Prevođenje sa ukrajinskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na italijanski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U usluge za koje su stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani su uvršteni i direktni prevodi sa ukrajinskog na italijanski jezik, a koje klijenti mogu da dobiju u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije, koje se izuzev na teritoriji nekoliko opština glavnog grada, nalaze još i u Kragujevcu, Čačku, Jagodini i Novom Sadu, odnosno u Subotici, Mladenovcu i Loznici, te u Kraljevu, Ćupriji, Nišu i u brojnim drugim gradovima.

Predviđeno je da prevodioci i sudski tumači obrađuju sadržaje u pisanom obliku i to bilo koje vrste, ali i da zainteresovanima omoguće izvršenje usluge koja se odnosi na usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na italijanski. Ovi stručnjaci mogu uz šapatno, da primene i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u toj jezičkoj varijanti, a stručni tim koji izrađuje ponudu za navedenu uslugu će odrediti koja je najprimerenija tek nakon što dobije potrebne informacije. Tačnije, neophodno je da klijenti koji zahtevaju angažovanje naših stručnjaka za izvršenje pomenute usluge, dostave podatke koji se odnose na samo organizaciju tog događaja, odnosno na broj učesnika, kao i na njegovo trajanje, već je svakako neophodno i da saznamo gde će on da bude organizovan. A budući da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ta će se usluga svakako naći u ponudi ako se odluči da je baš taj tip prevoda najpogodniji za određeni događaj.

Isto tako naši klijenti mogu da dobiju i profesionalnu obradu svih vrsta internet sadržaja, a napominjemo da sudski tumač i prevodilac primenjuju i ona pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače. A to znači da smernice koje navodi SEO - Search Engine Optimisation oni implementiraju prilikom obrade kako online kataloga i web sajtova, tako i internet prodavnica i ostalih sličnih materijala. Oosnovni cilj ovakvog načina obrade jeste da se prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na italijanski brzo nađu na mnogo boljem mestu u globalnoj pretrazi.Prevođenje sa ukrajinskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na ukrajinski

Svakako će naši stručnjaci moći da odgovore i na zahtev svakog klijenta koji prevod u ovoj kombinaciji jezika bude zahtevao za novinske članke, ali i za različite vrste časopisa, odnosno za književna dela. Podrazumeva se isto tako da će oni u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i bilo koji marketinški sadržaj, tako da mogu na osnovu zahteva klijenta da urade i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na italijanski za plakate, kataloge i brošure, te za reklamne letke, a zatim i za vizit kartice, PR tekstove i mnoge druge materijale koji su na prvom mestu namenjeni za prezentovanje različitih vrsta usluga ili proizvoda.

Moramo naglasiti i to da sudski tumač i prevodilac na zahtev bilo kog klijenta mogu takođe da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i udžbenike, kao i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, dužine i složenosti. Osim toga možemo takođe da pristupimo obradi i različitih video i audio materijala, a podrazumeva se da ćemo uz njihov prevod sa ukrajinskog jezika na italijanski omogućiti svima koji su zainteresovani da tom prilikom dobiju i uslugu sinhronizovanja kako serija i reklamnih poruka, odnosno emisija bilo koje vrste i filmova (animirani, dokumentarni, igrani i crtani). Svakako naši stručnjaci mogu da izvrše i titlovanje različitih sadržaja ove vrste, a kako bi klijentima omogućili da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene materijale koji će moći da prikazuju gde god to žele, to jest da ih puštaju na radiju ili internetu, odnosno prikazuju na televiziji, u bioskopu i uopšteno, bilo gde drugo.

Trebalo bi da naglasimo da svi kojima su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na italijanski za pomenute tipove materijala imaju pravo da ih dostave mejlom na obradu, a omogućićemo im i da ih na isti način preuzmu, a ako im tako najviše bude odgovaralo.Svakako je važno da naglasimo i to da prevodioci i sudski tumači takođe u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i bilo koji dokument, a postupak obrade u tom slučaju je specifičan, pošto zainteresovani klijenti u našim poslovnicama zapravo dobijaju kako prevod pomenutih sadržaja, tako isto i uslugu koja podrazumeva overu prevedenih dokumenata. A tu uslugu će izvršiti ovlašćeni sudski tumači koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici i tako će određenim dokumentima i njihovim vlasnicima omogućiti profesionalnu obradu, budući da se samo ona dokumenta koja su tako obrađena sa pravnog aspekta smatraju u potpunosti validnim.

Svako kome je ta usluga potrebna ima obavezu da na uvid dostavi originalne sadržaje, a preporučljivo je da svaki klijent pojedinačno pre toga proveri i da li je potrebno staviti haški (Apostille) pečat na dokumenta za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na italijanski. A tu se radi o specifičnoj vrsti overe i naglašavamo da sudski tumači i prevodioci koji su zvanično angažovani u našem timu nemaju potrebna ovlašćenja da pristupe ovom tipu overe, pa je to ujedno i osnovni razlog zbog čega navodimo ovo kao preporuku. U principu bi svaki klijent trebalo da pita, na prvom mestu da li je taj tip overe obavezno izvršiti za njegova dokumenta, a odmah zatim mora da sazna i kada se tačno pomenuti pečat stavlja, to jest da li pre nego što pomenuti stručnjaci počnu konkretni dokument da obrađuju ili tek kada oni svoj deo posla budu završili. Dobijanjem svih tih podataka, klijenti će zapravo saznati i gde treba određena dokumenta da odnesu, ali isto tako i koliko je otripile predviđeno da njihova obrada traje, uzevši u obzir da se svakako razlikuju ova dva postupka i to isključivo u zavisnosti od toga da li se haški pečat stavlja pre ili nakon što prevodioci i sudski tumači taj dokument kompletno obrade.

Pored toga što zainteresovani imaju mogućnost da dokumenta na prevod donesu lično i pošalju preko kurirske službe, dozvoljeno im je takođe da izvrše njihovo slanje preko „Pošte Srbije“, a budući da moraju poslati na uvid originale, zahteva se da to bude preporučenom pošiljkom. Onog trenutka kada pomenuti stručnjaci budu završili obradu sadržaja koje klijent dostavi, on može da dođe lično i preuzme ih, ali mu je omogućeno i da se odluči za varijantu preuzimanja pouzećem, to jest dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata preko kurirske službe na njegovu adresu. U pitanju je usluga koja se smatra dodatnom i kao takva podleže naplaćivanju, stim da klijent mora direktno osobi koja dostavlja pošiljku da plati, a informaciju o ceni u tom slučaju mu može pružiti jedino ona kurirska služba koja će i da izvrši dostavljanje.

Svaki klijent kome je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na italijanski svakako ima pravo da prvo pošalje sadržaje preko mejla, a da posle toga i ispoštuje sve što je prethodno navedeno, a vezano za dostavljanje originala.

Slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade bilo koji dokument, a izuzev onih koji su vezani za oblast obrazovanja i nauke (uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala), pomenuti stručnjaci takođe vrše kompletnu obradu i za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno za različite vrste kako uverenja i izjava, te potvrda, tako isto i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala).

Sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije isto tako pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju, a osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, oni takođe mogu da prevedu i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te isto tako i mnoga druga dokumenta koja spadaju u konkretni tip dokumentacije.

Naravno možemo takođe da kompletno obradimo i sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, presude i žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikate svih vrsta, sudska rešenja, licence i druga), kao i dokumenta koja čine građevinsku, tendersku, poslovnu i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, poslovni izveštaji, fakture i bilo koji drugi dokument koji je svrstan u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija).

Profesionalno ćemo da odgovorimo na zahtev svakog klijenta kome je direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na italijanski potrebno za lična dokumenta, tako da prevodilac i sudski tumač osim pasoša i lične karte, kao i vozačke, odnosno dozvole za boravak, takođe kompletno obrađuju i uverenje o državljanstvu, zatim radnu dozvolu, krštenicu i potvrdu o prebivalištu, ali izvod iz knjige venčanih i umrlih, te sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati ličnim.

Prevodi crtanih filmova sa ukrajinskog na italijanski jezik

Da bismo svakome ko ima potrebu da dobije direktan prevod crtanih filmova sa ukrajinskog jezika na italijanski olakšani čitav postupak obrade i to u velikoj meri, mi nudimo i njihovu sinhronizaciju. Naravno, u našem timu su i titleri, tako da će svi zainteresovani klijenti moći da dobiju i titlovane crtane filmove koji su prevedeni u navedenoj kombinaciji jezika. A prevodioci i sudski tumači, osim crtanih, svakako obrađuju i igrane filmove različitih žanrova, zatim dokumentarne i animirane, te reklamne poruke, serije i emisije (informativne, obrazovne, dečije, zabavne i druge), ali i sve ostale video i audio sadržaje.

U aktuelnoj ponudi naše institucije su i direktni prevodi marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na italijanski. Tačnije rečeno, sudski tumači i prevodioci osim plakata, flajera i letaka, mogu da obrade ne samo vizit karte, već i plakate, a zatim i PR tekstove, kataloge i druge sadržaje koji se svrstavaju u domen marketinga. A kako su oni u potpunosti ovladali i marketinškim pravilima, to znači da će ih svakako i primeniti kada budu obrađivali bilo koju vrstu ovih materijala, tako da će i reklamnu poruku koju oni sadrže da prilagode duhu ciljanog jezika. Budući da se po tom principu vrši prevođenje, tako se govornicima ciljanog jezika, a kojima su inače i namenjeni prevodi ovih materijala, čini da su oni u stvari i napisani na njihovom maternjem jeziku.

Trebalo bi da klijenti koji žele da dobiju direktan prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na italijanski izvrše dostavu sadržaja preko mejla, čime će skratiti celokupan proces njihove obrade, budući da im je takođe dozvoljeno i da ih na isti način preuzmu kada sudski tumači i prevodioci budu završili sa njihovom obradom. Svakako će naši stručnjaci osim popularnih tekstova, po zahtevu klijenata da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i tekstove koji su stručni, a podrazumeva se da su oni osposobljeni da izvrše profesionalan prevod tekstova čija tema se odnosi na različite oblasti i to kako one koje se vezuju za prirodne, tako i za društvene nauke. Komunikologija, marketing, menadžment i turizam, odnosno farmacija, pravo i bankarstvo, su pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje je potrebno prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A pored toga će prevodilac i sudski tumač, takođe da prevedu i tekstove iz oblasti medicine, ekonomije i finansija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, kao i sociologije, odnosno građevinske industrije, te filozofije, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa ukrajinskog jezika na italijanski

Direktni prevodi sudski žalbi i tužbi sa ukrajinskog na italijanski jezik spadaju u usluge koje mogu po potrebi da izvrše profesionalni prevodioci i tumači, zaposleni u okviru bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. A oni će, naravno tom prilikom da pristupe i obradi dokumenata u skladu sa svojim ovlašćenjima, što znači da će izvrši njihov prevod u navedenoj varijanti jezika, a posle toga i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Sa željom da svakom klijentu umnogome olakšamo postupak obrade kako sudski žalbi i tužbi, tako i bilo kog drugog dokumenta, napomenućemo da bi on trebalo da dobije sve informacije koje se tiču overa Apostille pečatom za konkretna dokumenta. Tačnije rečeno, potrebno je da svaki klijent pojedinačno sazna da li se haški pečat, što je ustvari njegov drugačiji naziv, mora staviti na dokumenta za koja on zahteva direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika. Zatim treba i da dobije informaciju koja se odnosi na vreme njegovog stavljanja, to jest da sazna da li se to radi pre ili posle obrađivanja konkretnog dokumenta od strane stručnjaka zaposlenih u našoj instituciji.

Svakako će sudski tumači i prevodioci, osim tužbi i žalbi, da izvrše i prevod u toj jezičkoj kombinaciji za presude o razvodu braka, to jest za različite tipove sudskih presuda, a zatim i za sudske odluke i licence, kao i za ugovore, te će prevesti i overiti i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i sertifikate, kao i punomoćje za zastupanje i ostala pravna akta.

Podrazumeva se takođe da radimo i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na italijanski jezik (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), te da uz to kompletno obrađujemo i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih i ostala).

A pored toga, napominjemo da prevodilac i sudski tumač vrše i profesionalnu obradu za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primer saglasnost za zastupanje i potvrda o visini primanja, te potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju, a zatim i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava, te uverenja. Ukoliko su vam potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na italijanski jezik, sasvim sigurno će pomenuti stručnjaci koji su zaposleni u okviru svih naših poslovnica da ih na vaš zahtev kompletno obrade, ali će takođe ako je potrebno, da prevedu i overe i uverenje o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, a potom i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i potvrde o redovnom školovanju, zatim naučne radove, odnosno seminarske i diplomske i druga dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja.

Istakli bismo i to da radimo direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa ukrajinskog na italijanski jezik, a svakako prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da kompletno obrade i sva ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Pod tim se primarno misli na različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji ili finansijski, ali i revizorski, ali i na poslovne odluke i statut preduzeća, a zatim i na fakture i osnivački akt preduzeća, te na bilo koji drugi dokument koji se tiče poslovanja određene kompanije ili preduzetnika. Svakako ćemo da kompletno obradimo i građevinske projekte, odnosno različita dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, a isto tako i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sva ostala dokumenta koja čine i tehničku dokumentaciju i tendersku.

Direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na italijanski

Podrazumeva se da će profesionalni prevodioci i sudski tumači da izvrše i prevođenje knjiga sa ukrajinskog na italijanski jezik, a bez obzira da li klijenti zahtevaju obradu nekog književnog dela, poput beletristike i romana, odnosno poezije i proze ili im je prevod u navedenoj kombinaciji jezika potreban za udžbenike. Isto tako ovi stručnjaci mogu da ostvare zahtev svakoga ko želi da dobije prevedenu sadržinu stručnih časopisa, stim da će naši stručnjaci po potrebi prevesti i ilustrovane, ali i dečije časopise, te stručne, kao i članke iz novina.

Osim toga su pomenuti stručnjaci osposobljeni i da izvrše profesionalan prevod internet sadržaja sa ukrajinskog na italijanski jezik, te da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a kada ti bude bilo potrebno. Preciznije govoreći, kada se vrši prevod u konkretno jezičkoj varijanti za, na primer sajtove ili online kataloge, te web prodavnice, neophodno je da se konkretni sadržaji optimizuju za pregledača. A to znači da će oni biti tako oblikovani da će ih pregledači prepoznati kao apsolutno originalne, što će svakako uticati i na znatno poboljšanje njihovog pozicioniranja u polju pretrage. Izuzev pomenutih, prevodilac i sudski tumač mogu takođe da profesionalno prevedu u toj kombinaciji jezika i softver, to jest različite tipove i programa i aplikacija.

Svaki klijent koji poseduje sadržaje različite vrste za koje su direktni prevodi sa ukrajinskog na italijanski jezik urađeni, ali ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta, imaju mogućnost da angažuju profesionalne korektore i lektore Akademije Oxford, a kako bi izvršili redakturu takvih materijala. Tačnije rečeno, oni prilikom sprovođenja pravila lekture i korekture zapravo ispravljaju različite greške u tako urađenim prevodima i klijentima pružaju mogućnost na taj način da dobiju profesionalno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Vrlo je važno da istaknemo i činjenicu da je usmeno prevođenje sa ukrajinskog na italijanski jezik takođe usluga koju profesionalno mogu da izvrše naši sudski tumači i prevodioci. Inače, oni su specijalizovani ne samo za simultani prevod u pomenutoj kombinaciji, već i za šapatno, odnosno za konsekutivno prevođenje. A svakako je dobro poznato da se sva tri tipa ove usluge primenjuju onda kada to u potpunosti odgovara zahtevima konkretnog događaja. Da bi tim stručnjaka u okviru jedne od naših poslovnica mogao da izradi adekvatnu ponudu za pomenutu uslugu, vrlo je važno da zainteresovani klijenti blagovremeno izvrše dostavljanje svih potrebnih detalja. Pojasnimo malo - ponuda se formira na osnovu informacija o organizaciji nekog događaja uopšteno, kao i u skladu sa podatkom o broju ljudi koji će biti prisutni, ali i prema karakteristikama onog prostora u okviru koga će on biti održan. Zato, generalno mi i zahtevamo od svakog klijenta koji je za pomenutu uslugu zainteresovan, da nam svakako sve pomenute informacije dostavi i to pre nego što počnemo da izrađujemo ponudu. A napomenuli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi po odličnim uslovima svima kojima je to potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje