Prevajanja iz hebrejskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovna informacija, s katero mora biti seznanjena vsaka tista stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v portugalski jezik, je, da jo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi ta dodatna storitev. Gre za overitev prevedenih dokumentov, ki jo v skladu z zakonskimi določbami in potrebnimi pooblastili izvajajo sodni tolmači. Natančneje, ti strokovnjaki najprej preverijo, ali se prevedeni dokument in njegova vsebina popolnoma ujema z izvirnikom in šele, ko je to tako, postavi svoj žig in uradno potrdi, da so popolnoma enaki. S samim tem se obdelani dokument obravnava kot zakonsko in pravno veljaven, njegov lastnik pa ima pravico, da ga v katerikoli situaciji uporablja.

Ne samo, da prevajalec in sodni tolmač v tej različici jezikov obdelujeta vse osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), ampak odgovorita tudi na zahteve, ki se nanašajo na prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav).

Osebe, ki jih zanima obdelava in teh in vseh drugih dokumentov, so dolžne, da v celoti spoštujejo pravila v zvezi z dostavo materialov na prevajanje, kar pomeni, da mora izvirne dokumente pri tem ali poslati priporočeno s poštno pošiljko oziroma preko določene kurirske službe, ali pa jih v poslovalnico konkretne institucije osebno prinesejo.


Prevajanje iz hebrejskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v hebrejski jezik

Na podlagi zahtev posameznikov sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s pravom. Poleg pravnega reda Evropske Unije, tožbe in odločitve, kompletno obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, pritožbe in certifikate kot tudi pogodbe različnih vrst, zatem licence in sodni sklepi kot tudi sklepi o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih odločb in pravnih aktov.

Postopek overitve dokumentov je predviden za vse vsebine, ki se v navedeni različici jezikov prevajajo, toda samo za nekatere je obvezna izvedba postopka nadoveritve. V tem primeru državni uslužbenci posebnih oddelkov okrožnih sodišč naše države na konkretne dokumente postavljajo Apostille žig, ki je poznan tudi pod nazivom Haški. Prav zato, ker ta vrsta overitve ni v pristojnosti zaposlenih v omenjeni instituciji, se tudi svetuje lastnikom dokumentov, da se najprej obrnejo na pristojne, da bi bili dobro informirani, saj overitev s tem žigom vpliva na zaporedje korakov, ki se izvajajo v toku obdelave določenega dokumenta. Torej dolžni so vprašati, ali je Apostille žig na njihove dokumente sploh obvezno postaviti in v primeru, da je, morajo dobiti tudi informacijo o tem, kdaj je to treba narediti. Poudarjamo, da se za nekatere dokumente overitev s Haškim z žigom izvaja šele po njihovem prevajanju v tej različici jezikov in overitvi s strani pooblaščenega sodnega tolmača, medtem ko obstajajo tudi tiste vsebine, pri katerih se postopek obdelave razlikuje, saj se na njih najprej postavlja Haški žig in potem se prevajata in njegova in vsebina samega dokumenta, pa se šele potem pristopa overitvi omenjenih strokovnjakov.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo, zainteresiranim strankam pa je na razpolago, tako neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz hebrejskega v portugalski jezik kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov potem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in številnih drugih trenutno neomenjenih dokumentov, ki predstavljajo del te vrste dokumentacije.

Poleg možnosti, da pride v predstavništvo te institucije in osebno prevzame dokumente, ki so prevedeni in ustrezno overjeni, ima vsaka stranka pravico, da od zaposlenih v poslovalnici zahteva dostavo kompletno obdelanih vsebin na naslov. V tem primeru mora kurirska služba izvesti dostavo in to storitve v skladu s svojim cenikom tudi zaračunati neposredno od stranke.

Poleg vseh omenjenih dokumentov so ti strokovnjaki specializirani tudi za izvedbo kompletne obdelave, tako poslovne dokumentacije (statut podjetja, fakture, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila in vse ostale dokumente, ki se na poslovanje podjetnika ali podjetja nanašajo) kot tudi gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številne druge dokumente iz njihove sestave).

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta v posebej kratkem roku, toda tedaj je lastnik vsebine dolžan, da jih skenira in pošlje elektronsko, medtem ko izvirne dokumente samo v tem primeru lahko kasneje priloži na vpogled.

Vsekakor stranke lahko v okviru omenjene institucije dobijo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v portugalski jezik kot tudi vseh drugih vsebin, tako s področij znanosti kot tudi iz domene izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in znanstvenih del, prevajajo in potem ustrezno overijo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in seminarske naloge kot tudi prepis ocen, predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge in znanstvene patente oziroma vse ostale vsebine, ki se na določen način tičejo konkretnih področij.

Zainteresirane stranke moramo obvestiti, da so naši zaposleni specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej različici jezikov, pa poleg simultanega po potrebi izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Sicer je vrsta te storitve, ki jo omenjeni strokovnjaki uporabijo pri organizaciji neke manifestacije, odvisna samo od njenih osnovnih karakteristik, pa se prav od zainteresiranih strank tudi pričakuje posredovanje vseh relevantnih informacij (mesto prirejanja, način organizacije, trajanje in število udeležencev). Poleg tega ima konkretna institucija v svoji ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V skladu za zahtevami zainteresiranih strank izvajamo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz hebrejskega v portugalski jezik, toda prav tako je strankam tudi omogočeno, da izberejo med storitvama njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Poleg igranih filmov, in to absolutno kateregakoli žanra, so prevajalci in sodni tolmači pripravljeni, da strokovno obdelajo tudi zabavne oddaje, reklamna sporočila in dokumentarne filme, ali informativne oziroma izobraževalne in otroške televizijske ali radijske oddaje kot tudi animirane filme, serije in risanke ozirokaterokolikoli drugo vrsto ali zvočnih ali video vsebin.

Seveda maksimalno profesionalno izpolnjujejo pričakovanja vsakogar, ki mu je v tej različici jezikov potrebno prevajanje plakatov, vizitk in reklamnih zloženk oziroma katalogov, PR člankov in brošur kot tudi reklamnih letakov in vseh drugih marketinških vsebin.

Pri prevajanju spletnih strani, spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov in ostalih spletnih vsebin se poleg osnovne storitve izvaja tudi njihova profesionalna optimizacija. Zahvaljujoč odličnemu poznavanju pravil uporabe orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), navedeni strokovnjaki vsebino vseh spletnih materialov v celoti prilagajajo pravilom, ki veljajo v okviru iskalnika, da bi jih ta v čim krajšem roku prepoznal kot absolutno najboljše rezultate za točno določene in izraze in besede. Preprosto rečeno, na prvi strani rezultata iskanja se izključno nahajajo vsebine, ki so pravilno optimizirane, kar še kako dobro vpliva na poslovanje. Prav tako ti strokovnjaki lahko v kateremkoli trenutku pristopijo tudi prevajanju programske opreme, oziroma ustrezno obdelajo, tako aplikacije katerekoli vrste kot tudi programe.

Poleg časopisnih člankov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto revij, izvajamo pa tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz hebrejskega v portugalski jezik. Seveda v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi romane oziroma pesmi in beletrijo kot tudi katerekoli književno delo, ki velja za poetsko ali prozno kot tudi učbenike.

Poudarjamo, da osebe, ki jih zanima obdelava navedenih vsebin, niso dolžne dostaviti njihovih izvirnikov na vpogled, ko se to zahteva od strank pri obdelavi dokumentov, pa je postopek precej lažji. Točneje rečeno, lahko jih pošljejo na obdelavo, kot tudi prevzamejo po koncu prevajanja, po elektronski pošti, pri čemer lahko izberejo tudi neki drugi način, ki je na razpolago.

Poleg vseh storitev, ki se nanašajo na prevajanje vsebin v tej jezični kombinaciji oziroma na storitve tolmačenja, ta institucija zainteresiranim strankam zagotavlja tudi izvedbo kompletne redakcije za katerokoli vrsto vsebin. Čeprav je, generalno rečeno, prevajanje iz hebrejskega v portugalski jezik v ponudbi redko katere institucije, vsekakor obstajajo posamezniki, ki trdijo, da so specializirani za to storitev. Toda zelo pogosto se dogaja, da stranke niso zadovoljne z njegovo kakovostjo oziroma dobijo obdelane vsebine, v katerih obstajajo napake, pa jih ne more uporabljati. V tem primeru so lektorji in korektorji, ki so v okviru te institucije zaposleni, dolžni te napake popraviti in da predhodno obdelane materiale prilagodijo portugalskemu jeziku, da bi njihovi lastniki te vsebina lahko uporabljali, ko se za tem pokaže potreba.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v portugalski jezik

Poleg pooblastila za zastopanje zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz hebrejskega v portugalski jezik in potem tudi overitev prevedenega pravnega akta (certifikati vseh vrst, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi, sodne odločbe, licence, pritožbe, pogodbe, tožbe in vsi ostali dokumenti iz domene prava in sodstva).

Zelo je pomembno, da vsakdo, ki želi v navedeni različici jezikov dobiti pravilno obdelan katerikoli dokument, spoštuje pravilo o dostavi materialov, kar pomeni, da pri tem mora izvirne dokumente ali poslati na enega od predvidenih načinov, ali pa jih prinesti, saj jih sodni tolmač pri postopku overitve mora primerjati s prevedenimi vsebinami.

Glede na to, da overitev Apostille z žigom ali tako imenovanim Haškim ni v uradni pristojnosti zaposlenih omenjene institucije, se mora vsaka stranka posamezno najprej obrniti na institucije, ki so za njeno izvedbo zadolžene in pridobiti vse potrebne informacije o tem za določene dokumente.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmač, ko se to od njih zahteva, izvajajo tudi prevajanje potrdila o rednem šolanju iz hebrejskega v portugalski jezik, zatem rezultatov znanstvenih raziskav ter diplome in dodatka k diplomi kot tudi kateregakoli drugega dokumenta oziroma materialov, ki se tičejo znanosti ali izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela katerekoli tematike, prepis ocen, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale vsebine, ki so povezane s konkretnimi področji).

Če je to potrebno, kompletno obdelujejo, tako potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o samskem stanu in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša predvsem na različne vrste potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Poleg tega je na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v portugalski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsi ostali osebni dokumenti), sodni tolmači in prevajalci pa profesionalno in odgovorijo tudi na zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo vseh dokumentov iz sestave ali razpisne ali gradbene oziroma tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi dokumenti, ki so del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij).

Predvideno je, da ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide potem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsak drugi dokument, ki skladu z zakonom spadajo v medicinsko dokumentacijo.

Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, letnih poslovnih poročil in faktur sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz hebrejskega v portugalski jezik in potem ta dokument overijo. Prav tako obdelujejo tudi finančna poslovna poročila, statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi revizijska poročila in vse ostale dokumente, ki se na neki način nanašajo na poslovanje oziroma sodijo med poslovno dokumentacijo. 

Profesionalno prevajanje aplikacij in programov iz hebrejskega v portugalski jezik

Da bi bilo prevajanje programske opreme iz hebrejskega v portugalski jezik profesionalno izvedeno, poskrbijo visoko usposobljeni in izkušeni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega oni strokovno obdelujejo tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in vse ostale materiale, ki so povezani z računalništvom oziroma se lahko vidijo na spletu. Pri postopku njihovega prevajanja, če je to v skladu z zahtevami vsebine, implementirajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo, kar pomeni, da uporabljajo orodja, poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO. Končni cilj takšnega postopka obdelave spletnih materialov je njihovo usklajevanje z zahtevami iskalnika, kar vodi do doseganja precej boljšega položaja v okviru splošnega iskanja in to za predhodno točno določene besede ali izraze. Pravzaprav lastniki teh vsebin občutijo pomemben napredek v poslovanju in to zelo hitro, saj veliko število potencialnih uporabnikov in strank lahko pridobi vse potrebne informacije o njih.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v portugalski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsako književno delo, ki je predhodno ustrezno dostavljeno na prevajanje. Specializirani so tudi za prevajanje ilustriranih, zatem otroških in strokovnih revij kot tudi časopisnih člankov, ne glede na to, s katero tematiko se oni ukvarjajo.

Pri organizaciji neke manifestacije, ali katerekoli vrste dogodka omenjeni strokovnjaki lahko uporabijo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje iz hebrejskega v portugalski jezik. Konkretna institucija je specializirana tudi za najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, ta storitev pa se ponuja pod zelo ugodnimi pogoji in to vsem strankam, za katere manifestacijo je predvidena uporaba prav te vrste tolmačenja. Poudarjamo, da se določanje vrste storitve za določeni dogodek izvaja na podlagi podatkov o njegovem trajanju, zatem o mestu prirejanja in številu oseb, ki bodo prisotne, pa se od zainteresiranih strank pričakuje, da prav te informacije tem strokovnjakom dostavijo. Takoj po prijemu, ti pristopajo profesionalni analizi in ugotavljaj, katera točno vrsta tolmačenja daje maksimum v dani situaciji oziroma katera od vseh teh storitev omogoča udeležencem in organizatorju, da brez kakršnihkoli težav spremljajo določeno manifestacijo.

Neposredno prevajanje besedil iz hebrejskega v portugalski jezik

Tematika besedil, za katera stranke zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici, se lahko tiče, praktično rečeno katerekoli znanstvene discipline, tako iz domene družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo besedil s področij turizma, psihologije in izobraževanja, izvajajo tudi prevajanje besedil s področij gradbene industrije iz hebrejskega v portugalski jezik. Poleg tega prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi z informacijskimi tehnologijami, filozofijo in znanost kot tudi s financami, politiko in komunikologijo, zatem bančništvom, medicino in menedžmentom oziroma sociologijo, ekonomijo in farmacijo ter marketingom, politiko in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Vsekakor so specializirani za prevajanjem reklamnih brošur in zloženk iz hebrejskega v portugalski jezik oziroma vseh drugih marketinških materialov. Poleg že omenjenih, strokovno obdelujejo tudi vizitke kot tudi reklamne letake, zatem PR članke, kataloge in plakate kot tudi vse ostale vsebine, ki se na neki način tičejo reklamiranja. Poleg pravil prevajalske stroke spoštujejo tudi smernice, ki veljajo na področju marketinga, ki jih seveda dobro poznajo. Določeno reklamno sporočilo, ki ga večina teh vsebin nosi, oblikujejo tako, da je jasno vsem osebam, ki uporabljajo portugalski jezik in ki so v stiku s konkretnimi materiali.

Storitvi lekture in korekture sta prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam, ki so storitev prevajanja v tej različici jezikov dobile v okviru katerekoli druge namenske institucije ali pa s strani nekoga, ki meni, da je usposobljen, toda v prevedenih materialih kljub vsemu obstajajo napake. Prav njih pri postopku redakcije izkušeni korektorji in lektorji popravijo, da bi te vsebine v celoti uskladili s pravili, ki veljajo v portugalskemu jeziku.

Seveda d v skladu z zahtevami posameznikov lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentarnih in igranih filmov iz hebrejskega v portugalski jezik, pri čemer prevajalec in sodni tolmač prav tako obdelujeta tudi serije, zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila oziroma risane filme kot tudi animirane ter informativne in ostale vrste oddaj ter katerikoli drugih video in zvočnih vsebin. Prav tako navedena institucija vsem strankam omogoča tudi izvedbo storitve, tako profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja predhodno navedenih materialov.

Cena prevajanja iz hebrejskega v portugalski jezik

  • Iz hebrejskega v portugalski je 50 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 52 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!