Prevođenje sa ukrajinskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na slovački jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Profesionalni prevodi sa ukrajinskog jezika na slovački za koje su stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford usko specijalizovani se odnose na obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i na uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti.

Svakako moramo da istaknemo i činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade dokumenta na onaj način koji propisuje zakon, to jest, da prvo izvrše njihovo prevođenje u konkretnoj kombinacije jezika, a da posle toga omoguće izvršenje overe prevedenog dokumenta. Obaveza nam je da istaknemo činjenicu da zvanično ovlašćeni sudski tumači rade tu vrstu overe, budući da su od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to i zaduženi, ali klijentima moramo naglasiti da postoji i overa koja podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata. Prvo ističemo da je u pitanju haški, odnosno, takozvani Apostille pečat, a drugo napominjemo da naši stručnjaci ne mogu da pristupe overi dokumenata njime, s obzirom na to da nisu za to ovlašćeni. Isto tako napominjemo da je najbolja opcija da pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog na slovački jezik prvo potraži informacije u okviru nadležnih institucija, odnosno, da se raspita da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta. Ako bude dobio potvrdan odgovor na to pitanje, klijent svakako mora i da sazna da li se pomenuta vrsta overe vrši neposredno pre nego što naši stručnjaci počnu da obrađuju konkretni dokument ili će prvo oni uraditi njegov prevod, a zatim ga overiti, a na kraju će biti potrebno da taj klijent odnese dokument u nadležnu instituciju, kako bi bio overen haškim pečatom.

Postupak koji obavlja ovlašćeni sudski tumač je specifičan u tom smislu što on ne sme da stavi svoj pečat na dokument koji je preveden, a za čiju sadržinu nije siguran da je ista kao u originalnom dokumentu. Samo iz tog razloga se i zahteva da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste prilozi i originale koje će sudski tumač koristi prilikom overe. Samim tim se podrazumeva da klijenti dokumenta ili donose lično u prostorije jedne od poslovnica pomenute institucije ili imaju opciju da ih pošalju i to, kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i putem kurirske službe.Prevođenje sa ukrajinskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na ukrajinski

Svakako je u ponudi i hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na slovački, pa sa tim u vezi i naglašavamo da bi zainteresovani klijent trebalo prvo da konkretna dokumenta skenira i pošalje ih na zvaničnu mail adresu naše institucije, ali da posle toga ima obavezu da u potpunosti ispoštuje pomenuto pravilo, te da priloži i originale na uvid.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši na dva načina, to jest, pojedinačni klijent bira da li želi da mu budu isporučena na određenu adresu, što će izvršiti ovlašćena kurirska služba, te pomenutu uslugu i naplatiti direktno od klijenta, dok druga opcija preuzimanja podrazumeva da klijent lično dođe u prostorije one poslovnice u koju je i dostavio sadrže na obradu, te da izvrši njihovo preuzimanje na taj način.

Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno, različite vrste izjava i potvrda, kao i uverenja, ali i saglasnosti, profesionalni sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, kompletno obrađuju, to jest, rade prvo njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga i pristupaju postupku koji podrazumeva njihovu overu. Izuzev saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, odnosno, potvrde o stanju računa u banci, vršimo i direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa ukrajinskog jezika na slovački, ali i uverenja o nekažnjavanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti i ostalih dokumenata iz konkretne grupe.Podrazumeva se i to da naši stručnjaci mogu da prevedu bilo koji lični dokument (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i druga), a osim toga na zahtev klijenata vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na slovački (tekovine Evropske Unije, licence, sudske tužbe, ugovori, sudske presude i rešenja, sertifikati, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke i druga).

Različita dokumenta koja su vezana bilo za oblast nauke ili za oblast obrazovanja, kao što su recimo nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i naučni radovi, odnosno rezultati naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i diplomski radovi, kao i naučni patenti i ostala dokumenta i sadržaji iz ovih oblasti takođe mogu biti profesionalno obrađeni od strane naših stručnjaka, a ukoliko je to potrebno klijentima. Uz to sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, a što se na prvom mestu odnosi na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala nepomenuta dokumenta iz te grupe.

Trebalo bi da naglasimo i to da će se prevodilac i sudski tumač svakako angažovati ukoliko je potrebno izvršiti direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na slovački, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Takođe će naši stručnjaci da obrade i poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga), kao što će ispuniti i zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, odnosno za deklaracije proizvoda ili bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav tenderske i tehničke dokumentacije.

Budući da pomenuti stručnjaci uz simultano, odnosno konsekutivno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da hoće da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na slovački, te da je u ponudi isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to je i posebno bitno da svaki klijent kome je usluga usmenog prevoda potrebna prethodno dostavi neophodne informacije koje se na sam tok dogadaja odnose. Napominjemo da stručnjaci koji su u našem timu specijalizovani upravo za izradu ponude, svakako moraju znati koliko ljudi će da prisustvuje određenom dogadaju, to jest na kom tačno mestu ili u kojim prostorijama će on da bude organizovan, ali i koliko će da traje, jer sve to ima uticaja na izbor konkretne vrste usluge.

Isto tako naši stručnjaci mogu da u ovoj varijanti jezika izvrše i direktan prevod za različite materijale koji spadaju u domen marketinga, kao što su na primer katalozi, flajeri i plakati, odnosno brošure i PR tekstovi, ali i vizit kartice i ostali sadržaji koji su usmereni na reklamiranje. Najvažnije je istaći činjenicu da sudski tumač i prevodilac odlično vladaju i marketinškim pravilima, pored toga što su u potpunosti upoznati sa poslovima za koje su kvalifikovani. Inače, pomenutu informaciju smo naveli stoga što se prilikom obrade ovih sadržaja naročita pažnja usmerava na oblikovanje konkretne poruke koja su u njima nalazi, a što dodatno otežava rad našim stručnjacima, uzevši u obzir da ona nije naročito lako uočljiva posmatraču. Dakle, oni svu pažnju primarno usmeravaju na prevođenje takve poruke u duhu slovačkog jezika, ne bi li se na taj način potencijalnim klijentima kojima je on maternji pružila prilika da saznaju šta se tačno reklamira kroz sve te sadržaje, a čime će ujedno i biti ostvaren osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima.

S obzirom na to da su lektori i korektori, takođe stalno zaposleni u timovima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, naročito je važno i da istaknemo činjenicu da će oni u bilo kom trenutku klijentima omogućiti profesionalnu lekturu i korekturu, to jest da će na njihov zahtev izvršiti redakturu materijala za koje su direktni prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti neprofesionalno urađeni. Isto tako je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac po potrebi obrađuju i novinske članke, a zatim i tekstualne sadržaje bilo koje tematike (popularni i stručni), ali i književna dela, časopise i udžbenike.

Ostvarićemo zahteve svakog klijenta koji želi da dobije profesionalan prevod internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na slovački, a prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade primenjuju i smernice koje se odnose na Search Engine Optimisation (SEO) i to onda kada postoji potreba za tim. Dakle, s obzirom na to da se prevode web sajtovi i online katalozi, odnosno prodavnice, ali i softver, to jest različiti tipovi programa ili aplikacija, klijenti moraju znati da se konkretni sadržaji u skladu sa potrebama i optimizuju za web pregledače i to tako da se njihovo mesto u polju pretrage u maksimalnoj mogućoj meri poboljšava, a što svakako ima pozitivan uticaj na poslovanje određene kompanije u čijem vlasništvu su konkretni sadržaji.

Još bi trebalo da istaknemo i to da svi klijenti koji žele da dobiju prevod bilo kog audio ili video sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, svakako u našim poslovnicama dobijaju njihovu kompletnu obradu, a ona uključuje ne samo prevođenje serija i filmova sa ukrajinskog jezika na slovački, odnosno emisija, reklamnih poruka i ostalih sadržaja ovog tipa, već i sve one usluge koje podrazumevaju njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje.

Svaki klijent koji želi da dobije prevedenu bilo koju vrstu materijala, a koja je prethodno pomenuta, treba da ih dostavi elektronskim putem, što znači da ih šalje na najbrži i najjednostavniji način, to jest preko mejla, a ako mu tako najviše odgovara. A kada ovi stručnjaci budu ispunili njegove zahteve, to jest profesionalno obradili konkretne sadržaje, klijenti će moći da preuzmu na isti takav način.

Prevod krštenice sa ukrajinskog jezika na slovački

Osim što ih u predstavništvu Prevodilački centar Akademije Oxford u bilo kom gradu širom Srbije očekuju direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa ukrajinskog na slovački jezik, klijenti tom prilikom dobijaju i dodatnu uslugu, a kako bi obrada ovog i ostalih dokumenata bila kompletna. Tačnije, sudski tumači vrše overu prevedenog dokumenta i na taj način mu pružaju zakonsku, to jest. pravnu validnost

Sa tim u vezi je bitno napomenuti da klijent koji želi da dobije bilo kompletnu obradu krštenice ili, pak nekog drugog ličnog, odnosno apsolutno svakog dokumenta, mora prethodno na uvid da dostavi originalne sadržaje, a kako bi postupak overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača mogao da bude sproveden upravo onako kako je to navedeno zakonskim aktima. Uz to, naša institucija svakom pojedinačnom klijentu predlaže da se pre dostavljanja konkretnih dokumenata na obradu našim stručnjacima, on samostalno dobro raspita o tome da li je potrebno izvršiti za njih i nadoveru, odnosno da provere da li je neophodno takozvani haški pečat staviti na njih, stim da je on poznat i pod nazivom Apostille. Svakako, prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo navedenu vrstu overe nemaju mogućnost da izvrše, jer ne poseduju ona ovlašćenja koja im to omogućuju.

Pored toga što će klijent dobiti direktan prevod krštenice sa ukrajinskog na slovački jezik, naši stručnjaci će mu omogućiti, ako mu je potrebno, da dobije i kompletno obrađenu radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, odnosno venčani list i pasoš, kao i saobraćajnu dozvolu, a zatim i ličnu kartu i dozvolu za boravak, odnosno vozačku dozvolu, te izvod iz knjige umrlih i sva ostala lična dokumenta.

Pomenuti stručnjaci takođe vrše i kompletnu obradu različitih pravnih akata i to počev od ugovora, punomoćja za zastupanje i sudskih presuda, pa preko sudskih odluka, odnosno tekovina Evropske Unije i licenci, te sudskih tužbi, pa do sudskih žalbi, sertifikata i ostalih dokumenta koja su usko vezana za oblast prava ili sudstva.

Prevodilac i sudski tumač će se potruditi da ostvare i zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na slovački jezik, stim što će svakako zainteresovanima omogućiti da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja (uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i druga), a svakako će odgovoriti adekvatno i na zahtev klijenta koji želi da dobije prevedene rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, kao i naučne patente, te bilo koji drugi dokument koji se odnosi na tu oblast.

Izuzev toga, u našoj ponudi je i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na slovački jezik, pa osim lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za svaki drugi dokument koji se smatra delom pomenutog tipa dokumentacije. Podrazumeva se da na zahtev klijenta naši stručnjaci kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje i sve ostale dokumente koji se svrstavaju kako u građevinsku i tendersku, tako isto i u tehničku dokumentaciju.

Fakture, poslovne odluke, statut i osnivački akt preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i bilo koju vrstu poslovnih izveštaja, poput na primer godišnjih, revizorskih ili finansijskih, će naši stručnjaci, ako je potrebno isto tako da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, te odmah posle toga i da izvrše overu prevoda prema pravilima.

Sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja će takođe sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, to jest izvršiće direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa ukrajinskog na slovački jezik, ali i potvrde o stalnom zaposlenju. te uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, a potom i saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti i svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama kada je to potrebno.

Usmeno prevođenje sa ukrajinskog na slovački jezik

Kada neki klijent zahteva usmeni prevod sa ukrajinskog na slovački jezik, najpre mora da zna da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest prvenstveno profesionalni prevodioci i sudski tumači, podjednako kvalitetno primenjuju usluge koje se odnose i na šapatni i na simultani, kao i na konsekutivni prevod u toj jezičkoj varijanti. U našoj ponudi se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za pomenutu uslugu usmenog prevoda se formira na osnovu karakteristika nekog događaja. Preciznije govoreći, prvo klijent mora da dostavi informacije koje se odnose na predviđeno trajanje, odnosno na broj učesnika, kao i na samo mesto gde će neki događaj da bude održan, pa zatim stručni tim analizira sve prispele podatke i donosi zvaničnu odluku da li će biti primenjeno simultano ili konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na slovački ili, pak najviše prevod uz pomoć šapata odgovara njegovim osobenostima-

Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata stručno da obrade i marketinške materijale, tako da su u ponudi najpre direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa ukrajinskog jezika na slovački, a zatim i PR tekstova, kataloga i plakata, odnosno vizit karti, brošura i ostalih sličnih sadržaja. Osnovni uslov da se prevod ovakvih materijala tretira kao profesionalan, odnosno da ostvari glavni cilj, to jest pronađe put do izvornih govornika ciljanog jezika koji bi trebalo da se upoznaju sa sadržinom konkretnih materijala, jeste da se poruka koju oni nose prilagodi pravilima, to jest duhu ciljanog jezika. Baš takvim principom se rukovode i naši stručnjaci kada vrše obradu ovih materijala, tako da sa sigurnošću možemo reći da klijenti dobijaju maksimalno profesionalno prevedene sadržaje ovog tipa.

Istakli bismo i to da su u našoj ponudi isto tako i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na slovački, to jest da sudski tumač i prevodilac mogu da u toj kombinaciji jezika obrade kako popularne tekstove bilo koje tematike, tako isto i stručne. Pored tekstova koji se bave tematikom vezano za oblast politike, finansija, ekonomija i bankarstva, odnosno prava, nauke i farmacije, kao i obrazovanja i sociologije, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i filozofije, ali i marketinga, građevinske industrije i farmacije, kao i menadžmenta, informacionih tehnologija, turizma i ostalih naučnih disciplina i to bez obzira da li su u pitanju isključivo one koje se primarno odnose na prirodne nauke ili se radi o onima koji spadaju u domen društvenih nauka.

Profesionalan prevod sotftvera sa ukrajinskog jezika na slovački

Izuzev različitih vrsta programa i aplikacija, sudski tumač i prevodilac takođe mogu da izvrše i profesionalan prevod web sajtova sa ukrajinskog na slovački jezik, odnosno online prodavnica, ali i internet kataloga i svih ostalih materijala koji su za internet na bilo koji način vezani. S obzirom na činjenicu da oni poznaju i pravila optimizacije web sadržaja, to naglašavamo da se u zavisnosti od tipa internet sadržaja oni rukovode pravilima SEO, to jest Search Engine Optimisation i naravno primenjuju ih kad god postoji za tim potreba. Time se pomenutim sadržajima pruža mogućnost da njihova pozicija u polju opšte web pretrage bude mnogo bolja nego pre izrade prevoda.

Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika, po potrebi mogu da obrade i bilo koje književno delo, to jest kako romane, odnosno beletristiku, tako i svako drugo prozno književno delo, ali na zahtev izrađuju i direktan prevod poezije sa ukrajinskog na slovački jezik. Osim toga odgovaraju klijentima na zahtev kada je potrebno obraditi udžbenike, kao i članke iz novina, ali i ilustrovane, odnosno stručne i ostale vrste časopisa.

Pomenuli bismo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu igranih filmova bilo kog žanra, ali da se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi dokumentarnih filmova sa ukrajinskog na slovački jezik, te da sudski tumač i prevodilac mogu u istoj jezičkoj kombinaciji da obrade i reklamne poruke, kao i zabavne emisije i animirane filmove, ali i serije, informativne emisije, crtane filmove i ostale video i audio materijale. Uz to moramo da pomenemo i vrlo važan podatak koji se na obradu ovih sadržaja odnosi, uzevši u obzir da svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da dobiju i dodatnu uslugu, a koja se odnosi na njihovu profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje.

Ostalo je još da pomenemo i to da smo usko specijalizovani za izvršenje usluge redakture, koja se koristi u situaciji kada klijent poseduje urađen prevod sa ukrajinskog na slovački jezik i to za bilo koju vrstu materijala, a u njemu ima grešaka koje profesionalni korektori, to jest lektori treba da isprave.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje