Prevajanja iz hebrejskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izkušene strokovnjake, katerih specialnost je tudi neposredno prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik, tako kot tolmačenje in v pisani obliki, bo strankam, ki jih konkretna storitev zanima, omogočena izpolnitev vseh zahtev.

Predvsem je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači te institucije usposobljeni za simultano in konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Prav tako je v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, od interesentov za storitev tolmačenja pa se zahteva, da predhodno dostavijo vse informacije o samem dogodku. Ti strokovnjaki namreč morajo biti seznanjeni, tako s točnim številom udeležencev in trajanjem same manifestacije kot tudi z osnovnimi značilnostmi lokacije, na kateri bo potekala, saj se v skladu s tem podatki tudi oblikuje ponudba in se odloči, katera od vseh omenjenih storitev mora biti uporabljena.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz hebrejskega v estonski jezik, ti strokovnjaki pa lahko obdelajo tudi, tako katerekoli književno delo ali učbenik kot tudi vsebino vsake vrste revij. Seveda sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila katerekoli tematike pa tudi časopisne članke.


Prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik

Če stranke zahtevajo prevajanje, tako spletnih strani ali spletnih prodajaln kot tudi aplikacij, zatem spletnih katalogov in programov ter številnih drugih spletnih vsebin, zaposleni te institucije izvedejo tudi storitev optimizacije. Pravzaprav implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi vsebino vseh teh materialov uskladili s pravili iskanja in tako poboljšali njihov položaj.

Sicer ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, njihova dolžnost pa je, da pomagajo strankam, ki so prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik že dobile za konkretne vsebine, toda niso v celoti zadovoljne s kakovostjo opravljene storitve, ker so storjene napake. Zahvaljujoč pravilom, ki jih določata korektura in lektura oziroma tako imenovana redakcija, stranke v optimalnem roku dobijo profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste, v katerih so popravljene vse predhodno narejene napake.

V sklopu storitve, ki se nanaša na obdelavo različnih vrst video in zvočnih materialov (serije, radijske ali televizijske oddaje, filmi, reklamna sporočila in drugi), sta interesentom na razpolago tudi dodatni storitve v pogledu sinhronizacije in podnaslavljanja vseh takšnih vsebin.

Stranke omenjene materiale lahko na obdelavo pošljejo na e-poštni naslov predstavništva te institucije, če pa jim to ustreza jih lahko na enak način tudi prevzamejo. Vsekakor obstajajo tudi drugačne možnosti, tako za dostavo vsebin te vrste na obdelavo kot tudi za njihovo prevzemanje, vse dodatne informacije o tem pa so strankam na razpolago v sami poslovalnici.

Posebej je treba omeniti informacijo, da na zahtevo strank izvajamo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v estonski jezik kot tudi njihovo overitvijo, ki je usklajena z veljavnim zakonom. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači obdelavo vsakega dokumenta morajo izvesti v skladu z zakonom, da bi ta bil pravno veljaven, oziroma da bi bil obravnavan kot vsak drug priznan dokument.

Zato je izjemno pomembno, da vsaka stranka najprej priloži izvirne dokumente na vpogled in poleg tega, da jih lahko odnese osebno v samo poslovalnico, ji je omogočeno tudi pošiljanje izvirnikov preko kurirske službe oziroma "Pošte Slovenije" in to priporočeno.

Poleg različnih vrst pravnih aktov in osebnih dokumentov zaposleni te institucije obdelujejo tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske oziroma tehnične in razpisne pa tudi poslovne in gradbene dokumentacije iz hebrejskega v estonski jezik.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v skladu s trenutno veljavnimi pravili obdelajo tudi dokumente, ki so na določen način povezani s področjema znanosti ali izobraževanja pa tudi številne druge vsebine, ki jih stranka v skladu s pravili predhodno dostavi na obdelavo.

Dolžni smo poudariti tudi to, da člani ekipe te institucije nimajo pristojnosti za izvedbo storitve nadoveritve, pa se stranka o tem mora samostojno pozanimati. Sicer je omenjena storitev povezana z overitvijo s Haškim žigom, poznanim tudi pod nazivom Apostille, vse informacije o tem pa so interesentom na razpolago v okviru pristojnih služb pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije.

Lastnik dokumentov se samostojno odloči, ali želi v samem predstavništvu te institucije samostojno prevzeti kompletno obdelane vsebine, ali pa ji bolj ustreza druga opcija, ki vključuje angažiranje kurirske službe, da kompletno obdelane dokumente dostavi na naslov stranke. Gre za dodatno storitev, tako da se ta neposredno zaračunava od lastnika dokumentov v skladu s cenikom službe za dostavo.

Poudariti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači svoje obveznosti izpolnjujejo v najkrajšem možnem roku ter ugodijo tudi zahtevam stranka, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v estonski jezik. Glede na to, da gre za posebej kratko časovno obdobje za prevajanje in overitev dokumentov, se pričakuje, da stranka skenirane materiale najprej pošlje na e-poštni naslov in da v čim krajšem roku potem priloži tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi bil postopek v celoti spoštovan.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v estonski jezik

Strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago kompletna obdelava, tako navedenega kot tudi vsakega drugega dokumenta. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v estonski jezik in potem uporabijo pravila v zvezi z njihovo overitvijo, kar je predvideno z veljavnim zakonom. Tako lastnikom vseh dokumentov omogočijo, da v optimalnem roku dobijo materiale, ki so zakonsko in pravno veljavni, kar pomeni, da se lahko brez težav uporabljajo v praksi.

Poleg diplome in dodatka k diplomi lahko zaposleni te institucije kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo. Strankam bo zagotovljeno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, po potrebi pa omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske kot tudi seminarske naloge, zatem znanstvena dela in predmetnike ter programe fakultet, znanstvene patente in vse ostale vsebine, ki so povezane z omenjenima področjema.

V skladu z zahtevami izvajajo neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz hebrejskega v estonski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in številni drugi).

Informacija, da omenjeni strokovnjaki ne morejo izvesti nadoveritve oziroma nimajo ustreznih pooblastil za overitev s Haškim ali Apostille žigom je izjemnega pomena za vse stranke, saj jim priporočamo, da same pridobijo informacije o tem. Pravzaprav je zelo pomembno izvedeti, ali mora konkretni žig biti postavljen na njihove dokumente in v katerem trenutku v toku postopka obdelave, da bi vedeli, kam najprej odnesti dokument in koliko bo približno trajala njegova obdelava.

V primeru, da nekdo to zahteva, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske iz hebrejskega v estonski jezik oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter o smrti. Prav tako prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, zatem prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi potni list, delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi osebno izkaznico in vozniško dovoljenje pa tudi katerikoli drugi osebni dokument.

V skladu s postavljenimi zahtevami kompletno obdelujemo tudi zdravniške izvide, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak dokument, ki je uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Treba je poudariti tudi to, da na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sodnih sklepov iz hebrejskega v estonski jezik oziroma tožb, pogodb in pritožb kot tudi sklepov o razvezi zakonske zveze ter številnih drugih pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe vseh vrst, pooblastilo za zastopanje, certifikati in drugi).

Vse dokumente, ki so povezani s poslovnim procesom neke ga pravne osebe ali podjetnikov, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami obdelajo v dani različici jezikov. Poleg faktur in poslovnih odločitev, stranke lahko dobijo preveden in overjen sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem letna in revizorska poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja ter finančna poslovna poročila in statut podjetja oziroma vse ostale dokumente iz sestave poslovne dokumentacije.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz hebrejskega v estonski jezik oziroma deklaracij izdelkov in navodil za uporabo ter gradbenih projektov in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbeno kot tudi razpisno dokumentacijo.

Tolmačenje iz hebrejskega v estonski jezik

Konkretno storitev na zahtevo strank zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo maksimalno profesionalno, saj so specializirani, tako za šepetano tolmačenje iz hebrejskega v estonski jezik kot tudi za uporabo storitve simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja.

Ker prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri vrste te storitve, jih stranka mora seznaniti s podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka. Zato se tudi zahteva posredovanje podatkov o številu udeležencev potem o trajanju manifestacije ter seveda o tem, na katerem mestu bo potekala oziroma podatki o osnovnih značilnostih te lokacije. Vse te informacije se pozorno obravnavajo, da bi bila opredeljena ustrezna storitev, ki maksimalno korektno odgovori, ne samo na zahteve vseh udeležencev dogodka, ampak tudi organizatorja. Posebej je treba poudariti, da ta institucija ponuja tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, kar pomeni, da bo ta v ponudbo uvrščena, če bo uradno sprejeta odločitev, da omenjeni strokovnjaki uporabijo prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Tako književna dela iz domene poezije kot tudi prozna ti strokovnjaki na zahtevo obdelajo, prav tako pa so specializirani tudi za prevajanje vseh vrst besedil v omenjeni različici jezikov, kar se nanaša in na poljudne in na strokovne vsebine različne tematike.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz hebrejskega v estonski jezik potem učbenikov in vsebine ali otroških ali ilustriranih oziroma strokovnih revij.

Sodni tolmači in prevajalci se bodo potrudili, da maksimalno profesionalno izpolnijo zahteve strank, ki v dani kombinaciji jezikov želijo dobiti prevajanje za različne spletne vsebine. Predvsem mislimo na spletne strani ter programe vseh vrst kot tudi aplikacije potem na spletne prodajalne in spletne kataloge, seveda pa ti strokovnjaki obdelajo tudi vse ostale vsebine, ki so vidne na spletu. Ko rečemo, da izvajajo profesionalno obdelavo vseh omenjenih materialov, to pravzaprav pomeni, da strankam omogočajo tudi storitev profesionalne optimizacije teh vsebin. Preprosto rečeno, sodni tolmači in prevajalci implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da vsebino vseh spletnih materialov maksimalno korektno uskladijo s pravili, ki v tem trenutku veljajo v brskalniku, da bi poboljšali njihov položaj v globalnem iskanju.

Vsak posameznik, ki poseduje prevod v dani različici jezikov za katerokoli vrsto vsebin, lahko v tej instituciji zahteva storitev tako imenovane redakcije. Na zahtevo strank njo izvajajo lektorji in korektorji omenjene institucije in v tem primeru poskrbijo, da vse storjene napake popravijo na najpreprostejši in najhitrejši način. Zahvaljujoč uporabi pravil lekture in korekture lastniki te vsebine lahko zelo hitro praktično uporabljajo, saj so profesionalno obdelane.

V primeru, da je strankam potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz hebrejskega v estonski jezik, morajo tudi vedeti, da jih v okviru te specializirane institucije pričakuje tudi storitev sinhronizacije takšnih materialov oziroma njihovo profesionalno podnaslavljanje. Samo zahvaljujoč temu, je strankam dana možnost, da dobijo kompletno obdelane serije, animirane in igrane filme oziroma reklamna sporočila, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo lahko obdelajo tudi risane in dokumentarne filme kot tudi zabavne ter izobraževalne in otroške potem informativne oddaje in vse ostale zvočne in video materiale, potem pa stranke morajo izbrati, katera od ponujenih dodatnih storitev jim ustreza.

V skladu s postavljenimi zahtevami člani ekipe predstavništva te institucije obdelajo tudi marketinške materiale, ne glede na to, ali gre za vizitke, PR članke ali brošure oziroma reklamne zloženke ter plakate ali kataloge. Pri tem bodo uporabljena pravila reklamiranja, da bi konkretno sporočilo našlo pot do potencialnih uporabnikov reklamirane storitve ali kupcev določenega izdelka.

Cena prevajanja iz hebrejskega v estonski jezik

  • Iz hebrejskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hebrejskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!