Prevođenje sa ukrajinskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na slovenački jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent kome je potrebna obrada bilo dokumenata ili nekih drugih sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti trebalo bi da bude potpuno uveren da naši stručnjaci mogu da ispune njegova očekivanja, a najpre zato što iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u oblasti koja uključuje direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na slovenački. Samim tim što su u pitanju direktni prevodi, čitav postupak obrade različitih sadržaja je u velikoj meri ubrzan. Ako ste klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata, obavezni ste da se u potpunosti pridržavate navedenih pravila, s obzirom na to da je postupak njihove obrade drugačiji u odnosu na ostale sadržaje.

Ta pravila na prvom mestu podrazumevaju obavezu svakog zainteresovanog klijenta da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta, pošto on, pre nego što stavi svoj pečat na prevedeni sadržaj, mora da bude sasvim siguran da se on ne razlikuje od originalnog dokumenta. Naravno, ako prilikom provere sudski tumač bude došao do zaključka da ima određenih razlika između ta dva dokumenta on će dotičnom klijentu da predloži svakako izvršenje profesionalne redakture prevedenog dokumenta. Napominjemo da su za tu uslugu zaduženi lektori i korektori koji, takođe, rade u Prevodilačkom centru Akademije Oxford. Nakon što oni izmene ono što je potrebno u prevedenim materijalima, sudski tumač će da pristupi postupku overe za koju je i ovlašćen. Kada klijent bude dobio dokument koji je i preveden i overen od strane ovog stručnjaka, on će, zapravo, u rukama da ima dokument koji je potpuno pravno važeći i, kao takav, može da bude predat bilo kojoj nadležnoj službi, to jest, korišćen u svakoj situaciji.

Da bismo svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na slovenački omogućili da kroz čitav postupak njihove obrade prođe što brže i jednostavnije, navešćemo i to da u praksi ima dokumenata za koja prevod i overa nisu dovoljni da bi se tretirali kao zakonski validni, pošto se na njih mora staviti posebna vrsta pečata. Isto tako moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači koji čine tim naših poslovnica ne mogu tu vrstu overe da urade iz prostog razloga što ne poseduju dovoljno ovlašćenja. Zapravo, overu haškim, to jest, takozvanim Apostille pečatom mogu da izvrše isključivo osobe koje su zaposlene u nadležnim institucijama naše zemlje. Zato i jeste potrebno da pojedinačni klijent pridobije sve potrebne podatke koji se na ovaj tip overe odnose i to svakako pre nego što dostavi dokumenta našim stručnjacima na obradu. Podrazumeva se, naravno, da on mora prvo da pita da li je taj tip overe obavezujući za dokumenta za koja on zahteva prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Ukoliko u tom slučaju bude dobio potvrdan odgovor,vrlo je važno da sazna i kada se haški pečat na ta dokumenta mora staviti, to jest, da li pošto naši stručnjaci budu završili njegovu obradu ili neposredno pre toga. Iz tog razloga i naglašavamo da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja prvo, pa se zatim on mora dostaviti našim stručnjacima koji će izvršiti prevod dokumenta ali i ovog pečata, a zatim će obradu prepustiti svojim kolegama, sudskim tumačima, koji će da ga overe. Drugi način podrazumeva da se prvo izvrši prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na slovenački, a posle toga da se pristupi overi od strane sudskog tumača, te se zatim, tako obrađen dokument isporučuje klijentu koji treba da ga odnese u nadležne institucije kako bi na njega bio stavljen Apostille pečat.Prevođenje sa ukrajinskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na ukrajinski

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači mogu da ispune zahtev klijenta kome su potrebni hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na slovenački, naglašavamo da je samo u tom slučaju dozvoljeno da on prvo skenirane sadržaje pošalje preko mejla, a zatim je taj klijent obavezan da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, što važi i za klasičnu vrstu prevoda ako on mora da bude završen u kratkom roku. Dakle, svako ima mogućnost da zahteva da dokumenta donese u prostorije jedne od poslovnica naše institucije, ali može i da nam ih pošalje preko kurirske službe, odnosno, preporučenom pošiljkom ili putem Pošte Srbije, a na adresu jedne od naših poslovnica.

Pošto bude bila završena obrada dostavljenih dokumenata, klijenti biraju da li će da dođu lično i izvrše njihovo preuzimanje ili im ipak više odgovara da to učini određena kurirska služba, to jest, da im prevedena i overena dokumenta isporuči na određenu adresu. U slučaju da se za taj tip usluge opredele, moraju imati na umu da se radi o dodatnoj usluzi i da se ona mora platiti u skladu sa cenom koju određuje ta služba. Isto tako je važno naglasiti i da klijent ima obavezu da u trenutku preuzimanja izvrši plaćanje pomenute usluge.

Što se tiče dokumenata za koja sudski tumači i prevodioci mogu da ponude obradu u ovoj jezičkoj varijanti, naglašavamo da oni odgovaraju na zahtev svakog klijenta, bez obzira za koji dokument se zahteva prevod. Ipak, najčešće se traže prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na slovenački, a to uključuje kompletnu obradu kako različitih vrsta saglasnosti i potvrda, tako i bilo koje izjave, kao što su na primer potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja, te potvrda o stanju računa u banci, kao i o nekažnjavanju i ostala dokumenta ove vrste. Isto tako naši stručnjaci mogu kompletno da obrate i tendersku dokumentaciju, odnosno, tehničku i građevinsku, kao i bilo koji dokument koji u njihov sastav ulazi, poput, na primer, građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka, odnosno, deklaracija proizvoda i drugih sličnih dokumenata.Naravno da možemo da izvršimo i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na slovenački. Tu, recimo, spadaju poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, finansijski i druga dokumenta iz te grupe, a takođe ćemo klijentima da ponudimo i kompletnu obradu lekarskih nalaza, odnosno, dokumentacije o medicinskim proizvodima, te uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, odnosno, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju.

Sudski tumači i prevodioci, naravno, u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i pasoš, kao i ličnu kartu, te potvrde o prebivalištu i vozačku dozvolu, odnosno, dozvolu za boravak, zatim izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te radnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih i venčanih i mnoga druga lična dokumenta. Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove, ali i naučne patente isto tako možemo da profesionalno prevedemo, kada to zahtevaju naši klijenti.

Podrazumeva se, takođe, da prevodimo u ovoj jezičkoj varijanti a zatim i pečatom sudskog tumača overavamo različite vrste pravnih akata - tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, sudske tužbe i rešenja, ugovore sertifikate, sudske žalbe i drugo, Obrađujemo, takođe, i obrazovnu dokumentaciju, te zainteresovanim klijentima omogućujemo da dobiju direktan prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa ukrajinskog jezika na slovenački, ali i ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, poput uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih srodnih materijala.

Svi sadržaji koji su vezani, kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta, isto tako mogu da budu prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji od strane naših stručnjaka. Izuzev internet sajtova i online prodavnica, odnosno programa i aplikacija, te web cataloga, prevodilac i sudski tumač po potrebi vrši i prevod vizit kartica sa ukrajinskog jezika na slovenački ali i flajera i brošura, odnosno, PR tekstova, kao i kataloga, reklamnih letaka, plakata i ostalih sadržaja iz pomenutih oblasti.

Možemo da obratimo i članke iz novina, ako to budu zahtevali klijenti, zatim sadržinu, kako ilustrovanih dečijih časopisa, tako i stručnih, odnosno, različite vrste udžbenika i dela književnosti, tako da naši stručnjaci, izuzev beletristike i romana, svakako profesionalno mogu da obrade i bilo koje drugo prozno, ali i poetsko književno delo. Svakako će, kada je to potrebno, da izvrše i prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na slovenački, pri čemu im neće predstavljati nikakav problem ukoliko je tema nešto neobičnija, budući da prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljan nivo radnog iskustva da mogu profesionalno da prevedu tekstualni sadržaj bilo koje tematike.

Za sve prethodno pomenute materijale važi pravilo o dostavljanju preko mejla, naravno ukoliko taj princip odgovara pojedinačnom klijentu, a isto tako se vrši i preuzimanje po završetku obrade od strane naših stručnjaka.

Trebalo bi da istaknemo činjenicu da prevodioci i sudski tumači mogu, ako to zahteva klijent, da izvrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na slovenački, to jest, da primene kako šapatno, tako i simultano, odnosno, konsekutivno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. Našim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pristupamo formiranju ponude tek pošto od njih dobijemo sve neophodne informacije koje će nam pomoći da izaberemo adekvatnu vrstu usluge. Napominjemo da je najvažnije da nam klijenti daju podatke o trajanju nekog dogadaja, zatim o broju lica koja će biti prisutna, kao i o osobenostima prostora, to jest, mesta na kome će on da bude održan. Inače ovo se zahteva samo zato što sve pomenute vrste usmenog prevoda odgovaraju tačno određenom tipu dogadaja.

Ostalo je još da naglasimo i to da su u našoj ponudi i direktni prevodi video i audio sadržaja sa ukrajinskog jezika na slovenački, a da klijente očekuje i usluga njihove sinhronizacije to jest profesionalnog titlovanja, tako će oni na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene serije i igrane filmove, odnosno, obrazovne emisije i reklamne poruke, zatim crtane i animirane filmove, kao i informativne emisije, zatim dokumentarne filmove, zabavne emisije i ostale audio, odnosno, video materijale.

Prevodi informativnih emisija sa ukrajinskog jezika na slovenački

Pored usluge koja podrazumeva direktno prevođenje informativnih emisija sa ukrajinskog na slovenački jezik, u zavisnosti od potreba i zahteva klijenata, mi nudimo i titlovanje, kao i uslugu sinhronizacije takvih vrsta emisija, ali i mnogih drugih, odnosno, ne samo video, nego i audio sadržaja. Tako će prevodilac i sudski tumač, izuzev emisija zabavnog karaktera, odnosno serija i igranih, kao i dokumentarnih filmova, na zahtev klijenta, moći da prevede i reklamne poruke, zatim animirane, kao i obrazovne i dečije emisije i ostale tipove ovakvih materijala.

Svakako se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi marketinških sadržaja sa ukrajinskog na slovenački jezik, a neophodno je da istaknemo i to da naši sudski tumači i prevodioci koji budu bili zaduženi da izvrše njihovu obradu svakako poznaju i pravila koja su vezana za takozvani dobar marketing i primenjuju ih kada je to potrebno, bez obzira da li je reč o obradi PR tekstova, vizit karti ili reklamnih letaka, odnosno, brošura, reklamnih flajera, kataloga, plakata ili nekih drugih sadržaja koji se odnose reklamiranje, kako poslovanja same kompanije, tako i nekih usluga ili proizvoda. Klijenti mogu da budu potpuno sigurni da će pomenuti stručnjaci obradu dotičnih materijala da izvrše maksimalno korektno. Oni će naročitu pažnju da obrate na prenošenje poruke koja se u originalnim materijalima nalazi, a kako bi govornicima slovenačkog jezika taj sadržaj bio prezentovan na najbolji mogući način.

Uz to radimo i direktan prevod tekstova sa ukrajinskog na slovenački jezik, a zainteresovanima pružamo mogućnost da u optimalnom roku dobiju profesionalno obrađene tekstove, bilo koje tematike, dužine i namene, odnosno, složenosti, a to znači da će prevodioci i sudski tumači, osim popularnih sadržaja, svakako, na zahtev klijenata, da obrade i stručne materijale, i to, kako one koji se odnose na oblast komunikologije, finansija, bankarstva i menadžmenta, odnosno, politike, tako i one koji se tiču marketinga i ekonomije ali i prava. Izuzev toga, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstove koji se bave temom vezanom za oblast medicine, filozofije ili obrazovanja, kao i ekologije i zaštite životne sredine, zatim sociologije, građevinske industrije i informacionih tehnologija, al i one koji se tiču bilo koje teme iz oblasti farmacije ili turizma, odnosno, različitih grana i prirodnih i društvenih nauka.

Prevođenje udžbenika sa ukrajinskog na slovenački jezik

Profesionalni prevodioci i sudski tumači su spremni, na zahtev klijenata, da izvrše i direktan prevod udzbenika sa ukrajinskog jezika na slovenački. Takođe mogu da prevedu i književna dela, i to kako prozna, poput, recimo, beletristike ili romana, tako i dela poezije. Zainteresovani kod nas mogu da dobiju i prevod, u navedenoj jezičkoj kombinaciji, obrađenih članaka iz novina, ali i stručnih časopisa, odnosno dečijih, ilustrovanih i drugih.

Naši stručnjaci su osposobljeni i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na slovenački, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje se, takođe, nalazi na spisku usluga koje možemo da ponudimo zainteresovanima, s obzirom na to da sudski tumači i prevodioci, osim konsekutivnog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti, mogu, po potrebi, da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i simultani. Jasno je da se svaki od njih razlikuje, kao što se razlikuju i dogadaji za koji se primenjuju. Bitno je da se ponuda kreira sa puno pažnje, pa zato i jeste najvažnije da klijenti koji žele naše stručnjake kako bi izvršili pomenutu uslugu odmah dostave sve podatke koji se odnose na konkretni događaj. Napominjemo da se ponuda za ovu uslugu kreira na osnovu podataka o broju učesnika i nameni konkretnog dogadaja, ali je svakako dobro da klijenti naše stručnjake informišu i o mestu na kome bi trebalo da bude održan, te da dostavi, generalno, sve informacije koje se smatraju bitnim.

Pomenuti stručnjaci specijalizovani su i za obradu različitih internet materijala, tako da su, najpre, u našoj ponudi direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog jezika na slovenački, ali i online prodavnica, odnosno kataloga, različitih vrsta softvera i drugih sadržaja koji se odnose na web. Osnovni uslov da bi se prevod ovakvih materijala mogao smatrati profesionalnim jeste da se on vrši uz primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), kojih se i pridržavaju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Naglašavamo da relativno brzo pošto tako obrađeni web sajtovi ili drugi online materijali budu bili postavljeni na mrežu, njihova pozicija biva značajno bolja, čime se ostvaruje vrlo pozitivan uticaj na poslovanje vlasnika određene kompanije.

Valja da naglasimo i to da profesionalni lektori i korektori, koji su članovi tima apsolutno u svakoj poslovnici naše institucije, u svakom trenutku mogu da ponude usluge za koje su specijalizovani. Takođe nam je obaveza da istaknemo informaciju da se profesionalna redaktura, to jest, korektura i lektura, sprovode u situaciji kada su za bilo koju vrstu sadržaja direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na slovenački urađeni, ali se ni u kom slučaju ne mogu smatrati profesionalnim, pošto postoji određeni broj grešaka.

Prevod lekarskih nalaza sa ukrajinskog jezika na slovenački

Kako u medicinsku dokumentaciju, osim lekarskih nalaza, mogu da se svrstaju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta, to prevodioci i sudski tumači mogu i njih, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, da prevedu, kada to zahtevaju klijenti. Međutim, moramo ih obavestiti i da, osim usluge koja uključuje direktno prevođenje lekarskih nalaza sa ukrajinskog na slovenački jezik, mi vršimo i njihovo overavanje za koje su isključivo zaduženi ovlašćeni sudski tumači. Upravo zahvaljujući tome, svaki naš klijent u optimalnom roku dobija ne samo dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, već i svu obradu koja ih čini spremnim za korišćenje u praksi, uzevši u obzir da se tada tretiraju kao apsolutno pravno i zakonski važeća.

Klijenti koji žele da dobiju prevedena dokumenta moraju i da ispoštuju vrlo važno pravilo koje je vezano za njihovo dostavljanje, a podrazumeva da se zahtevaju i originali na uvid, te bi bilo svakako dobro i da samostalno pribave informacije koje se odnose na overu haškim, to jest, pečatom koji je poznat pod imenom Apostille, jer pomenuti stručnjaci koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici nemaju pravo da tu vrstu overe izvrše. Ako postoji potreba da konkretni dokument bude apostiliran, klijent ima obavezu da se informiše i o redosledu postupaka, to jest, da nas obavesti da li se u dotičnom slučaju prvo radi overa Apostille-om, pa zatim prevod i overa pečatom sudskog tumača ili naši stručnjaci najpre kompletno obrade materijal, pa se onda on apostilira u nadležnoj instituciji.

Pored medicinske, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tehničku, odnosno, građevinsku i tendersku dokumentaciju, a to je svaki dokument koji u njihov sastav ulazi, poput, recimo, građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, kao i deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata koji se svrstavaju u neki od pomenutih tipova dokumentacije.

Bilo koji lični dokument isto tako možemo da kompletno obradimo, a u ponudi su direktni prevodi lične karte sa ukrajinskog na slovenački jezik, kao i uverenja o državljanstvu, zatim vozačke i saobraćajne dozvole. Prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i izvod iz knjige venčanih i rođenih, odnosno, umrlicu, pasoš i dozvolu za boravak, kao i radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

Podrazumeva se isto tako da možemo klijentima ponuditi i prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa ukrajinskog na slovenački jezik, a osim svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, kao i rezultata naučnih istraživanja, pomenuti stručnjaci svakako mogu kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim potvrdu o redovnom školovanju, kao i naučne patente i diplomske, odnosno, seminarske radove, ali i uverenje o položenim ispitima, naučne radove i ostala dokumenta koja se mogu svrstati u jednu od navedenih oblasti.

Moramo pomenuti i to da je u našoj aktuelnoj ponudi i usluga za koju su naši stručnjaci specijalizovani, a tiče se direktnog prevoda sa ukrajinskog na slovenački jezik dokumenata koje se predaju nadležnim službama. Ovde se prvenstveno misli na kompletnu obradu saglasnosti i potvrda, kao i različitih vrsta uverenja, odnosno, izjava, tako da će, na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači, izuzev potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno, uverenja o nekažnjavanju, prevesti i overiti saglasnosti za zastupanje, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja različite državne institucije zahtevaju od klijenata.

Odgovorićemo na zahtev svakoga ko želi da dobije kompletno obrađeno rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, revizorske ili finansijske poslovne izveštaje, s tim da naši stručnjaci rade i direktan prevod statuta preduzeća sa ukrajinskog na slovenački jezik, ali obrađuju i godišnje izveštaje, odnosno, fakture, kao i poslovne odluke, zatim statut preduzeća i ostala dokumenta koja čine poslovnog dokumentaciju.

Naravno da ćemo, osim toga, da kompletno obradimo i punomoćje za zastupanje, zatim presude o razvodu braka, kao i tekovine Evropske Unije. Pobrinućemo se i za obradu sudskih tužbi i žalbi, kao i sudskih odluka, odnosno, rešenja, licenci i sertifikata, ali i mnogih drugih pravnih akata, tako da će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade svaki dokument koji je svrstan u oblast sudstva ili prava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje