Prevođenje sa ukrajinskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na španski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford je institucija koja zapošljava vrhunske stručnjake, a njihova specijalnost je vezana za obrađivanje različitih sadržaja u pisanoj formi na velikom broju stranih jezika, ali i za pružanje usluga prevoda u usmenom obliku vezano za konkretne jezike. Sa tim u vezi, svakako moramo pomenuti i da se u našoj ponudi nalaze direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na španski, a da prevodioci i sudski tumači tu uslugu mogu da pruže na oba opisana načina, to jest i usmeno i pisano.

Klijentima omogućujemo i da dobiju profesionalnu lekturu, odnosno uslugu korekture, a ukoliko oni imaju materijale za koje su prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji urađeni, ali je neophodno da profesionalni lektori i korektori pristupe njihovoj obradi, a kako bi određene greške mogli i da isprave. Tako svi koji su zainteresovani mogu da dobiju sadržaje koji su maksimalno kvalitetno prevedeni.

A sudski timač i prevodilac će se pobrinuti da ispune zahteve svih klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski za članke iz novina, zatim za udžbenike i časopise, kao i za književna dela. Pod tim se misli da ovi stručnjaci obrađuju i ilustrovane, ali i stručne časopise, kao i dečije, ali i prozna i poetska književna dela, odnosno beletristiku i romane. Isto tako naši stručnjaci mogu biti angažovani i ako neko zahteva direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti za marketinške materijale, jer naši zapolseni vrše profesionalnu obradu kako PR tekstova i kataloga, odnosno vizit kartica, tako i reklamnih flajera, ali i brošura, letaka i svih ostalih materijala kroz koje se nešto reklamira. Sem toga smo specijalizovani i za profesionalnu obradu internet materijala, tako da osim online prodavnica i web kataloga, takođe možemo da prevedemo i sajtove, a po potrebi i različite vrste programa i aplikacija. Napominjemo da naši stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnih sadržaja za web pregledače, tako da upravo zahvaljujući SEO pravilima (Search Engine Optimisation) oni bivaju u optimalnom roku na mnogo boljem mestu u okviru pretrage. Na taj način klijenti dobijaju, zapravo dvostruku uslugu, jer uz direktan prevod sa ukrajinskog jezika na španski za ovu vrstu sadržaja, on svakako ima i profesionalno optimizovane materijale.Prevođenje sa ukrajinskog na španski
Prevođenje sa španskog na ukrajinski

Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa vrstom događaja za koji klijenti žele da ih angažuju, da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog na španski jezik. A isto tako, svima kojima to bude odgovaralo ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako je naša obaveza da naglasimo i to da ko god želi pomenute stručnjake da zaduži za izvršenje ove usluge mora da nam dostavi sve podatke koji su vezani za sprovođenje konkretnog događaja. Zapravo, to znači da nas mora informisati o broju osoba koje će mu prisustvovati, kao i o predviđenom trajanju, te o prostoru u kome je predviđeno da neki događaj bude organizovan. Tek onog trenutka kada tim stručnjaka koji je zadužen za izrađivanje ponude bude imao ove podatke, imaće mogućnost i da se opredeli upravo za onu uslugu koja će odgovoriti na sve te zahteve.

Način dostavljanja svih pomenutih sadržaja na obradu je vrlo jednostavan, jer je klijentima omogućeno da to učine na najjednostavniji mogući način, tako da mogu da nam ih pošalju preko mejla, a podrazumeva se i da na potpuno isti način imaju mogućnost i da ih preuzmu pošto prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom.

Takođe je bitno da naglasimo i da klijente u svim našim poslovnicama očekuju direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na španski za serije i različite vrste filmova, poput na primer dokumentarnih, crtanih ili igranih, te animiranih, stim da naši stručnjaci mogu da obrade i zabavne, odnosno informativne emisije, zatim serije, kao i obrazovne emisije, te dečije, reklamne poruke i ostale vrste audio ili video sadržaja. A u tom slučaju će zainteresovanima biti omogućeno i da dobiju kako uslugu sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje.Pomenućemo i to da vršimo kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata, to jest da osim što smo specijalizovani za njihovo direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski, mi takođe radimo i overu, a za tu uslugu su zaduženi ovlašćeni sudski tumači koje imamo u timu- Tako svim klijentima omogućujemo da u vrlo kratkom roku dbiju sadržaje koji su sa zakonskog i pravnog stanovišta apsolutno validni. Uslov za izvršenje te usluge je vezan za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da svaki klijent treba da nam ih pošalje ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a otvorena je mogućnost i da ih lično dostavi u jednu od naših poslovnica, Što se tiče načina preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, osim mogućnosti da dođe lično u našu poslovnicu i preuzme ih, svaki klijent isto tako ima mogućnost i da se odluči za varijantu njihovog dostavljanja preko kurirske službe na njegovu adresu. A uzevši u obzir da je reč o dodatnoj usluzi, ona se svakako mora naplatiti direktno od klijenta i to u skladu sa cenovnikom, koji će da definiše ta kurirska služba.

Isključivo onda kada se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na španski, klijentima je dozvoljeno da ih prvo nama proslede na mejl, a da posle toga izvrše i obavezno dostavljanje originala na uvid.

Istakli bismo i to da zakon navodi obavezu stavljanja Apostille, to jest haškog pečata na pojedina dokumenta za koja se radi prevod u ovoj kombinaciji jezika, a da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nemaju nadležnost za izvršenje tog tipa overe. Samo zbog toga naša institucija preporučuje svakom klijentu da sazna da li se na dokumenta za koja on zahteva prevođenje u pomenutoj varijanti jezika mora staviti taj pečat, ali i u kom tačno trenutku (pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka).

Kako je u ponudi izuzetno veliki broj dokumenata za koja pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu, to jest prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, obaveza nam je da istaknemo samo one za koje se ta usluga najčešće traži. A na prvom mestu se zahteva direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski za lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i druga). A sudski tumač i prevodilac će naravno kompletno da obrade, kada to zahtevaju klijenti i bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala), tako i sva ona koja čine medicinsku, odnosno poslovnu dokumentaciju (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i mnoga druga).

Podrazumeva se da naši stručnjaci kompletno mogu da obrade i sve vrste pravnih akata, a što se primarno odnosi kako na presude o razvodu braka, tako i na ostale vrste sudskih presuda, ali i žabi i tužbi, odnosno izjava i rešenja, kao i na tekovine Evropske Unije, stim što naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i različite vrste sertifikata i licenci, zatim sve tipove ugovora, punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja su usko vezana za oblast sudstva ili prava. Osim toga, radimo i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na španski za rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za sva ostala dokumenta koja se svrstavaju bilo u oblasti nauke, bilo obrazovanja, a to se primarno odnosi na kompletnu obradu za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima i naučne radove, kao i za mnoga druga dokumenta koja se na pomenute oblasti odnose.

Svakako će sudski tumač i prevodilac, kada to zahteva neki klijent da izvrše i prevod, odnosno overu i za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava. Najčešće se zahtevaju direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju sa ukrajinskog jezika na španski, stim da pomenuti stručnjaci svakako kompletno mogu da obrade i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdua o stanje računa u banci i o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz ove grupe.

Kao što smo već naveli, ovo se smatra samo jednim delom dokumenata za koje klijentima omogućujemo ne samo prevod u ovoj varijanti jezika, već i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na španski jezik

Uz direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na španski, zaposleni u našoj instituciji su isto tako osposobljeni da prevedu i mnoga druga dokumenta i druge sadržaje, a koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primer svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim nastavni planovi i programi fakulteta, te seminarski radovi, kao i uverenje o položenim ispitima, te potvrda o redovnom školovanju, odnosno ostali sadržaji koji se odnose na konkretnu oblast. A isto tako se podrazumeva da će oni po zahtevu klijenta da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove bilo koje kompleksnosti, kao i naučne patente i mnoge druge materijale koji se na oblast nauke striktno odnose.

Napomenuli bismo i to da mi vršimo uz prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na španski i njihovu overu, a za nju je isključivo zaduženo zvanično ovlašćeno lice u našem timu, to jest sudski tumač. Ovom prilikom je izuzetno važno da istaknemo činjenicu da on radi overu prema svojim ovlašćenjima, ali da ima dokumenata za koje se zahteva i overa koje se smatra dodatnom i vezana je za stavljanje takozvanog Apostille, to jest pečata koji se naziva i haški. Informaciju o toj vrsti overe mora da dobije pojedinačno svaki klijent, a mi smo svakako obavezni da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim navedenih overu ne mogu da izvrše, budući da nisu za nju nadležni, a to podrazumeva i da nemaju obavezu da informišu pojedinačne klijente o svemu tome.

U ponudi usluga za koje smo takođe specijalizovani se nalazi i direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa ukrajinskog jezika na španski. Tom prilikom će naši stručnjaci uz kompletnu obradu potvrda i izjava različitih vrsta, takođe da prevedu i sve tipove saglasnosti, ali i izjava. Osim potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, sudski tumači i prevodioci isto kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja i ostale dokumente ovog tipa.

Podrazumeva se takođe da možemo da pristupimo obradi svih ličnih dokumenata, a izuzev uverenja o državljanstvu, pasoša i vozačke, te saobraćajne dozvole, prevodilac i sudski tumač svakako kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, zatim radnu, kao i dozvolu za boravak, te ličnu kartu, venčani list, umrlicu i ostala dokumenta koja se svrstavaju u lična. Tendersku dokumentaciju, kao i svaki dokument koji ulazi u sastav građevinske ili tehničke dokumentacije isto tako će stručno da obrade naši zaposleni, a uz građevinske projekte, odnosno uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih, oni po zahtevu kompletno obrađuju i deklaracije proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja u sastav svih ovih tipova dokumentacija ulaze.

U sklopu usluga za koje smo specijalizovani se nalazi i prevod poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na španski, a to podrazumeva da će naši stručnjaci osim različitih vrsta poslovnih izveštaja, poput godišnjih, revizorskih ili finansijskih, te faktura i osnivačkog akta preduzeća, takođe kompletno da obrade i statut preduzeća, ali i poslovne odluke, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta koja se smatraju poslovnim.

Pored svega pomenutog podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev bilo kog klijenta da prevedu i svaki onaj dokument koji čini medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga), te će isto tako kad god postoji za tim potreba da izvrše i prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na španski. A osim sudskih presuda, to jest različitih vrsta sudskih tužbi, rešenja, žalbi i odluka, sudski tumač i prevodilac takođe vrše kompletnu obradu i punomoćja za zastupanje, a zatim i različitih tipova što sertifikata, što licenci, te su takođe specijalizovani i da u navedenoj kombinaciji jezika izvrše direktan prevod za tekovine Evropske Unije.

Direktni prevodi igranih filmova sa ukrajinskog jezika na španski

Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava veliki broj stručnjaka čija specijalnost je vezana za direktno prevođenje različitih sadržaja sa ukrajinskog na španski jezik, to vrlo rado ističemo činjenicu da naši stručnjaci neće izvršiti samo prevod igranih filmova u toj kombinaciji jezika, već da će isto tako svima kojima to odgovara ponuditi da dobiju sinhronizovane, odnosno titlovane sadržaje ove vrste. A pored toga, oni će posvetiti pažnju i kompletnoj obradi ostalih video, odnosno audio materijala, što se primarno odnosi na prevod crtanih i animiranih filmova u pomenutoj kombinaciji jezika, odnosno reklamnih poruka, te emisija različitih karakteristika, ali i mnogih drugih što audio, što video materijala. Na taj način svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi u toj jezičkoj varijanti zapravo dobija sadržaje ove vrste koje može da prikazuje i u bioskopu i na internetu, odnosno da pušta na radiju i televiziji, te na svakom mediju gde ima razloga za to.

Pobrinućemo se da ispunimo zahteve svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog na španski jezik. A izuzev književnih dela, poput recimo beletristike, poezije, romana ili proze, sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da obrade i bilo koji udžbenik. Sem toga se podrazumeva da u navedenoj jezičkoj kombinaciji naši stručnjaci mogu da obrade kako sadržinu stručnih časopisa, tako i onih koji se prezentuju široj čitalačkoj publici, odnosno ilustrovanih i dečijih, ali i članaka iz novina.

Napomenuli bismo i to da zapošljavamo lektore i korektore koji u bilo kom trenutku mogu da odgovore na zahtev klijenta koji poseduje uređen prevod sa ukrajinskog na španski jezik za određenu vrstu sadržaja, ali smatra da njegov kvalitet nije dobar. Zapravo se usluga profesionalne lekture, to jest korekture radi u onoj situaciji kada je neko izvršio direktan prevod u ovoj varijanti jezika, ali nije poštovao pravila prevođenja takve vrste materijala, pa u njima ima grešaka.

Trebalo bi pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu da u potpunosti profesionalno i kvalitetno, a po najpovoljnijim uslovima urade i direktan prevod tekstova sa ukrajinskog na španski jezik. Da bi smo pojasnili, važno je da istaknemo da naši stručnjaci odlično poznaju i svoju struku i opštu kulturu, te da su odlično informisani, tako da se vrlo lako mogu snaći u prevođenju tekstova bilo koje tematike. A pod tim mislimo da oni najpre obrađuju sadržaje vezane za oblast turizma, obrazovanja i nauke, odnosno psihologije, sociologije i medicine, te ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i menadžmenta i politike. Naravno, mogu da prevedu i filozofske tekstove, ali i ekonomske, kao i sve one koji se bave temom iz oblasti građevinske industrije ili bilo koje druge naučne discipline, a nevezano za to da li ona spada u domen prirodnih ili, pak društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje