Prevajanja iz hebrejskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, ali stranke v tej različici jezikov zahtevajo tolmačenje ali pa prevajanje v pisani obliki, so lahko popolnoma prepričane, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci ustrezno odgovorijo na njihove zahteve.

Na prvem mestu moramo omeniti, da je v ponudbi konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje iz hebrejskega v poljski jezik, vsekakor pa Prevajalski center Akademije Oxford lahko ugodi tudi zahtevam strank v zvezi z najemom opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je omeniti, da se končna odločitev o vrsti storitve, ki bo uporabljena za točno določeno manifestacijo, sprejme šele potem, ko se analizirajo vse dostopne informacije. Pravzaprav gre za to, da se vsaka od teh vrst tolmačenja uporablja v okviru manifestacije, katere značilnosti so jasno določene, pa se zato od strank tudi zahtevajo vsi ti podatki. Poleg tega, da morajo posredovati tudi informacije o točnem številu ljudi, ki bodo prisotni, so zaposlene v predstavništvu te institucije dolžni obvestiti tudi o tem, koliko naj bi dogodek trajal, in kje bo potekal. Prav vse te informacije vplivajo na izbiro ustrezne storitve, pa stranke uradno ponudbo dobijo šele po posredovanju teh podatkov in po njihovi pravilni analizi.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači, v skladu z zahtevami strank lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz hebrejskega v poljski jezik, seveda pa obdelujejo tudi časopisne članke. Prav tako lahko prevajajo tudi vse vrste revij kot tudi književna dela pa tudi učbenike in to ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo.


Prevajanje iz hebrejskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v hebrejski jezik

Poudarjamo, da navedena institucija zaposluje tudi korektorje kot tudi lektorje, ki v skladu z zahtevamii posameznikov uporabijo pravila v zvezi s profesionalno redakcijo materialov. Predvideno je, da se bodo maksimalno potrudili, da pri tem popravijo vse napake v prevedenih vsebinah in ne glede na to, ali gre za besedila, dokumente ali katerokoli drugo vsebino.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerokoli vrsto ali video ali zvočnih vsebin, strankam pa je na razpolago, tako neposredno prevajanje animiranih in dokumentarnih filmov iz hebrejskega v poljski jezik kot tudi obdelava serij potem izobraževalnih in otroških oddaj ter reklamnih sporočil in igranih filmov pa tudi risanih filmov, zabavnih oddaj in generalno rečeno, katerekoli vrste video in zvočnih materialov. Stranke, ki jih zanima ta storitev, dobijo informacijo o tem, da konkretna institucija zaposluje tudi visoko usposobljene profesionalce, ki lahko zagotovijo ali storitev sinhronizacije vseh teh materialov ali pa njihovo podnaslavljanje. Praktično rečeno, vsak posameznik v okviru navedene institucije vse vsebine te vrste dobi kompletno obdelane in pripravljene za nadaljnjo predstavitev.

Zaposleni v okviru omenjene institucije lahko v konkretni jezični različici prevajajo absolutno vsako vrsto spletnih materialov, pri čemer je predvideno, da izvedejo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Natančneje rečeno, pri tem spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi te vsebine uskladili z iskalnikom in s tem omogočili, da kotirajo precej bolje v iskanju. Poleg spletnih prodajaln omenjeni strokovnjaki lahko prav tako obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo, ki jih zahtevajo kot tudi spletne strani ter spletne kataloge in katerokoli drugo vrsto materialov, ki se lahko vidijo na spletu.

Poleg omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevamii zainteresiranih strank profesionalno obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov. Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz hebrejskega v poljski jezik, prav tako lahko obdelujejo tudi PR članke, vizitke in kataloge oziroma plakate, brošure in katerokoli drugo vrsto materialov, ki je striktno povezana s področjem marketinga.

Vsi, ki jih zanima obdelava do zdaj omenjenih vsebin, jih morajo poslati na elektronski naslov konkretne institucije, seveda samo pod pogojem, da jim ta način tudi najbolj ustreza v danem trenutku. Seveda jih po koncu obdelave lahko prevzamejo na enak način, toda morajo vedeti, da obstajajo tudi druge možnosti, tako za dostavo vsebin na prevajanje kot tudi za njihovo prevzemanje in vsak posameznik vse relevantne informacije o tem dobi v okviru samega predstavništva.

Člani ekipe te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v poljski jezik in hkrati tudi za izvedbo njihove overitve.

Navedeni princip obdelave je specifičen v tem smislu, da kot pravno veljaven dokument šteje samo tisti, ki je najprej preveden in potem v skladu z veljavnimi pravili tudi overjen z žigom sodnega tolmača. Sicer je ta postopek usklajen z zakonom, pa je zato vsaka zainteresirana stranka dolžna v predstavništvo prinesti tudi izvirne dokumente, ali pa jih poslati priporočeno in to izključno preko „Pošte Slovenije“ oziroma angažirati določeno službo za dostavo.

Predvideno je, da na podlagi zahtev strank, prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili obdelujejo tudi vsa tiste dokumente, ki so v sestavi medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številni drugi), prav tako pa prevajajo in po tem tudi overijo katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. Vsekakor bo izvedeno tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v poljski jezik kot tudi diplome in dodatka k diplomi potem predmetnikov in programov fakultet kot tudi prepisa ocen ter diplomskih in seminarskih nalog, pri čemer stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi absolutno katerikoli drugi material, ki je s konkretnima področjema na neki način povezan.

Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pogodbe, licence, tožbe, certifikati, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in vsi ostali dokumenti, ki se povezani s pravom ali sodstvom), sodni tolmači in prevajalci pa se prav tako lahko angažirajo tudi za prevajanje oziroma overitev laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev potem gradbenih projektov in deklaracij izdelkov kot tudi navodil za uporabo ter kateregakoli drugega dokumenta, ki v skladu s pravili sodi med gradbeno, razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Seveda da prevajalci in sodni tolmači odgovorijo tudi na zahteve strank, kar zadeva posebej hitro izdelavo prevoda kateregakoli dokumenta, toda v tem primeru stranka izvirnike dostavi kasneje, najprej pa mora skenirati dokumente in jih poslati elektronsko, da bi bil ta postopek izveden v postavljenem roku.

Poleg že omenjenih dokumentov, izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz hebrejskega v poljski jezik kot tudi vsakega drugega osebnega dokumenta. Tako stranke poleg prometnega in vozniškega dovoljenja lahko v okviru navedene institucije, dobijo kompletno obdelane tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in delovno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vse ostale osebne dokumente.

Posebej je pomembno omeniti, da postopek, ki je označen kot nadoveritev in je povezan z overitvijo z Apostille oziroma Haškim žigom, mora biti spoštovan, če je to potrebno. Glede na to, da zaposleni v tej instituciji niso uradno pooblaščeni za izvajanje te vrste overitve, se morajo lastniki dokumentov samostojno pozanimati o vsem, kar je povezano z nadoveritvijo, ker bo tako celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta precej preprostejši.

Kadar se to zahteva, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsi tisti dokumenti, ki jih stranka mora predložiti neki pristojni instituciji in s tem na prvem mestu mislimo na različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v poljski jezik, kar pomeni, da izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi, tako s kompletno obdelavo sklepov o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in faktur kot tudi vseh vrst poslovnih poročil (revizijska, finančna, letna) oziroma ustanovitvenega akta in statuta podjetja kot tudi vseh drugih dokumentov, ki se tičejo poslovanja.

Glede na to, da je mora vsaka zainteresirana stranka priložiti izvirne dokumente, se pričakuje, da prevzemanje kompletno obdelanih vsebin, ali izvede osebno v prostorih predstavništva, ali pa ji bodo dostavljene na naslov. Posebej moramo poudariti, da konkretna storitev zahteva dodatno plačilo, pri čemer ima pri tem izključno služba za dostavo pravico določiti ceno.

Prevajanje deklaracija izdelkov iz hebrejskega v poljski jezik

Kadar na podlagi zahtev strank zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz hebrejskega v poljski jezik, pri tem vsekakor izvedejo tudi overitev.

Pravzaprav je predvideno, da pri tem oseba, ki je uradno pooblaščena, izvede primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim in potem, če je prepričana, da med njima ni razlik, na prevod postavi svoj žig. S takšnim postopkom se konkretnemu dokumentu daje zakonska veljavnost in njegov lastnik ima absolutno pravico, da dokument uporablja ob katerikoli priložnosti.

Zahteva se, da vsaka stranka izvirne dokumente dostavi na enega od razpoložljivih načinov, ali pa jih prinese, vsekakor pa je tudi priporočljivo, da predhodno samostojno preveri vse v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma Haškim žigom.

Kadar je to strankam potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbene projekte in generalno rečeno, vsak drug dokument, ki je v skladu s pravili sodi, tako med tehnično kot tudi razpisno pa tudi gradbeno dokumentacijo.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v poljski jezik (sodbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, licence, pogodbe, pritožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, tožbe in vsi ostali dokumenti, ki so povezani s področjema sodstva in prava), poleg tega pa bodo kompletno obdelana tudi osebna dokumentacija (potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in katerikoli drugi osebni dokument).

Vsekakor profesionalni prevajalci in sodni tolmači ustrezno odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki v tej različici jezikov želi dobiti prevedene dokumente, ki jih mora predložiti pristojnim institucijam. Poleg potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi prevajajo in overjajo, tako potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov oziroma vse vrste potrdil, izjav ali soglasij.

Absolutno vsak dokument, ki se na določeni način tiče, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci lahko najprej prevedejo v konkretni jezični različici in ga po tem v skladu z veljavnimi pravili tudi overijo. Poleg znanstvenih patentov, zaključnih spričevala osnovne in srednje šole ter prepisa ocen lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v poljski jezik. Vsekakor kompletno obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet in diplomske naloge kot tudi potrdilo o rednem šolanju in katerekoli druge vsebine, ki se tičejo predhodno omenjenih področij.

Celotno medicinsko dokumentacijo stranke, prav tako lahko dobite prevedeno oziroma overjeno v tej jezični kombinaciji. Pri tem zaposleni v okviru te institucije kompletno obdelujejo, tako specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in generalno rečeno, vsak drugi dokument, ki se tiče omenjene vrste dokumentacije.

Prevajalci in sodni tolmači, na podlagi zahtev katerekoli stranke prav tako obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki se tičejo poslovanja, pa so tako tudi uvrščeni med poslovno dokumentacijo. Vsekakor med drugim izvajamo tudi neposredno prevajanje letnih poslovnih poročil iz hebrejskega v poljski jezik kot tudi sklepov o ustanovitvi pravne osebe ter revizijskih in finančnih poročil kot tudi ustanovitvenega akta podjetja, poslovnih odločitev in faktura oziroma statuta podjetja in drugih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za podjetnika ali določeno pravno osebo.

Neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v poljski jezik

Kadar se javi potreba za tem, zaposleni predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvajajo prevajanje učbenikov iz hebrejskega v poljski jezik kot tudi književnih del. Na splošno rečeno, prevajalci in sodni tolmači so specializirani za obdelavo in proznih kot tudi vseh poetskih del književnosti. Vsekakor lahko spoštujejo tudi zahteve za prevajanjem časopisnih člankov kot tudi strokovnih ter ilustriranih, otroških in vseh drugih vrst revij.

Ker omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, lahko vse stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz hebrejskega v poljski jezik, izberejo tudi eno od teh storitev. Poleg igranih filmov, in to absolutno kateregakoli žanra, sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični različici obdelajo tudi serije, dokumentarne in risane filme kot tudi reklamne sporočila, oddaje zabavnega in informativnega značaja kot tudi animirane filme ter otroške oddaje, igrane filme in katerekoli druge vsebine, ki morajo biti predstavljene gledalcem ali poslušalcem različnih medijev.

Dobro je poudariti tudi to, da navedeni strokovnjaki lahko v skladu s potrebami strank v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi absolutno katerokoli vrsto marketinških materialov. Poleg neposrednega prevajanja brošur in katalogov iz hebrejskega v poljski jezik, prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi vizitke, plakate in PR članke kot tudi reklamne zloženke pa tudi letake oziroma vse materiale, katerih osnovni cilj je reklamiranje. V principu je popolnoma vseeno, ali se na ta način predstavljajo neki dogodki ali storitve oziroma poslovanje podjetja ali izdelki, saj je princip obdelave takšen, da se posebna pozornost namenja sporočilu, ki ga takšne vsebine nosijo in ki je namenjeno predvsem potencialnim strankam, ki ciljni jezik uporabljajo. V primeru, da je to potrebno lahko omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi vizitke, kar lahko storijo v posebej kratkem časovnem roku.

Šepetano tolmačenje iz hebrejskega v poljski jezik

Ko se v skladu z značilnostmi določene manifestacije določi, ali bodo zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford uporabili šepetano oziroma konsekutivno ali simultano tolmačenje iz hebrejskega v poljski jezik, se šele potem tudi lahko priprav ponudba za to storitev. V principu prevajalci in sodni tolmači lahko vsako od teh storitev uporabijo v skladu s pravili, toda še posebej je pomembno, da so najprej seznanjeni z detajli, ki se nanašajo na dogodek. Pravzaprav je najpomembnejše dobiti informacije o tem, koliko oseb bo prisotnih pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal, in vsekakor tudi podatke o tem, kje bo potekal. Vse te podatke zatem z veliko pozornostjo analiziramo, da bi natančno določili, katera vrsta tolmačenja lahko maksimalno izpolni pričakovanja udeležencev in samega organizatorja, da bi konkretna manifestacija potekala brez težav. Treba je poudariti tudi to, da ta institucija vsem, ki jih to zanima oziroma za katere dogodek je predvidena ta vrsto tolmačenja, omogoča najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Storitvi korekture in lekture sta prav tako na razpolago v okviru omenjene institucije. Natančneje rečeno, predvideno je, da pri postopku redakcije profesionalni lektorji in korektorji uporabijo vsa veljavna pravila in v skladu s potrebami izvedejo popravke v predhodno slabo prevedenih materialih, ne glede na to, ali gre za besedila, knjige, dokumenta ali neke druge vsebine. Cilj zagotavljanja navedene storitve je, da se lastnikom konkretnih materialov omogoči, da jih uporabljajo v praksi, oziroma, da so oblikovani v skladu s pravili, ki jih predvideva poljski jezik.

Neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz hebrejskega v poljski jezik bo izvedeno, kadar to stranke zahtevajo. Mirno lahko rečemo, da so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni za obdelavo besedilnih vsebin, katerih tematika je povezana s katerokoli vejo znanosti in ki so in strokovne in poljudne. Poleg besedil politične, filozofske in ekonomske oziroma turistične, medicinske in sociološke tematike v omenjeni različici jezikov lahko prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo temo iz domene informacijskih tehnologij, gradbene industrije in sociologije kot tudi farmacije in ekologije ter varstva okolja. Vsekakor prevajajo tudi besedila, ki so na določeni način povezana s komunikologijo, financami in bančništvom kot tudi vsa tista, ki se tičejo menedžmenta, prava in marketinga ter izobraževanja, znanosti in psihologije kot tudi katerekoli druge znanstvene discipline.

V situaciji, kadar stranka zahteva neposredno prevajanje spletnih materialov iz hebrejskega v poljski jezik, mora vedeti, da izkušeni prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Gre pravzaprav za tako imenovani postopek optimizacije spletnih strani in spletnih prodajaln ter spletnih katalogov in drugih vsebin, ki so dostopni na globalnem omrežju. Pri tem jih omenjeni strokovnjaki uskladijo s pravili, ki so v danem trenutku veljavna v okviru iskalnika. Takšen princip prevajanja zelo hitro pripelje do tega, da se prav konkretni materiali pojavijo v okviru prvih rezultatov iskanja, in to za tiste izraze in besede, ki so ključni za njihovo vsebino. Zelo je pomembno reči tudi to, da vsi, ki jih to zanima, omenjene strokovnjake lahko angažirajo, če je treba dobiti preveden katerikoli program oziroma neko aplikacijo, glede na to, da posedujejo dolgoletne izkušnje tudi v prevajanju programske opreme v tej kombinaciji jezikov.

Cena prevajanja iz hebrejskega v poljski jezik

  • Iz hebrejskega v poljski je 44 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!