Prevod sa ukrajinskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na engleski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada su u pitanju direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na engleski, slobodno možemo da kažemo da je to usluga koje se smatra izuzetno traženom, a odmah nakon one koja je vezana za prevođenje sa pomenutog jezika na naš. Budući da zapošljavamo profesionalce čija je upravo ovo specijalnost. To znači i da svi klijenti uz osnovnu, mogu da dobiju i veliki broj dodatnih usluga. Pod tim mislimo prvo na činjenicu da ih kod nas očekuje redaktura svih onih materijala koji su u konkretnoj jezičkoj kombinaciji već bili prevođeni, ali su za to bila zadužena lica koja ne rade profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, pa je samim tim u njima prisutan određeni broj grešaka koje profesionalni korektori i lektori treba prema pravilima struke da isprave.

Sem toga, omogućićemo svakome ko želi da dobije u ovoj kombinaciji jezika prevedene različite vrste filmova (animirani, igrani, crtani, dokumentarni) ili mu je potreban prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za serije, odnosno televizijske i radijske emisije (informativne, zabavne, obrazovne i druge), te za reklamne poruke i ostale video ili audio materijale, da dobije njihovu kompletnu obradu. Tačnije, u ponudi naših usluga je i njihova sinhronizacija, odnosno profesionalno titlovanje svih vrsta i audio i video materijala.

Prevodilac i sudski tumač mogu da u pomenutoj jezičkoj varijanti izrade prevod i za naučne tekstualne sadržaje različite tematike, kao i za popularne, te da omoguće klijentima da dobiju profesionalno prevedeno bilo koje književno delo (proza, poezija, beletristika, romani i druga). A isto tako naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski i za bilo koju vrstu internet sadržaja (online prodavnice, aplikacije, web sajtovi, internet katalozi, programi i drugo) i to uz primenjivanje pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Svaki klijent kome je potrebna obrada ovih ili nekih drugih online sadržaja treba da zna da se primenjivanjem pomenutih pravila postiže primarni cilj koji njihova obrada ima, uzevši u obzir da se vrlo brzo nakon njihovog postavljanja na web, pozicija pomenutih materijala u velikoj meri i poboljšava. Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac takođe imaju mogućnost da profesionalno obrade i članke iz novina i sadržinu bilo kog tipa časopisa, a da isto tako klijenti mogu da ih angažuju kada je potrebno da se izvrši usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na engleski. Ovde je važno napomenuti da naši stručnjaci uz simultano prevođenje, a koje se smatra jednom od najčešće primenjivanih usluga u praksi, takođe u navedenoj varijanti jezika vrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod, isto tako zainteresovanima nudimo priliku i da po vrlo pristupačnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se bude donela odluka da ta usluga može najbolje da pruži odgovor na zahteve nekog događaja. Sasvim je jasno i zbog čega nam je potrebno dostaviti informacije o načinu njegove organizacije, te bi trebalo svaki pojedinačni klijent da nam dostavi podatke koji se odnose ne samo na tačan broj osoba koje će da uzmu učešće, nego i na predviđeno trajanje, ali je svakako neophodno i da znamo gde će taj događaj da bude održan, to jest da budemo upoznati sa osobenostima tog prostora. Podrazumeva se da će tim stručnjaka u jednoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford nakon toga i da izradi ponudu, a u nju će svakako da unese i onu uslugu koja bi trebalo da na sve te zahteve odgovori na maksimalno profesionalan način.Prevođenje sa ukrajinskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na ukrajinski

Svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog sadržaja koji je do ovog trenutka pomenut može da nam ga na prevod dostavi elektronskim putem, a preko mejla takođe može i da ih preuzme kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom.

Budući da su u ponudi usluga za koje su ovi stručnjaci specijalizovani i direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na engleski, obaveza nam je da istaknemo i da se u tom slučaju postupak dostavljanja i preuzimanja obrađenih materijala razlikuje, pošto je neophodno da klijent tom prilikom priloži i originale na uvid. Otvorena je mogućnost da željena dokumenta donese svaki klijent lično u prostorije jedne od naših poslovnica, ali i da nam ih pošalje preporučenom pošiljkom putem "Pošte Srbije" ili preko određene kurirske službe.

A da bi neko dobio dozvolu da i dokumenta pošalje mejlom, neophodno je da zahteva njihovo hitno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski. Naravno da se podrazumeva da i tada ima obavezu da nam dostavi na uvid i originale, ali je neophodno da to učini na onaj način koji je najbrži.

Kako klijent mora da dostavi dokumenta u originalu na uvid, to podrazumeva da se i način njihovog preuzimanja razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, pa tako svako pojedinačno vrši odabir između ličnog preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata i onog načina koji podrazumeva njihovo dostavljanje na adresu klijenta. A tu uslugu će da izvrši profesionalna kurirska služba i naplatiće je od pojedinačnog klijenta direktno, stim da je visina nadoknade u tom slučaju navedena u cenovniku te službe i naša institucija sa njom nije upoznata.Bitno je naglasiti da prevodioci i sudski tumači uz direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika bilo kog dokumenta, svakako rade i njegovu overu, a kako bi mu omogućili da se smatra pravno važećim, a upravo iz tog razloga se i zahteva da bude ispoštovana obaveza o dostavljanju originala na uvid.

Ovi stručnjaci profesionalno obrađuju kako sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, venčani list, saobraćajna dozvola i druga), tako i dokumenta koja čine građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i ostala): Naravno, klijentima omogućujemo i profesionalan prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, žalbe i presude, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, ugovori, sertifikati i mnoga druga), a sudski tumač i prevodilac na zahtev vrše i profesionalnu obradu lekarskih nalaza, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih drugih dokumenata koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Isto tako možemo da obradimo i sve vrste kako uverenja i izjava, tako i saglasnosti, odnosno potvrda, kao što su na primer: uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Svakako naši stručnjaci izlaze u susret zahtevu svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na engleski, stim da oni mogu profesionalno da obrade i svaki drugi dokument koji je vezan najpre za oblast obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, seminarski radovi i druga), a zatim i ona koja se isključivo smatraju vezanim za nauku, kao što su recimo naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika da izvrše profesionalnu obradu i nekog drugog dokumenta koji nije ovom prilikom pomenut, a to će učiniti ne samo po povoljnim cenama, već i u optimalnom roku.

Najbitnije je da istaknemo i činjenicu da postoje dokumenta za koja se postupak obrade koji naši stručnjaci primenjuju ne smatra dovoljnim, jer je na takva dokumenta neophodno staviti posebnu vrstu pećata, a koja je poznata pod nazivom haški, stim što je takođe zastupljen i naziv Apostille. Naglašavamo da taj tip overe naši stručnjaci ne rade i nemaju obavezu da sa tim informacijama budu upoznati, budući da njihova ovlašćenja za to nisu dovoljna. Samo iz tog razloga je neophodno da svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, dobije potrebne informacije u nadležnim institucijama naše zemlje vezano za ovu vrstu overe. Trebalo bi tada da pita prvo da li je ovaj pečat obavezujući za dokumenta za koji oni zahtevaju direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski, a ukoliko se bude desilo da na to pitanje dobiju potvrdan odgovor, biće neophodno i da u nadležnim institucijama saznaju kada se on na njih stavlja, to jest da li tek pošto sudski tumači i prevodioci budu izvršili obradu ili neposredno pre nego što oni to počnu da rade. Isto tako je važno i da zainteresovani klijenti znaju da se dužina trajanja ova dva postupka razlikuje, pošto su naši stručnjaci dužni da izvrše prevod i sadržine samog dokumenta i ovog pečata, a ukoliko se on stavlja na samom početku obrade.

Prevod potvrde o stanju računa u banci sa ukrajinskog na engleski jezik

U situaciji kada se zahteva direktno prevođenje potvrda o stanju računa u banci sa ukrajinskog jezika na engleski, profesionalni prevodioci i sudski tumači pristupaju njegovoj obradi prema važećim pravilima, što znači da takođe vrše i overu urađenog prevoda. Moramo istaći i da je u pitanju isključivo overa pečatom sudskog tumača, a da zapravo klijenti imaju dužnost da izvrše provere koje se odnose na overu Apostille, to jest haškim pečatom, budući da to nije među ovlašćenjima naših stručnjaka.

Podrazumeva se i to da ćemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i ostale vrste potvrda, kao što je na primer ona o slobodnom bračnom stanju ili o stalnom zaposlenju, te potvrda o visini primanja, a uz to su klijentima na raspolaganju i direktni prevodi svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest mnogih vrsta izjava uverenja i saglasnosti, poput na primer uverenja o nekažnjavanju ili o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje i drugih sličnih dokumenata.

Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kompletno i bilo koju vrstu pravnih akata, tako da uz sudske presude, žalbe i odluke, oni obrađuju i ugovore, zatim sudske tužbe, kao i sertifikate, tekovine Evropske Unije, ali i punomoćje za zastupanje, licence i ostala dokumenta koja se na oblast prava prvenstveno odnose.

Omogućujemo zainteresovanima da dobiju i potpuno profesionalno obrađenu medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike i druga), a po zahtevu će prevodilac i sudski tumač da prevedu i overe i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke. Pod tim se osim na diplomu i dodatka diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, misli i na prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, ali i za naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i za sve vrste radova (seminarski, naučni, diplomski). A isto tako ovi stručnjaci, po potrebi mogu kompletno da obrade i različite vrste dokumentacija, to jest da izvrše direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika za svaki dokument koji čini ne samo tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga), nego i za sva ona koja ulaze kako u sastav poslovne dokumentacije (fakture, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, statut preduzeća i ostala), tako i za sva ona koja se svrstavaju u ličnu dokumentaciju (vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenja o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, pasoš, radna dozvola, lična karta, izvod iz knjige rođenih i mnoga druga).

Prevođenje reklamnih materijala sa ukrajinskog jezika na engleski

Usluga koja se odnosi na direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog na engleski jezik obuhvata profesionalnu obradu kako PR tekstova i plakata, odnosno vizit karti, tako i reklamnih letaka, zatim brošura i flajera, ali i mnogih drugih sadržaja koji su na prvom mestu namenjeni prezentovanju različitih proizvoda i usluga. A tom prilikom, prevodilac i sudski tumač koji vrše njihovu obradu vode računa ne samo o primeni pravila prevodilačke struke, nego implementiraju i marketinška pravila u obrađene materijale. Samo zahvaljujući takvom načinu obrade se sa sigurnošću tvrdi da prevodi ovih materijala maksimalno ispunjavaju osnovni cilj, to jest omogućuju svima koji dođu u dodir sa njima, a koji se služe engleskim jezikom, da se na najbolji način sa njihovom sadržinom upoznaju.

Takođe, sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i bilo koju vrstu časopisa, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, te možda dečiji, ali i da klijentima omoguće da dobiju uslugu koja se odnosi na profesionalno prevođenje novinskih članaka sa ukrajinskog na engleski jezik. Podrazumeva se da će obraditi i dela beletristike, ali i književna dela koja spadaju u domen poezije ili proze, te romane, odnosno bilo koje književno delo za koje klijent zahteva obradu u ovoj kombinaciji jezika. Sem toga, prevodilac i sudski tumač će na zahtev da maksimalno profesionalno obrade i bilo koji udžbenik koji klijent zahteva.

Još jedna od brojnih usluga za koje su sudski tumači i prevodioci posebno specijalizovani jeste i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na engleski jezik. Moramo da istaknemo i to da naši stručnjaci podjednako profesionalno vrše uslugu konsekutivnog i simultanog, kao i prevoda uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. A sobzirom na to da se svaka od njih mora primeniti na tačno određenu vrstu događaja, neophodno je da klijenti koji su zainteresovani da naše stručnjake angažuju kako bi tu uslugu izvršili, dostave prethodno sve potrebne podatke. Zapravo je vrlo važno da nas informišu prvo o tome na kom mestu, to jest gde će tačno određeni događaj i da bude održan, odnosno da nam dostave i podatke o tome koliko se ljudi očekuje tom prilikom, ali i po kom principu je zamišljeno da bude organizovan. U skladu sa svim tim informacijama se kreira ponuda, a svakako u nju može biti uneto, po potrebi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi igranih filmova sa ukrajinskog na engleski jezik

Kada prevodioci i sudski tumači budu izvršili direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na engleski, oni će njihovu obradu zatim da prepuste svojim kolegama, a koji će tom prilikom da izvrše ili titlovanje ili sinhronizovanje ove vrste filmova. Podrazumeva se da će celokupni tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno da obradi i dokumentarne, odnosno crtane i animirane filmove, ali i zabavne i obrazovne, te informativne emisije, zatim serije, reklamne poruke i sve ostale vrste audio, odnosno video materijala.

Uz to moramo naglasiti i da smo specijalizovani za pružanje usluge redakture onih sadržaja za koje su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na engleski urađeni, a neophodno je da profesionalni korektori i lektori izvrše njihovu obradu, te da tom prilikom isprave sve greške koje se u njima nalaze.

Naši stručnjaci profesionalno obrađuju i internet sadržaje bilo koje vrste. A kada rade prevod web sajtova sa ukrajinskog jezika na engleski, oni se u potpunosti pridržavaju SEO pravila (Search Engine Optimisation). Naravno da će sudski tumači i prevodioci uz internet sajtove, da obrade i online kataloge,a zatim i web prodavnice, kao i različite tipove aplikacija i programa, te mnoge druge sadržaje koji se prezentuju na internetu.

Pored svega pomenutog, u ponudi usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše se nalaze i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na engleski. A pod tim se misli i na stručne, ali i na popularne tekstove, čija tema može da se bavi bilo kojom oblašću iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Izuzev onih koji obrađuju oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i informacionih tehnologija, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti psihologije, zatim filozofije i sociologije, odnosno menadžmenta, kao i politike, ali i prava, bankarstva i medicine, te obrazovanja i ostalih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje