Prevođenje sa ukrajinskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


S obzirom na to da su profesionalni prevodioci i sudski tumači, iako primarno usmereni na obradu sadržaja u pisanom obliku, osposobljeni i za pružanje usluga u usmenu obliku koje se odnose na ukrajinski, to jest, hebrejski jezik, stalni članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će svakom klijentu omogućiti da dobije i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na hebrejski.

Pomenutu uslugu će ovi stručnjaci pružiti i u usmenom i u pisanom obliku, a klijenti mogu da očekuju i mnogobrojne dodatne usluge, kao što je, na primer, redaktura materijala, koju će izvršiti profesionalni korektori i lektori, koji su isto tako u našem timu.

Takođe smo specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski, ali nam je obaveza da istaknemo da su naši stručnjaci specijalizovani za sva tri tipa ove usluge, to jest da, po potrebi, mogu da pruže i konsekutivni i zapadni i simultani prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Treba naglasiti da zainteresovanim klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a podrazumeva se i da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i novinske članke, ali i popularne, odnosno, stručne tekstualne sadržaje, kao i sva književna dela, zatim časopise i udžbenike.Prevođenje sa ukrajinskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na ukrajinski

Zainteresovane očekuje i kompletna obrada serija, emisija, različitih vrsta filmova, reklamnih poruka i ostalih video, odnosno, audio materijala, a ona prvo uključuje njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a zatim i uslugu sinhronizacije ili pak njihovog titlovanja. Pored toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalnu obradu marketinških materijala, kao što su, na primer, vizit kartice, plakati i katalozi, odnosno, reklamni flajeri, brošure, PR tekstovi i ostalo.

Pored svega toga prevodioci i sudski tumači mogu, ako to budu zahtevali klijenti, da pristupe i maksimalno profesionalnoj obradi različitih internet materijala, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog jezika na hebrejski i softvera, odnosno, online prodavnica i internet kataloga, već i svih ostalih sadržaja koji su bilo kako vezani za oblast interneta. Da bi oni mogli da pruže klijentima profesionalnu uslugu pobrinuće se i da prilikom njihove obrade primene, kad god postoji potreba za tim, i pravila vezana za Search Engine Optimisation (SEO), čime će maksimalno pozitivno uticati na njihovo bolje pozicioniranje u okviru pretraživača.

Za sve navedene sadržaje je omogućeno dostavljanje na obradu elektronskim putem, budući da je to ujedno i najbrži, odnosno, najjednostavniji način za dostavljanje materijala. Naravno, ukoliko to bude klijentima odgovaralo, omogućeno im je i da njihovo preuzimanje, nakon završetka obrade, izvrše na isti način.Kada je u pitanju prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tu se razlikuje i princip obrade i princip dostavljanja, odnosno, preuzimanja, uzevši u obzir da je obaveza svakog pojedinačnog klijenta u tom slučaju da na uvid dostavi i original. Sve to se zahteva upravo zbog toga što klijente kod nas, osim prevoda bilo kog dokumenta, očekuje i usluga koja je vrlo važna a vezana je za njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, on mora, pre nego što stavi svoj pečat na prevedeni dokument, da bude potpuno uveren da je sadržina prevoda sasvim ista kao i u originalnom dokumentu, te je upravo to i osnovni razlog zbog čega se ova obaveza postavlja svakom klijentu.

Pomenuti stručnjaci će, na zahtev, da obrade bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke, odnosno, obrazovanja ili pak prava i sudstva, poput, recimo, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, sudskih presuda, rezultata naučnih istraživanja, ugovora, diploma i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, sudskih odluka, tekovine Evropske Unije, naučnih patenata, sudskih rešenja, prepisa ocena, punomoćja za zastupanje, nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova, sudskih žalbi, potvrda o redovnom školovanju, licenci, seminarskih radova, ali i sudskih tužbi, diplomskih radova, sertifikata i mnogih drugih materijala. Napominjemo da ćemo, svakako, omogućiti zainteresovanim klijentima da dobiju i direktan prevod građevinske i tehničke dokumentacije sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Zapravo, to znači da će sudski tumači i prevodioci, izuzev specifikacija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, moći da prevedu i uputstvo za rukovanje, te građevinske projekte, ali i svaki drugi dokument koji je svrstan u jednu od pomenutih tipova dokumentacije.

Svakako možemo da ponudimo i kompletnu obradu za rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim za finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, odnosno, za statut preduzeća, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i za fakture i mnoga nepomenuta dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i lekarske nalaze, kao i svaki onaj dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a što se primarno odnosi na specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta tog tipa.

Iako se to podrazumeva, moramo naglasiti da su u ponudi i direktni prevodi ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tako da naši stručnjaci, osim pasoša, vozačke dozvole i izvoda iz knjige rođenih, odnosno, venčanih i umrlih, svakako kompletno obrađuju i ličnu kartu, zatim radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Uz to se podrazumeva da klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji se mora predati nekoj nadležnoj službi, bez obzira da li se radi o određenom tipu saglasnosti ili uverenja, odnosno, potvrde ili izjave. Izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, odnosno, potvrde o slobodnom bračnom stanju, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i za potvrdu o visini primanja, ali i za saglasnost za zastupanje, kao i za potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o neosuđivanosti i za ostala dokumenta koja vrlo često različite nadležne institucije zahtevaju.

Budući da je neophodno da se izvrši dostavljanje i originalnih dokumenata na uvid, to je svaki klijent obavezan ili da ih dostavi lično ili da to učini preko neke kurirske službe koje će izvršiti dostavu originalnih dokumenata na adresu naše poslanice, a svakako uvek je otvorena i mogućnost da slanje sadržaja za koje su mu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na hebrejski izvrši preko Pošte Srbije, ali naglašavamo da to mora svakako da bude preporučena pošiljka.

Da bismo maksimalno ubrzali pružanje usluge ukoliko je klijentu potrebno hitno prevođenje dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, dozvoljeno im je samo u tom slučaju da kasnije dostave na uvid originalne sadržaje, a da, pre toga, izvrše njihovo slanje preko mejla.

Kako se razlikuje dostavljanje sadržaja na obradu, isto tako se razlikuje i njihovo preuzimanje. Napominjemo da su dve mogućnosti u opticaju, tačnije, ona koja podrazumeva da klijent dolazi u prostorije konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford i preuzima kompletno obrađena dokumenta i ona koja se odnosi na njihovu dostavu preko kurirske službe i to direktno na adresu klijenta. Naglašavamo da je u pitanju usluga koja važi za dodatnu, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu koja je navedena za obradu dokumenata, pa se ona naplaćuje direktno od klijenta, a naša institucija nema uticaja na visinu nadoknade.

Naročito je važno da istaknemo činjenicu da zakon navodi i obaveznu overu haškim pečatom za određena dokumenta za koja se vrši direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski, ali isto tako je bitno da napomenemo i da prevodioci i sudski tumači taj tip overe ne vrše jer nije u njihovoj zvaničnoj nadležnosti. Sa tim u vezi ističemo da bi svaki pojedinačni klijent trebalo i da samostalno zatraži sve informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom, što je njegov drugačiji naziv. Dakle, neophodno je prvo da pitaju da li je ta vrsta overe obavezna za dokumenta za koja on zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. U slučaju da tom prilikom u nadležnim državnim institucijama dobije potvrdan odgovor, on mora i da sazna kada se taj pečat na njih stavlja, odnosno, da li se to čini tek kada pomenuti stručnjaci, zaposleni u okviru naše institucije, završe sa njegovom obradom, ili pak pre nego što oni uopšte pristupe prevodu, a zatim i overi za koju su zvanično ovlašćeni.

Prevod ugovora sa ukrajinskog na hebrejski jezik i overa pečatom sudskog tumača

Da bi direktno prevođenje ugovora sa ukrajinskog jezika na hebrejski moglo da rezultira dobijanjem pravno validnog dokumenta, neophodno je i da bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.Uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači, članovi tima apsolutno bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to svi klijenti dobijaju kompletnu uslugu i odmah po preuzimanju obrađenih dokumenata mogu da ih predaju gde god je to neophodno.

Od svakoga kome je potreban direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski se zahteva maksimalno poštovanje pravila, a to podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih dokumenata na uvid kod zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Uz to je dobro i da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu, i to za bilo koji dokument, blagovremeno sazna da li se mora izvršiti posebna vrsta overe, odnosno da li se na taj dokument neizostavno mora staviti takozvani Apostille pečat, koji je još poznati i kao haški. Moramo napomenuti i da naši stručnjaci taj tip overe ne mogu da izvrše, posto su isključivo državne institucije koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije zadužene za izvršenje ove nadovere.

Ukoliko je to potrebno za neka dokumenta, sudski tumači i prevodioci takođe mogu da obrade i različite vrste sertifikata, odnosno, licenci, kao i sudske presude, te tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, kao i odluke, odnosno, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe, ali i rešenja i ostala pravna akta, to jest, stvarno bilo koji dokument koji se tiče oblasti prava ili oblasti sudstva.

Svakako, naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, kao što su uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i druga, a zainteresovanim klijentima omogućuju i kompletnu obradu za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest, za različite vrste potvrda i izjava, ali i saglasnosti, kao i uverenja, poput saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju i mnogih drugih.

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, ali i uverenje o položenim ispitima, zatim diplomske, kao i naučne radove, te potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, odnosno, svaki dokument i materijal koji je vezan za oblast nauke i obrazovanja isto tako naši stručnjaci mogu da, u navedenoj kombinaciji jezika, prvo prevedu, a posle toga i overe u skladu sa pravilima.

Osim toga, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju da dobiju kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju, a u našoj ponudi su kako direktni prevodi lekarskih nalaza sa ukrajinskog jezika na hebrejski, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno, dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata koja čine ovaj tip dokumentacije.

Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu, na zahtev bilo kog klijenta, da prevedu, a odmah nakon toga i overe, izvršen prevod za poslovnu dokumentaciju, tako da oni, izuzev poslovnih odluka i finansijskih, odnosno, revizorskih izveštaja, kompletno obrađuju i statut preduzeća, kao i godišnje izveštaje, odnosno, osnivački akt preduzeća, ali i fakture, te rešenje o osnivanju pravnog lica i svaki drugi dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije. Istakli bismo i to da radimo direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na hebrejski, odnosno, da po potrebi obrađujemo i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske, tehničke, odnosno, tenderske dokumentacije, a što se na prvom mestu odnosi na deklaracija proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno, na uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenata iz ove grupe.

Prevođenje vizit karti sa ukrajinskog na hebrejski jezik

U najkraćem mogućem roku svi zainteresovani klijenti mogu da, u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji, dobiju direktan prevod vizit kartica sa ukrajinskog jezika na hebrejski, ali i svih ostalih sadržaja koji se svrstavaju u domen marketinga. Ovde se prvenstveno misli na profesionalnu obradu reklamnih letaka i PR tekstova, odnosno, kao i flajera, zatim plakata, kataloga i svih ostalih sadržaja čija je osnovna svrha da se koriste u reklamiraju, bez obzira na to da li se radi o uslugama ili proizvodima, odnosno, o nekoj kompaniji ili privatnom licu. Sa tim u vezi je naročito važno istaći činjenicu da prevodioci i sudski tumači koji će tu uslugu da izvrše svakako imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti, te su posebno usmereni na obradu različitih marketinških materijala, tako da smo potpuno uvereni da će na najbolji način preneti konkretnu poruku koja se u njima nalazi, budući da će je oblikovati u skladu sa pravilima, odnosno duhom hebrejskog jezika. Tako će ona nesumnjivo naći put do svakog potencijalnog klijenta kome je to maternji jezik, odnosno, koji se služi njime.

Kada neko bude organizovao dogadaj na kome će biti prisutni govornici ova dva jezika, onda je najbolje da angažuje pomenute stručnjake kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Izuzetno je važno napomenuti da sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda, koji se, istina, relativno često koristi u praksi, takođe mogu klijentima da pruže i uslugu konsekutivnog i prevoda pomoću šapata koji se odnosi na pomenuta dva jezika. Isto tako ćemo svima kojima je to potrebno ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je izuzetnog kvaliteta i najsavremenija, tako da će u potpunosti moći kvalitetno da odgovori na zahteve konkretnog dogadaja. Svaka vrsta događaja zahteva prevodilačku opremu sa jasno definisanim karakteristikama, te je naročito važno da klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna na vreme dostave sve informacije koje se tiču organizovanja konkretnog događaja, a tu se misli prvenstveno na podatak koji se odnosi na trajanje tog događaja, odnosno, na broj osoba koje će uzeti učešća, kao i na mesto, to jest, prostor u kome će on da bude održan. Isključivo na osnovu svih tih informacija stručni tim konkretne poslovnice naše institucije može i da kreira ponudu u koju će, po potrebi, da uvrsti i već pomenuto iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako su u ponudi i direktni prevodi audio i video materijala sa ukrajinskog jezika na hebrejski. Nije zgoreg naglasiti da naš tim čine i vrhunski stručnjaci koji će, na zahtev klijenata, da izvrše i sinhronizaciju ovakvih sadržaja. Dakle, nakon što sudski tumači i prevodioci budu obradili bilo igrane filmove ili animirane, odnosno, crtane i dokumentarne, te reklamne poruke, kao i serije, ali i zabavne, obrazovne, dečije ili informativne emisije i mnoge druge sadržaje ovog tipa, posao će preuzeti njihove kolege, koje će, svakako, ostvariti zahtev klijenta i izvršiti njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

Prevodi časopisa sa ukrajinskog jezika na hebrejski

Nevezano za to da li klijent želi da dobije prevod ilustrovanog časopisa sa ukrajinskog na hebrejski jezik ili je u pitanju neki stručan, odnosno, dečiji ili bilo koji drugi časopis, sudski tumači i prevodioci će ga obraditi u skladu sa pravilima. Isto tako mogu da prevedu i novinske članke, ako je potrebno, a podrazumeva se, takođe, da će izvršiti profesionalnu obradu i za različite vrste udžbenika, odnosno za bilo koje književno delo, a što se primarno odnosi na romane, beletristiku i ostala prozna i poetska dela književnosti.

U okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i profesionalni korektori i lektori koji će, na zahtev klijenata, da izvrše redakturu, to jest, da pristupe primeni pravila vezanih za lekturu i korekturu. Naglašavamo da se ova usluga vrši ukoliko postoje direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na hebrejski za bilo koju vrstu materijala, ali nisu stručno obrađeni pa je potrebno da se u potpunosti prilagode pravilima hebrejskog jezika i prevodilačke struke.

Ističemo da će sudski tumači i prevodioci svakako ostvariti za svakog klijenta kome je potrebno profesionalno prevođenje web materijala sa ukrajinskog na hebrejski jezik, što se, osim na internet sajtove, odnosi i na profesionalnu obradu programa i aplikacija različite vrste, odnosno na internet prodavnice, kao i online kataloge i ostale slične materijale. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizaciju, odnosno, na SEO (Search Engine Optimisation), podrazumeva se da će i kad god je to neophodno i primeniti ove zakonitosti, a kako bi konkretnim materijalima omogućili da se mnogo bolje pozicioniraju u polju pretrage. Zapravo, kada se prevodi sadržaja optimizuju prema pravilima, onda ih pretraživači prepoznaju kao potpuno originalne i samim tim mnogo bolje kotiraju.

Moramo da naglasimo i to prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i profesionalnu obradu za različite vrste tekstova i to kako za one popularne, tako i za one koji se tretiraju kao stručni. U ponudi naše institucije se nalaze direktni prevodi političkih, ekonomskih i filozofskih tekstova sa ukrajinskog na hebrejski jezik, s tim da naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i tekst koji je vezan za temu iz oblasti sociologije i psihologije, odnosno, komunikologije, bankarstva i prava, ali i one koji se bave bilo kojom temom iz oblasti obrazovanja, medicine, nauke ili farmacije. Isto tako će odgovoriti i na zahtev klijenta koji zahteva obradu tekstova vezanih za oblast građevinske industrije, turizma, odnosno, menadžmenta i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i marketinga i mnogih drugih oblasti, bez obzira da li su u pitanju teme primarno vezane za oblast društvenih ili prirodnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje