Prevođenje sa ukrajinskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na grčki jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Osnovni uslov da bi direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na grčki bio tretiran kao pravno validan jeste da posedujete pečat ovlašćenog sudskog tumača. A zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači prisutni u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijenti će u optimalnom roku i po odličnim uslovima da dobiju prevedena i zakonski važeća dokumenta bilo koje vrste.

Jedina situacija kada naši stručnjaci ne mogu da odgovore na zahtev klijenata u potpunosti jeste ako se za neki dokument zahteva nadovera, to jest stavljanje specijalne vrste pečata za koju oni nemaju ovlašćenja, a koji je poznat kao haški ili Apostille. Svakako se ta vrsta overe vrši isključivo za dokumenta za koje je to određeno zakonskom regulativom i to samo u službama koje su nadležne, a koje trenutno funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje. Svakako bi trebalo svaki klijent pre nego što nama dostavi određena dokumenta, da se raspita da li je taj tip overe obavezujući za njih i kada se Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti, to jest da li pošto naši stručnjaci urade prevod i overu ili se prvo stavlja taj pečat, pa se onda radi prevođenje sa ukrajinskog na grčki jezik i na kraju se dokument overava pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. U skladu sa svim tim informacijama će oni znati kojim tokom će ići postupak obrade i koliko će otprilike da traje, ali i gde je potrebno da se neki dokument najpre odnese.

Vrlo je važno i to da klijenti kojima je potreban prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika imaju obavezu da nam dostave i originalne sadržaje i to na uvid sudskom tumaču, a zatio što on mora da ih uporedi sa prevodima neposredno pre nego što stavi svoj pečat na njih. Osim što im je omogućeno dostavljanje preko "Pošte Srbije“, ali preporučenom pošiljkom, te putem kurirske službe, svim zainteresovanima je dozvoljeno i da dođu u jednu od naših poslovnica lično i tako dostave dokumenta za koja zahtevaju obradu.Prevođenje sa ukrajinskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na ukrajinski

U izuzetnim situacijama, to jest kada im je potrebno je hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog na grčki jezik, mogu prvo izvršiti njihovo slanje preko mejla, a zatim ih i dostaviti na neki od opisanih načina, ali je uslov da to bude onaj koji je za tog klijenta najbrži.

Kako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i mnoge druge sadržaje za koje nije neophodno izvršiti overu. to je i klijentima u tom slučaju dozvoljeno da nam ih pošalju preko mejla i da ih preuzmu na isti takav način, čime je čitav postupak njihove obrade svakako ubrzan.

Pored toga što će sudski tumač i prevodilac da obrade različite vrste uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge), oni će isto tako na zahtev klijenata da pristupe obradi i svih dokumenata koja se smatraju lični (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš ,izvod iz knjige venčanih iostala).Mi takođe klijentima omogućujemo da u optimalnom roku dobiju i prevod pravnih akata sa ukrajinskog na grčki jezik, a zatim i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, tako da će sudski tumači i prevodioci izuzev sertifikata, presuda o razvodu braka i tekovina Evropske Unije, svakako kompletno da obrade i sudske žalbe, odnosno tužbe i odluke, kao i licence, a zatim i sudska rešenja, ugovore i druga dokumenta koja spadaju u oblasti prava. Uz fakture, osnivački akt preduzeća i različite vrste poslovnih izveštaja i to kako finansijske, tako i revizorske, odnosno godišnje, naši stručnjaci kompletno obrađuju i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i druga dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju.

U ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa ukrajinskog jezika na grčki, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, kao što su na primer svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta i potvrda o redovnom školovanju, a zatim i diploma i dodatak diplomi, te seminarski i diplomski radovi, ali i sva druga dokumenta i sadržaji koji se odnose upravo na oblast obrazovanja. Kompletno možemo da obradimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i svaki drugi dokument koji se svrstava u medicinsku dokumentaciju, te rezultate naučnih istraživanja i naučne radove i patente, odnosno dokumenta koja su isključivo vezana za oblast nauke.

Ponudićemo klijentima i direktan prevod za građevinske projekte, te za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za druga dokumenta koja se mogu svrstati bilo u građevinsku, bilo u tendersku ili tehničku dokumentaciju.

Ono što je do sada navedeno je deo bogate ponude dokumenata za koje klijenti mogu da dobiju prevod u navedenoj kombinaciji jezika u okviru naše institucije, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, ali naglašavamo da će pomenuti stručnjaci svakako kompletno da obrade i bilo koji drugi dokument koji zahteva klijent.

Uz to radimo i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na grčki za internet sajtove, odnosno za softvere i online kataloge, ali i za web prodavnice i ostale internet materijale. Napominjemo i to da će sudski tumači i prevodioci u tom slučaju primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada je potrebno, a njihova osnovna svrha je da se obrađeni internet materijali pozicioniraju mnogo bolje nego pre u okviru pretrage.

Novinske članke, tekstove različite namene, odnosno dužine i tematike, kao i udžbenike i časopise, te književna dela će isto tako prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno da obrade, a cenom ove usluge će svaki klijent biti i više nego zadovoljan. Takođe možemo da prevedemo i sve sadržaje kroz koje se nešto reklamira, to jest koji se svrstavaju u domen marketinga, kao što su na primer plakati i PR tekstovi, odnosno reklamni flajeri i brošure, te vizit karte, katalozi i mnogi drugi.

Zainteresovani klijenti mogu da zaduže pomenute stručnjake ukoliko je potrebno da se izvrši usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na grčki, jer prevodioci i sudski tumači mogu da primene bilo koju vrstu ove usluge, to jest šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. Napominjemo da zainteresovanima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i da neposredno pre nego što izradimo ponudu za navedenu uslugu svakako moramo od svakog klijenta ponaosob da dobijemo potrebne informacije koje se tiču organizacije samog događaja. Preciznije rečeno, trebalo bi da nam daju podatke o mestu na kome će on biti održan, zatim o broju učesnika, ali i o njegovom trajanju, te ćemo mi nakon toga da dobijemo jasnu sliku najpre o njegovoj organizaciji, tako da ćemo i moći da donesemo odluku koja od navedenih vrsta usmenog prevoda može da pruži adekvatan odgovor na sve te zahteve.

Uz sve što je do ovog trenutka navedeno napominjemo da pružamo i dodatne usluge, a vezano za prevod video i audio materijala sa ukrajinskog jezika na grčki, budući da klijenti u okviru svake poslovnice naše institucije mogu da dobiju i titlovanje, odnosno sinhronizaciju svih sadržaja ove vrste. Očekuju ih kompletno obrađene i informativne i zabavne, odnosno dečije emisije (televizijske i radijske), zatim serije i igrani filmovi, te animirani i crtani filmovi, a zatim i reklamne poruke, te dokumentarni filmovi i svi ostali i video i audio materijali.

Uzevši u obzir da su profesionalni korektori i lektori isto tako u svakoj našoj poslovnici zaposleni, to će klijenti za čije sadržaje su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na grčki urađeni, stim da u njima ima grešaka, moći da ih angažuju, a kako bi izvršili uslugu korekture i lekture.

Prevodi licenci i sertifikata sa ukrajinskog na grčki jezik

Kada neko bude zahtevao da dobije profesionalno urađen prevod licenci i sertifikata sa ukrajinskog jezika na grčki, treba da zna da ga u sklopu Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje usluga koja se retko gde još može sresti u našoj zemlji. A ako se tome doda i podatak da ova institucija ima poslovnice na preko 20 lokacija širom Srbije, jasno je da su ove usluge vrlo lako dostupne svakome. Napominjemo da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za obradu sadržaja u ovoj kombinaciji jezika zaposleni u svakoj poslovnici pomenute institucije, te da tako klijenti ne dobijaju samo prevedena pomenuta i mnoga druga dokumenta, nego isto tako i da im je omogućeno da dobiju njihovu overu, a njoj će se pristupiti prema pravilima i biće izvršena isključivo od strane ovlašćenih sudskih tumača.

Ipak, svi koji su zainteresovani za navedenu moraju znati i da zakon nalaže stavljanje haškog pečata, to jest takozvanog Apostille na određena dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na grčki. A pošto to nije u domenu angažovanja naših stručnjaka, oni nemaju obavezu ni da zainteresovanima daju potrebne informacije o tome, tako da bi trebalo da se svako pojedinačno raspita o svemu što se na pomenutu vrstu overe odnosi.

Moramo naglasiti i to da naši stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika prevode takođe i različite vrste sudskih presuda, odnosno rešenja, ali i sudske žalbe i tužbe, kao i odluke i tekovine Evropske Unije, odnosno ugovore različitih vrsta, a zatim i punomoćje za zastupanje i bilo koji drugi dokument za koji klijent zahteva prevod u ovoj varijanti jezika, a koji spada u oblast prava ili sudstva. Izuzev toga, prevodioci i sudski tumači takođe mogu da pristupe kompletnoj obradi i svakog ličnog dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu i druga), ali će isto tako oni kada je to potrebno klijentima da prevedu kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, to jest svaki onaj dokument koji se svrstava u medicinsku dokumentaciju.

Takođe se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da urade i direktan prevod poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na grčki, a u tom slučaju se izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivačkog akta preduzeća, te statuta preduzeća i faktura, primenjuje ova usluga i za sve tipove poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski i finansijski), kao i za ostala nenavedena dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem bilo kog preduzetnika ili pravnog lica.

Svakako ćemo maksimalno korektno i profesionalno da odgovorimo na zahtev i onih klijenata kojima su potrebni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na grčki. Podrazumeva se takođe da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i svaki drugi dokument koji je vezan ne samo za oblast obrazovanja, već i za oblast nauke. Pod tim se misli kako na rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, tako i na prepis ocena, a zatim i na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te na naučne patente, kao i radove, odnosno seminarske i diplomske radove, ali i na potvrde o redovnom školovanju i na sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa pomenutim oblastima.

Naglasili bismo i to da nam se klijenti često obraćaju sa zahtevom da dobiju direktan prevod dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na grčki, tako da prevodioci i sudski tumači svakako odgovaraju i a njihove zahteve, a u tom slučaju se ova usluga primenjuje kada je potrebno obraditi bilo koju vrstu izjave, odnosno saglasnosti ili potvrde, te uverenja. A to znači da ovi stručnjaci najčešće rade prevod u navedenoj kombinaciji jezika za potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno za uverenje o neosuđivanosti, a zatim i za potvrde o stanju računa u banci i za saglasnost za zastupanje, ali i za uverenje o nekažnjavanju, te za ostala dokumenta koja se od strane nadležnih službi vrlo često zahtevaju.

Neophodno je da pomenemo i to da se prevodi sa ukrajinskog jezika na grčki primenjuju i na sva dokumenta koja čine kako tendersku i tehničku, tako i građevinsku dokumentaciju, a primarno se u tom slučaju misli na građevinske projekte, odnosno na deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, te isto tako i na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i na sva ostala dokumenta koja se u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija svrstavaju.

Prevođenje softvera sa ukrajinskog jezika na grčki

Tek jedna među brojnim uslugama koje nudimo klijentima su i direktni prevodi softvera sa ukrajinskog na grčki jezik, a u tom slučaju profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da u skladu sa pravilima struke obrade bilo koji program ili aplikaciju. Isto tako oni u ovoj varijanti jezika prevode i web sajtove, kao i online kataloge, odnosno internet prodavnice i uopšteno sve sadržaje koji se prezentuju online. A da bi maksimalno kvalitetno odgovorili na zahtev klijenta kome je potrebna obrada ovakvih materijala, oni se pridržavaju i onih pravila koja su vezana za SEO (Search Engine Optimisation). Tačnije rečeno, kada oni optimizuju različite vrste ovih sadržaja, njihovo mesto u okviru globalne pretrage će biti mnogo bolje, a što će imati izuzetno pozitivan efekat i na poslovanje njihovih vlasnika.

Marketinške materijale bilo koje vrste isto tako prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj kombinaciji jezika da profesionalno obrade, a po izuzetno povoljnim uslovima. Uz prevođenje plakata, PR tekstova i brošura, nudi se i usluga obrade kataloga, zatim vizit karti, kao i reklamnih letaka, odnosno flajera, ali i generalno svih sadržaja čija je svrha reklamiranje neke kompanije, bilo da se prezentuje neki proizvod, usluga ili jednostavno poslovanje neke kompanije, te različite vrste događaja. Napominjemo da se naši stručnjaci prilikom obrade ovakvih sadržaja u potpunosti pridržavaju prvo pravila koja navodi prevodilačka struka, a odmah zatim i onih koja se odnose na oblast marketinga. Isključivo zato što se obrada pomenutih materijala vrši na taj način, naši klijenti mogu da budu sasvim sigurni da će oni naći put do svakog govornika grčkog jezika, tako da će istovremeno njima biti omogućeno i da se na potpuno kvalitetan način upoznaju sa različitim kompanijama, odnosno proizvodima ili uslugama, kao i sa bilo čime što se prezentuje kroz ovaj tip sadržaja.

