Prevođenje sa ukrajinskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na estonski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako je neko zainteresovan da dobije direktan profesionalan prevod sa ukrajinskog jezika na estonski, bilo u pisanom ili u usmenom obliku, ali bi svakako trebalo da se obrati najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ovo ističemo zato što su i sudski tumači i prevodioci u našem timu, ali i zato što su prisutni mnogi drugi stručnjaci koji mogu da ponude i različite dodatne usluge vezano za prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Kada je u pitanju usmeni prevod, napominjemo da oni vrše sva tri tipa ove usluge, budući da su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, i za konsekutivni, odnosno za simultani prevod u toj kombinaciji jezika, a omogućujemo i klijentima kojima je to potrebno, da po vrlo pristupačnim cenama u okviru naše institucije izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A dužnost nam je da napomenemo i to da svako ko zahteva da naši stručnjaci izvrše usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na engleski, svakako ima obavezu da nas informiše o svim detaljima koji se odnose na organizaciju samog događaja. Zahteva se da nam tada dostave informacije vezano kako za njegovo trajanje, odnosno za očekivani broj učesnika, tako isto i za osobenosti prostora u kome bi trebalo da konkretni događaj bude održan. Na osnovu svih tih informacija se zvanično donosi odluka koji tip usmenog prevoda će tom prilikom biti primenjen, pa se u skladu sa tim i formira ponuda.

Isto tako naši stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da u pisanoj formi obrade i mnoge sadržaje, to jest sve što klijenti zahtevaju da dobiju u ovoj jezičkoj varijanti prevedeno. A izuzev stručnih i popularnih tekstova, čija tema je vezana za različite grane prirodnih i društvenih nauka, sudski tumač i prevodilac rade i profesionalnu obradu za sve vrste književnih dela (poezija, beletristika, proza, romani), a po potrebi mogu da izrade i direktan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti za časopise, ali i za članke iz novina, web sajtove,

Takođe, klijenti mogu da dobiju i to maksimalno profesionalno obrađene internet sadržaje, a pošto naši stručnjaci u tom slučaju primenjuju i pravila koja se odnose na optimizaciju i web sajtova i ostalih internet sadržaja za koje se vrši direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na estonski, to zapravo znači da oni primenjuju smernice SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući tome, vlasnici sajtova, odnosno online prodavnica ili kataloga, te mnogih drugih web materijala, vrlo brzo mogu da primete pozitivan učinak korišćenja ovih pravila. Zapravo će prevedeni materijali zauzeti mnogo bolje mesto u pretrazi u odnosu na ono koje su pre toga zauzimali.Prevođenje sa ukrajinskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na ukrajinski

Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da obrade i bilo koji tip materijala koji je namenjen za prezentovanje određenog proizvoda ili usluge, te poslovanja određene kompanije. A prilikom obrade različitih vrsta marketinških materijala, naši stručnjaci primenjuju i pravila vezana za ovu oblast, tako da se poruka iz originalnih sadržaja na najbolji način prezentuje govornicima estonskog jezika. Izuzev brošura i reklamnih flajera, odnosno kataloga i plakata, se izrađuju i direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na estonski za PR tekstove, vizit kartice i ostale sadržaje iz ove grupe.

Pomenućemo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu bilo kog video sadržaja, stim da naši stručnjaci mogu, naravno da prevedu i različite audio materijale. A u ovom slučaju, njihova kompletna obrada podrazumeva prvo prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a odmah zatim i uslugu njihovog titlovanja, te klijent takođe može da zahteva i da dobije sinhronizaciju svih materijala ove vrste.

Naši stručnjaci mogu i kompletno da obrade dokumenta, a ta usluga uključuje prvo njihov direktan prevod sa ukrajinskog jezika na estonski, a onda i njegovu overu. A kada klijent bude dobio materijale koji su na takav način obrađeni, može biti potpuno siguran da su u pitanju zakonski validni sadržaji i da će imati puno pravo da ih u praksi koristi. Obaveza je u tom slučaju svakog klijenta i da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje sadržaja na prevod, budući da je njegova obaveza da priloži na uvid i originalna dokumenta, ali je poželjno i da dobije sve potrebne podatke koji se odnose na takozvani Apostille pečat. U pitanju je nadovera, koja podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata čiji je drugačiji naziv haški. On se stavlja samo na određena dokumenta za koja se izrađuju direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na estonski i u tačno određenom trenutku. Zato i ističemo da klijent treba ovu informaciju da dobije samostalno, jer stručnjaci koji su u svim našim poslovnicama zaposleni ujedno i nisu nadležni za to, te klijenti nemaju obavezu ni da pruže relevantne informacije o tome. U principu, služba koja je zadužena za overu haškim pečatom se nalazi u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje i jedina je ovlašćena za izvršenje ove overe, a svaki klijent bi baš tamo trebalo da sazna sve što se odnosi na overu haškim pečatom za njegova dokumenta. Naglašavamo da osim što treba da dobije informaciju i da li je taj tip overe obavezan za njegova dokumenta, on svakako tom prilikom mora da pita i kada se Apostille pečat na njih stavlja, naravno pod uslovom da je obavezno izvršiti je. Postoje dva tipa overe, te uključuju stavljanje pomenutog pečata po završetku obrade nekog dokumenta od strane naših stručnjaka ili na samom početku, a tada se mora prevesti i dokument i sadržina ovog pečata, pa se tek onda radi overa ovlašćenog sudskog tumača, te samim tim i taj postupak može u određenoj meri da traje duže nego onaj prethodni koji je pomenut. Pribavljanjem svih ovih podataka, klijenti štede svoje vreme, ali se mora priznati i da utiču na uštedu novčanih sredstava na taj način.Važno je da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu ispuniti očekivanja svakog klijenta bez obzira za koji dokument da zahteva obradu, te će tako, izuzev dokumenata iz oblasti obrazovanja ili nauke (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, diplomski radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i druga), takođe da u ovoj kombinaciji jezika kompletno obrade i sve vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske presude i žalbe, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke, licence, sudska rešenja, ugovori i druga).

Isto tako smo u mogućnosti da kompletno obradimo različita lična dokumenta, a uz uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, sudski tumači i prevodioci takođe kompletno obrađuju i pasoš, izvod iz knjige umrlih i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, a zatim i venčani list, ličnu kartu i ostala dokumenta iz ove grupe. Naravno, možemo takođe da po zahtevu klijenta prevedemo i medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste najpre potvrda, a zatim i saglasnosti i uverenja, te izjava (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta iz te grupe).

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere će u skladu sa zahtevima klijenata takođe prevodioci i sudski tumači na prvom mestu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da overe prema svojoj nadležnosti. A pod tim se misli ne samo na građevinske projekte, nego i na kompletnu obradu uputstava za rukovanje, a zatim i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata koji ulaze u sastav bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

U obavezi smo da naglasimo i da je za sve sadržaje za koje se zahteva prevođenje sa ukrajinskog jezika na estonski, a nisu dokumenta potrebno izvršiti dostavljanje na obradu mejlom, stim da na istovetan način mogu i da budu preuzeti po završetku prevođenja. Naravno, klijenti koji zahtevaju kompletnu obradu dokumenata imaju obavezu da prilože i originale (na uvid), a što znači da ih mogu poslati preko kurirske službe, kao i doneti lično, ali isto tako mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica. Takođe se bitno razlikuje i način njihovog preuzimanja po završetku obrade, jer klijenti koji zahtevaju direktan prevod za dokumenta mogu da ih kompletno obrađene dobiju ličnim preuzimanjem ili da od naše institucije zahtevaju da im na određenu adresu budu isporučena. Samim tim što će kurirska služba da bude zadužena za ispunjenje pomenute usluge to znači i da će morati da konkretnu uslugu plate prema njenom cenovniku. Napominjemo da je svaki klijent u tom slučaju obavezan da u trenutku kada bude vršio preuzimanje pošiljke izvrši i plaćanje, a u skladu sa cenovnikom konkretne službe.

Svakako je važno da istaknemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na estonski, a da je neophodno samo u toj situaciji klijenti da prvo pošalju konkretne sadrže mejlom. te da u što kraćem roku posle toga donesu ili na opisane načine pošalju originalna dokumenta.

Prevod književnih dela sa ukrajinskog jezika na estonski

Ma za koje delo književnosti da klijenti zahtevaju prevođenje sa ukrajinskog na estonski jezik, mogu biti potpuno uvereni da će prevodioci i sudski tumači ispuniti taj zahtev maksimalno korektno i u optimalnom roku,. A osim romana oni će takođe da prevedu i različita prozna, odnosno poetska književna dela, kao i beletristiku, te zapravo sve što klijent bude zahtevao. Naravno da će odgovoriti i na zahteve svakoga kome su potrebni direktni prevodi udžbenika u ovoj kombinaciji jezika, a po potrebi će da obrade i bilo koju vrstu časopisa (dečiji, ilustrovani, stručni i drugi).

Isto tako će, klijentima omogućiti i uslugu profesionalne redakture. to jest korekture i lekture. Zapravo se konkretni tip usluge primenjuje kada je potrebno da budu izvršene ispravke u već prevedenim materijalima i to ma koje vrste.

Sudski tumači i prevodioci koji su članovi tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford rade i usmeni prevod sa ukrajinskog na estonski jezik. A osnovni razlog zbog čega mi od svakog zainteresovanog klijenta prvo zahtevamo dostavljanje podataka o samom događaju je vezan upravo za činjenicu da ovi stručnjaci uz konsekutivno i šapatno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji rade takođe i simultani prevod kada je potrebno. Naglašeno je da se svaka od tih vrsta usluga mora primeniti u tačno određenoj situaciji, to jest u okviru događaja sa precizno definisanim karakteristikama. Od svakog klijenta koji želi da prevodilac i sudski tumač izvrše usmeno prevođenje sa ukrajinskog na estonski jezik mi za, to i očekujemo da nam dostavi kako informacije u vezi sa brojem osoba koje će mu prisustvovati, tako i one podatke koji su vezani za njegovo trajanje, odnosno generalno za princip organizacije. A baš na osnovu svih tih podataka se zvanično mora doneti odluka koja vrsta ove usluge će na najbolji način da im odgovori. Napominjemo i to da nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima, te da svakako tu uslugu moramo uvrstiti u ponudu, a ukoliko se tim stručnjaka naše institucije bude odlučio za simultani prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Prevodi sertifikata sa ukrajinskog na estonski jezik

Budući da su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u svim poslovnicama naše institucije, to znači da svi zainteresovani uz direktno prevođenje sertifikata sa ukrajinskog jezika na estonski, dobijaju i overu prevedenih dokumenata. Tačnije, rReč je o overi ovlašćenog sudskog tumača, a da bi klijenti znatno pojednostavili čitav postupak, njima se savetuje da pre početka, to jest dostavljanja konkretnih dokumenata na obradu pomenutim stručnjacima, dobiju sve potrebne informacije koje se tiču overe haškim, odnosno takozvanim Apostille pečatom, uzevši u obzir da ovi stručnjaci ne mogu taj tip overe da izvrše.

Ukoliko je potrebno, mi takođe omogućujemo klijentima da po odličnim uslovima i u prilično kratkim rokovima dobiju prevod ostalih pravnih akata u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi ne samo na sudske odluke i punomoćje za zastupanje, odnosno licence, već i na ugovore, a zatim i sudske tužbe, kao i rešenja, te sudske presude, tekovine Evropske unije, sudske žalbe i druga dokumenta koja se tiču oblasti prava. Svakako su u ponudi i direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na estonski, a tom prilikom sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu za svaku vrstu izjave, uverenja, potvrde ili saglasnosti (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ove vrste).

Osim toga, naši stručnjaci su takođe specijalizovani da izvrše i profesionalan prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na estonski (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, lična karta, potvrda o prebivalištu i druga), a podrazumeva se da će takođe da obrade i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala dokumenta koja u bilo koju od pomenutih oblasti spadaju).

A izuzev pomenutih, prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata profesionalno mogu da obrade i sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali će isto tako profesionalno da prevedu, pa overe i sva ona dokumenta koja čine najpre poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji i druga), a zatim i sva ona koja čine tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, poput na primer građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te uputstva za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i ostalih dokumenata koja ulaze u sastav bilo koje od tih vrsta dokumentacija.

Prevod dokumentarnih filmova sa ukrajinskog jezika na estonski

Pored dokumentarnih filmova, u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi igranih filmova sa ukrajinskog na estonski jezik, a bez obzira koji da je njihov žanr. Pored toga, prevodioci i sudski tumači takođe mogu na zahtev klijenata da u toj kombinaciji jezika obrade i crtane, kao i animirane filmove i serije, odnosno zabavne emisije, a zatim i reklamne poruke, te emisije informativnog karaktera, ali i bilo koju drugu vrstu video ili audio sadržaja. Napomenuli bismo i to da zapošljavamo profesionalne titlere, kao i stručnjake čija specijalnost je vezana za sinhronizaciju različitih sadržaja, tako da smo u mogućnosti svim zainteresovanim klijentima da ponudimo i ove usluge.

Pobrinućemo se da izvršimo i profesionalan prevod internet materijala sa ukrajinskog na estonski jezik, a u tom slučaju sudski tumači i prevodioci svakako posebnu pažnju obraćaju na smernice koje se odnose na optimizovanje svih sadržaja te vrste. Zapravo se radi o tome da su oni upoznati sa primenom pravila SEO (Search Engine Optimisation), a ta pravila po potrebi primenjuju prilikom obrade web sajtova, odnosno online prodavnica ili kataloga, te mnogih drugih sadržaja za koje se zahteva direktan prevod u ovoj varijanti jezika. A kada konkretni materijali budu zvanično postavljeni na internet, sasvim sigurno će njihova pozicija biti mnogo bolja nego ranije. što će svakako imati i vrlo pozitivan uticaj na poslovanje njihovih vlasnika.

Prevodilac i sudski tumač pored toga rade i direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog na estonski jezik. A izuzev vizit kartica, odnosno brošura, reklamnih flajera i letaka, oni profesionalno obrađuju i PR tekstove, odnosno plakate, ali i mnoge druge sadržaje iz ove grupe. Uzevši u obzir da je u pitanju specifična vrsta materijala, jer se u okviru njih mahom nalazi i relativno dobro sakrivena poruka namenjena potencijalnim klijentima, odnosno kupcima određenog proizvoda, to je i vrlo važno naglasiti da pomenuti stručnjaci obraćaju posebno pažnju na to. Stvar je u tome da se jedino oni prevodi marketinških materijala sa ukrajinskog na estonski jezik smatraju uspešnim koji se prevode tako da se određena poruka i oblikuje prema pravilima ciljanog jezika, a čime se govornicima estonskog svakako omogućuje i da saznaju šta se prezentuje kroz njih i to tako kao da je ovaj sadržaj u originalu i nastao na njihovom maternjem jeziku. Upravo iz tog razloga se i vrši prevođenje ovakvih sadržaja u navedenoj ili bilo kojoj drugoj jezičkoj kombinaciji.

Dobro je da istaknemo i informaciju da prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade kako stručne tekstove različite tematike, složenosti i dužine, tako isto i popularne. A ovde je reč o tome da pomenuti stručnjaci profesionalno mogu da obrade tekstove čija tema je usko vezana za bilo koju naučnu disciplinu, a bez obzira da li se ona može svrstati u domen prirodnih ili društvenih nauka. U ponudi su direktni prevodi političkih tekstova sa ukrajinskog na estonski jezik, ali i onih koji se bave temom iz oblasti bankarstva, ekonomije i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine. Isto tako naši stručnjaci će obraditi i tekst koji je vezan za oblast građevinska industrija, ali i marketinga, odnosno sociologije, te informacionih tehnologija, a zatim i turizma i ostalih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje