Prevajanja iz hebrejskega v flamski jezik


V skladu z zahtevami strank zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi neposredno prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik in v pisani obliki in tudi v obliki tolmačenja.

Pri obdelavi kateregakoli dokumenta prevajalci in sodni tolmači pristopijo tudi uradni overitvi in na ta način potrdijo, da sta izvirni in prevedeni dokument popolnoma enaka.

Osnovni pogoj, ki mora biti spoštovan, da bi overitev potekala v skladu s pravili je, da poleg sebe imajo tudi izvirni dokument, kar je vsaka stranka dolžna zagotoviti.


Prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v hebrejski jezik

Lahko jih pošlje preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije“, ima pa tudi možnost, da jih prinese v poslovalnico te institucije.

Zahteva se, da se vsaka stranka odloči, ali bo prevedene in s strani zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente prevzela osebno v samem predstavništvu te institucije, ali pa bo od zaposlenih zahtevala njihovo dostavo na določen naslov. Vsakdo, ki se odloči za to različico, je tudi dolžan plačati storitev dostave, pri čemer ima izključno pristojna kurirska služba pravico določiti ceno. Stranke je tudi dolžna, da se predhodno pozanima o ceni storitve in da pri prevzemanju ta znesek plača neposredno kurirju.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, potrdil in soglasij) kot tudi pravne akte in osebne dokumente.

V skladu z zahtevami izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v flamski jezik, ti strokovnjaki pa kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene oziroma medicinske dokumentacije.

Med drugim so specializirani tudi za obdelavo različnih vsebin iz domene znanosti in izobraževanja in predvideno je, da izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik za vsak drugi dokument, toda samo v primeru, če se stranka drži omenjenega pravila in na vpogled priloži izvirnike.

Prav tako je posebej pomembno, da je vsakdo, ki želi dobiti kompletno obdelan dokument, seznanjen z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v omenjeni instituciji, ne posedujejo dovoljenja za izvedbo nadoveritve. Postopek, ki je poznan pod tem imenom, se nanaša na overitev s Haškim žigom, sicer poznanim tudi kot Apostille. Prav to je razlog, zaradi katerega se vsaki stranki priporoča, da najprej vzpostavi stik z zaposlenimi na okrožnem sodišču v svojem mestu, ki jo bodo seznanili s tem, ali je ta žig treba postaviti na njene dokumente in na kakšen način se v konkretnem primeru omenjena vrsta overitve mora izvesti.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za nujno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v flamski jezik in pri tem so dovoljena določena odstopanja v načinu pošiljanja vsebin na obdelavo. Da bi prevajalci in sodni tolmači to zahtevo strank izpolnili ter tako hitro prevedli in overili konkretne dokumente, stranka mora konkretne materiale najprej poslati na e-poštni naslov. Vsekakor je njena dolžnost, da priloži izvirnike na vpogled, toda prav tako je postavljena tudi zahteva, da to stori v čim krajšem roku.

Storitev tolmačenja v tej različici jezikov je, prav tako dostopna na zahtevo. Pomembno je omeniti, da zaposleni te institucije poleg simultanega lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji in da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako med številnimi storitvami, ki so dostopne v okviru te specializirane institucije.

Poleg številnih storitev, ki so do zdaj omenjene, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse vrste spletnih vsebin. V tem primeru bo izvedeno, tako njihovo neposredno prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik kot tudi strokovna optimizacija ali spletnih strani, programov in spletnih katalogov ali različnih vrst aplikacij, spletnih prodajaln in drugih materialov te vrste. Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki se bodo potrudili, da na čim boljši način izvedejo implementacijo orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi vsebino vseh teh materialov čim bolje uskladili s pravili samega iskalnika in s tem konkretnim materialom poboljšali položaj.

Prav tako so specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov in revij oziroma književnih del in učbenikov, po potrebi pa izvajajo tudi prevajanje besedil iz hebrejskega v flamski jezik.

Vsekakor se sprejemajo zahteve strank v zvezi z obdelavo video in zvočnih materialov in poleg njihovega prevajanja v navedeni jezični različici ta institucija omogoča tudi sinhronizacijo vseh takšnih vsebin kot tudi storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da bo na zahtevo izvedeno tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz hebrejskega v flamski jezik. V tem primeru se zaposleni te institucije trudijo, da čim bolj pravilno uporabijo smernice, ki jih predvideva področje marketinga, da bi njihovo vsebino čim bolje uskladili s pravili ciljnega jezika.

Vse materiale, ki ne spadajo med dokumente, stranke lahko dostavijo elektronsko, saj je to hkrati najpreprostejši pa tudi najhitrejši način. Na enak način pa jih tudi prevzamejo, ko bo končana njihova profesionalna obdelava. Želimo poudariti tudi to, da ta institucija ponuja tudi drugačne možnosti, ne samo za pošiljanje vsebin na prevajanje, ampak tudi za njihovo prevzemanje, pa je se mora vsaka stranka o njih dodatno informirati, če jo to zanima.

Poleg že omenjenih strokovnjakov, ta institucije zaposluje tudi tiste, ki lahko izvedejo storitvi lekture in korekture za različne vrste materialov. Poudarjamo, da se storitev, poznana kot redakcija, uporablja samo v primeru, ko je prevod iz hebrejskega v flamski jezik neprofesionalen, pa morajo lektorji in korektorji obstoječe napake popraviti in vsebine obdelati v skladu s pravili prevajalske stroke.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v flamski jezik in overitev sodnega tolmača

Vsaki stranki je na razpolago, ne samo neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v flamski jezik, ampak tudi storitev, ki se nanaša overitev prevedenega in tega in vsakega drugega dokumenta.

Gre za specifično storitev v tem smislu, da samo ta prispeva pravni veljavnosti prevedenih dokumentov, saj žig sodnega tolmača mora biti postavljen na vsak prevedeni dokument, da bi se ta lahko obravnaval kot zakonsko in pravno veljaven, oziroma da bi bil priznan.

Pomembno je, da lastnik dokumentov temu strokovnjaku priloži izvirnike na vpogled, ker je to nujen korak pri obdelavi vsakega dokumenta. Zapriseženi sodni tolmači namreč primerja vsebino prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom, da bi bil prepričan, da gre za popolnoma enake materiale, saj samo ti smejo biti overjeni.

Seveda Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi samo storitev overitve prevedenih dokumentov in pri tem lahko pride do ugotovitve določenih napak pri obdelavi vsebin. Če zgodi, da v prevedenih dokumentih obstajajo napake, bo stranki priporočeno, da se izvede storitev redakcije, ki jo v okviru te institucije na zahtevo zagotavljajo lektorji in korektorji.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi navedene institucije, strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v flamski jezik pa tudi potrdila o opravljenih izpitih ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole. Prav tako sodni tolmači in prevajalci poskrbijo za to, da obdelajo prepis ocen, seminarske naloge in predmetnike ter programe fakultet, potem diplomske naloge in vse ostale vsebine, ki so povezane z izobraževanjem, kot tudi tiste, ki se tičejo znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi.

Kadar se to zahteva, kompletno obdelujejo tudi različne vrste izjav, soglasij in potrdil, kot so na primer soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potem potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vse ostale dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam.

Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v flamski jezik. Poleg potnega lista in osebne izkaznice, prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje in vozniško oziroma delovno in prometno kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi vse ostale osebne dokumente.

Celotno vsebino poslovne dokumentacije ti strokovnjaki prav tako na zahtevo kompletno obdelujejo (revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in drugi), specializirani pa so tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v flamski jezik (certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, licence, tožbe, sodne odločbe, pritožbe in sklepi in drugi dokumenti iz domene sodstva ali prava).

Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih je v ponudbi tudi prevajanje zdravniških izvidov v tej kombinaciji, omenjeni strokovnjaki pa prav tako lahko kompletno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsak drugi nenavedeni dokument, ki velja za del medicinske dokumentacije.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi gradbene projekte, zatem deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodilo za uporabo kot tudi vsak drugi dokument, ki je uvrščen ali v razpisno ali v tehnično ali gradbeno dokumentacijo.

Prevajanje reklamnih sporočil iz hebrejskega v flamski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, v skladu z zahtevami vsake stranke obdelajo, ne samo reklamna sporočila, ampak tudi filme vseh vrst in žanrov (animirani, igrani, dokumentarni, risani in drugi), v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje oddaj iz hebrejskega v flamski jezik kot tudi serij ter vseh ostalih video in zvočnih vsebin. V okviru te institucije so zaposleni tudi številni drugi strokovnjaki in med njimi tudi tisti, ki zagotavljajo storitev sinhronizacije vseh zvočnih in video vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Seveda lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov in v odvisnosti od vrste dogodka lahko poteka simultano, šepetano ali tako imenovano konsekutivno tolmačenje. Izključno na podlagi smernic, ki jih dobijo od strank v zvezi z organizacijo samega dogodka, bo določeno, katero od vseh omenjenih storitev ti strokovnjaki morajo uporabiti. Da pojasnimo, v skladu s podatki o številu udeležencev oziroma o predvidenem trajanju manifestacije in o mestu njenega prirejanja bo odločeno, katero vrsto tolmačenja bodo uporabili sodni tolmači in prevajalci. Sicer je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi te institucije, tako da bo vsekakor tudi ta storitev vnesena v uradno ponudbo, če je predvideno, da ti strokovnjaki uporabijo prav simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Omenjeni strokovnjaki v dani različici jezikov prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga oziroma se uporabljajo pri reklamiranju nekega dogodka ali storitve, zatem poslovanja določenega podjetja ali izdelkov.

Poudarjamo tudi to, da je z uradno ponudbo te institucije zajeto tudi prevajanje knjig iz hebrejskega v flamski jezik in v tem primeru poleg učbenikov prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vsako književno delo s področij, tako poezije kot tudi proze. Seveda lahko prevedejo tudi časopisne članke kot tudi vsebino strokovnih in ilustriranih oziroma otroških in vseh ostalih revij.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vse vrste besedilnih vsebin. Povsem je vseeno, s katero tematiko se poljudni ali strokovni besedilni materiali ukvarjajo, saj zaposleni te institucije brez kakršnihkoli težav izvajajo njihovo prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelajo spletne vsebine in če to potrebno in ko to ustreza konkretnemu materialu, uporabljamo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Enostavneje rečeno, ti strokovnjaki vsebino, tako programov in aplikacij kot tudi spletnih katalogov, spletnih strani in spletnih prodajaln usklajujejo s pravili spletnega iskanja ter na ta način poboljšajo njihovo kotiranje.

Poudarjamo tudi to, da sta v okviru te institucije na zahtevo vsake stranke dostopni tudi storitvi korekture in lekture, in sicer ciljem popravljanja vseh storjenih napak v prevedenih materialih.

Cena prevajanja iz hebrejskega v flamski jezik

  • Iz hebrejskega v flamski je 48 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!