Prevod sa ukrajinskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na srpski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa ukrajinskog na srpski jezik

Ko god bude želeo da dobije prevod sa ukrajinskog na srpski jezik, tu uslugu može da zahteva u prostorijama bilo koje poslovnice naše institucije. A prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim su specijalizovani za obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali oni mogu takođe ove stručnjake da angažuju kako bi izvršili usmeno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. U tom slučaju se vrši kako konsekutivni i simultani prevod, tako oni primenjuju i takozvani prevod uz pomoć šapata. A ako je potrebno, svima koji su zainteresovani, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da naši stručnjaci primenjuju sve tri vrste pomenute usluge, te da se svaka od njih koristi u različitim prilikama, to je i vrlo važno da naši stručnjaci budu informisani o svim detaljima koji se odnose na organizaciju samog događaja. Tačnije, neophodno je da nam daju informacije vezano za broj prisutnih i trajanje samog događaja, kao i one koje se odnose na prostor u kome će on da bude sproveden, a upravo na osnovu svih tih informacija će i biti doneta odluka koja od pomenutih vrsta usluge će tom prilikom biti primenjena.

Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa ukrajinskog jezika na srpski za tekstualne sadržaje i to kako za one koji se tretiraju kao stručni, isto tako i to i za one koji će biti prezentovani većem broju čitalaca. Možemo da prevedemo i sve vrste marketinških materijala (katalozi, flajeri, plakati, PR tekstovi, vizit karte, brošure i ostalo), a uz to ovi stručnjaci maksimalno profesionalno obrađuju i sve vrste internet sadržaja, počev od web sajtova i online kataloga, pa do softvera (bilo koji program i aplikacija) i web prodavnica, ali i mnoga druga. Prilikom njihove obrade se u potpunosti pridržavaju onih pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pretraživače, a što znači da se rukovode smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation), pa upravo i zahvaljujući tome, vlasnicima ovih sadržaja omogućuju da u velikoj meri poboljšaju poziciju konkretnih internet materijala.

Isto tako klijentima možemo da ponudimo i profesionalno prevođenje sa ukrajinskog jezika na srpski za sve vrste udžbenika i književnih dela (poezija, romani, proza, beletristika), ali i za novinske članke, te po potrebi obrađujemo i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih, odnosno stručnih časopisa.Prevođenje sa ukrajinskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na ukrajinski

Budući da su profesionalni korektori i lektori takođe zaposleni u našim poslovnicama, mi ćemo izvršiti i redakturu, to jest omogućićemo da bude izvršena profesionalna lektura i korektura različitih tipova sadržaja i to isključivo onih za koje su prevodi u ovoj varijanti jezika urađeni, ali se ne mogu smatrati profesionalnim.

Za sve sadržaje koji su do ovog trenutka pomenuti važi pravilo o dostavljanju elektronskim putem, a što je ujedno ne samo najjednostavniji, već i najbrži način dostavljanja. A isto tako se podrazumeva i da će preuzimanje prevedenih materijala biti izvršeno na potpuno isti način, pod uslovom da pojedinačnom klijentu tako najviše odgovara.

Kada je u pitanju obrada dokumenata, tu je ne samo postupak obrade drugačiji, već i način dostavljanja, to jest preuzimanja. Najpre da naglasimo da prevodilac i sudski tumač tom prilikom rade prvo prevod sa ukrajinskog jezika na srpski, a zatim vrše i overavanje urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Svi klijenti koji budu dobili tako obrađen bilo koji dokument će zapravo moći da ga koriste bilo kada i to na potpuno isti način kao i svaki drugi sadržaj, a koji se smatra pravno validnim.Postupak obrade dokumenata je drugačiji baš zato što se radi prevod, pa overa i sudski tumači ima obavezu da uporedi originalni i preveden dokmenta, tako da je klijent koji zahteva obradu ovih sadržaja ujedno i u obavezi da priloži originale na uvid. Sa tim u vezi se, naravno i proces slanja na obradu razlikuje, tako da klijenti imaju mogućnosti ili da nam ih pošalju preporučeno i to preko "Pošte Srbije" ili da ih donesu lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a isto tako postoji mogućnost i da ih pošalju preko neke kurirske službe.

Takođe je i postupak preuzimanja drugačiji, tako da važi pravilo ili o ličnom preuzimanju ili o dostavljanju kompletno obrađenih dokumenata na adresu pojedinačnog klijenta, a što vrši kurirska služba i naplaćuje odvojeno od osnovne usluge. Svakako je klijent tada obavezan da direktno kuriru izvrši plaćanje, a o ceni će svakako odlučivati kurirska služba.

Napominjemo da je jedino u slučaju kada su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na srpski omogućeno prvog njihovo slanje preko mejla, a zatim i dostavljanje na jedan od prethodno pomenutih načina-

Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše profesionalnu obradu bilo kog dokumenta i to kako onih koja se svrstavaju u lična (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, umrlica, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala), tako i svih onih koji se smatraju delom poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji i druga)-

Isto tako možemo kompletno da obradimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to zapravo znači da naši stručnjaci prevode različite tipove kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda, ali i izjava, a najčešće su klijentima potrebni prevodi sa ukrajinskog jezika na srpski za potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno za potvrdu o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te za uverenje o neosuđivanosti, zatim za saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i za brojna druga dokumenta ovog tipa. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i različite vrste dokumentacija i to kako medicinsku (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), tako i sva dokumenta koja čine bilo tendersku, bilo građevinsku ili tehničku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Naravno, možemo kompletno da obradimo i bilo koji dokument koji spada kako u oblast prava i sudstva (tekovine Evropske Unije, sudske presude i tužbe, licence, sudske odluke i žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati i druga), isto tako i sva ona dokumenta koja se odnose bilo direktno na oblast nauke ili obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga).

Naglasićemo još samo to da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na srpski treba da se pre dostavljanja sadržaja našim stručnjacima na prevod raspita o posebnoj vrsti overe koje je poznata kao haški ili Apostille pečat. A ovo ističemo zato što prevodilac i sudski tumač nemaju u tom slučaju nadležnost, a pomenuta overa se ne vrši za svaki dokument za koji se radi prevod u ovoj jezičkoj varijanti, već samo za onaj za koji je to navedeno zakonom. Upravo stoga i jeste neophodno da se oni u okviru nadležnih službi naše zemlje raspitaju i to prvo da li je za dokument za koji oni zahtevaju obradu potrebno izvršiti pomenuti tip overe, a zatim treba i da saznaju kada se taj pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Napominjemo da postoje dva tipa overa haškim pečatom, tako da se ona vrši ili pošto naši stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom konkretnog dokumenta ili se prvo stavlja Apostille pečat, pa se onda dokument prilaže našim stručnjacima na dalju obradu, stim što moramo da posebno naglasimo da je takav postupak obrade i nešto duži od prethodnog, pošto se prevodi i dokument i konkretni pečat.

Prevod punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog jezika na srpski

U prostorijama svake naše poslovnice u zemlji klijente očekuju i prevodi punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog na srpski jezik, stim da im omogućujemo i overu pečatom sudskog tumača za prevedena dokumenta. A pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sudske žalbe, odnosno rešenja i presude. kao i sudske odluke, tekovine Evropske Unije i licence različitih vrsta, ali i sudske tužbe, sertifikate i sudske odluke, kao i sva ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja se tiču ili oblasti prava ili oblasti sudstva.

Naglasićemo da je obavezan svaki pojedinačni klijent kome je ova usluga potrebna za pomenuta ili neka druga dokumenta, da svakako prilikom slanja sadržaja na obradu dostavi i originalna dokumenta, jer su ona neophodna sudskom tumaču zarad izvršenja overe. Budući da treba da ih uporedi sa prevodima.

Takođe je bitno i da klijenti znaju da je u pojedinim slučajevima potrebno izvršiti dodatnu overu, to jest da se takozvani Apostille ili haški pečat zahteva za neka dokumenta. A kako stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju nadležnost za izvršenje tog tipa overe, upravo iz tog razloga i iznosimo opštu preporuku da klijenti samostalnost saznaju da li je ova vrsta pečata obavezujuća za njihova dokumenta i kada se on stavlja. Zapravo je prisutno dva načina overe vezano za stavljanje haškog pečata, to jest ili posle ili pre početka obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka.

Uz pravna akta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a pod tim se prvenstveno misli na različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti potvrda o stalnom zaposlenju i druga dokumenta ove vrste ). Svakako možemo da uradimo i prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog na srpski jezik, a tom prilikom naši stručnjaci izuzev uverenja o državljanstvu i saobraćajne, odnosno radne dozvole, takođe kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, venčani list i dozvolu za boravak. te izvod iz knjige umrlih, pasoš i ostala lična dokumenta.

U ponudi usluga za koje su prevodioci i sudski tumači takođe specijalizovani se nalaze i prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na srpski jezik (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta koja čine taj tip dokumentacije), stim da naši stručnjaci mogu da ispune zahtev i svakog klijenta kome su prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebni za različita dokumenta iz oblasti kako nauke, isto tako i obrazovanja. A to znači da na njihov zahtev možemo kompletno da obradimo kako naučne patente i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, tako i naučne radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, a zatim i uverenje o položenim ispitima, seminarske radove i ostala dokumenta i sadržaje koji se vezuju za jednu od pomenutih oblasti.

Građevinske projekte isto tako možemo prvo da prevedemo, a zatim i overimo u skladu sa aktuelnim pravilima, a klijentima ćemo omogućiti da dobiju prevedena i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku dokumentaciju. Osim toga, radimo i prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na srpski jezik, a što uključuje kako obradu statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, tako i revizorskih, odnosno finansijskih izveštaja, stim da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev svakako kompletno da obrade i poslovne odluke, a zatim i godišnje izveštaje, te osnivački akt preduzeća i ostala nenavedena dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, Naglasili bismo i to da možemo da kompletno obradimo laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke.

Prevođenje web sajtova sa ukrajinskog na srpski jezik

Ako neko bude zahtevao da dobije prevod internet sajta sa ukrajinskog jezika na srpski, trebalo bi da zna da prevodioci i sudski tumači, koji to rade u svim našim poslovnicama, u svakom slučaju tada primenjuju i pravila koja se tiču optimizovanja ovih sadržaja za web pregledače. A jednostavnije rečeno, tada se oni primarno rukovode SEO smernicama (Search Engine Optimisation), a kako bi ne samo web sajtovima, već i ostalim internet sadržajima za koje klijenti zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, pružili priliku da značajno poboljšaju svoje mesto na internetu. Podrazumeva se da će naši stručnjaci na zahtev klijenata da obrade i online prodavnice, a zatim i web kataloge, kao i svaku aplikaciju ili, pak program koji klijent zahteva.

A specijalizovani smo i za prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na srpski i obaveza nam je da naglasimo da sudski tumač i prevodilac tokom njihove obrade posebnu pažnju obraćaju na primenu pravila koja su prisutna u ovoj oblasti. Upravo zato što se rukovode marketinškim pravilima, sve vrste plakata, brošura i kataloga, odnosno PR tekstovi, reklamni flajeri i ostali materijali iz ove grupe, bivaju tako dobro prezentovani da govornicima srpskog jezika omogućuju upoznavanje sa njihovom sadržinom i to tako kao da je u originalu konkretni materijal i bio pisan na srpskom jeziku.

Svaki klijent kome je potreban prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na srpski ima mogućnost da nam ih dostavi preko mejla, jer je to ujedno i najlakši, odnosno najbrži način, a pošto nije neophodno kao što je to u slučaju obrade dokumenata, jer se tada mora izvršiti slanje originalnih sadržaja ili njihovo lično dostavljanje na uvid. A što se tiče tematike ovih tekstova, prevodioci i sudski tumači mogu vrlo lako da prevedu i popularne i stručne sadržaje koji su vezani za različite grane i društvenih, ali i prirodnih nauka. Zapravo, izuzev onih koji se odnose na oblast medicine, nauke, obrazovanja ili farmacije, odnosno politike, finansija i bankarstva, te ekonomije i prava, naši stručnjaci obrađuju i sadržaje čije tema se odnosi na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i turizma, kao i one koji se bave tematikom vezanom za građevinsku industriju, zatim menadžment i informacione tehnologije, psihologiju, kao i marketing, ali i sociologiju, te filozofiju i druge nepomenute naučne discipline.

Usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na srpski

Budući da prevodioci i sudski tumači takođe vrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na srpski jezik, to je vrlo važno da klijenti koji zahtevaju tu uslugu za bilo koju vrstu događaja svakako proslede potrebne informacije timu koji je zadužen za izradu ponude. Inače, ovo se zahteva zato što pomenuti stručnjaci vrše kako simultabi prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako isto i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. A napominjemo da se svaka od tih usluga primenjuje u situaciji koja je tačno određena, to jest u okviru događaja koji ima tačno definisane karakteristike. Zapravo su ovi podaci potrebni kako bi se mogla izabrati usluga koje će adekvatno moći da odgovori na njih, a prvenstveno je potrebno da nas klijenti informišu o trajanju nekog događaja, odnosno o mestu njegovog održavanja, te bi svakako trebalo da znamo i koliko će ljudi biti prisutno. Naravno, ako postoje neke osobenosti vezano za organizaciju, klijent je obavezan da nam na njih ukaže, a u ponudu će biti uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to pod uslovom da navedena usluga bude predviđena.

Po potrebi radimo i redakturu za različite vrste materijala za koje su urađeni i to na nekom drugom mestu prevodi sa ukrajinskog na srpski jezik. Podrazumeva se da će korektori i lektori ovu uslugu da izvrše prema pravilima prevodilačke struke.

Pored toga, prevodioci i sudski i tumači takođe obrađuju i udžbenike i to ne vezano za njihovu temu i obimnost, kao i različite vrste dela književnosti, poput na primer beletristike i romana, odnosno svih ostalih proznih dela, ali će naši stručnjaci profesionalno da prevedu i bilo koje poetsko književno delo. Naravno da možemo da izađemo u susret svakom klijentu koji u ovoj varijanti jezika zahteva obradu za stručne ili, pak ilustrovane časopise, kao i za članke iz novina.

Ono po čemu je naše institucija takođe poznata jeste prevođenje video i audio sadržaja sa ukrajinskog na srpski jezik, a najpre zato što ih kod nas očekuje i njihovo titlovanje, odnosno usluga sinhronizovanja ovakvih materijala. A zapravo se radi o tome da svi koji su zainteresovani, kod nas mogu da dobiju kompletno obrađene serije ili reklamne poruke, kao i dokumentarne, odnosno crtane i igrane filmove različitih žanrova, ali svakako prevodimo, a zatim i sinhronizujemo ili titlujemo i zabavne emisije, kao i animirane filmove, te informativne emisije sve ostale i audio i video materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje