Prevođenje sa ukrajinskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na finski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Samo jedna u nizu usluga za koje su profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford specijalizovani se odnosi na direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na finski, a što oni mogu da izvrše ne samo u pisanom obliku za bilo koju vrstu sadržaja, već i usmenim putem.

Ukoliko neki klijent želi da ih zaduži za izvršenje usluge usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, on svakako mora imati na umu podatak da su oni osposobljeni da primene sve tri vrste ove usluge, to jest da je u ponudi ne samo konsekutivno, već i simultano, odnosno šapatno prevođenje, ali i da im omogućujemo da, po cenama koje važe za vrlo povoljne izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kome god da je pomenuta usluga usmenog prevoda potrebna, mora pre nego što naši stručnjaci budu izrađivali ponudu za nju, da dostavi sve podatke koji se na konkretan događaj i njegovu organizaciju odnose, budući da se mora izvršiti njihova adekvatna analiza, kako bi se utvrdilo koja od konkretnih tipova usluge može na najbolji način na te zahteve da odgovori. Ustvari je neophodno da naši stručnjaci saznaju koliko će neki događaj da traje, ali i gde će tačno da bude održan, kao i koliko ljudi otprilike će mu prisustvovati.

U aktuelnoj ponudi usluga naše institucije se nalaze i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na finski, a naglašavamo da oni mogu biti i popularni i stručni, odnosno da se njihova tema može ticati bilo koje naučne discipline i to kako one koja se smatra delom prirodnih nauka, tako i one koja je u domenu društvenih. Napominjemo i to da naši stručnjaci mogu da obrade i serije, odnosno različite vrste filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani), kao i bilo koju televizijsku ili radijsku emisiju, odnosno reklamne poruke i sve ostale audio i video materijale. A u sklopu te usluge se nalazi i njihovo titlovanje, kao i sinhronizovanje, čime se klijentima omogućuje da značajno uštede vreme, jer će praktično govoreći na jednom mestu dobiti kompletno obrađene materijale ove vrste.Prevođenje sa ukrajinskog na finski
Prevođenje sa finskog na ukrajinski

Ako neko poseduje urađen prevod u ovoj varijanti jezika za različite vrste sadržaja, te je neophodno da se izvrše određene ispravke u njima, profesionalni korektori i lektori koje mi zapošljavamo će u tom slučaju da primene pravila lekture i korekture, a kako bi izvršili profesionalnu redakturu bilo koje vrste materijala.

Podrazumeva se isto tako da vršimo i direktno prevođenje novinskih članaka sa ukrajinskog jezika na finski, ali i da po potrebi prevodimo bilo koju vrstu časopisa, književnih dela i udžbenika, odnosno materijale iz oblasti marketinga (vizit karte, brošure, reklamni flajeri, PR tekstovi, katalozi, plakati i drugi).

Prevodioci i sudski tumači će, ako to budu klijenti zahtevali, da izvrše i direktan prevod u toj jezičkoj varijanti za web sajtove, odnosno za bilo koju vrstu sadržaja koja se na internet odnosi. A izuzev online prodavnica, oni će takođe da obrade i bilo koji program, kao i aplikaciju, te web katalagoge i sve ostale sadržaje ovog tipa. A budući da odlično poznaju sva ona pravila koja se tiču optimizovanja konkretnih materijala za pregledače na internetu (SEO - Search Engine Optimisation), to naši klijenti koji zahtevaju ovu uslugu mogu biti sasvim uvereni da će se njihovo mesto u okviru opšte pretrage poboljšati.

Predviđeno je da svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog od prethodno navedenih materijala ima obavezu da izvrši njihovo dostavljanje preko mejla, a naravno ukoliko mu baš takav način bude i odgovarao, te da nakon što bude izvršena njihova kompletna obrada može isto tako i da ih preuzme, a čime će svakako da uštedi najpre vreme, a zatim i novac.Sobzirom na to da možemo na zahtev da izvršimo i kompletnu obradu dokumenata, dužni smo da naglasimo da se način njihovog dostavljanja na prevod svakako razlikuje, jer se zainteresovani klijent obavezuje da priloži i na uvid originalna dokumenta. A to podrazumeva da izuzev njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, može i lično da ih dostavi ovlašćenom licu jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ako mu tako najviše odgovara.

Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na finski, dozvoljeno je klijentu da skenirana dokumenta pošalje mejlom, ali se takođe podrazumeva da mora u potpunosti da se pridržava navedenog pravila, pa da u najkraćem mogućem roku posle toga priloži na uvid i originalne sadržaje.

Kako je posebno važno da budu dostavljeni originali, tako je definisan i drugačiji način preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, što znači da klijenti biraju između dve opcije, odnosno njihovog ličnog preuzimanja u prostorijama jedne od poslovnica naše institucije i dostavljanja na adresu klijenta. A ko god se bude opredelio za drugu varijantu od navedenih, pomenutu uslugu ima obavezu da plati prema cenovniku određene kurirske službe, koje će i da mu dostavi kompletno obrađena dokumenta.

Osim svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole idiplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i nastavnih planova i programa fakulteta, sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju kompletno i prepis ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sve vrste radova (naučni, seminarski i diplomski), kao i različite sadržaje koji se odnose na oblast obrazovanja ili nauke. Uz to kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje, te svaki drugi dokument koji se svrstava ili u građevinsku ili u tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere.

Svakako će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenta da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa ukrajinskog jezika na finski, tako da će osim presuda, odnosno sudskih odluka i tužbi, kompletno da obrade i licence, sudska rešenja i punomoćje za zastupanje, odnosno ugovore i tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju ili u domen prava ili u domen sudstva.

Na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci rade i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u toj jezičkoj varijanti, a izuzev različitih tipova saglasnosti izjava, oni će svakako kompletno da obrade i bilo koju potvrdu, odnosno uverenje (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala), stim što moramo naglasiti da su oni specijalizovani i da izvrše direktan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na finski, a što izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, uključuje i kompletnu obradu uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije u medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata koja sada nisu pomenuta, a čine ovu vrstu dokumentacije.

Pobrinućemo se i da odgovorimo na zahtev klijenta koji želi da dobije direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na finski, tako da će sudski tumači i prevodioci osim lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, da prevedu i pasoš, a zatim i dozvolu za boravak i umrlicu, kao i uverenje o državljanstvu, odnosno radnu dozvolu, venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i ostala lična dokumenta.

Ostalo je da naglasimo i to da su u našoj ponudi i direktni prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti za različita dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica, a što podrazumeva da će pomenuti stručnjaci osim statuta i osnivačkog akta preduzeća, na zahtev klijenata da prevedu i fakture, kao i godišnje poslovne izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim revizorske i finansijske izveštaje, ali i poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja su bilo na koji način vezana za poslovanje.

Trebalo bi da istaknemo i informaciju da i ako prevodioci i sudski tumači vrše obradu dokumenata u skladu sa pravilima, ipak postoji mogućnost da to u pojedinim slučajevima ne bude dovoljno, a pošto se zahteva stavljanje specijalne vrste pečata, ali samo na određena dokumenta za koja se prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti vrše. Ovde mislimo na takozvani aostille pečat, a njegov drugačiji naziv je haški i isključivo mora biti stavljen na dokumenta za koja to određuje zakon, a to može da bude učinjeno samo u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Zapravo, lica koja su za to zadužena će dati informacije zainteresovanim klijentima o tome da li se haški pečat na dokumenta za koja su njima potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na finski zahteva i kada se on stavlja. A u pitanju su dva načina overa Apostille pečatom koja se najčešće primenjuju i podrazumevaju da se on ili stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači budu počeli da vrše najpre prevod u ovoj jezičkoj varijanti, a zatim i overu urađenog prevoda ili se pomenuti pečat stavlja tek kada oni kompletno obrade konkretni dokument. Inače, sve te informacije će pojedinačnim klijentima značajno olakšati celokupan proces obrade bilo kog dokumenta, te će im omogućiti i da uštede svoje vreme.

Prevod marketinških sadržaja sa ukrajinskog na finski jezik

Nevezano za to da li su nekome potrebni direktni prevodi reklamnih letaka sa ukrajinskog jezika na finski ili, pak želi da dobije profesionalno obrađene brošure, kataloge, kao i plakate, te vizit karte, profesionalni prevodilac i sudski tumač koji čine sastavni deo tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tu uslugu mogu da pruže u bilo kom trenutku. Podrazumeva se da će oni, kada budu obrađivali ove sadržaje nastojati i da konkretnu poruku koju oni nose, u potpunosti prilagode pravilima ciljanog jezika, a kako bi govornicima finskog omogućili adekvatno upoznavanje sa konkretnom uslugom ili proizvodom, to jest sa onim što se putem pomenutih materijala reklamira.

Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani da izvrše i direktni prevod video i audio materijala sa ukrajinskog jezika na finski, sim da klijentima kojima je ta usluga potrebna nude i dodatne usluge koje se odnose primarno na njihovo titlovanje, kao i na sinhronizaciju. napominjemo da osim igranih filmova i to bilo kog žanra, naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i animirane, dokumentarne i crtane filmove, kao i zabavne, informativne, obrazovne, dečije i druge vrste i radijskih i televizijskih emisija, ali isto tako i reklamne poruke i serije, te sve ostale sadržaje iz ove grupe.

A pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu i bilo koju vrstu tekstualnih materijala, to jest da klijentima omoguće da dobiju direktan prevod političkih, ekonomskih i turističkih tekstova sa ukrajinskog jezika na finski, ali i onih čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine i informacionih tehnologija, odnosno obrazovanja, bankarstva, nauke i filozofije, kao i sociologije, te psihologije, komunikologije i menadžmenta, ali i marketinga i ostalih naučnih disciplina, a bez obzira da li one potpadaju pod društvene ili prirodne nauke.

Napomenuli bismo i to da ovi stručnjaci mogu na zahtev svakog klijenta da obrade i bilo koje književno delo, a bez obzira da li pripada oblasti poezije ili proze, ali će po potrebi izvršiti i direktno prevođenje udžbenika sa ukrajinskog jezika na finski. Takođe omogućujemo klijentima da u konkretnoj jezičkoj varijanti dobiju profesionalno odrađenuu bilo koju vrstu časopisa i to kako stručnih, isto tako i popularnih, odnosno članaka iz novina.

Prevodi audio i video materijala sa ukrajinskog jezika na finski

Uz direktno prevođenje video i audio sadržaja sa ukrajinskog na finski jezik, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni u svim poslovnicama ove institucije, vrše na zahtev klijenata i sinhronizaciju tih materijala, odnosno u prilici su da ponude i njihovo titlovanje. A izuzev serija i dokumentarnih, kao i igranih filmova različitih žanrova, prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevode i reklamne poruke, kao i zabavne, odnosno dečije i informativne emisije, ali i crtane filmove, te obrazovne emisije, animirane filmove i sve ostale sadržaje koji treba da budu prezenzovani kako na radiju i televiziji, tako i na internetu, odnosno u bioskopu. Svaki pojedinačni klijent kome je pomenuta usluga potrebna za bilo koju od materijala ovog tipa, imaju mogućnost da zapravo dobiju njihovu kompletnu obradu u svakoj našoj poslovnici, to jest da pomenuti sadržaji budu ili titlovani ili sinhronizovani.

A sem toga radimo i redaktu, što je usluga koju će pružiti stručna lica, to jest korektori i lektori koji imaju višegodišnje iskustvo u radu. Obaveza nam je da istaknemo da se navedena usluga primenjuje u situaciji kada postoje urađeni prevodi sa ukrajinskog na finski jezik, a nevezano za to koja je vrsta sadržaja u pitanju, stim da u njima ima i propusta, koje bi pomenuti stručnjaci trebalo da prilagode, to jest isprave onako kako nalaže i finski jezik i prevodilačka struka.

Svaki onaj klijent koji organizuje bilo koju vrstu događaja za koju mu je potreban usmeni prevod sa ukrajinskog na finski jezik treba da zna da sudski tumači i prevodioci sem konsekutivnog i simultanog, isto tako primenjuju i pravila koja se odnose na prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ističemo da se sve ove usluge moraju primeniti u situaciji koja podrazumeva tačno određene karakteristike, pa je zato i vrlo važno da svaki pojedinačni klijent nama prethodno dostavi podatke o samom toku događaja. A to uključuje dostavljanje informacija kako o broju učesnika i o njegovom tačnom trajanju, tako isto i o osobenostima mesta na kome će on biti održan. Onog trenutka kada budemo dobili sve te podatke, pristupićemo i njihovoj profesionalnoj analizi, a kako bismo precizno tvrdili koja od svih ovih usluga će moći na apsolutno najbolji način da odgovori na sve te zahteve. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje isto tako je omogućeno zainteresovanim klijentima, a napominjemo da je u pitanju oprema vrhunskog kvaliteta.

Prevođenje pasoša sa ukrajinskog jezika na finski

Ne samo da će stručni prevodilac i sudski tumač da izvrše na zahtev klijenata direktan prevod pasoša sa ukrajinskog na finski jezik, već će oni isto tako pristupiti i usluzi koja se odnosi na overu tako prevedenog dokumenta. Time će mu pružiti pravnu važnost, to jest omogućiti njegovom vlasniku da ga nesmetano koristi i to na isti način kao i svaki drugi zakonski važeći dokument.

Napominjemo da je obavezan apsolutno svaki klijent koji želi u ovoj jezičkoj varijanti da dobije obrađen ili pasoš ili neki drugi dokument, da priloži i originale, a koje zvanično ovlašćeni sudski tumač mora da koristi u trenutku kada bude izvršavao njegovu overu.

Pored toga, svaki klijent kome je ova usluga potrebna za bilo koji dokument, mora biti informisan da u pojedinim situacijama treba da bude izvršena i dodatna overa, a za koju ovi stručnjaci nemaju potrebna ovlašćenja, pa samim tim nisu ni u obavezi da pružaju informacije koje se na stavljanje haškog (Apostille) pečata odnose. A baš zato je i posebno važno da klijenti koji zahtevaju kompletnu obradu dokumenata kontaktiraju ovlašćene državne institucije koje su za taj tip overe nadležne, a kako bi pitali da li se Apostille pečat na njihova dokumenta mora staviti, te je obaveza i da pitaju kada se to mora učiniti, to jest da li posle njegove obrade od strane pomenutih stručnjaka ili neposredno pre toga.

Uz pasoše, sudski tumači i prevodioci ako to zahtevaju klijenti mogu da prevedu i vozačku, odnosno radnu i dozvolu za boravak, kao i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz knjige umrlih i ostala dokumenta koja potpadaju pod lična. Ovi stručnjaci takođe kompletno obrađuju i različite vrste potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, kao i uverenja, to jest sva dokumenta koja se podnose različitim nadležnim službama. Izuzev za potvrde o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o visini primanja, u našoj ponudi su i direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa ukrajinskog na finski jezik, a zatim i potvrde o stanju računa u banci, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata iz ove grupe.

Svakako možemo da prevedemo, a posle toga i izvršimo overu za koju smo ovlašćeni i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, to jest za svaki dokument koji se odnosi kako na oblast nauke, tako isto i na oblast obrazovanja. A prvenstveno se pod tim misli na direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na finski jezik, odnosno na kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, a potom i naučnih radova i patenata, kao i na prevod prepisa ocena, te svih ostalih dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da obrade i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), a takođe će klijentima omogućiti da dobiju direktan prevod poslovne dokumentacije u navedenoj jezičkoj varijanti (osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture i ostala dokumenta koja u tu vrstu dokumentacije spadaju).

Podrazumeva se isto tako da navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i sudske žalbe i tužbe, odnosno licence, sudske odluke i ugovore, kao i tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate, sudske presude, punomoćje za zastupanje i mnoga druga dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, to jest koja su vezana za oblasti sudstva ili prava. Trebalo bi da istaknemo i to da su u našoj ponudi takođe i direktni prevodi građevinskih projekata sa ukrajinskog na finski jezik, stim što sudski tumač i prevodilac obrađuju i bilo koji drugi dokument koji se svrstava u građevinsku dokumentaciju, ali i ona dokumenta koja čine tendersku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje