu.

Člani ekipe navedene institucije so, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi osebe, v katere angažma spadata sinhronizacija in podnaslavljanje katerekoli video ali zvočne vsebine. Najprej bo izvedeno neposredno prevajanje igranih in risanih filmov iz hebrejskega v ukrajinski jezik oziroma dokumentarnih in animiranih kot tudi reklamnih sporočil ter zabavnih, izobraževalnih, informativnih in otroških oddaj pa tudi serij in drugih materialov te vrste in potem vsaka stranka izbere med predhodno ponujenima dodatnima storitvama.

Omenjeni strokovnjaki vsekakor poskrbijo tudi za obdelavo različnih dokumentov, oziroma, da poleg njihovega prevajanja v tej različici jezikov, uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na overitev in katero je izključno zadolžena uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač.

Med drugim lahko prevajajo in overjajo tudi osebne dokumente kot tudi tiste, ki jih je treba predložiti različnim institucijam v naši državi. V skladu s tem jih stranke lahko angažirajo, da bi dobili kompletno obdelano osebno izkaznico oziroma potni list in potrdilo o državljanstvu kot tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz hebrejskega v ukrajinski jezik, seveda pa kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in vozniško oziroma delovno in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji in se obravnavajo kot osebni.

Posebej pomembno je, da vsaka stranka v celoti spoštuje pravilo, ki predvideva obveznost dostave izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču, tako da jih lahko, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma osebno prinese v poslovalnico te institucije, lahko pa se tudi odloči, da pošiljanje prepusti določeni kurirski službi.

V skladu z zahtevami vsakega posameznika mu kompletno obdelani dokument lahko dostavimo na naslov ali predamo v prostorih predstavništva. Prva navedena možnost zahteva dodatno plačilo, glede na to, da se konkretna storitev mora zaračunati ločeno od prevajanja dokumentov in njihove overitve, toda izključno ta služba tudi določa ceno.

Vsebino, tako medicinske (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi dokumenti) kot tudi poslovne dokumentacije (letna poslovna poročila, faktur, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi), v skladu z zahtevami strank profesionalni sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, kadar se to od njih zahteva.

Prav tako lahko ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi vseh drugih dokumentov, ki sodijo med pravne akte, kot so na primer pooblastilo za zastopanje, pritožbe, sklepi in odločitve oziroma pogodbe, tožbe in sodbe kot tudi certifikati in licence ter vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane s področjem prava ali sodstva.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi prevajanje gradbenih projektov v navedeni jezični kombinaciji kot tudi kompletna obdelava laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev oziroma deklaracij izdelkov in navodil za uporabo kot tudi vseh drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije.

Postopek nadoveritve, ki se uporablja za točno določene dokumente in vključuje postavljanje haškega ali Apostille žiga na njih, je v pristojnosti zaposlenih v okviru okrožnih sodišč v naše države, točneje posebnih oddelkov te institucije. Najprej je potrebno, da se vsaka stranka obrne nanje in dobi relevantne informacije o nadoveritvi, kar to v veliki meri olajšuje postopek njihove obdelave.

Poleg dokumentov, ki so povezani izključno s področjem znanosti, prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za to, da kompletno obdelajo vse vsebine, ki so striktno povezane s področjem izobraževanja. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz hebrejskega v ukrajinski jezik, lahko obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju kot tudi diplomo in dodatek k diplomi ter rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale materiale, ki se tičejo predvsem predhodno omenjenih področij.

Prevajanje književnih del iz hebrejskega v ukrajinski jezik

Poleg pesmi in drugih književnih del, ki sodijo med poezijo, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi prevajanje proznih književnih del iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi učbenikov, in to katerekoli tematike in dolžine oziroma kompleksnosti. Poleg tega profesionalno prevajajo tudi ilustrirane, zatem otroške in strokovne revije oziroma časopisne članke, kadar to posamezna stranka zahteva.

V sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji, ki so izključno zadolženi za zagotavljanje storitve redakcije. Njo je treba uporabiti, če obstajajo vsebine različne vrste, za katere je izdelan prevod v omenjeni jezični kombinaciji, toda ta ni posebej kakovosten, glede na to, da so narejene določene napake. Prav njih omenjeni strokovnjaki pri postopku korekture in lekture popravljajo ter te materiale maksimalno korektno prilagodijo ciljanemu oziroma ukrajinskemu jeziku.

Zainteresirane stranke imajo možnost angažirati te strokovnjake, da izvedejo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v ukrajinski jezik. Prav tako je v uradni ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, konkretna storitev pa je strankam na razpolago po cenah, ki so izjemno ugodne. Treba je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci morajo detajlno analizirati podatke o dogodku, da bi izbrali ustrezno vrsto tolmačenja. Najbolj pomembno je, da jih stranke seznanijo s tem, kako dolgo bo konkretna manifestacija trajala, oziroma, da jim dostavijo podatke o številu oseb, ki bodo sodelovale ter o mestu, na katerem bo potekala. Po natančni analizi vseh teh informacij bo odločeno, katera od navedenih storitev v največji možni meri izpolnjuje zahteve in organizatorja in obiskovalcev.

Če se zahteva neposredno prevajanje spletnih vsebin iz hebrejskega v ukrajinski jezik, zaposleni te institucije izvajajo tudi storitev, ki vključuje njihovo strokovno optimizacijo. V skladu z zahtevami iskalnika se uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako se vpliva na njihov položaj, kar v večini primerov predvideva prisotnost spletnih prodajaln ali prevedenih spletnih katalogov oziroma spletnih strani in drugih materialov te vrste na prvi strani iskanja. Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo tudi dovolj izkušenj v profesionalnem prevajanju programske opreme v konkretni kombinaciji jezikov, stranke te institucije lahko dobijo prevajanje tudi za programe in za aplikacije katerekoli vrste.

Neposredno prevajanje televizijskih in radijskih oddaj iz hebrejskega v ukrajinski jezik

Ne glede na to, ali bodo oddaje, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezični kombinaciji, predvajane na radijskih postajah ali televiziji, jih zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford obdelujejo v skladu s pravili. Poleg njih so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani tudi za neposredno prevajanje serij iz hebrejskega v ukrajinski jezik oziroma igranih in risanih kot tudi dokumentarnih pa tudi animiranih filmov ter reklamnih sporočil in vseh drugih nenavedenih video in zvočnih materialov. Prav tako je posebej pomembno poudariti, da omenjena institucija zainteresiranim strankam omogoča, tako storitev sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Seveda lahko prevajamo tudi besedilne vsebine, ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo in ne glede na to, ali so namenjene strokovnjakom specializiranim za določeno področje, ali pa gre za tako imenovana poljudna besedila. Ne samo, da bo strankam omogočena obdelava besedil, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene financ, politike in bančništva oziroma ekonomije in prava, ampak sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine, ki se nanašajo na področja, tako farmacije in medicine kot tudi znanosti in izobraževanja. Prav tako bo lahko izvedeno tudi neposredno prevajanje turističnih besedil iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi tistih, katerih osnovna tema je usmerjena ali na področja sociologije, filozofije in psihologije oziroma gradbene industrije in menedžmenta, ali pa so povezana s področji komunikologije, marketinga ali informacijskih tehnologij oziroma različnih vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Treba je omeniti tudi to, da imajo posamezniki možnost, da v okviru te institucije dobijo tudi maksimalno profesionalno prevajanje za vse vrste marketinških materialov v konkretni različici jezikov. Preden navedemo, za katere vsebine gre, je treba poudariti, da imajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači za sabo imajo potrebne izkušnje z obdelavo različnih reklamnih vsebin ter vsekakor odlično poznajo tudi pravila, ki so prisotna na področju marketinga. Prav v skladu z njimi tudi izvajajo prevajanje plakatov in katalogov iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi reklamnih zloženk, brošur in letakov, po potrebi pa prevajajo tudi tako imenovane PR članke potem vizitke in vse ostale vsebine iz teh področij.

Neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik

V primeru, da se pristopa prevajanju navedenega ali kateregakoli drugega dokumenta, mora biti izvedena tudi overitev, ki jo v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači, da bi bil konkretni dokument s pravnega oziroma zakonskega vidika obravnavan kot popolnoma veljavni. Zahvaljujoč temu, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi te strokovnjake, imajo stranke možnost, da dobijo tudi prevajanje dovoljenja za prebivanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik in overitev obdelanega dokumenta.

Poudarjamo, da je overitev usklajena z veljavnimi pravili in predvideva obveznost vsake stranke, da prinese izvirne dokumente, ali pa jih pošlje na enega od možnih načinov. Prav tako se vsakomur, ki ga zanima prevajanje nekega dokumenta v tej različici jezikov, daje priporočilo, da samostojno izvede vsa preverjanja, ki se nanašajo na postopek nadoveritve oziroma se tičejo postavljanja haškega (Apostille) žiga na konkretne dokumente.

Toda prevajalci in sodni tolmači poleg že omenjenih dovoljenj lahko kompletno obdelajo tudi vozniško, delovno in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o rojstvu potem potni list in potrdilo o državljanstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma katerikoli osebni dokument.

Na podlagi potreb posameznikov se izvaja tudi prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi overitev, tako tega kot tudi vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov kot tudi vsakega drugega neomenjenega dokumenta, ki je uradno v njeni sestavi.

Celotno vsebino, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene oziroma poslovne dokumentacije profesionalni sodni tolmači in prevajalci te institucije v skladu s pravili kompletno obdelujejo. Med drugim lahko prevajajo in overijo deklaracije izdelkov, revizijska, letna in finančna poslovna poročila kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi navodilo za uporabo, poslovne odločitve in deklaracije izdelkov ter katerikoli dokument, ki sestavlja konkretno vrsto dokumentacije.

Poleg neposrednega prevajanja potrdila o stalni zaposlitvi iz hebrejskega v ukrajinski jezik, stranke te institucije lahko angažirajo zaposlene, da kompletno obdelajo potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje kot tudi številne druge vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav in soglasij.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno in kakovostno obdelujejo, tako rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patente kot tudi vsak drugi dokument ali neko vsebino, ki je povezana predvsem z znanostjo. Poleg tega zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za vse vrste pogodb, certifikatov in licenc kot tudi za katerikoli pravni akt (sodni sklepi, odločitve in pritožbe, pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, tožbe, pooblastilo za zastopanje in drugi dokumenti, ki so povezani s pravom oziroma sodstvom).

Seveda bo izvedeno tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v ukrajinski jezik kot tudi diplome in dodatka k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi diplomske in seminarske naloge katerekoli tematike ter vse ostale dokumente in različne vrste materialov, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Cena prevajanja iz hebrejskega v ukrajinski jezik

  • Iz hebrejskega v ukrajinski je 45 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!