Moramo naglasiti i to da nisu samo sudski tumači i prevodioci zaposleni u timovima svake naše poslovnice, već da su tu pored ostalih i lektori i korektori, a koji će naravno svoje usluge da primene kada je to potrebno klijentima. Redaktura različitih vrsta sadržaja jeste usluga koja obuhvata profesionalnu korekturu i lekturu. Ova usluga se vrši kada postoje urađeni prevodi sa ukrajinskog na grčki jezik za bilo koji tip materijala, te je neophodno da tom prilikom budu ispravljeni određeni propusti koji su načinjeni, a kako bi sadržina bila maksimalno usaglašena sa pravilima grčkog jezika.

Prevod serija sa ukrajinskog na grčki jezik

Da bi svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje serija sa ukrajinskog jezika na grčki u velikoj meri uštedeo svoje vreme, ali i novac, pobrinuće se stručnjaci koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford. Naime, pored pomenute usluge, mi svima kojima to odgovara nudimo i sinhronizovanje serija, ali i drugih video i audio sadržaja, kao i uslugu njihovog titlovanja. Podrazumeva se i to da će naši stručnjaci takođe da obrade i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno informativne televizijske i radijske emisije, kao i reklamne poruke, a zatim i animirane filmove, te emisije zabavnog karaktera, ali i dokumentarne i crtane filmove, odnosno sve ostale i video i audio materijale.

Takođe stručno možemo da prevedemo i bilo koje književno delo, a izuzev beletristike i romana, koji se najčešće zahtevaju od strane naših klijenata, mi radimo i direktan prevod poetskih i proznih književnih dela sa ukrajinskog jezika na grčki, te svakako obrađujemo i udžbenike. Osim toga, sudski tumači i prevodioci mogu da ispune i zahteve svakog klijenta kome je obrada u ovoj kombinaciji jezika potrebna za članke iz novina ili za sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, ali i dečijih, te svih ostalih vrsta časopisa.

Svakako su naši stručnjaci osposobljeni i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na grčki, stim da svima kojima je to potrebno možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovde je posebno bitno da napomenemo i to da prevodilac i sudski tumači uz simultani prevod u pomenutoj varijanti jezika, a koji se svakako i vrlo često primenjuje za različite tipove događaja, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i da omoguće klijentima izvršenje usluge konsekutivnog prevoda. Primarni uslov za formiranje ponude za konkretnu uslugu, to jest za donošenje odluke koja od navedenih vrsta usmenog prevoda će da ispuni očekivanja i organizatora i svih učesnika, jeste da predstavnik naše poslovnice ima odgovarajuće podatke. Zapravo se ponuda mora formirati tek po saznanju o tome koliko ljudi bi trebalo određenom događaju da prisustvuje, zatim gde bi on trebalo da bude održan, to jest kakve su osobenosti određenog prostora u kome će on biti održan, ali i koliko bi trebalo da traje i slično.

Osim svih navedenih usluga, prevodilac i sudski tumač mogu takođe da izrade i direktan prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na grčki. Nemojte biti zabrinut ukoliko je njihova tema možda nešto neobičnija, jer naši stručnjaci imaju sasvim dovoljan nivo iskustva, tako da mogu u ovoj kombinaciji jezika da obrade bilo koju vrstu tekstualnih materijala, a nevezano za to da li su oni stručni ili popularni. Sobzirom na to da je izuzetno veliki broj oblasti na koje se može njihova tema odnositi, mi ćemo za sada nabrojati upravo one zbog kojih nam se klijenti i obraćaju najčešće. Dakle, izuzev tekstova koji se tiču oblasti medicine, obrazovanja, farmacije i nauke, odnosno turizma, menadžmenta, komunikologije i marketinga, naši stručnjaci obrađuju i one koji se bave temom iz oblasti ekonomije, odnosno informacionih tehnologija i politike, te finansija i bankarstva. Osim toga mogu da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove iz domena informacionih tehnologija, ali i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, to jest praktično rečeno bilo koje druge oblasti koja se svrstava kako u društvene, isto tako i u prirodne nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje