Prevod sa bugarskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na engleski jezik

Za online prevod sa bugarskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na engleski jezik

U timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači, a oni mogu da obrade najrazličitije sadržaje, počev od dokumenata, preko tekstova, pa do web sajtova.

Uz prevođenje sa bugarskog jezika na engleski bilo kog dokumenta, svako ko je zainteresovan kod nas dobija i dokument koji je potpuno obrađen, to jest overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa takav dokument može da se smatra pravno ispravnim i može da bude korišćen kao i svaki originalan dokument. Ali moramo da naglasimo da to nije isto što i overa Apostille pečatom za koju nisu nadležni stručnjaci iz našeg tima, tako da baš iz tog razloga mi klijentima preporučujemo da ako sam potrebni prevodi sa bugarskog jezika na engleski za dokumenta, pre nego što nema dostave sadržaje na obradu dobiju validne informacije koje se odnose na overu haškim pečatom. A njih mogu dobiti u okviru nadležnih službi koje rade pri osnovnim sudovima Republike Srbije i neophodno je da pitaju dve stvari. Naime, prvo moraju da saznaju da li se overa Apostille pečatom mora izvršiti za dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a nakon toga i da li se on stavlja posle ili pre nego što prevodilac i sudski tumač ispune svoje obaveze vezano za obradu dokumenta. U skladu sa tim informacijama će znati gde se nose dokumenta na obradu, odnosno koliko će da traje proces njihove obrade, jer u slučaju da se prvo mora izvršiti overa haškim pečatom, potrebno je da se uradi prevod za sadržinu pečata i za konkretan dokument, što znači da takav postupak traje za nijansu duže nego onaj drugi. Taj postupak se, zapravo smatra uobičajenim, jer se tada radi prvo prevođenje sa bugarskog jezika na engleski, a onda i overa sudskog tumača, pa se na kraju tako obrađen dokument nosi u osnovni sudski tumači radi overe haškim pečatom.

Trebalo bi pomenuti i to da sudski tumač, neposredno pre nego što izvrši overu, mora da uporedi originalan i preveden dokument, tako da se svaki pojedinačni klijent obavezuje da izvrši dostavljanje originala na uvid, pa se zato razlikuje način slanja dokumenata i ostalih sadržaja na prevod. Dokumenta klijenti donose ili lično ili ih šalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, dok ostale sadržaje mogu poslati na mejl i primaju ih isto tako po završetku obrade. Kada sudski tumači i prevodioci budi obradili konkretan dokument, klijenti biraju da li će da ih dobiju na adresu ili žele da ih lično preuzmu, pa ukoliko se odluče za prvu varijantu, to jest za dostavljanje dokumenata na adresu, trebalo bi da znaju da se ta usluga naplaćuje odvojeno od njihove obrade i to u skladu sa aktuelnim cenovnikom konkretne kurirske službe, a plaćanje vrše kada preuzimaju pošiljku.


Prevođenje sa bugarskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na bugarski

Ukoliko neko zahteva hitan prevod sa bugarskog jezika na engleski za ma koji dokument, njemu je dozvoljeno da prvo izvrši njihovo slanje na mail, a kako bi se čitav postupak ubrzao i kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da izađu u susret takvom zahtevu, te da odmah posle toga i to u najkraćem mogućem roku ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala.

Možemo da prevedemo sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, pasoš, venčani list, radna dozvola, umrlica i druga), te će isto tako po potrebi da obrade i sva pravna akta (ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i druga.

Sem toga, kada postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za lekarske nalaze, odnosno za sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, poput na primer uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, informacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, a prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Tako da možemo da obradimo u konkretnoj kombinaciji jezika uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, te sudski tumači i prevodioci obrađuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste potvrda i uverenja, odnosno izjava i saglasnosti.Na zahtev klijenata možemo da obradimo i revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, kao i fakture i osnivački akt preduzeća, te ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za poslovanje različitih pravnih lica ili preduzetnika. Prepis ocena, seminarske i naučne radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast obrazovanja i nauke, takođe pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade.

A uz sve što je prethodno navedeno, klijentima nudimo i prevod za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i za uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju.

Da ne bi bilo zabune, zainteresovane klijente kod nas takođe očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na engleski za mnoge druge sadržaje, a ne samo za dokumenta, te osim toga oni vrše i usmeno prevođenje u toj varijanti. A u zavisnosti od tipa događaja će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje, te ćemo im omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe vršimo i obradu svih sadržaja koji se odnose na oblast interneta (online katalozi, web sajtovi, internet prodavnice, softveri i drugo), ali i onih materijala koji se smatraju usko vezanim za marketing (PR tekstovi, plakati, vizit karte, reklamni flajeri, brošure, katalozi i ostali). Naučne, ali popularne tekstualne sadržaje iz mnogobrojnih oblasti na zahtev klijenata, isto tako obrađuju prevodioci i sudski tumači, a takođe klijenti kod nas dobijaju i prevod sa bugarskog jezika na engleski za udžbenike, časopise, novinske članke i sve vrste književnih dela.

Uz prevod serija, emisija, reklamnih poruka i filmova različitih žanrova i vrsta, Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani omogućuje i njihovo sinhronizovanje, to jest pruža im uslugu titlovanja, a to znači da oni dobijaju kompletno obrađene audio i video materijale.

Trebalo bi da naglasimo i to da svaki onaj klijent koji imao prilike da prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za ma koji tip sadržaja prepusti nekome, ali on nije obrađen u skladu sa pravilima, kod nas dobija uslugu njegove redakture, to jest vršimo uslugu lekture i korekture tako obrađenih materijala, a što će izvršiti visokokvalifikovani lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom.

Prevod presuda o razvodu braka sa bugarskog na engleski jezik

Najpre presude o razvodu braka, a zatim i sve ostale vrste sudskih presuda, odnosno sudska rešenja i odluke, kao i punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, te ugovore i druga pravna akta će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da obrade po najpovoljnijim cenama.

U prilici smo da izvršimo direktno prevođenje sa bugarskog jezika na engleski za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu bilo kog tipa saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, kao i potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa i ostala), te bilo koji tip dokumentacije, počev od tenderske, preko građevinske i tehničke, pa do medicinske. Isto tako, sudski tumači i prevodioci kada je potrebno mogu da obrade na zahtev klijenata osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i lekarskih nalaza, odnosno deklaracija proizvoda. A oni takođe, rade prevod sa bugarskog jezika na engleski za uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za još mnogo drugih dokumenata koja čine sve pomenute tipove dokumentacija.

Naravno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim statut preduzeća, poslovne odluke i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja su vezana za njihovo poslovanje. Sve vrste dozvola i to kako vozačku, tako i dozvolu za boravak, odnosno saobraćajnu i radnu isto tako prevodimo u konkretnoj jezičke kombinaciji, a tu su i prevodi sa bugarskog jezika na engleski za potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, pasoš i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu i sva druga lična dokumenta.

Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na engleski za ma koji dokument koji je usko vezan za oblast obrazovanja ne oklevajte da kontaktirate našu najbližu poslovnicu. A prevodilac i sudski tumač osim svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i diplome i dodatka diplomi, odnosno diplomskih i seminarskih radova, takođe prevode i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i uverenje o položenim ispitima, ali i sva dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i druga).

Kod nas klijenti dobijaju i prevod sa bugarskog jezika na engleski za sva dokumenta i njihovu overu pečatom sudskog tumača, pa se zato zahteva da oni prilikom slanja materijala na obradu dostave i originalne i to isključivo na uvid. U obavezu klijenta spada i provera potrebe za stavljanjem haškog, to jest Apostille pečat na konkretna dokumenta, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac u našem timu nisu za taj tip overe nadležni.

Prevođenje igranih filmova sa bugarskog jezika na engleski

Kada su u pitanju prevodi igranih filmova različitih žanrova sa bugarskog na engleski jezik, svako ko ima potrebu za tim treba da zna da su u našem timu. Kako prevodioci i sudski tumači, tako i stručnjaci koji mogu da pristupe njihovom sinhronizovanju i titlovanju, a kako bi klijenti dobili kompletno obrađene filmove. Oni rade i prevod sa bugarskog na engleski jezik za animirane, odnosno crtane i dokumentarne filmove, ali i informativne emisije, bez obzira da li su one namenjene za prikazivanje na televiziji ili radiju. Isto tako obrađuju i zabavne, odnosno obrazovne, kao i dečije emisije, reklamne poruke, serije i druge audio i video sadržaj.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i profesionalno prevođenje sa bugarskog na engleski jezik za internet sajtove i to uz primenu njihovog optimizovanja, uzevši u obzir da su potpuno upoznati sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način će oni omogućiti vlasniku konkretnog web sajta da vrlo brzo vidi poboljšanje pozicije u okviru globalne internet pretrage. Naravno, oni ce da obrade i mnoge druge sadržaje koji su vezani za internet, poput na primer softvera, to jest različitih aplikacija i programa, a zatim i online prodavnice, kataloge i ostale.

Uzevši u obzir da često postoji potreba da se izvrši prevod sa bugarskog na engleski jezik za popularne tekstove različite tematike. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i one koji se smatraju stručnim, to jest naučnim, a njihova tema se može odnositi na oblast turizma, ekologije i zaštite životne sredine medicine, obrazovanja, filozofije i nauke, ali i na oblast građevinske industrije, politike, sociologije i psihologije, kao i na segment informacionih tehnologija, finansija, menadžmenta i bankarstva, ali i komunikologije i ostalih naučnih disciplina.

Prevodi ilustrovanih časopisa sa bugarskog na engleski jezik

Osim sadržine ilustrovanih časopisa, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa bugarskog jezika na engleski za stručne, ali i za dečije i mnoge druge časopise, odnosno mogu da obrade i novinske članke. Oni isto tako prevode i udžbenike različite kompleksnosti i književna dela, tako da klijenti godina dobijaju u optimalnom roku obrađene romane, prozna i poetska dela, beletristiku i ostale knjige.

Vršimo i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na engleski, a u skladu sa potrebama klijenata sudski tumač i prevodilac primenjuju kako simultani i konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata. Budući da se svaka od navedenih vrsta usluga primenjuje za različite tipove događaja, to mi prethodno od klijenta zahtevamo da nas informišu o svim potrebnim detaljima, a to znači da bi trebalo da naglasi koliko će konkretan događaj da traje, zatim gde se održava i koliko se učesnika očekuje, kao i na koji način je koncipirana njegova organizacija. Tek kada budemo dobili sve te informacije, znaćemo koja od svih ovih usluga je primenljiva i samim tim u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na engleski, naglašavamo da i prevodilac i sudski tumač obrađuju marketinške materijale kada je to potrebno klijentima, tako da osim reklamnih letaka, kataloga i flajera, kod nas klijenti mogu da dobiju i obrađene PR tekstove, odnosno vizit karte i druge marketinške materijale. Spremni smo da u svakom trenutku pristupimo postupku lekture, to jest korekture, a ukoliko naši klijenti imaju urađen prevod sa bugarskog jezika na engleski za konkretnu vrstu sadržaja čijim kvalitetom nisu naročito zadovoljni.


Poslovnica bugarski na engleski engleski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1300 1890 1300 1890
Paraćin 1300 1890 1300 1890
Beograd 1300 1890 1300 1890
Novi Beograd 1300 1890 1300 1890
Banovo Brdo 1300 1890 1300 1890
Mladenovac 1300 1890 1300 1890
Kragujevac 1300 1890 1300 1890
Niš 1300 1890 1300 1890
Leskovac 1300 1890 1300 1890
Sombor 1300 1890 1300 1890
Ćuprija 1300 1890 1300 1890
Čačak 1300 1890 1300 1890
Kraljevo 1300 1890 1300 1890
Požarevac 1300 1950 1300 1950
Smederevo 1300 1890 1300 1890
Užice 1300 1890 1300 1890
Novi Sad 1300 1890 1300 1890
Pančevo 1300 1890 1300 1890
Zemun 1300 1890 1300 1890
Zrenjanin 1300 1890 1300 1890
Šabac 1300 1890 1300 1890
Novi Pazar 1300 1890 1300 1890
Valjevo 1300 1890 1300 1890
Bor 1300 1890 1300 1890
Voždovac 1300 1890 1300 1890
Zaječar 1300 1890 1300 1890
Sremska Mitrovica 1300 1890 1300 1890
Ruma 1300 1890 1300 1890
Subotica 1300 1890 1300 1890
Kruševac 1300 1890 1300 1890
Vranje 1300 1890 1300 1890
Inđija 1300 1890 1300 1890
Vršac 1300 1890 1300 1890
Pirot 1300 1890 1300 1890
Stara Pazova 1300 1890 1300 1890
Aranđelovac 1300 1890 1300 1890
Zvezdara 1300 1890 1300 1890
Obrenovac 1300 1890 1300 1890
Kikinda 1300 1890 1300 1890

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje