Prevođenje sa ukrajinskog na albanski jezik


U svakoj od preko 20 poslovnica, a koliko ih Prevodilačkog centra Akademije Oxford trenutno broji, su zaposleni mnogobrojni stručnjaci i to na prvom mestu prevodioci i sudski tumači, koji mogu da ispune zahtev klijenta kome su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na albanski. Uz to njih su prisutni i profesionalni lektori i korektori, koji mogu da izvrše uslugu profesionalne redakture prethodno obrađenih sadržaja.

Ističemo i to da možemo da izvršimo i kompletnu obradu različitih kako video, tako i audio materijala, to jest da uz prevod serija, emisija i reklamnih poruka, odnosno različitih vrsta filmova u ovoj jezičkoj kombinaciji, možemo klijentima da ponudimo i njihovo titlovanje, ali i uslugu profesionalnog sinhronizovanja svih sadržaja ove vrste. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i novinske članke, odnosno bilo koje književno delo, a potom i časopise, udžbenike i tekstove i to bez obzira da li su u pitanju stručni tekstovi ili oni koji se svrstavaju u popularne.

Pomenućemo i to da smo specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na albanski, stim da naši stručnjaci uz konsekutivni i simultani prevod u toj jezičkoj varijanti, takođe mogu da izvrše i šapatno prevođenje. A zainteresovanima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja im omogućuje da iznajme najsavremeniju i najkvalitetniji u opremu ove vrste po odličnim uslovima. Svakako ćemo od njih zahtevati da nam prvo dostave sve relevantne informacije koje se na konkretni događaj i njegovu organizaciju odnose, jer je to izuzetno važno za pripremu ponude, to jest za biranje odgovarajuće vrste ove usluge. U toj situaciji je bitno da saznamo prvo gde će se određeni događaj održati, to jest koje su karakteristike prostora gde je predviđeno da on bude sproveden, a potom i koliko bi trebalo da on traje i koliko ljudi se očekuje da bude prisutno. Stručnjaci koji budu u našoj poslovnici zaduženi za izrađivanje ove ponude će sve te informacije pažljivo analizirati i izabrati upravo onu vrstu usmenog prevoda koja će moći da na najprofesionalniji način tim zahtevima i odgovori.Prevođenje sa ukrajinskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na ukrajinski

A sudski tumači i prevodioci mogu da u ovoj varijanti jezika obrade i sve sadržaje koji su usmereni na reklamiranje određene kompanije, proizvoda ili usluga, tako da sve klijente u našim poslovnicama očekuju kako direktni prevodi PR tekstova, brošura i kataloga sa ukrajinskog jezika na albanski, tako isto i reklamnih letaka, plakata i vizit kartica, te svih ostalih materijala koji su za navedenu oblast usko vezani.

Omogućićemo zainteresovanima i da dobiju profesionalan prevod internet sajtova u navedenoj kombinaciji jezika, a osim toga naši stručnjaci mogu da obrade i softver, to jest sve vrste programa i aplikacija, kao i online prodavnice, te internet kataloge i mnoge druge materijale koji se postavljaju na web ili su za njega vezani. A prilikom izvršenja ove usluge naši stručnjaci uz pravila svoje struke poštuju i pravila koja su vezana za SEO, to jest Search Engine Optimisation i zapravo na taj način im i omogućuju postizanje mnogo bolje pozicije na internetu. Istaćićemo i to da je dostavljanje svih pomenutih materijala na obradu moguće izvršiti preko mejla, a što je ujedno i najbrži i najjednostavniji način. Isto tako, a nakon što pomenuti stručnjaci budu uspešno završili sa obrađivanjem ovih sadržaja, klijenti mogu da ih preuzmu, a o detaljima će se dogovoriti sa našim stručnjacima.

Takođe ćemo zainteresovanima omogućiti da dobiju i profesionalan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na albanski i to bilo koje vrste, a uz tu uslugu kod nas ih očekuje i overa prevedenih dokumenata pečatom zvanično ovlašćenog lica - sudskog tumača. Aamim tim što naši klijenti dobijaju dokumenta koja su na taj način obrađena, oni mogu i da ih gotovo odmah koriste u svakoj situaciji i to sasvim isto kao i bilo koji drugi dokument koji je originalan, to jest koji je sa pravnog aspekta potpuno prizna.Jedini i osnovni uslov za pravilno izvršenje usluge overe jeste dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, tako da je klijentima omogućeno da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da nam ih donesu i to lično na obradu, a naravno mogu i da ih pošalju preko kurirske službe ukoliko im baš taj način najviše odgovara.

Jedino kada im je dopušteno da pošalju skenirana dokumenta preko mejla, jeste ako su im potrebni njihovi hitni prevodi sa ukrajinskog jezika na albanski, ali se svaki klijent i u toj situaciji obavezuje da na uvid dostavi originalne sadržaje i to na onaj način od svih prethodno pomenutih koji je ujedno i najbrži.

Po završetku obrade, klijenti mogu da dođu u našu poslovnicu i preuzmu dokumenta koja su dostavili na obradu, ali im je isto tako dozvoljeno i da se odluče za opciju njihovog preuzimanja na određenoj adresi. A za tu uslugu će naša institucija morati da zaduži određenu kurirsku službu, a koja će je i naplatiti direktno od klijenta i to u skladu sa cenom navedenom u svom aktuelnom cenovniku.

Bez obzira da li su klijentima potrebni direktni prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno za različite vrste uverenja i izjava, te saglasnosti i potvrda ili, pak za pravna akta, mogu biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci odgovoriti na njihov zahtev maksimalno profesionalno i u najkraćem mogućem roku. A svakako oni mogu da prevedu i lična dokumenta i to kako vozačku dozvolu, potvrda o prebivalištu i ličnu kartu, tako i saobraćajnu, te dozvolu za boravak i uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš i radnu dozvolu, kao i izvod iz knjige umrlih, ali i venčani list, krštenicu i ostala lična dokumenta.

Pored toga, klijenti mogu da zahtevaju i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na albanski, budući da sudski tumač i prevodilac osim osnivačkog akta preduzeća i faktura, te revizorskih izveštaja, kompletno obrađuju i statut preduzeća, ali i poslovne odluke i finansijske, odnosno godišnje izveštaje, te rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala nepomenuta dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju. Isto tako možemo da prevedemo i diplomu i dodatak diplomi, a zatim i da je overimo i to u skladu sa ovlašćenjima koja imamo. Podrazumeva se da će naši stručnjaci svakako da ispune zahtev i klijenta koji zahteva obradu prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, te rezultata naučnih istraživanja i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno naučnih radova i uverenja o položenim ispitima, te seminarskih i diplomskih radova, kao i naučnih patenata i mnogih drugih dokumenata koja u ovom trenutku nisu pomenuta, a imaju veze sa oblašću nauke ili obrazovanja.

Izuzev svega toga, prevodilac i sudski tumač rade kompletnu obradu i za građevinske projekte, ali i za svaki svaki dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, to jest za bilo koji dokument koji je vezan za tendersku ili tehničku dokumentaciju.

Specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, takođe možemo da kompletno obradimo. A vršimo i prevod lekarskih nalaza sa ukrajinskog jezika na albanski, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i brojnih drugih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju.

Iako je najbitnije da klijent koji zahteva obradu dokumenata bilo koje vrste u konkretnoj kombinaciji jezika najpre ispoštuje pravilo vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, takođe bi bilo dobro i da on pre svega toga sazna da li se za ta dokumenta zahteva overa Apostille pečatom. Ovde je reč o specijalnoj vrsti overe koja se tretira kao nadovera, a haški pečat kako je njegov drugačiji naziv, se stavlja samo na tačno definisana dokumenta i uvek u tačno određenom trenutku. A ustvari je reč o tome da zakon navodi na koja dokumenta se mora staviti ovaj pečat, a na koja ne, ali nijedan prevodilac i sudski tumač u okviru naših poslovnica ne moraju posedovati ove informacije, uzevši u obzir da one uopšte nisu u njihovoj nadležnosti. Službe koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova naše zemlje su zadužene za izvršenje overe haškim pečatom i samo u okviru njih zainteresovani klijenti mogu da dobiju potrebne informacije. Svako ko bude prilikom raspitivanja doznao da je Apostille pečat obavezno staviti na ta dokuemnta, mora da pita i kada se to čini, to jest da li se to radi nakon što navedeni stručnjaci završe sa obradom ili pre nego što uopšte prevodilac i sudski tumač počnu da prevode konkretni dokument.

Prevod marketinških materijala sa ukrajinskog na albanski jezik

Primaran uslov da bi se se direktni prevodi reklamnih materijala sa ukrajinskog jezika na albanski mogli smatrati profesionalno urađenim jeste da oni pronađu put do govornika albanskog jezika, to jest da svakome ko se tim jezikom služi omogući upoznavanje sa sadržinom kako reklamnih flajera, a tako i plakata i PR tekstova, odnosno brošura, kataloga i ostalih sličnih materijala. Pomenućemo i to da u posebno kratkom roku, prevodilac i sudski tumač imaju mogućnost da u navedenoj kombinaciji jezika privredu i vizit karte, a u slučaju da to zahtevaju klijenti.

Osim toga, pobrinućemo se i da izvršimo profesionalno prevođenje online materijala sa ukrajinskog jezika na albanski, a zapravo će naši stručnjaci kada budu obrađivali kako internet sajtove, tako i sadržinu web kataloga ili, pak online prodavnica, te mnogih drugih materijala koji imaju bilo kakve veze sa internetom, da primene i pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju za pregledače. Stvar je u tome da SEO (Search Engine Optimisation) ima za cilj da klijentima omogući kvalitetno obrađenu bilo koju vrstu internet materijala, to jest da nakon što takvi sadržaji budu bili postavljeni na web oni zauzmu zapravo značajno bolju poziciju u odnosu na onu koju su imali pre nego što je izvršeno njihovo prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Podrazumeva se, takođe da će sudski tumač i prevodilac, a ako je to zahtev klijenta da izvrše i prevod za softvere, što znači da će obraditi kvalitetno bilo koji program ili aplikaciju.

Direktni prevodi tekstualnih sadržaja sa ukrajinskog jezika na albanski spadaju isto tako i usluge za koje su ovi stručnjaci svakako specijalizovani. A da bismo odgovorili na zahtev svakog klijenta u ovom slučaju, napominjemo i to da će prevodioci i sudski tumači osim popularnih tekstualnih sadržaja ma koje tematike, takođe da pristupe po potrebi i obradi naučnih, odnosno stručnih tekstova. Nevezano za to da li se njihova tema odnosi na neku granu prirodnih ili društvenih nauka, zainteresovani klijenti mogu biti sasvim uvereni da će pomenuti stručnjaci izraditi prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti u najkraćem mogućem roku, a svakako če to da urade i po povoljnim uslovima. Pored tekstova koji se bave tematikom iz oblasti psihologije, građevinske industrije i nauke, ali i sociologije, naši stručnjaci svakako vrše i profesionalnu obradu za političke i ekonomske, kao i za tekstove čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, a zatim i turizma i obrazovanja, ali i za sve one koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine ili, pak bankarstva i komunikologije, odnosno svih ostali naučnih disciplina.

Konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na albanski

Odmah na početku moramo napomenuti da je konsekutivni prevod sa ukrajinskog na albanski samo jedna od usluga u okviru usmenog prevoda, a koju mogu po zahtevu klijenata da izvrše prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru našeg tima. Svakako će oni, po potrebi primeniti i prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali i simultani prevod, a sve zavisi od vrste samog događaja koji se tom prilikom organizuje. Kako je sasvim precizno određeno kada se koja usluga od pomenutih primenjuje, tako se i zahteva da nas zainteresovani klijenti informišu o apsolutno svakom detalju koji se tiče organizacije događaja. Neophodno je da nam daju podatke o njegovom trajanju, a zatim i o broju ljudi koji će biti prisutni, kao i o mestu, to jest o prostoru u kome će on biti organizovan. Takođe je poželjno da dobijemo i podatke koji su vezani za princip njegove organizacije, a kako bismo mogli da formiramo ponudu. Naš stručni tim po dobijanju ovih podataka definiše koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjivana, ali svakako u tu ponudu, po potrebi unosi isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Filmove različitih vrsta i žanrova, kao na primer dokumentarne, crtane, igrane ili animirane, isto tako možemo da prevedemo u konkretnoj varijanti jezika. A pored toga, sudski tumač i prevodilac vrše profesionalni prevod informativnih emisija sa ukrajinskog na albanski jezik, odnosno serija i zabavnih emisija, a zatim i reklamnih poruka i svih ostalih nepomenutih video i audio materijala. U okviru ove usluge sve zainteresovane očekuje i sinhronizovanje pomenutih sadržaja, te svakako možemo da ponudimo i uslugu titlovanja i to za bilo koju vrstu i audio, ali i video materijala.

Pored toga, u zvaničnoj ponudi usluga za koje su stručnjaci naše institucije specijalizovani se nalaze i direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog na albanski jezik, a što podrazumeva profesionalnu obradu različitih vrsta udžbenika i književnih dela, poput recimo beletristike ili romana, te ostalih proznih dela, stim da će naši stručnjaci u skladu sa zahtevima zainteresovanih da prevedu i različita poetska dela. Uz to se podrazumeva i da možemo da obradimo stručne (naučne), odnosno ilustrovane časopise, ali i članke iz novina.

Dobro je napomenuti i to da su u timu svih naših poslovnica i oni stručnjaci čija specijalnost je usluga redakture. A pomenuta usluga se vrši od strane korektora i lektora, te se podrazumeva da će oni u tom slučaju ispraviti sve propuste koje je načinila neka osoba prilikom prevođenja različitih sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod lične karte sa ukrajinskog na albanski jezik

Činjenica je da se upravo direktno prevođenje lične karte sa ukrajinskog jezika na albanski najčešće zahteva, ali svakako naši stručnjaci obrađuju i mnoga druga lična dokumenta. A pod tim se prvenstveno misli na različite vrste dozvola, kao što su na primer vozačka ili saobraćajna, odnosno radna i dozvola za boravak, stim da će oni obraditi i pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz knjige umrlih, odnosno venčanih, ali i krštenicu, te mnoga druga lična dokumenta.

Napomenuli bismo i to da klijenti uz osnovnu uslugu, koja uključuje prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na albanski, kod nas klijenti dobijaju i završnu obradu, to jest uslugu overe i to isključivo pečatom onog lica koje je od strane naše države za to i zvanično ovlašćeno, odnosno sudskog tumača. A da bi svi zainteresovani izbegli nepotreban gubitak vremena, preporučuje im se da pre nego što nama dostave sadržaje za koje su im potrebni direktni prevodi u ovoj varijanti, provere da li se za konkretna dokumenta zahteva izvršenje posebne vrste overe, odnosno da li je neophodno na njih staviti Apostille (haški) pečat.

Takođe se podrazumeva da naši stručnjaci klijentima mogu da ponude i profesionalnu obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja (uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), ali će naravno obraditi i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove različite kompleksnosti i tematike, kao i naučne patente, te sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast nauke.

Osim toga, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama. U tom slučaju se vrši obrada bilo koje vrste saglasnosti, uverenja ili izjave, odnosno potvrde, a najčešće su u opticaju zahtevi za izvršenje prevoda potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, dok naši stručnjaci svakako prevode, a zatim i overavaju i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i ostala dokumenta ove vrste-

Podrazumeva se da ćemo ispuniti zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na albanski (fakture, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaji i druga), ali ćemo svakako prevesti i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Isto tako prevodilac i sudski tumač mogu, na zahtev da izvrše i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na albanski, a u tom slučaju se primarno misli na obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje, a zatim i deklaracija proizvoda i ostalih dokumenata koja čine ma koju od ovih vrsta dokumentacija.

Svakako našu ponudu čine i prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na albanski, tako da u skladu sa potrebama, odnosno zahtevima svakog pojedinačnog klijenta prevodilac i sudski tumač kompletna obrađuju presude o razvodu braka i punomoćje za zastupanje, odnosno različite vrste ugovora, te sudske žalbe, zatim tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke i rešenja, kao i sertifikate, zatim različite vrste licenci, odnosno sudske tužbe i ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose i na oblast prava i na oblast sudstva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje