Sudski tumač i prevodilac za holandski jezik

Od ukupno 27 miliona ljudi, koliko ih prema zvaničnim procenama govori holandskim jezikom, njih oko 22 miliona se ovim jezikom služi kao maternjim. Reč je o jeziku koji spada u grupu zapadnogermanskih jezika, tačnije u donjofranačku podgrupu i koji se, na svetskom nivou ne uči baš tako često kao strani jezik, što jasno pokazuju i navedeni podaci. Samim tim je i veća važnost koju imaju prevodioci i sudski tumači za holandski jezik koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i koji svim zainteresovanim klijentima pružaju uslugu prevoda i finalne obrade dokumentacije sa holandskog na naš jezik, odnosno sa našeg na holandski, ali i sa i na mnoge druge svetske jezike.

Reč je o tome da kod nas klijenti mogu da dobiju i usluge koje pružaju prevodilac i sudski tumač za holandski jezik, a koje osim srpskog ukljčuju i preko 40 stranih jezika, tako da osim prevoda sa španskog, nemačkog, italijanskog, ruskog, engleskog, portugalskog, grčkog i francuskog na holandski, odnosno sa holandskog na ove jezike, prevodimo i različite materijale sa: švedskog, slovačkog, albanskog, mađarskog, norveškog, turskog, rumunskog, hrvatskog, poljskog, finskog, slovenačkog, bugarskog, arapskog, kineskog, danskog, češkog, ali i japanskog, korejskog, ukrajinskog, estonskog, te romskog, znakovnog i latinskog na holandski, kao i sa holandskog na bilo koji od pomenutih jezika.

Podrazumeva se da kod nas uz uslugu prevoda dobijate i uslugu njegove overe za koju je zaduženo lice ovlašćeno od strane nadležnih institucija Republike Srbije, odnosno sudski tumač za holandski jezik. Ova usluga je izuzetno značajna kod obrade dokumenata i različitih vrsta dokumentacije, jer prevod u ovom slučaju nema nikakvu vrednost u pravnom smislu, ukoliko ne poseduje i pečat zvaničnog sudskog tumača. Jedino dokument koji je obrađen na taj način može da se smatra zakonski i pravno ispravnim, a osnovni razlog za to jeste što pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu, praktično gledano pokazuje da je u pitanju sadržaj koji je isti kao i onaj koji postoji u originalnom dokumentu, pa se u tom smislu i može predati bilo kojoj nadležnoj instituciji kada postoji potreba za tim.

Takođe, čitav postupak obrade dokumenata je jasno određen procedurom koja je propisana zakonom, a koja podrazumeva da sudski tumač za holandski jezik mora da uporedi originalna i prevedena dokumenta, pa tek onda može da izvrši overu prevoda, ali samo ako je siguran da su u pitanju istovetni sadržaji. U suprotonom, odnosno ukoliko ustanovi da među njima postoji ma kakva razlika, dokument ne može da bude overen, a sudski tumač je dužan da na propisan način o tome informiše klijenta, kao i da mu preporuči izvršenje usluge redakture. Za pružanje ove usluge su zaduženi korektori i lektori, koji su isto članovi našeg tima i koji će izvršiti sve potrebne ispravke kako bi sadržaj dokumenta bio veran originalu, te kao takav mogao da bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Kod nas možete da dobijete prevod i overu svih ličnih dokumenata, kao i onih koja su vezana za poslovanje neke kompanije, a lična karta, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlica i krštenica su samo neka od njih. Takođe, prevodimo i potvrdu o prebivalištu, pasoš, ali i sve vrste dozvola, poput radne i dozvole za boravak, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, te rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, fakture, bilanse stanja i uspeha, odnosno sve vrste poslovnih odluka, ugovora i izveštaja, a prvenstveno finansijske, revizorske i godišnje.

Na zahtev klijenata, naši prevodioci i sudski tumači za holandski jezik obrađuju i: lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, odnosno medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tendere.
Sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, takođe će obraditi prevodilac i sudski tumač za holandski jezik, a to se najpre odnosi na svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi. Naravno, prevodimo i overavamo i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se pomenutih oblasti, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i ostala dokumenta ove vrste.

Prevodilački centar Akademije Oxford spada u jednu od retkih institucija koja ima stručnjake posebno usmerene na prevođenje tekovina Evropske Unije, uzevši u obzir da je reč o specifičnim dokumentima, a prevodilac i sudski tumač za holandski jezik obrađuju i sve vrste ugovora, sudskih presuda, ali i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, te punomoćja za zastupanje, kao i sva nepomenuta pravna akta.

Nismo zaboravili ni na ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, poput: potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o neosuđivanosti, a prevodimo i sve ostale vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda.

Prilikom prevođenja i overe dokumenata naši prevodioci i sudski tumači za holandski jezik se u potpunosti rukovode svim pravilima prevodilačke struke, te iz tog razloga naglašavaju klijentima da postoje i ona dokumenta kod kojih nije dovoljno samo izvršiti prevod i overu da bi mogla da se koriste, već kod njih zakon nalaže i dodatnu vrstu overe, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, već određeni sudski organi Republike Srbije i to prvenstveno osnovni sudovi u mnogim gradovima. Ova vrsta overe podrazumeva stavljanje haškog Apostille pečata i vrši se uvek uz overu sudskog tumača, stim što se nekada prvo stavlja haški pečat, pa se kod takvih dokumenata prevodi i njihova sadržina i sadržina Apostille pečata, dok se kod nekih drugih prvo radi prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se stavlja i haški pečat. A uzevši u obzir da za ovaj postupak nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač za holandski jezik to oni nisu ni u obavezi da vam daju ove informacije, već ste vi dužni da ih samostalno i na vreme pribavite u onoj instituciji u vašem gradu koja je nadležna, tako da tačno znate prvo da li je uopšte za vaš dokument potrebna i ova vrsta overe, a onda i da li se Apostille pečat stavlja na početku ili na kraju procesa njegove obrade, jer ćete tako tačno znati da li dokument prvo nosite u sud ili ga donosite nama na obradu.

Samim tim što su klijenti dužni da dostave i originalna dokumenta ako su im potrebne usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači za holandski jezik, to znači i da se način slanja dokumenata na prevod bitno razlikuje u odnosu na slanje svih onih materijala za koja nije potrebno izvršiti overu. Naime, sadržaje za koje se ne zahteva overa možete poslati čak i na mejl, čime ćete u velikoj meri skratiti čitav proces obrade sadržaja, jer i mi vama na istovetan način možemo poslati prevedene tekstove, novinske članke, knjige ili bilo koje druge materijale za koje se ne zahteva overa sudskog tumača.

A dokumenta koja želite da obrade naš prevodilac i sudski tumač za holandski jezik možete da pošaljete preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe na adresu bilo koje naše poslovnice, mada možete i da nam ih donesete lično. Vrlo slično je i preuzimanje, koje može da bude ili lično ili slanjem prevedenih i overenih dokumenata putem kurirske službe na adresu klijenta. Međutim, usluga slanja nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata, tako da su klijenti dužni da izvrše plaćanje kada preuzimaju pošiljku i to direktno kuriru koji im je dostavlja, a prema ceni koja se nalazi u aktuelnom cenovniku službe koja vrši dostavu.

Osim dokumenata i uopšteno prevođenja u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači za holandski jezik će na vaš zahtev da izvrše i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje i to bez obzira koji jezik je uključen u kombinaciju sa holandskim. Naši stručnjaci su specijalizovani i za konsekutivno, ali i za simultano, kao i za prevođenje uz pomoć šapata. Samim tim što kod nas možete da dobijete sve vrste usmenog prevoda, vrlo je važno i da nam na vreme dostavite informacije o događaju za koji vam je potrebno prevođenje, kako bi prevodilac i sudski tumač za holandski jezik mogli da vam daju ponudu za upravo onaj vid usmenog prevoda koji će u potpunosti odgovoriti na sve zahteve tog događaja. A pored ove usluge vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Prevodioci i sudski tumači za holandski jezik će na vaš zahtev obraditi i mnoge druge vrste sadržaja i to sasvim sigurno po najpristupačnijim uslovima na tržištu, a vaše je samo da nam iznesete sve zahteve, te da ispoštujete proceduru slanja materijala, a sve ostalo je naša briga!Prevođenje sa holandskog i na holandski jezik

Sa holandskog i na holandski jezik prevodimo sve vrste dokumenata, počev od ličnih i poslovnih, preko onih koji se odnose na oblast obrazovanja i nauke, pa do svih vrsta dokumentacije, poput tenderske, građevinske, tehničke, medicinske i mnogih drugih. Osim dokumenata prevodimo i sve ostale vrste sadržaja, poput knjiga, tekstova, časopisa, članaka iz novina, ali i filmove, serije, emisije, te web sajtove, softvere, kao i sve one materijale koje zahtevaju naši klijenti. Vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa holandskog i na holandski jezik, ali i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni, ali koji ne zadovoljavaju preciziran nivo kvaliteta, koji jasno određuje prevodilačka struka.

Ono po čemu se Prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge institucije ove vrste nije samo kvalitet, brzina izrade i cene koje su u najmanju ruku pristupačne, već i činjenica da klijenti kod nas mogu da dobijiu i uslugu prevoda sa holandskog na srpski jezik, odnosno sa srpskog na holandski, ali i prevod koji uključuje holandski i bilo koji od preko 40 jezika koje imamo u ponudi. U praksi, to znači da vam nudimo prevođenje sa holandskog i na holandski jezik uz kombinaciju sa nekim od sledećih jezika: ruski, grčki, italijanski, francuski, portugalski, španski, nemački, engleski, češki, ukrajinski, rumunski, poljski, hrvatski, mađarski, turski, slovački, albanski, japanski, danski, kineski, bugarski, finski, makedonski, estonski, švedski, korejski, bosanski, znakovni, norveški, slovenački, latinski, romski, kao i još mnogo jezika koje govore ljudi u celom svetu.

Poseban akcenat naših usluga je stavljen na prevođenje dokumenata sa holandskog i na holandski jezik, uzevši u obzir da su najčešći zahtevi koje nam upućuju klijenti vezani za ovu uslugu. A kod nas vas uz prevod očekuje i usluga overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za odabrani jezik, tako da dobijate kompletnu uslugu na jednom mestu, te u relativno kratkom roku imate dokument koji je spreman za dalje korišćenje.

Ipak, da sve nije baš toliko jednostavno, potvrđuje i podatak koji se odnosi na overu haškim Apostille pečatom, a koji se zahteva samo za pojedina dokumenta. Ukoliko su i vaša dokumenta u ovoj grupi, onda je vrlo važno da saznate da li se Apostille stavlja prvo, pa se onda dokument prevodi i overava ili se stavlja nakon što ga naši stručnjaci prevedu i overe. Vrlo je važno da dobijete ovaj podatak pre nego što počne i zvanično obrada vaših dokumenata, jer ćete time maksimalno poštedeti sebe gubljenja vremena, a morate da znate i to da ako se za vaš dokument zahteva varijanta koja je prvo pomenuta, odnosno kada se najpre stavlja haški pečat, tada se prevode i dokument i ovaj pečat, što može donekle da utiče i na vreme koje je potrebno da se takav dokument obradi. Imajte na umu da je overa haškim pečatom u nadležnosti sudskih organa naše zemlje, te da se ona vrši u osnovnom sudu, tako da je to jedina institucija u kojoj možete da dobijete prave informacije, a naši stručnjaci nisu dužni da vam daju bilo kakve informacije u vezi sa overom Apostille pečatom, jer nisu za nju odgovorni.

Od ličnih dokumenata, sa holandskog i na holandski jezik prevodimo apsolutno sva, počev od lične karte i pasoša, preko uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, te izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, odnosno krštenice, venčanog lista i umrlice, pa do svih vrsta dozvola (dozvola za boravak, radna dozvola, saobraćajna dozvola i vozačka dozvola).

Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se tiču poslovanja, kako firme, odnosno privrednog društva, tako i preduzetnika, kao što su: fakture, finansijski izveštaji,bilansi uspeha, statuti i osnivački akti preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, revizorski izveštaji, poslovne odluke, godišnji izveštaji, ali i tekovine Evropske Unije, te sve vrste sudskih rešenja, presuda, žabi, tužbi i odluka, kao i punomoćja za zastupanje, te sva ostala pravna akta.

A sa holandskog i na holandski jezik prevodimo i deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja čine kako medicinsku, tako i građevinsku i tehničku, te dokumentaciju za tender.

Dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se tiču isključivo oblasti nauke i obrazovanja, takođe na vaš zahtev prevodimo sa holandskog i na holandski jezik. A pod tim mislimo na diplomske, seminarske i naučne radove, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, te rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, naučne patente, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i ostala dokumenta koja spadaju u ovu grupu.

Potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, ali i saglasnost za zastupanje, kao i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava takođe prevodimo sa holandskog i na holandski jezik.

Uz to, kod nas možete da dobijete i prevod svih vrsta tekstova, kako onih koji su namenjeni plasiranju za uži krug stručnjaka, tako i onih koji će biti plasirani javno. Što se tiče teme ovakvih sadržaja, ona se može najjednostavnije rečeno odnositi na bilo koju oblast, tako da sa holandskog i na holandski jezik prevodimo tekstove čija tema je vezana za marketing, finansije, različite grane društvenih i prirodnih nauka, ali i one koji obrađuju temu iz oblasti sociologije, prava, ekonomije, te psihologije, bankarstva i menadžmenta, kao i one koji imaju za temu oblast filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno građevinske industrije, turizma, obrazovanja, te medicine, komunikologije, nauke, farmacije, odnosno informacionih tehnologija. Jasno, sve navedeno je tek manji deo oblasti za koje može biti vezana tema tekstualnih sadržaja koje će naši stručnjaci da obrade u skladu sa vašim zahtevima.

A sa holandskog i na holandski jezik prevodimo i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program koji vam je potreban, kao i sadržine online kataloga i prodavnica, te web sajtove. Poseban akcenat tokom prevođenja ovakvih sadržaja se stavlja na primenu važećih SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi se određenom internet sadržaju omogućilo mnogo bolje pozicioniranje u okviru pretraživača, čime se postiže i jedan od glavnih ciljeva prevođenja ovakvih vrsta materijala.

Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da obrade i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, odnosno romane, poeziju, prozu, beletristiku, ali i književna dela ostalih žanrova. Takođe, prevodimo novinske članke i časopise svih vrsta, kako dečije, tako i stručne, ilustrovane i ostale vrste.

Ukoliko su vam potrebni prevodi različitih materijala iz oblasti marketinga, tu su naši stručnjaci koji u obradi ovakvih sadržaja imaju sasvim dovoljno iskustva da će vrlo brzo da obrade i plakate, vizit kartice, te flajere i reklamne letke, ali i sadržinu kataloga, kako usluga, tako i proizvoda, kao i brošura i PR tekstova.

Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i onim stručnjacima čija specijalnost je usmeno prevođenje sa holandskog i na holandski jezik, tako da kod nas možete da angažujete prevodioce i sudske tumače usmerene na simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. Uz to, kada to određeni događaj zahteva, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijoj ceni na tržištu.

Kod nas možete da dobijete i uslugu redakture sadržaja koji su već prevedeni, ali to nije izvršeno u skladu sa pravilima koja se primenjuju u okviru prevodilačke struke.

Postoji još jedna usluga po kojoj se izdvajamo u odnosu na druge, a odnosi se na prevođenje video i audio sadržaja sa holandskog i na holandski jezik. Razlog zbog koga se ova usluga razlikuje treba tražiti u činjenici da klijenti kod nas dobijaju kompletnu uslugu obrade, koja podrazumeva da uz prevod filmova, serija, reklamnih poruka i emisija, vršimo i njihovu sinhronizaciju ili, pak titlovanje, a prema zahtevima klijenta. Uz reklamne poruke i serije, sa holandskog i na holandski jezik prevodimo i zabavne, obrazovne, ali i informativne, te dečije emisije, kao i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove.

Da bismo mogli da ispunimo vaše zahteve u potpunosti, te da vam omogućimo da dobijete prevod svih materijala sa holandskog i na holandski jezik, neophodno je da se u potpunosti pridržavate uputstava za dostavu, što se naročito odnosi na dokumenta i sve vrste dokumentacije, budući da se za njih zahteva overa pečatom sudskog tumača, te da se iz tog razloga i zahteva da klijenti dostave i originalna dokumenta i to samo na uvid, jer sudski tumač ima obavezu da ih uporedi sa prevodima, kako bi utvrdio da se ne razlikuju. Tek kada je sasvim siguran da ne postoji razlika između njih, on overava prevod, a u slučajevima kada utvrdi da postoji razlika, on je u obavezi da vlasnika dokumenata obavesti o tome na propisan način, kao i da mu predloži izvršenje redakture prevedenih materijala, kako bi mogao da izvrši overu.

Iz navedenih razloga, sasvim je jasno da se proces dostave dokumenata razlikuje u odnosu na slanje svih onih materijala za koje se ne vrši usluga overe. Dokumenta možete da dostavite lično u jednu od naših poslovnica, odnosno možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. One materijale za koje se ne zahteva overa pečatom sudskog tumača možete da pošaljete na mejl ili, pak na jedan od načina koje smo pomenuli, a koji primarno važe za dokumenta.

Prevedene sadržaje za koje se ne vrši overa možemo, isto da vam pošaljemo na mejl, dok dokumenta preuzimate ili lično ili ih šaljemo na vašu adresu. Uzevši u obzir da usluga slanja obrađenih materijala na adresu klijenta nije uračunata u cenu obrade dokumenata, to se ona naplaćuje sasvim nezavisno od nje i to prema cenovniku kurirske službe koja i dostavlja pošiljku.

Isključivo u onim situacijama kada su vam prevodi dokumenata sa holandskog i na holandski jezik potrebni u posebno kratkom roku je dozvoljeno da ih prvo pošaljete skenirane na mejl, ali ste i tada dužni da dostavite originalna dokumenta na uvid, što možete da učinite na bilo koji od pomentih načina, ali je u ovakvim slučajevima vrlo bitno da posebno vodite računa o roku koji ste zadali za izradu prevoda i overe dokumenata.

Prevod sa srpskog na holandski jezik

Prevođenje sa srpskog jezika na holandski za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford podrazumeva obradu svih sadržaja, kako dokumenata svih vrsta, tako i knjiga, časopisa, članaka iz novina, te sajtova i video, odnosno audio materijala.

Najobimniji segment prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji se svakako odnosi na prevod dokumenata sa srpskog jezika na holandski. Možda je i osnovni razlog za toliku zainteresovanost naših klijenata to što kod nas dobijaju i prevod i overu prevoda za koju su zaduženi sudski tumači, tako da vrlo brzo u rukama imaju dokument koji se sa stanovišta zakona i prava nalazi u istom rangu kao i svi ostali originalni dokumenti.

Vozačka i saobraćajna dozvola, lična karta i uverenje o državljanstvu su samo neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev, a svako treba pomenuti i: izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), pasoš, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, koje takođe prevodimo prema vašim zahtevima.

Osim toga, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, a tu na prvom mestu mislimo na svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne, diplomske i seminarske radove, te prepise ocena, mada prevodimo i: diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, naučne patente, te uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a isključivo se odnose na oblast obrazovanja, odnosno nauke.

Prevodimo i poslovna dokumenta, poput: poslovnih odluka i ugovora, fakture, sertifikate, bilanse uspeha i stanja, statut preduzeća, godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, finansijske i revizorske izveštaje, kao i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje neke kompanije ili preduzetnika.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste dokumentacije, kako tendersku, građevinsku i tehničku, tako i medicinsku, te sa srpskog jezika na holandski prevode: deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine ove dokumentacije.

Prevodimo i tekovine Evropske Unije, te punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, rešenja, žalbi i tužbi, kao i druga pravna akta. Osim toga, u skladu sa vašim zahtevima, kod nas možete dobiti prevod sa srpskog jezika na holandski svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, i mnoge druge vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Specifičnost prevođenja dokumenata se nalazi u činjenici da se prevod kao prevod ni u kom slučaju ne vrednuje u pravnom smislu, te je iz tog razloga pečat koji na preveden dokument stavlja ovlašćeni sudski tumač vrlo bitan, uzevši u obzir da mu upravo on daje pravnu važnost. Najjednostavnije rečeno, ovim pečatom se potvrđuje da je prevod dokumenta veran originalu, pa u tom smislu i može da se koristi u svakoj prilici kao i originalan dokument.

Uobičajen princip overe podrazumeva da sudski tumač poredi dva dokumenta, original i prevod, te kada utvrdi da ne postoji nikakva razlika između njih, on overava prevod, to jest stavlja svoj pečat na njega. U slučaju da primeti odstupanja, sudski tumač je dužan da o tome informiše klijenta, te da mu preporuči uslugu lekture i korekture, odnosno redakture prevedenog dokumenta, kako bi on bio istovetan originalu, pa mogao biti i overen. Ovu uslugu, takođe pružaju naši zaposleni, tako da nemate razloga za brigu.

Prevođenje sa srpskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na srpski

Dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na holandski možete da dostavite lično ili da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije”, jer je neophodno da nam na uvid dostavite i originale. A sve ostale sadržaje, možete da pošaljete skenirane, elektronskim putem, budući da se za njih ne radi overa.

Obrađene materijale možete dobiti na mejl (ukoliko nije potrebna overa pečatom sudskog tumača), odnosno možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili da ih dobijete na adresu koju navedete. Trebalo bi da budete informisani da usluga slanja obrađenih dokumenata na adresu nije uvrštena u redovne, već u dodatne usluge, tako da se naplaćuje direktno od klijenta, a plaćanje se vrši kuriru koji dostavlja pošiljku i to prema ceni koja je važeća u kurirskoj službi zaduženoj za dostavu.

Kada se dogodi da vam je prevod dokumenata sa srpskog jezika na holandski potreban naročito brzo, trebalo bi prvo da nam dokumenta pošaljete na mejl, da bi naši stručnjaci mogli što pre da počnu njihovu obradu. Originale na uvid nam možete dostaviti posle toga i to na onaj od pomenutih načina koji je ujedno i najbrži, jer je jedino tako moguće da ispoštujemo vaš zahtev i dostavimo vam obrađena dokumenta u zadatom roku.

Osim prevoda i overe sudskog tumača, za pojedina dokumenta je potrebna još jedna vrsta overe, koja se isključivo može dobiti u okviru suda koji je za nju nadležan. U pitanju je haški Apostille pečat, koji se ne stavlja baš na sva dokumenta, a i na ona za koja se zahteva, može da bude stavljen na početku i na kraju procesa, pa je vrlo važno da dobijete na vreme i ove informacije. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu dužni ni da znaju, a ni da klijentima daju informacije o Apostille pečatu, mada će sigurno izaći u susret vašim zahtevima, te vas uputiti na institucije u okviru kojih možete podrobnije da se raspitate. Ono što bi još trebalo da znate vezano za ovu vrstu overe se odnosi na njen tok, pa tako ako se Apostille pečat stavlja na početku, onda se prevode i taj pečat i dokument, te se nakon toga vrši overa sudskog tumača, dok u ostalim situacijama, postupak podrazumeva da se najpre dokument prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača i tek onda ga nosite u nadležni sud da bi se izvršila overa haškim pečatom.

Sa srpskog jezika na holandski prevodimo i reklamne materijale, poput PR tekstova, plakata, kataloga, brošura, ali i flajere, letke i vizit kartice, kao i tekstualne sadržaje različite tematike i složenosti. Uzevši u obzir da našim stručnjacima nije nepoznata nijedna tema, jer osim visokih stručnih kvalifikacija imaju izuzetni široko opšte obrazovanje, to na vaš zahtev sa srpskog jezika na holandski prevodimo tekstove čija tema je vezana za oblast politike, prava, medicine, obrazovanja, finansija, nauke, farmacije, ekonomije, marketinga, bankarstva, ali i one koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, menadžmenta, prirodnih i društvenih nauka, te građevinske industrije, informacionih tehnologija, filozofije, turizma, sociologije i mnogih drugih oblasti.

U skladu sa zahtevima klijenta, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i sve one sadržaje koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, odnosno interneta, kao što su softveri (programi i aplikacije), web sajtovi, te online katalozi i web prodavnice. Prevodioci i sudski tumači koji vrše ovu uslugu posebnu pažnju obraćaju na pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja primenjuju tokom prevođenja, a sa ciljem da se određeni web sadržaj što bolje pozicionira na internet pretraživačima.

Takođe, prevodimo i književna dela svih žanrova (poezija, proza, romani, beletristika), te članke iz novina, a sa srpskog jezika na holandski prevodimo i ilustrovane, stručne, dečije i sve ostale vrste časopisa i udžbenike. Uz to, obrađujemo i video i audio materijale, a na zahtev klijenata vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, te na taj način im omogućujemo da dobiju kompletno obrađene serije, filmove svih žanrova (dokumentarne, igrane, animirane, crtane i ostale), reklamne poruke, ali i zabavne, informativne, obrazovne, dečije i ostale vrste emisija.

Ako organizujete neki događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog jezika na holandski, naši stručnjaci će izvršiti i ovu uslugu, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko se za određeni događaj zahteva baš ova vrsta usmenog prevoda. Osim simultano, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivno, a koja će od svih navedenih vrsta prevoda biti primenjena, jedino zavisi od smernica koje dobijemo od vas, a koje se odnose na organizaciju samog događaja.

Prevođenje svih vrsta dokumenata sa srpskog na holandski i overa sudskog tumača

Osim ličnih i poslovnih dokumenata, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, te građevinsku, tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Tu najpre mislimo na izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, poput: potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i ostalih sličnih dokumenata.

Takođe, prevodimo i overavamo i presude o razvodu braka, te sve ostale sudske presude, tužbe, žalbe, odluke i rešenja, kao i tekovine Evropske Unije, sve vrste sertifikata i licenci, ugovore, punomoćja za zastupanje i ostala pravna akta.

Uverenje o državljanstvu, krštenica, umrlica i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, te potvrdu o prebivalištu, kao i pasoš, ličnu kartu i sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna i dozvola za boravak), takođe prevodimo sa srpskog jezika na holandski. A u skladu sa vašim zahtevima obrađujemo i poslovnu dokumentaciju: rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, finansijske izveštaje, statute preduzeća, revizorske izveštaje, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, bilanse uspeha, godišnje poslovne izveštaje, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje preduzetnika ili firme.

Osim toga, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. A to podrazumeva prevođenje ne samo diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, već i: naučnih, diplomskih i seminarskih radova, nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, naučnih patenata, uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, te svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za ove oblasti.

Medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender, odnosno: lekarska uverenja, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumentacija isto prevodimo sa srpskog jezika na holandski ukoliko naši klijenti imaju potrebu za tim.

Kod prevoda dokumenata se način slanja donekle razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer su klijenti u obavezi da na uvid dostave originale. Zato ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe na adresu bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, a imate mogućnost i da dokumenta na prevod donesete lično. Takođe, preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata možete da izvršite lično ili ih možete dobiti preko kurirske službe na vašu adresu. Ova usluga se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, a plaćanje vršite direktno kuriru koji vam pošiljku i dostavlja.

Pre nego što donesete ili pošaljete dokumenta nama na obradu, valjalo bi da se raspitate u nadležnim institucijama da li za konkretna dokumenta mora da se izvrši i overa haškim Apostille pečatom, jer od toga zavisi i tok procesa njihove obrade. Da ne mislite da ne želimo da vam pomognemo, ali se zapravo radi o tome da su za overu haškim pečatom isključivo zaduženi osnovni sudovi Republike Srbije u mnogim gradovima, te jedino tamo i možete dobiti važeću informaciju. Imajte na umu da se Apostille pečat uglavnom stavlja na kraju ili na početku obrade dokumenata, što znači da se ili prvo radi prevod i overa sudskog tumača, pa se stavlja haški pečat ili se prvo stavlja Apostille pečat, pa se prevode i dokument i ovaj pečat i na kraju sledi overa pečatom sudskog tumača. Kao što i sami možete da primetite, ako se haški pečat stavlja na početku, postupak obrade dokumenta je nešto složeniji, pa to može da utiče na trajanje postupka.

Prevodi reklamnih brošura sa srpskog na holandski jezik

Kako su reklamne brošure i ostali sadržaji koji su vezani za oblast marketinga posebni, u smislu da često sadrže i skrivenu poruku koja je namenjena potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga, to se i njihovo prevođenje sa srpskog jezika na holandski sprovodi pod budnim okom naših stručnjaka. A oni, zahvaljujući najpre svijim znanjima, ali i iskustvu tačno znaju kako da tu i takvu poruku maksimalno prilagode duhu ciljanog jezika, što je u ovom slučaju holandski. Na taj način se postiže i osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, koji podrazumeva da se određni proizvod ili usluga približavaju potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima kojima je holandski jezik maternji.

Uz brošure, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i kataloge, letke, plakate, PR tekstove, vizit kartice, flajere i sve ostale vrste sadržaja koji se odnose na oblast reklamiranja.

A sa srpskog jezika na holandski prevodimo i web sajtove, te ostale sadržaje koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, kao što su softverske aplikacije i programi, te online katalozi i prodavnice.

Da bi prevedeni internet sadržaji mogli da imaju još bolju poziciju u okviru web pretraživača, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji će tokom procesa njihove obrade sa puno pažnje da implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj poboljšanje njihove pozicije u okviru web pretraživača.

Prevodi igranih filmova sa srpskog na holandski jezik

Prevođenje video i audio sadržaja sa srpskog jezika na holandski predstavlja usluga na koju smo posebno ponosni, uzevši u obzir da svim zainteresovanim klijentima nudimo njihovu finalnu obradu, odnosno sinhronizaciju i titlovanje, kako bi klijenti u relativno kratkom roku dobili materijale koje mogu da plasiraju i bioskopu i na internetu, ali i na radiju, televiziji ili bilo kom drugom mediju.

Osim igranih filmova, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i animirane, dokumentarne, ali i crtane filmove, te serije, zabavne, dečije, informativne, kao i sve ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke.

Takođe, možemo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevođenja, a sa srpskog jezika na holandski vršimo i konsekutivno i simultano, ali i posebnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao šapatno.

Da bismo mogli da pripremimo ponudu koja će ispuniti zahteve događaja koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog jezika na holandski, morate da nas obavestite na vreme o nekim bitnim detaljima, kao što su na primer broj učesnika, karakteristike prostora u kome će biti održan, te koliko bi trebalo da traje i, uopšteno kako je zamiščjen, sa stanovišta organizacije.

Prevodi časopisa sa srpskog na holandski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi i uslugu prevoda različitih vrsta časopisa, tako da sa srpskog jezika na holandski prevodimo i ilustrovane, ali i dečije i sve vrste stručnih časopisa, te članke iz novina.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i udžbenike, te knjige, odnosno književna dela svih žanrova, a najpre mislimo na beletristiku, romane, prozu i poeziju, koji se u praksi i najčešće zahtevaju.

Velika je prednost kod slanja sadržaja na prevod, jer se za ove materijale ne zahteva overa sudskog tumača, tako da ih možete poslati skenirane, putem mejla, a i mi vama isto tako možemo poslati prevedene materijale, čime ćemo vam u velikoj meri uštedeti i vreme, ali i novac.

Uz to, sa srpskog jezika na holandski prevodimo i tekstualne materijale, kako one koji spadaju u stručne, tako i one tekstove koji su namenjeni plasiranju široj javnosti. Tema ovih sadržaja može biti vezana za bilo koju oblast, tako da na vaš zahtev obrađujemo sadržaje koji su vezani za bilo koju od pomenutih oblasti: medicina, sociologija, obrazovanje, farmacija, građevinska industrija, psihologija, nauka, filozofija, marketing, bankarstvo, pravo, informacione tehnologije, komunikologija, finansije, menadžment, ekonomija, turizam, ali i ekologija i zaštita životne sredine, te sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Prevodi sa holandskog na srpski jezik

Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje tekstova, internet sajtova ili knjiga bilo koje vrste sa holandskog jezika na srpski, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će sasvim sigurno ispuniti i vaše zahteve i očekivanja, jer će u najkraćem mogućem roku i po najpristupačnijim cenama izvršiti ovu uslugu.

Uz prevode web sajtova, nudimo vam i obradu softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije koja vam je potrebna da bude prevedena sa holandskog jezika na srpski, te sadržinu web kataloga i online prodavnica. Kako je neophodno da se preveden sadržaj što bolje pozicionira u okviru pretraživača, to naši stručnjaci posebnu pažnju obraćaju na SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja primenjuju i u svom radu, pa na taj način omogućuju pomenutim sadržajima da se nađu na što boljem mestu u okviru pretraživača.

A sa holandskog jezika na srpski prevodimo i književna dela svih vrsta, kako poeziju i prozu, tako i beletristiku, ali i romane, kao i udžbenike. Ukoliko je to potrebno, prevešćemo i članke iz novina, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, kako ilustrovane, tako i dečije, stručne i ostale vrste. Osim toga, prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike, dužine, složenosti i namene. Tako da kod nas možete da dobijete prevod i onih koji su namenjeni plasiranju isključivo za stručne krugove, ali i onih koji će biti prezentovani javnosti, a njihova tema može biti vezana za oblast psihologije, turizma, menadžmenta, sociologije i informacionih tehnologija, ali i za neku od sledećih oblasti: filozofija, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, finansije, ekonomija, politika, bankarstvo, pravo, obrazovanje, nauka, prirodne i društvene nauke, farmacija, medicina i mnoge druge.

PR tekstove, kataloge usluga i proizvoda, plakate, flajere, brošure, reklamne letke, te vizit karte, takođe obrađujemo na vaš zahtev, tako da u optimalnim rokovima dobijate njihov prevod sa holandskog jezika na srpski, ali i profesinalnu obradu reklamne poruke koju oni sadrže. Uzevši u obzir da ona često nije tako lako uočljiva običnom posmatraču, naši stručnjaci tačno znaju na koji način da je prevedu i prilagode srpskom jeziku, odnosno da određenu uslugu ili proizvod koji se na taj način reklamiraju približe potencijalnim korisnicima, odnosno kupcima koji se koriste srpskim jezikom ili im je on maternji.

Prevođenje sa holandskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na holandski

A sa holandskog jezika na srpski prevodimo i video, odnosno audio materijale, te vršimo njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Reklamne poruke, zabavne, informativne dečije i obrazovne emisije, ali i serije i filmove svih žanrova, kako dokumentarne, tako i igrane, te crtane i animirane prevodimo sa holandskog jezika na srpski, te vršimo njihovu završnu obradu, tako da u optimalnom roku dobijate materijale koje možete dalje da plasirate gde god hoćete, kako na radiju i televiziji, tako i u bioskopu i na internetu.

Naši stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa holandskog jezika na srpski. Tako da će izvršiti simultano, koje se i najčešće sreće u praksi, ali i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. Takođe, kada to zahteva organizacija događaja, vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima.

Sve sadržaje za koje nije potrebno izvršiti i overu sudskog tumača, možete da nam pošaljete na mejl, a i mi vama tako možemo da pošaljemo prevedene materijale. Što se tiče slanja dokumenata, budući da ste u obavezi da dostavite i originale, možete da ih ili donesete lično ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe.

A mi vama prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta dostavljamo ili na adresu ili ih preuzimate lično, stim što se usluga dostave na adresu tretira kao dodatna, pa se tako i naplaćuje prema cenovniku službe koja vrši dostavu, a plaćate kuriru direktno kada preuzimate pošiljku.

Takođe, sa holandskog jezika na srpski prevodimo sve vrste dokumenata, ali i medicinsku, tehničku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih (venčani list, umrlica i krštenica), dozvola za boravak, radna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola i vozačka dozvola su tek neka od ličnih dokumenata koja ćemo obraditi na vaš zahtev. Prevodimo i sva poslovna dokumenta, kao što su: fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, bilansi uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje firme.

Sa holandskog jezika na srpski prevodimo sve vrste dokumentacije, te lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku, odnosno tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju.

Na zahtev klijenata obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast nauke i obrazovanja, kao što su: rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te diplomski radovi i ostala dokumenta koja se su vezana za oblast nauke i obrazovanja.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi, odluka i rešenja, licence, sertifikate, te punomoćja za zastupanje, kao i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama: uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, ali i sve ostale vrste izjava, povrda, saglasnosti i uverenja.

Pre nego što odlučite nama da poverite dokumenta na obradu, trebalo bi da se raspitate o potrebi za drugom vrstom overe, koja je poznata kao haški Apostille pečat. Inače, ovaj pečat se ne traži za sva dokumenta, već za pojedina, a informaciju o tome možete da dobijete u nadležnom sudu u vašem gradu. Takođe je bitno i da saznate da li se Apostille za vaš dokument stavlja na početku ili kraju postupka obrade, jer ako se stavlja na početku, onda se prevode i dokument i pečat, pa se na kraju i overava pečatom sudskog tumača. Postoji i varijanta kada se dokument prvo prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača, a na kraju ga klijent nosi u sud kako bi bila izvršena i overa haškim pečatom.

Prevod udžbenika sa holandskog na srpski jezik

Sa holandskog jezika na srpski prevodimo ne samo udžbenike, već i književna dela i to kako beletristiku, tako i romane i prozu, pa čak i dela poezije. Takođe, kada to klijenti zahtevaju, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i članke iz novina, te sadržaje časopisa bilo koje vrste (ilustrovane, dečije, stručne i ostale).

Uz to, na vaš zahtev prevodimo i tekstove svih dužina, namena i složenosti, kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i one koji se isključivo prezentuju užoj stručnoj javnosti. Komunikologija, farmacija, marketing, nauka, medicina, obrazovanje, finansije, turizam, menadžment, bankarstvo, politika, filozofija, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, ekonomija, sociologija, informacione tehnologije, sve grane prirodnih i društvenih nauka i pravo su oblasti na koje može da se odnosi tema ovih tekstova, mada naši stručnjaci mogu da sa holandskog jezika na srpski prevedu tekstove iz bilo koje oblasti.

A u skladu sa vašim zahtevima ćemo prevesti i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, poput diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole. Takođe, prevodimo i: seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske i seminarske radove, uverenja o položenim ispitima, naučne patente, potvrde o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja.

Prevođenje online sadržaja sa holandskog jezika na srpski

Kada kažemo da prevodimo sve online sadržaje, tu najpre mislimo na web sajtove, jer je to zahtev koji nam klijenti najčešće upućuju. A sem toga, kod nas vas očekuju i prevodi softvera, tako da na vaš zahtev sa holandskog na srpski jezik prevodimo bilo koju aplikaciju ili program koju zahtevate, ali i web kataloge i sadržinu online prodavnica, ma kako da je kompleksna.

Tokom procesa obrade ovakvih materijala, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation) koji su važeći u tom trenutku, kako bi određenim sadržajima dali mogućnost da se mnogo bolje kotiraju na interent pretraživačima, tako da mnogo veći broj ljudi lakše dođe do njih.

A sa holandskog na srpski jezik prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, plakata i letaka, preko reklamnih flajera i brošura, pa do kataloga i PR tekstova.

Prevodi građevinskih projekata holandskog jezika na srpski

Iako su prevodi građevinskih projekata sa holandskog na srpski jezik jedan od najčešćih zahteva koje nam upućuju klijenti, kod nas vas očekuju i prevodi svih ostalih vrsta dokumenata, počev od ličnih i poslovnih, preko onih koji se tiču oblasti obrazovanja i nauke, pa do svih vrsta dokumentacije (građevinske, tenderske, medicinske, tehničke).

Sa holandskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnm primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenj o nekažnjavanju, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama.

Osim lične karte, uverenj o državljanstvu, te potvrde o prebivalištu i radne, dozvole, sa holandskog na srpski jezik prevodimo i: dozvolu za boravak, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, odnosno umrlicu, venčani list i krštenicu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu.

Od poslovnih dokumenata, takođe obrašujemo sva, a između ostalih i: rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, statut preduzeća, fakture, poslovne odluke, ali i licence, punomoćja, tekovine Evropske Unije, sertifikate, sudske presude, tužbe, rešenja, odluke i žalbe, kao i sva ostala pravna akta.

Prevođenje serija i filmova svih žanrova sa holandskog na sprski jezik

Prevodi serija i filmova sa holandskog jezika na srpski, spadaju u znatno obimniju oblast koja se odnose na prevođenje audio i video materijala sa holandskog jezika na srpski. Međutim, ova usluga je u najmanju ruku jedinstvena, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi mogućnost da uz prevod svih pomenutih vrsta materijala dobijaju i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, te tako dobijaju sadržaje koje mogu, praktično gledano odmah da plasiraju na radiju, internteu, televiziji ili u bioskopu.

Osim serija, sa holandskog jezika na srpski prevodimo i igrane, crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, te obrazovne, dečije, zabavne i informativne emisije, ali i reklamne poruke.

Takođe, na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu sadržaja koji su već prevedeni, ali i uslugu usmenog prevođenja sa holandskog jezika na srpski. Za redakturu materijala su zaduženi lektori i korektori koji su članovi našeg tima, a možete biti uvereni da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni kvalitetom njihovog rada.

Što se tiče usluge usmenog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani ne samo za simultano, koje je i najčešće prisutno u praksi, već i za konsekutivno i za prevođenje uz pomoć šapata. A koja će od svih ovih vrsta usmenog prevoda biti primenjena u okviru određenog događaja, prvenstveno zavisi od njegove organizacije i zahteva. Uz pomenutu uslugu vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod sa holandskog na druge jezike


Prevodilac za holandski jezik

Prevodilac za holandski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za holandski jezik.

Vidi više o prevodiocu za holandski jezik >>>

Kurs holandskog jezika

Škola holandskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite holandski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs holandskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu holandskog jezika >>>


Sudski tumač za holandski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za holandski jezik
Prevodilac za holandski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje