Prevođenje sa ukrajinskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na kineski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U skladu sa zahtevima i potrebama pojedinačnih klijenata možemo da izvršimo i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski, stim da tu uslugu primenjujemo i u usmenoj formi, ali radimo i prevod za različite sadržaje u pisanom obliku.

Svakako moramo naglasiti da su u našem timu angažovani prevodioci i sudski tumači, a koji će omogućiti klijentima da dobiju na prvom mestu profesionalan prevod u ovoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument, te će posle toga biti izvršena i overa sudskog tumača za taj dokument. Apsolutno svako ko bude angažovao pomenute stručnjake će na taj način da dobije dokumenta koja su primenljiva u praksi i koja se koriste kao i sva ostala zakonski važeća dokumenta.

Izuzev svih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, venčani list i druga), pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i za sve tipove dokumentacija. A pod tim se misli kako na tehničku, tendersku i građevinsku, to jest na ona dokumenta koja ih čine (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala), tako i na sva dokumenta koja se smatraju delom bilo poslovne ili medicinske dokumentacije. Svakako će sudski tumači i prevodioci osim osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica,, te faktura i poslovnih odluka i izveštaja, tom prilikom kompletno da obrade i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva ostala dokumenta koja u sastav pomenutih vrsta dokumentacija ulaze.Prevođenje sa ukrajinskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na ukrajinski

Isto tako radimo i overu prevedenih dokumenata, a taj postupak je definisan zakonom, pa se i zahteva od svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na kineski za različite vrste dokumenata da nam prilikom slanja sadržaja na prevod dostavi i originale. Podrazumeva se da njih koriste sudski tumači prilikom overe, a klijent ih mogu doneti lično, ali i poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica.

Preuzeće ih kompletno obrađene u prostorijama konkretne poslovnice ako to žele, ali im možemo kompletno obrađen bilo koji dokument poslati i na adresu koju budu naveli. Ističemo da će kurirska služba tu uslugu da izvrši i naplati je prema sopstvenom cenovniku, tako da svaki klijent koji se za takav princip dostave bude opredelio mora da izvrši plaćanje kada konkretnu pošiljku bude preuzimao.

Posebno je važno da napomenemo i to da su sudski tumači i prevodioci specijalizovanih da izvrše i hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na kineski, a da samo u toj situaciji klijenti imaju pravo da sadržaje prvo pošalju preko mejla, pa tek posle da originale dostave na uvi.Trebalo bi da obavestimo svakog pojedinačnog klijenta kome je navedena usluga potrebna isključivo za neki dokument da bi bilo dobro da se raspita u okviru službi koje su nadležne da li se overa Apostille, to jest takozvanim haškim pečatom, za konkretna dokumenta mora izvršiti. Ovde moramo da istaknemo da naši stručnjaci nemaju dovoljno ovlašćenja da bi taj tip overe mogli da izvrše, a ovaj pečat se stavlja samo na dokumenta na koja to odrađuje aktuelni zakon. Sa tim u vezi i napominjemo da bi naši klijenti trebalo da saznaju, na prvom mestu da li je haški pečat obavezan za dokumenta za koja oni zahtevaju obradu, to jest direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na kineski. A ukoliko budu saznali da jeste, moraju takođe da pitaju i kada se on stavlja, odnosno da li se overa Apostille pečatom vrši na samom početku procesa obrade tog dokumenta ili tek nakon što naši stručnjaci budu svoj deo posla profesionalno izvršili.

Uz sva prethodno pomenuta dokumenta, prevodilac i sudski tumač takođe mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, ali i da omoguće klijentima izvršenje usluge koje se odnose na usmeni prevod. Nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a naglašavamo da naši stručnjaci uz simultano, mogu da izvrše i konsekutivno, kao i šapatom prevođenje. Upravo zato što je predviđeno da se svaka od tih usluga primeni na tačno određenu vrstu događaja, definisanje ponude zavisi primarno kako od broja učesnika, tako i od trajanja tog događaja, te generalno od načina njegove organizacije i karakteristika prostora, to jest mesta na kome će biti održan. Samo to i jeste jedini razlog zbog čega mi upravo te podatke tražimo od zainteresovanih klijenata, a kako bismo mogli da izvršimo upravo onaj tip usmenog prevoda koji će pružiti maksimum kvaliteta.

Napominjemo da prevodilac i sudski tumač isto tako mogu profesionalno da obrade i sve sadržaje koji su vezani za web, a to podrazumeva da rade prevodo sajtova sa ukrajinskog jezika na kineski, ali i softvera, odnosno različitih vrsta i aplikacija i programa, te online brošura, kao i online prodavnica i ostalih internet materijala. Posebno je bitno da napomenemo i to da naši stručnjaci poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), te da ih naravno maksimalno korektno primenjuju prilikom obrade. A upravo zahvaljujući tome, vlasnici navedenih sadržaja mogu biti sasvim sigurni da će se oni posle prevođenja pozicionirati mnogo bolje na internetu.

Klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na kineski za tekstualne sadržaje (stručne i popularne), odnosno za novinske članke, kao i udžbenike. Naravno, naši stručnjaci mogu da prevedu i ilustrovane časopise, kao i dečije i stručne, te će na zahtev klijenata da izvrše i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za romane i za poetska književna dela, kao i za dela proze, beletristiku i ostale književne vrste.

Podrazumeva se i da omogućujemo svima koji su zainteresovani da dobiju direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski za igrane i dokumentarne filmove, ali i za serije, a zatim i za informativne emisije i reklamne poruke, te crtane filmove, kao i za dečije i zabavne emisije, te mnoge druge vrste i video i audio materijala. Ističemo da klijenti u okviru naših poslovnica mogu takođe da dobiju i završnu obradu pomenutih sadržaja, a ona se ogleda u pružanju usluga kako sinhronizovanja, tako isto i titlovanja svih tih sadržaja.

Podrazumeva se i da zainteresovanima omogućujemo i kvalitetnu, odnosno profesionalnu obradu materijala vezanih za oblast marketinga i reklamiranja, tako da prevodilac i sudski tumač izuzev brošura i reklamnih letaka, mogu da obrade i vizit karte i PR tekstove, ali i kataloge, plakate i reklamne flajere, te sve ostale materijale ovog tipa.

Moramo da naglasimo da je dozvoljeno klijentima da nam ovu vrstu sadržaja dostave preko mejla na obradu, jer se ne zahteva da prilože na uvid originale, kao prilikom obrade dokumenata. A i mi ćemo isto tako njima omogućiti da ih po završetku prevođenja preuzmu, a ukoliko se tako budemo dogovorili.

U obavezi smo da istaknemo činjenicu da svako ko ima potrebu za tim, takođe u našim poslovnicama može da angažuje profesionalne korektore i lektore, a koji će u skladu sa pravilima struke ispraviti već urađene prevode, kako bi oni bili što bolje prilagođeni duhu kineskog jezika.

Prevodi potvrda o redovnom školovanju sa ukrajinskog na kineski jezik

Uz potvrde o redovnom školovanju, sudski tumači i prevodioci rade i stručan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa ukrajinskog jezika na kineski bilo koje vrste, a to uključuje kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te seminarskih radova, kao i prepisa ocena, te diploma i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali i diplomskih radova i ostalih dokumenata koja se na pomenutu oblast odnoe.

Takođe mogu da izvrše i kompletnu obradu svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenja o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola i druga), te klijentima omogućuju i profesionalan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica, a zatim i svih tipova poslovnih izveštaja i to kako revizorskih, tako i finansijskih i godišnjih, ali i ostalih dokumenata koja čine poslovnu dokumentaciju, kao što su na primer osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke i mnoga druga koja se odnose na poslovanje.

Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na kineski znaju da naši stručnjaci, takođe vrše i overu urađenih prevoda i to pečatom lica koje je zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. A dokumenta koja su po tom principu obrađena bivaju tretirana u potpunosti isto kao i sva druga koja su originalna. Klijenti koji zahtevaju ovu uslugu za te sadržaje su svakako obavezni da prilože na uvid i originalna dokumenta, a predlaže im se i da na vreme dobiju informacije koje se odnose na stavljanje posebnog pečata koji je poznat kao haški ili pod drugačijim nazivom - Apostille. Pomenuta informacija je ključna za postupak obrade nekog dokumenta, a nju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nemaju dužnost da poseduju, odnosno da je daju zainteresovanima, jer oni ne vrše ovu overu, uzevši u obzir da se ne nalazi na spisku poslova za koje su ovlašćeni.

Pomenućemo i to da naši stručnjaci mogu da obrade i naučne radove, kao i naučne patente, a zatim i rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke, ali i sve vrste uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti. Zapravo, oni na zahtev klijenata vrše i direktno prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a prvenstveno se misli na kompletnu obradu saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju, a zatim i potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stanju računa u banci i ostalih dokumenata ovog tipa.

Isto tako se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i građevinske projekte, ali i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije, te sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u tehničku ili tendersku dokumentaciju, poput na primer deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje i drugih. Takođe možemo kompletno da obradimo i tekovine Evropske Unije, a vršimo i direktan prevod sudskih rešenja u pomenutoj kombinaciji jezika, ali i punomoćja za zastupanje, zatim sudskih presuda, licenci i sudskih tužbi, odnosno odluka i sudskih žalbi, te ugovora, sertifikata i ostalih pravnih akata.

Pomenućemo i to da klijente u svakoj našoj instituciji očekuju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na kineski, a da sudski tumač i prevodilac osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, svakako tom prilikom mogu da prevedu, a potom i overe i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja čine pomenuti tip dokumentacija.

Prevođenje političkih tekstova sa ukrajinskog jezika na kineski

Nevezano za to da li su politički tekstovi stručni ili su namenjeni širem krugu čitalaca, svakako će prevodioci i sudski tumači da izvrše njihov direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika. A oni naravno mogu da profesionalno obrade i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekonomije, građevinske industrije i komunikologije, odnosno marketinga i psihologije. Podrazumeva se takođe da prevode i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno nauke i filozofije, ali i farmacije i bankarstva, te sociologije, menadžmenta i ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje su vezane za prirodne nauke, isto tako i onih koji se svrstavaju u društvene.

Osim toga, sudski tumači i prevodioci su takođe specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog na kineski jezik, te svakako omogućujemo svima kojima je potrebno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno je važno da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci uz konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, isto tako mogu da primene i pravila koja se odnose na prevod uz pomoć šapata. Važno je istaći da se za tačno određenu vrstu događaja mora primeniti jedna od ovih usluga, te je zato potrebno da posedujemo adekvatne informacije o konkretnom događaju. Pod tim mislimo načinjenicu da pre početka izrade zvanične ponude za usmeni prevod sa ukrajinskog na kineski jezik mi moramo znati i koliko će određeni događaj da traje i gde će se održati, odnosno koliko će mu tačno ljudi prisustvovati, te uopšteno moramo biti upoznati sa načinom njegove organizacije.

A izuzev svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač mogu takođe da obrade i bilo koji sadržaj koji je vezan za oblast marketinga. Zapravo se pod tim misli da su u našoj ponudi kako direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa ukrajinskog na kineski jezik, tako i PR tekstova i brošura, odnosno vizit karti, kataloga i ostalih sadržaja koji spadaju u domen marketinga. Dobro bi bilo i da informišemo sve kojima je ova usluga potrebna da naši stručnjaci svakako primenjuju i pravila dobrog marketinga, pa tako pomenutim sadržajima omogućuju da budu što bolje prezentovani potencijalnim klijentima, to jest kupcima proizvoda ili korisnicima određenih usluga kojima je baš kineski jezik maternji ili se njime služe.

Prevodi audio i video sadržaja sa ukrajinskog na kineski jezik

Pored usluge koja uključuje direktno prevođenje video i audio materijala sa ukrajinskog jezika na kineski, u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zainteresovane klijente isto tako očekuje i usluga kako njihovog sinhronizovanja, tako isto i titlovanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači osim igranih filmova i to bilo kog žanra, kao i reklamnih poruka, informativnih emisija i serija u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i animirane, odnosno dokumentarne filmove, ali i zabavne emisije, a zatim i obrazovne emisije, kao i crtane filmove i ostale sadržaje ove vrste.

A u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi web sadržaja sa ukrajinskog jezika na kineski, tako da se i sudski tumač i prevodilac prilikom njihove obrade maksimalno pridržavaju pravila koja se odnose na optimizaciju za internet pregledače. Zapravo se radi o SEO pravilima (Search Engine Optimisation), a koja se koriste da bi određeni web sajt ili neka internet prodavnica, odnosno katalog, te drugi online sadržaj mogao da dostigne mnogo bolju poziciju u okviru internet pretrage nego što je ona bila pre prevođenja. Isto tako je bitno istaći i da naši stručnjaci mogu maksimalno profesionalno da prevedu i bilo koji program, odnosno različite vrste aplikacija, a ukoliko to budu zahtevali klijenti.

Možemo slobodno reći da smo specijalizovani i za direktno prevođenje knjiga sa ukrajinskog jezika na kineski, a prevodilac i sudski tumač izuzev različitih poetskih, odnosno proznih dela, mogu po potrebi da obrade i romane, odnosno beletristiku, kao i udžbenike. Osim toga će ispuniti i očekivanja svakog klijenta koji zahteva prevod u navedenoj kombinaciji jezika za članke iz novina ili, pak za stručne časopise, stim da mogu prevesti i ilustrovane časopise, ali i ostale.

Ako bude bilo potrebno, to jest ukoliko neki klijent poseduje materijale za koje je direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski urađen od strane nekog drugog lica, možemo da ponudimo usluge profesionalnih korektora i lektora, jer su i oni u našem timu zaposleni. Zapravo je reč o redakturi materijala, a kada se lektura i korektura primenjuju tada se ujedno i vrši provera, odnosno ispravljanje svih grešaka koje takvi materijali poseduju, kako bi se oni u potpunosti prilagodili pravilima koja navodi, sa jedne strane kineski jezik, a sa druge prevodilačka struka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje