Prevodi sa ukrajinskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na korejski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa ukrajinskog na korejski jezik

U obe varijante je konkretna usluga dostupna, tako da sudski tumač i prevodilac vrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na korejski jezik i obrađuju u pisanoj formi sve vrste materijala.

Moramo odmah naglasiti da je kompletna obrada svih vrsta dokumenata dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ona najpre uključuje njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overu, pošto je to postupak usaglašen sa zakonom. Radi se o tome da nijedan dokument, koji je jednostavno preveden u toj varijanti jezika nije sa pravnog stanovišta validan, jer nije overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dakle, kada ovaj stručnjak na preveden dokument stavi svoj pečat, on na taj način potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i u originalu, što znači da je u pitanju zakonski validan dokument.

Zahteva se od svakoga ko je zainteresovan za prevod dokumenata sa ukrajinskog na korejski jezik da ispoštuje pravilo i na uvid priloži i originale, što u principu ne važi ni za jedan drugi sadržaj. Naime, sve ostale materijale, a za koje prevod u datoj varijanti jezika klijent zahteva, na obradu šalje elektronski, a predviđeno je i da na mejl dobije takve sadržaje nakon pruženih usluga. Može se, naravno odlučiti i za druge opcije preuzimanja i slanja, a sve informacije o tome će mu biti na raspolaganju u svakom predstavništvu ove institucije.Prevođenje sa ukrajinskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na ukrajinski

A izuzev ličnog donošenja, za dokumenta postoji mogućnost i slanja preporučeno putem "Pošte Srbije" ili preko izabrane kurirske službe.

Nakon što sudski tumač i prevodilac konkretne usluge pruže, klijent će odabrati da li će mu kompletno obrađena dokumenta biti dostavljena na adresu ili će ih on u samoj poslovnici lično preuzeti. Ko se za prvu ponuđenu varijantu bude opredelio će dobiti informacije od službe za dostavu o ceni usluge, uzevši u obzir da ona u osnovnu cenu obrade dokumenata nije uključena.

Podrazumeva se da mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog na korejski jezik, kada se postupak dostavljanja sadržaja na obradu razlikuje. Zapravo je samo u tom slučaju dozvoljeno klijentima da na mejl skenirana dokumenta pošalju, kako bi zaposleni u konkretnom predstavništvu ove specijalizovane institucije mogli što je moguće pre da pristupe obradi sadržaja.

Još moramo napomenuti i to da prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za izvršenje overe Apostille pečatom, odnosno da im nije data dozvola za stavljanje takozvanog Haškog pečata na dokumenta, kako je njegov drugačiji naziv. Iz tog razloga se preporučuje klijentima da se samostalno informišu u nadležnim službama Republike Srbije o svemu tome.

Istakli bismo i to da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade kako lična i dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali u sudstva i prava, tako i ona koja su za nauku vezana, a ponudom je obuhvaćeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na korejski jezik.

Naravno da će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci obraditi kompletno i dokumenta koja se nadležnim službama podnose (izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja svih vrsta), ali i ona koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo građevinske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije.

U slučaju da neko zahteva, vrši se i prevod književnih dela u navedenoj varijanti jezika, ali i stručnih, odnosno popularnih tekstova, te članaka iz novina, kao i udžbenika i časopisa.

Ponudom je obuhvaćen i prevod video i audio sadržaja sa ukrajinskog na korejski jezik, a inače navedena institucija nudi i usluge njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači znaju kada i na koji način treba pravila SEO (Search Engine Optimisation) primeniti, to oni svim klijentima zainteresovani za prevod internet materijala u toj jezičkoj kombinaciji, omogućuju i uslugu stručne optimizacije.

Takođe mogu izvršiti po zahtevu klijenata i usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, a osim za simultani, oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, odnosno za primenu takozvanog konsekutivnog prevođenja. Valjalo bi naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, a finalna ponuda za uslugu usmenog prevoda može biti kreirana isključivo nakon što klijent bude dostavio osnovne informacije o organizaciji određene manifestacije (koliko će da traje, gde će biti održana i koje su karakteristike prostora, koliko će joj ljudi prisustvovati i slično).

Shodno iznetim zahtevima mogu biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa ukrajinskog na korejski jezik, a napominjemo da sudski tumač i prevodilac u tom slučaju posebno obraćaju pažnju na primenu pravila, koja važe u marketingu.

Pored svih navedenih usluga, ovo specijalizovana institucija u ponudi ima i takozvanu redakturu. Samo na sadržaje koji su već prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali u kojima ima određenih grešaka i propusta, se primenjuje ta usluga, koja uključuje korekturu i lekturu. Naime, prvo će profesionalni lektori i korektori ustanoviti koje greške postoje, a onda će ih u skladu sa originalnim sadržajima i pravilima pakistanskog jezika, odnosno samog prevođenja u najkraćem mogućem roku i ispraviti.

Prevod lične karte i pasoša sa ukrajinskog jezika na korejski

Na zahtev klijenata će članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti navedenu uslugu, ali će u skladu sa zakonom propisanim pravilima uraditi i overu prevedenog pasoša i lične karte, odnosno svakog drugog ličnog dokumenta (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, venčani list, saobraćajna dozvola i sva ostala lična dokumenta).

A na zahtev klijenata se izvršavaju i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na korejski jezik, što znači da klijenti mogu zahtevati kompletnu obradu godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, kao i statuta preduzeća, faktura i osnivačkog akta preduzeća, te svih ostalih dokumenata koja zvanično u sastav poslovne dokumentacije ulaze.

Budući da je postupak obrade dokumenata vrlo precizno definisan važećim zakonom, obavezuje se svaki klijent da prilikom slanja sadržaja na obradu originale pošalje ili donese na uvid sudskom tumaču.

Takođe je važno da svako od zainteresovanih bude informisan da prevodioci i sudski tumači nemaju dozvolu nadoveru da izvrše. Samo zato što nije u njihovoj nadležnosti i stavljanje Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille na dokumenta, za koja se prevod u datoj varijanti jezika izrađuje, potrebno je da klijent kontaktira osnovni sud, koji je nadležan, te da neophodne podatke o toj vrsti overe na vreme dobije, kako bi celokupan postupak obrade u potpunosti pojednostavio.

U skladu sa zahtevima vlasnika dokumenata, ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti sa ukrajinskog na korejski jezik. U principu, radi se o dokumentima koja zahtevaju nadležne institucije, a u njih izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, spadaju i potvrda o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrda o stalnom zaposlenju, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski kompletno obraditi i sva ostala dokumenta iz te grupe, koja klijent bude prethodno dostavio.

Apsolutno svaki dokument, koji je prema pravilima svrstan u pravna akta, isto tako na zahtev klijenata može da bude kompletno obrađen (punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudska rešenja, presude o razvodu braka, sudske odluke, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i ostala pravna akta).

Trebalo bi istaći i to da je dostupan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog na korejski jezik, a da na zahtev klijenata ovi stručnjaci kompletno obrađuju i celokupnu medicinsku dokumentaciju. Izuzev već pomenutog dokumenta, u nju se svrstavaju i lekarski nalazi, zatim dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta.

Naravno da će zahtevi klijenata, vezano za obradu svakog dokumenta ili drugog sadržaja, koji se odnosi na obrazovanje ili nauku, biti maksimalno ispoštovani. Uz to što mogu da kompletno obrade rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, sudski tumači i prevodioci u datoj jezičkoj kombinaciji, shodno iznetim zahtevima najpre prevode, a potom i overavaju naučne i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, te potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i uverenje o položenim ispitima, potom nastavne planove i programe fakulteta, ali i bilo koji drugi materijal, koji se na konkretne oblasti odnosi.

Dokumenta koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija, poput na primer građevinske i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere će zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije u Srbiji u skladu sa pravilima obraditi. Klijenti mogu zahtevati prevod kako za građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, tako isto i za deklaracije proizvoda, zatim za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za bilo koji drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo pomenutih tipova dokumentacija.

Prevodi stručnih i popularnih tekstova sa ukrajinskog na korejski jezik

Koliko god da je kompleksna tema tekstova, za koje klijent prevod u pomenutoj varijanti jezika zahteva, može biti siguran da će sudski tumači i prevodioci tu uslugu izvršiti u najkraćem roku na najbolji mogući način.

A sem popularnih i stručnih tekstova različite tematike, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju i direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na korejski. Zapravo oni mogu obraditi i književna dela iz domena proze, kao što su beletristika i romani, ali i iz oblasti poezije.

Zainteresovanima su na raspolaganju i usluge profesionalnog prevoda članaka iz novina, kao i sadržine ilustrovanih i dečijih, odnosno stručnih časopisa.

Zahvaljujući činjenici da tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije čine i korektori i lektori, dostupna je usluga stručne redakture materijala. Neophodno je da ovi stručnjaci uporede prethodno prevedene sadržaje sa originalima, a kako bi utvrdili koje greške su u njima načinjene. Nakon toga će ih uz primenu pravila lekture i korekture maksimalno profesionalno ispraviti, te tako vlasnicima pružiti mogućnost da se u praksi konkretnim materijalima koriste.

Shodno iznetim zahtevima, može biti izvršeno i direktno prevođenje internet prodavnice sa ukrajinskog jezika na korejski, ali i web sajtova, s tim što će prevodioci i sudski tumači profesionalno obraditi i online kataloge, odnosno softvere, to jest svaki program ili aplikaciju, te mnoge druge online materijale. Ovde je izuzetno značajno naglasiti da oni znaju kada i na koji način treba da primene SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da će klijenti dobiti i prevedene i stručno optimizovane materijale tog tipa. Nedugo nakon što na internet budu tako obrađeni sadržaji postavljeni, njih bi trebalo pretraživač da prepozna kao najbolje rezultate za određeni izraz ili reč, te da ih svrsta u sam vrh pretrage, a što će uticati i na kvalitet poslovanja vlasnika prevedenih onlajn materijala bilo koje vrste.

Usluga usmenog prevoda je na raspolaganju svim klijentima, ali moraju znati da sudski tumač i prevodilac izuzev simultanog, koje je ujedno i najčešće zahtevano, mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, ali i konsekutivno prevođenje. Bitno je naglasiti i to da ova institucija nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, što se usklađuje sa ponudom za vrstu usmenog prevoda, koji će za konkretni događaj biti primenjen. Osnovni uslov za formiranje zvanične ponude za konkretnu uslugu jeste njeno usklađivanje sa zahtevima samog događaja, pa se zato od klijenata zahteva da sve podatke o tome na vreme dostave. Neophodno je da osim informacija o tome koliko bi trebalo događaj ukupno dana ili sati da traje, zainteresovani za uslugu usmenog prevoda dostave i podatke o tome koliko ljudi je pozvano da prisustvuje, te o karakteristikama lokacije na kojoj će događaj biti održan. Sve to se zatim analizira, kako bi bilo utvrđeno koji tip usmenog prevoda će na te zahteve odgovoriti maksimalno korektno.

Tim svake poslovnice ove institucije čine i titleri, odnosno osobe zadužene za sinhronizaciju audio i video materijala, tako da svi klijenti kojima su potrebni njihovi prevodi sa ukrajinskog jezika na korejski, zapravo dobijaju sadržaje spremne za prezentovanje gledaocima ili slušaocima. Napominjemo da prevodioci i sudski tumači izuzev crtanih filmova, serija i reklamnih poruka, odnosno igranih i dokumentarnih filmova, mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da obrade i informativne, kao i zabavne i obrazovne, ali i dečije emisije, te animirane filmove i sve ostale video i audio materijale.

Ukoliko to bude bilo zahtevano, zaposleni ove institucije će profesionalno obraditi i PR tekstove, zatim brošure i reklamne letke, odnosno vizit kartice i plakate, ali i reklamne flajere, zatim kataloge i sve ostale marketinške materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje