Prevođenje sa ukrajinskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na ruski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada se uzme u obzir podatak da su i sudski tumači i prevodioci svakako angažovani u brojnim poslovnicama naše institucija, to svi koji imaju potrebu svakako mogu da dobiju i onu uslugu koja je vezana za direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na ruski. A pomenutu uslugu ovi stručnjaci rade u oba oblika, tako da klijente očekuje i usmeno i prevod različitih sadržaja u pisanom obliku.

Napominjemo da smo specijalizovani i za kompletnu obradu dokumenata, te da svima omogućujemo kako njihov prevod u toj jezičkoj varijanti, tako isto i overu. Upravo je ovlašćeni sudski tumač nadležan za izvršenje te vrste overe, a svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na ruski mora da nam prilikom slanja sadržaja na prevod priloži i originalna dokumenta na uvid. Tačnije rečeno, sudski tumač tada upoređuje prevedena dokumenta sa originalnim i odmah posle toga stavlja svoj pečat, a ako proceni da su u pitanju potpuno isti sadržaji. Međutim, ponekad se može desiti i da se razlikuje sadržina originalnog i prevedenog dokumenta, a da bi prevod mogao da bude overen, zahteva se izvršenje usluge redakture, odnosno korekture i lekture za koju su takođe profesionalci u našem timu specijalizovani (lektori i korektori). Dakle, nakon što oni budu izvršili usluge za koje su specijalizovani, ovlašćeni sudski tumači će imati mogućnost da overi konkretna dokumenta i tako klijentima omogući da dobiju kvalitetno obrađene sadržaja, to jest onako kako navodi zakon.

A osim što mora da priloži originalna dokumenta na uvid, svaki klijent koji zahteva prevod dokumenata sa ukrajinskog na ruski jezik treba i da izvrši potrebne provere, koje se odnose na overu haškim pečatom. Zapravo se radi o takozvanom Apostille pečatu, koji sudski tumači i prevodioci angažovani u okviru naše institucije ne mogu da stave na određena dokumenta, jednostavno zato što se to ne nalazi u njihovoj nadležnosti. Klijenti bi svakako trebalo da saznaju najpre da li je ta vrsta overe neophodna za dokumenta za koja oni tom prilikom zahtevaju obradu, pa ako tada budu saznali da jeste, neophodno je i da pitaju kada se pomenuti pečat mora na njih staviti. Da bismo objasnili bolje, navešćemo da se haški pečat na neka dokumenta prvo stavlja, pa se tek onda radi prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti i to i za dokument i za taj pečat, a na kraju se tako obrađen sadržaj mora overiti od strane ovlašćenog sudskog tumača. Isto tako je prisutan i onaj postupak obrade koji podrazumeva da se prvo vrši prevođenje dokumenta sa ukrajinskog jezika na ruski i posle toga se pristupa overi sudskog tumača, a na kraju klijent mora da odnese dokument koji je tako obrađen u nadležnu državnu službu, da bi na njega bio ostavljen Apostille pečat. Jasno je da se ova dva postupka razlikuju, pa se samim tim razlikuje i njihovo trajanje, tako da će klijent imati i ove i mnoge druge informacije kada se bude raspitao o overi haškim pečatom, a čime će mu i čitav postupak obrade biti mnogo lakši.Prevođenje sa ukrajinskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na ukrajinski

Kada su u pitanju dokumenta i njihova obrada, napomenućemo da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade bilo koja, a svakako će izaći u susret klijentima koji žele da dobiju obrađena kako lična dokumenta (pasoš, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna i dozvola za boravak, lična karta, venčani list, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola i druga), isto tako i ona koje se vezuju za oblast nauke ili, pak obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski i diplomski radovi i mnoga druga).

Naravno, radimo i direktno prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na ruskim, a pored toga što će sudski tumač i prevodilac da obrade tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sertifikate, oni će isto tako na zahtev klijenata da prevedu, a posle toga i overe i punomoćje za zastupanje, zatim sudske žalbe, kao i odluke, te rešenja i tužbe, odnosno bilo koji dokument koji se odnosi na oblast sudstva ili prava.

Pomenuti stručnjaci će obraditi i medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te će takođe da odgovore adekvatno na zahtev klijenta kome su direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na ruski neophodni. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izuzev različitih vrsta uverenja i saglasnosti, tom prilikom da prevedu i sve tipove potvrda, odnosno izjava, a što podrazumeva kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, zatim i saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i ostalih dokumenata ove vrste.Kompletno obrađujemo i građevinske projekte, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine kako građevinsku, tako i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju. Uz rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, odnosno revizorske, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, prevodilac i sudski tumač takođe rade i prevod statuta preduzeća sa ukrajinskog jezika na ruski, a potom i osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka i drugih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju.

Naglašavamo da je svaki klijent koji je potrebna obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika u mogućnosti da nam sadržaje na obradu dostavi preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, te isto tako može i da ih, ako to želi lično donese na obradu. A isključivo ukoliko neki klijent bude zahtevao hitno prevođenje dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tada mu je dozvoljeno da ih prvo skenira i pošalje preko mejla, a da odmah nakon toga i ispoštuje u potpunosti pravilo koje je navedeno i odnosi se na dostavljanje originala na uvid.

Po završetku obrade određenih dokumenata od strane naših stručnjaka klijentima je omogućeno da dođu lično u prostorije naše poslovnice i preuzmu ih, stim da možemo takođe i da ih pošaljemo na njihovu adresu preko kurirske službe. Ističemo da se radi o usluzi koja mora da bude dodatno naplaćena, ali će njenu cenu tom slučaju da odredi nadležna kurirska služba.

Naši stručnjaci ne obrađuju samo dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, već mogu i da izvrše uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na ruski, a u pitanju je specifičan tip usluge pošto prevodioci i sudski tumači rade i simultano i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj varijanti. Zato i jeste vrlo važno da se odabere baš odgovarajuća, tako da je iz tog razloga i neophodno da nam klijenti koji su zainteresovani za angažovanje naših stručnjaka dostave sve podatke koji se odnose na organizaciju konkretnog događaja, stim da im je osnovna obaveza da nas informišu kako o broju osoba koje će prisustvovati, tako i o trajanju tog događaja, ali bi svakako bilo dobro da nam daju i podatke koji se odnose na mesto njegovog održavanja. Ponuda se izrađuje samo na osnovu svih tih informacija, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će se u njoj naći, ako naši stručnjaci budu doneli odluku da je to odgovarajući tip usluge.

Sem toga će prevodioci i sudski tumači takođe da profesionalno obrade sve vrste marketinških materijala, počev od vizit kartica, plakata i reklamnih letaka, preko brošura i reklamnig flajera, odnosno kataloga, pa do PR tekstova. Zainteresovanima omogućujemo i direktno prevođenje web sajtova sa ukrajinskog jezika na ruski, kao i svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast interneta. A izuzev aplikacija, odnosno različitih vrsta programa, oni takođe profesionalno obrađuju i web prodavnice, odnosno online kataloge i sve ostale sadržaje koji su za navedenu oblast vezani. Napominjemo da se naši stručnjaci u ovom slučaju posebno pridržavaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači i da se konkretnim internet materijalima omogućuje postizanje mnogo bolje pozicije na internetu, a čime njihovi vlasnici imaju praktično višestruku korist.

Takođe možemo da obradimo i članke iz novina, odnosno sadržinu kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih, ali i mnogih drugih vrsta časopisa. A po zahtevu klijenata možemo takođe da prevedemo i tekstove i to nevezano za njihovu temu, odnosno namenu, složenost i dužinu.

Izrađujemo i direktan prevod audio i video sadržaja sa ukrajinskog jezika na ruski, ali zainteresovanima omogućeno i da u okviru naših poslovnica dobiju usluge njihovog sinhronizovanja, to jest titlovanja. Navedena usluga se ne odnosi samo na igrane filmove, serije i informativne, odnosno zabavne emisije, nego i na animirane filmove, a zatim i obrazovne emisije, te crtane filmove, kao i na dokumentarne, ali i na reklamne poruke i mnoge druge video, odnosno audio sadržaje.

Uz sve navedeno, sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i bilo koje književno delo, te da klijentima omoguće direktno prevođenje romana sa ukrajinskog jezika na ruski, ali i različitih poetskih, odnosno proznih, te dela beletristike, kao i udžbenika. Napomenućemo i to da svaki pojedinačni klijent koji zahteva obradu prethodno pomenutih sadržaja treba da nam ih dostavi preko mejla, ali isključivo onda kada mu taj princip dostavljanja najviše i odgovara. Naravno, mi na potpuno isti način možemo da isporučimo prevedene sadržaje, a čime će celokupan postupak njihove obrade da bude znatno skraćen.

Prevodi potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog na ruski jezik

Ko god bude imao potrebu da dobije direktan prevod potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog jezika na ruski će sasvim sigurno biti prijatno iznenađen činjenicom da u sklopu svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija zapravo i ovu, ali i uslugu overe prevoda, a što se smatra kompletnom obradom ovog dokumenta, ali i mnogih drugih.

Međutim, moramo napomenuti i to da prevodioci i sudski tumač u našem timu nemaju dovoljan nivo ovlašćenja da bi mogli da izvrše dodatnu overu ukoliko je to potrebno. Ovde se radi o takozvanom Apostille pečatu, a njegov drugačiji naziv je haški i stavlja se na određena dokumenta i u tačno određenom trenutku. Upravo stoga i preporučujemo apsolutno svakome ko zahteva prevod i pomenutog i drugih dokumenata u ovoj jezičkoj varijanti, da prvo proveri da li je potrebno izvršenje nadovere, to jest stavljanje haškog pečata i da sazna kada se to mora mora učiniti (posle obrade dokumenta u našoj poslovnici li pre toga).

Naši stručnjaci će klijentima da uz obradu potvrde o prebivalištu, dobiju i direktan prevod ostalih ličnih dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a što osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz knjige venčanih i dozvole za boravak, odnosno vozačke dozvole, uključuje i direktan prevod lične karte sa ukrajinskog jezika na ruski, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, zatim radne dozvole, pasoša i ostalih ličnih dokumenata.

Apsolutno svaki dokument koji se odnosi na poslovanje preduzetnika ili pravnih lica, te se svrstava u poslovnu dokumentaciju će sudski tumač i prevodilac da obrade u toj jezičkoj kombinaciji. Tako će oni, osim faktura i godišnjih, revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja, svakako da izvrše kompletnu obradu i osnivačkog akta preduzeća, te poslovnih odluka i statuta preduzeća, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica i ostalih dokumenata koja se svrstavaju u pomenutu vrstu dokumentacije. Pobrinućemo se i da ispunimo zahteve svakoga kome su baš prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na ruski potrebni (ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe i druga dokumenta iz domena prava i sudstva), ali moramo naglasiti i to da će prevodilac i sudski tumač svakako da obrade i bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke i za oblast obrazovanja (naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi i druga).

Neizostavno moramo naglasiti i to da pomenuti stručnjaci, a onda kada to neki klijent zahteva vrše i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa ukrajinskog jezika na ruski. Miisli se na bilo koju vrstu saglasnosti, izjava, uverenja ili potvrda, a izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, oni kompletno mogu da obrade i potvrdu o visini primanja, zatim potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i generalno bilo koji dokument koji neka državna institucija zahteva da klijent preda.

Podrazumeva se i to da će prevodilac i sudski tumač odgovoriti na zahtev svakoga ko želi da dobije profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na ruski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja čine ovu dokumentaciju), te da će naravno prvo da prevedu, a odmah nakon toga i overe bilo koji dokument koji se nalazi u okviru građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala).

Prevod romana sa ukrajinskog jezika na ruski

Tek jedna od usluga koju klijenti mogu da dobiju u svakom gradu u kome postoji predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste i direktno prevođenje romana sa ukrajinskog na ruski jezik. Podrazumeva se, takođe i da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenta da obrade u toj jezičkoj kombinaciji i bilo koje drugo prozno književno delo, odnosno poetsko, te po zahtevu mogu da prevedu i udžbenike, a nevezano za to na koji predmet se odnose, to jest koliko su obimni.

Osim toga, naši klijenti mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti takođe da dobiju i profesionalno obrađenu sadržinu stručnih, kao i ilustrovanih časopisa, odnosno novinskih članaka.

Specijalizovani smo i za usmeni prevod sa ukrajinskog na ruski jezik, a obaveza nam je da istaknemo vrlo važnu činjenicu koja podrazumeva da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni da izvrše bilo koju od aktuelnih vrsta ove usluge. A to znači da uz simultano prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, oni isto tako rade i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata, a odabir konkretnog tipa usluge zavisi samo od karakteristika određenog događaja. Uzevši u obzir da je jasno određenom koliko treba učesnika da bude prisutno, odnosno kako bi uopšteno trebalo da bude organizovan neki događaj, ali i koliko je navedeno da on traje da bi se definisala vrsta usluge, mi baš zato i tražimo da nam klijenti koji su za ocu uslugu zainteresovani prvo sve navedene informacije dostave. Naravno da bi bilo dobro i da nas precizno informišu na kom mestu tačno će taj događaj biti održan, a kako bi smo se upoznali sa osnovnim osobinama tog prostora. Kada budemo dobili sve navedene i mnoge druge informacije koje se na organizaciju tog događaja odnose, mi ćemo svakako pripremiti odgovarajuću ponudu, to jest izabrati uslugu za koju smatramo da će moći da na sve te zahteve i odgovori onako kako je potrebno, stim da ćemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uneti svakako u ponudu ako postoji potreba za tim.

Pored toga, prevodioci i sudski tumači isto tako mogu da na zahtev klijenata obrade marketinške materijale bilo koje vrste, a u našoj trenutnoj ponudi su kako direktni prevodi plakata, vizit kartica i reklamnih brošura sa ukrajinskog na ruski jezik, tako PR tekstova, te mnogih drugih materijala koji se koriste u okviru marketinga. Najvažnije je da svaki klijent koji želi da naši stručnjaci obrade neki od pomenutih materijala zna da se oni primarno rukovode pravilima koja su prisutna u okviru ciljanog jezika, to jest ruskog, a uz naravno maksimalno poštovanje pravila naše struke. A sve to znači da će bilo koji Rus, to jest osoba koja govori ovim jezikom i koja bude došla u dodir sa bilo kojom vrstom prevedenih marketinških materijala, sigurno moći sasvim jasno da razume njihovu sadržinu, to jest da će poruka koju ovakvi sadržaji nose u sebi svakako pronaći najbolji put do takvog klijenta.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa ukrajinskog na ruski jezik

Svi naši klijenti bi trebalo da znaju da su prvo prevodioci i sudski tumači u našem timu, a zatim i osobe čija specijalnost je vezana za sinhronizaciju i titlovanje video i audio sadržaja, tako da je i jasno zbog čega navodimo da ih kod nas očekuje kompletna obrada svih ovih sadržaja. Tako su u ponudi prevodi dokumentarnih filmova sa ukrajinskog jezika na ruski, ali igranih, odnosno animiranih i crtanih filmova, stim da naši stručnjaci mogu takođe da obrade i zabavne, ali i obrazovne i informativne emisije, a nevezano za to gde će one biti prezentovane, to jest da li na radiju ili na televiziji. Napominjemo da možemo, po potrebi da prevedemo i serije, kao i reklamne poruke, te mnoge druge i audio i video sadržaje, a zatim i da izvršimo njihovu profesionalnu sinhronizaciju ili titlovanje.

Takođe naši stručnjaci mogu da izvrše i profesionalan prevod web sajtova sa ukrajinskog jezika na ruski, ali i online prodavnica, kao i programa i aplikacija, te web kataloga i ostalih materijala koji bilo kakve veze imaju sa internetom. Izuzetno je važno da klijentima kojima je potrebna ova vrste prevoda za internet sadržaje znaju da prevodilac i sudski tumač koji budu vršili njihovo prevođenje rade istovremeno i optimizaciju. A to znači da se pridržavaju smernica koje su vezane za SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije rečeno, oni konkretne prevode prilagođavaju pravilima koja su u tom trenutku aktuelna, a kako bi oni zauzeli bolju poziciju u okviru pretraživača u odnosu na onu koju su imali pre toga-

Pomenućemo i to da su lektori i korektori takođe stalni članovi tima apsolutno bilo koje poslovnice naše institucije. Usluga za koju su oni specijalizovani, to jest redaktura (lektura i korektura) se isključivo primenjuje ukoliko je neophodno da se isprave greške koje postoje u sadržajima za koje je prevod sa ukrajinskog jezika na ruski izvrše, a to svakako nisu učinili naši stručnjaci. Tada će korektori, to jest lektori da primene aktuelna pravila, a kako bi određenu sadržinu ili dokument bilo koje vrste u potpunosti prilagodili pravilima konkretnog, to jest ruskog jezika.

Ne treba zaboraviti ni na to da prevodilac i sudski tumač mogu da profesionalno prevedu i tekstualne sadržaje i to različite namene, dužine i sadržine, te kompleksnosti. A to se odnosi kako na popularne tekstove, tako isto i na one koji se smatraju naučnim, odnosno stručnim, a budući da će isključivo biti dostupni užem krugu osoba koje su uskostručne za pojedine oblasti. Naglašavamo da ćemo prevesti ne samo tekstove koji se bave nekom temom vezano za oblast turizma, obrazovanja i nauke, to jest marketinga, komunikologije i menadžmenta, već i sve one koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine. A naši stručnjaci će na zahtev da urade i direktan prevod političkih tekstova sa ukrajinskog jezika na ruski, ali i onih koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekonomije, finansija i prava, odnosno bankarstva, sociologije i farmacije, kao i informacionih tehnologija, zatim građevinske industrije, filozofije, medicine i drugih naučnih disciplina. Ovde je važno da istaknemo činjenicu da su sve prethodno naveden oblasti samo neke od onih za koje možemo da izradimo prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, tako da slobodno možemo da kažemo da će pomenuti stručnjaci na vaš zahtev profesionalno da obrade tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti i društvenih i prirodnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje