Prevođenje sa ukrajinskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na danski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Pisani i usmeni prevod sa ukrajinskog na danski jezik je takođe usluga koju svaki zainteresovani klijent može u bilo kojoj našoj poslovnici da dobije. Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom, to naglašavamo da oni mogu da izvrše i kompletnu obradu prema pravilima za sva dokumenta. A zapravo je reč o tome da klijenti kojima je ta usluga potrebna uz prevod, svakako dobijaju i overu, koju u toj situaciji vrši zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Samim tim što se postupa prema pravilima, klijenti značajno štede i svoje vreme, jer vrlo brzo dobijaju dokumenta koja su spremna za korišćenje, te se sa zakonskog, odnosno pravnog stanovišta smatraju u potpunosti validnim.

Iako se primarno zahteva da svaki klijent kome su neophodni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski dostave na uvid originalne sadržaje, isto tako je poželjno da oni dobiju i to potpuno samostalno sve informacije koje su vezane za specifičnu vrstu overe, a za koju navedeni stručnjaci nisu zaduženi. U pitanju je nadovera, koja uključuje stavljanje specijalne vrste pečata, poznatog kao haški, odnosno Apostille, te se taj tip ove vrši isključivo za dokumenta za koja je to zakonskim aktima navedeno i to na tačno utvrđen način. Tačnije, ovaj pečat se stavlja na određena dokumenta ili nakon što prevodilac i sudski tumač urade posao za koji su ovlašćeni ili pre toga.

Potrebno je da nam klijenti ili donesu dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski ili da nam ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučeno i to putem “Pošte Srbije".Prevođenje sa ukrajinskog na danski
Prevođenje sa danskog na ukrajinski

U zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog klijenta, preuzimanje prevedenih i pečatom zvaničo ovlašćenog sudskog tumača overenih dokumenata se vrši ili u našim poslovnicama ili kurirska služba dostavlja obrađena dokumenta na adresu pojedinačnog klijenta, ali je to usluga koja se mora potpuno odvojeno od osnovne i platiti. Naglašavamo da je svaki klijent koji se za takav način preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata opredeli, dužan da plati nadoknadu koja je definisana u važećem cenovniku službe koja i vrši dostavu, a to će učiniti kada budete preuzimao pošiljku.

Vrlo je važno da napomenemo da sudski tumači i prevodioci obrađuju kompletno različite vrste dokumenata, a izuzev onih koji su vezani za oblast prava ili sudstva (ugovori, sudske odluke, rešenja i presude, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, licence, sudske žalbe i druga), oni takođe mogu kompletnom da obrade i bilo koji lični dokument (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga).

Takođe su u ponudi naše institucije i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na danski, to jest svakog dokumenta koji se na poslovanje ma kog pravnog lica odnosi, stim da sudski tumači i prevodioci takođe mogu kompletno po potrebi da obrade i građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracija proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala nenavedena dokumenta koja u sastav bilo koje od svih pomenutih vrsta dokumentacija ulaze).

Svakako možemo kompletno da obradimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. naučne radove i prepise ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, ali i ostala dokumenta koja se tiču i oblasti nauke i oblasti obrazovanja, kao što su na primer diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima ili naučni patenti, te seminarski radovi i mnoga druga. Isto tako ćemo da uradimo prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na danski, to jest omogućićemo klijentima da dobiju kompletnu obradu za svaku izjavu i uverenje, ali i za saglasnost ili potvrdu za koju im je to potrebno. Napominjemo da se ova usluga primenjuje na uverenje o neosuđivanosti, te na uverenje o nekažnjavanju, a zatim i na potvrdu o visini primanja, kao i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te na mnoga druga dokumenta koja se od strane nadležnih institucija vrlo često zahtevaju.

Isto tako ćemo zainteresovanima da omogućimo i kompletnu obradu ostalih dokumenata, a najvažnije je da oni ispoštuju prethodno pomenuta pravila koja se odnose na dostavljanje sadržaja na obrađivanje.

Pomenućemo i to da prevodioci i sudski tumači takođe rade i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski, te da su posebno usmereni na pružanje usluga kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a u našoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam se klijent obrati sa zahtevom da naši stručnjaci pruže ovu uslugu, potrebno je i da u tom trenutku dostavi sve informacije koje mogu da imaju uticaja na odabir najbolje vrste usluge. Preciznije rečeno, radi se o tome da moramo znati koliko će ljudi biti prisutno, to jest koliko bi trebalo da konkretni događaj traje, te svakako moramo da budemo upoznati i sa osobenostima mesta na kome će on biti održan, ali i sa drugim detaljima koji mogu imati uticaja na vrstu usmenog prevoda koja će tom prilikom biti izvršena.

Pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da na zahtev zainteresovanog klijenata u ovoj varijanti jezika prevedu i sve vrste marketinških materijala (vizit kartice, PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri i drugi), ali i književna dela, odnosno udžbenike, zatim različite vrste tekstova i novinske članke, kao i časopise.

Podrazumeva se takođe da se u našoj ponudi nalaze i profesionalni prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na danski, a da oni uključuju kako obradu web sajtova, tako i različitih aplikacija, odnosno online kataloga, te web prodavnica i svih ostalih materijala koji se odnose na web. Budući da su naši stručnjaci profesionalno osposobljeni za izvršenje ove usluge, stoga i naglašavamo da se prevod pomenutih materijala svakako vrši uz korišćenje pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Svi naši klijenti kojima je to potrebno, mogu da očekuju i uslugu titlovanja, ali i profesionalnog sinhronizovanja različitih audio i video materijala, za koje se prethodno uradi direktan prevod sa ukrajinskog jezika na danski. Aa tom prilikom sudski tumač i prevodilac uz igrane filmove, zabavne emisije i reklamne poruke, takođe mogu da obrade i dokumentarne, odnosno animirane filmove i informativne emisije, a zatim i serije i crtane filmove, te obrazovne emisije i ostale sadržaje ovog tipa.

Istakli bismo da je kod svih ovih materijala omogućena mnogo jednostavnija dostava na obradu, jer nije neophodno da klijenti dostave na uvid originalne sadržaje, pa tako mogu najpre da ih pošalju na obradu, a ubrzo nakon toga i prime prevedene u navedenoj jezičkoj kombinaciji preko mejla.

,Konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski

Da bi prevodilac i sudski tumač bili u potpunosti sigurni da je baš konsekutivni prevod sa ukrajinskog na danski jezik dovoljan da ostvari očekivanja učesnika, odnosno organizatora nekog događaja, zahteva se da onaj klijent koji je zainteresovan za pružanje ove usluge prethodno dostavi sve informacije o samoj organizaciji tog događaja. Inače, napominjemo da naši stručnjaci uz konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti rade i šapatno, odnosno simultano prevođenje, pa je iz tog razloga i vrlo važno da nas klijenti informišu o svemu što se tiče sprovođenja nekog događaja. Najvažnije da znamo gde će on da bude održan, to jest da saznamo koje su njegove osnovne karakteristike, ali i da dobijemo informacije o njegovom trajanju, to jest o broju osoba koje će mu prisustvovati. Svakako se ponuda formira tek nakon dobijanja svih pomenutih informacija, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po potrebi može da bude u nju uneto.

Sudski tumači i prevodioci su takođe specijalizovani da obrade različite vrste internet sadržaja, tako da su u ponudi direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog na danski jezik, ali i aplikacija bilo koje vrste, odnosno web prodavnica, a zatim i programa, kao i online kataloga, te svih ostalih materijala koji su u vezi sa oblašću interneta. Ovde smo u obavezi da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci odlično vladaju pravilima SEO (Search Engine Optimisation), te da ih naravno, u skladu sa potrebama i zahtevima primenjuju prilikom obrade svih pomenutih sadržaja. A primenom pravila vezanih za optimizaciju konkretnih materijala, oni postižu primarni cilj njihove obrade, to jest značajno utiču na poboljšanje njihove pozicije u polju globalne pretrage.

Naglasićemo i to da prevodilac i sudski tumač na zahtev zainteresovanog klijenata mogu da urade i prevod stručnih i popularnih tekstova sa ukrajinskog na danski jezik. Bitno je istaći i to da naši stručnjaci odlično vladaju, naravno svojom strukom, ali i da imaju visok nivo opšte kulture i informisanosti. Ovo smo naveli zato što oni mogu da profesionalno obrade tekstove iz različitih oblasti, to jest kako one čija tema je vezana za oblast turizma, psihologije, nauke i sociologije, odnosno medicine, filozofije i obrazovanja, te farmacije, tako i one koji se tiču bilo koje teme vezano za oblast građevinske industrije, informacionih tehnologija i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim politike, finansija, bankarstva i komunikologije, te marketinga, ekonomije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka.

Prevod PR tekstova sa ukrajinskog na danski jezik

Jedan od najčešće korišćenih materijala u svetu savremenog poslovanja su i PR tekstovi, koje mi možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika kada to zahtevaju klijenti. A svakako su u našoj ponudi i direktni prevodi plakata, brošura i letaka sa ukrajinskog jezika na danski, ali svakako sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne flajere, odnosno vizit-karte i sve ostale marketinške materijale. Princip njihovog prevođenja je specifičan u tom smislu što se u originalnim sadržajima gotovo uvek nalazi i poruka koja bi trebalo da nađe put do potencijalnih klijenata, a samim tim se upravo ona prilagođava pravilima danskog jezika, kako bi se mnogobrojni stanovnici ove zemlje, to jest svi oni ljudi koji se pomenutim jezikom služe, upoznali sa sadržinom konkretnih materijala, te bi svakako trebalo da vrlo brzo nakon toga počnu određeni proizvod da kupuju ili, pak da neku uslugu koriste.

Takođe moramo da naglasimo i to da su profesionalni korektori i lektori zaposleni u timu apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A usluge za koje su oni specijalizovani, to jest lektura i korektura spadaju pod takozvanu redakturu sadržaja i primenjuju se ukoliko je za njih direktan prevod sa ukrajinskog na danski jezik izvršen i to u bilo kojoj drugoj instituciji, a od strane bilo kog lica koje se smatra stručnim, ali su tom prilikom načinjeni i određeni propusti, koje će pomenuti stručnjaci svakako da isprave i to uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke.

Trebalo bi naglasiti da svakog zainteresovanog klijenata kome je potreban direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na danski, ali i svih ostalih kako video, tako i audio materijala, očekuje u našim poslovnicama i usluga koja je vezana za njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, pored već pomenutih svakako da obrade i dokumentarne filmove, ali i informativne emisije i serije, odnosno crtane filmove, zabavne emisije i reklamne poruke, te animirane filmove, obrazovne emisije i ostale vrste kako audio, tako i video sadržaja. Zahvaljujući činjenici da im omogućujemo i sinhronizaciju, ali i njihovo titlovanje, klijenti zapravo u optimalnom roku dobijaju sadržaje koji su spremni za plasiranje i to na bilo kom mediju ili u bioskopu.

Podrazumeva se, takođe da će profesionalni sudski tumači i prevodioci, onda kada to zahtevaju klijenti da izvrše i direktno prevođenje knjiga sa ukrajinskog jezika na danski. A u pitanju je usluga koja se odnosi kako na romane i udžbenike, tako i na dela poezije, zatim beletristiku i generalno bilo koje prozno književno delo. Uz to naglašavamo da možemo, u zavisnosti od potreba klijenata svakako u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i ilustrovane, ali i stručne časopise i članke iz novina.

Prevod punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog na danski jezik

Pored toga što smo specijalizovani za direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog jezika na danski, mi svakako zainteresovanim klijentima omogućujemo i overu izvršenih prevoda i to ne samo ovog dokumenta, već i ostalih pravnih akata, ali i generalno svakog dokumenta za koji naši klijenti budu zahtevali obradu u pomenutoj varijanti jezika. Svakako će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i ugovore, odnosno sudske žalbe i presude, kao i licence i sudska rešenja, zatim tekovine Evropske Unije, te sudske tužbe, sertifikate, sudske odluke i ostala dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava.

Najvažnije je napomenuti i to da zahtevamo od svakog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski, da nam dostavi originalna dokumenta i to na uvid, ali je svakako potrebno i da on samostalno sazna da li se za njih zahteva stavljanje Apostille pečata. Zapravo se radi o overi takozvanim haškim pečatom, a za čije izvršenje nisu nadležni stručnjaci zaposleni u okviru svake naše poslovnice, nego državne službe koje rade u sklopu osnovnih sudova u svakom gradu.

Napomenuli bismo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A primarno se pod tim misli na prevođenje potvrda i izjava sa ukrajinskog jezika na danski, kao i saglasnosti i uverenja različitih vrsta. Pod tim mislimo najpre na profesionalnu obradu uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stanju računa u banci, a zatim i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i ostalih dokumenata koja konkretne državne službe neretko zahtevaju da budu predate.

Svi zainteresovani klijenti bi trebalo da znaju da naši stručnjaci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju (fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštajii i druga), te da ih svakako u okviru svake naše poslovnice očekuju i direktni prevodi licnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i mnoga druga). Svako kome je potrebno direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na danski, naravno tu uslugu može da dobije u našim poslovnicama, stim da moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se tiču kako oblasti obrazovanja, tako isto i ona koja su vezana za nauku. Pod tim se misli najpre na svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a zatim i na potvrdu o redovnom školovanju, kao i na prepis ocena, te na nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, ali i na naučne patente, stim da naši stručnjaci naravno prevode i seminarske radove i diplomske, to jest sve sadržaje koji su za jednu od navedenih oblasti usko vezani. Svakako možemo odgovoriti na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na danski, a naši stručnjaci će osim lekarskih nalaza, tom prilikom obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno bilo koji dokument koji u sastav medicinske dokumentacije i ulazi.

Isto tako će sudski tumač i prevodilac da se pobrinu da prevedu, a zatim i overe sva dokumenta koja čine građevinsku, odnosno tendersku ili tehničku dokumentaciju, kao što su laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinski projekti, te deklaracije proizvoda, a zatim i uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja ulaze u sastav ma koje od njih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje