Prevođenje sa ukrajinskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na poljski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Najvažnije za svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na poljski jeste da u svim poslovnicama naše institucije ima mogućnost da dobije njihovu kompletnu obradu. U pitanju je prvo usluga prevoda u toj jezičkoj varijanti, te posle toga zvanično ovlašćeni sudski tumači, a koji su kod nas zaposleni, rade i overu.

Tako oni uz prevod dobijajaju i njegovu overu, ali je neophodno da klijenti kada budu slali ili donosili dokumenta za koja zahtevaju obradu, obavezno prilože i na uvid originalne sadržaje. A ovo se zahteva iz prostog razloga što sudski tumač mora da fizički izvrši upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, kako bi bio potpuno siguran da se radi o istovetnim sadržajima. Ponekad se događa da on primeti i određene razlike, pa u tom slučaju klijentu predlaže izvršenje usluge redakture, a za koju su specijalizovani profesionalni korektori, odnosno lektori, zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford. Tada ovi stručnjaci moraju da izvrše lekturu, to jest korekturu i isprave sve one razlike, odnosno greške u urađenim prevodima, stim da se ova usluga vrši isključivo onda kada su klijenti dokumenta dali na prevod nekoj drugoj instituciji.

Dakle postoji mogućnost da nam klijenti dokumenta donesu lično u jednu od poslovnica, kao i da nam ih pošalju preporučeno i to preko „Pošte Srbije“, odnosno da zaduže onu kurirsku službu koju izaberu, a kako bi dostavila originalna dokumenta na adresu jedne od naših poslovnica. Samo kada klijent zahteva hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na poljski, dopušteno mu je da ih prvo skenira i pošalje preko mejla, ali se podrazumeva da i tada mora da dostavi originale na uvid naknadno.Prevođenje sa ukrajinskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na ukrajinski

Preuzimanje dokumenata se vrši nakon što prevodioci i sudski tumači prvo urade njihov prevod, a posle i overu, to lično u našim poslovnicama, a nudimo takođe i mogućnost slanja obrađenih dokumenata na adresu klijenta. U pitanju je usluga koju vrši kurirska služba sa kojom naša institucija ima saradnju i ona se naplaćuje nezavisno od obrade dokumenta, a cenu u tom slučaju isključivo može da definiše upravo služba koja je i zadužena da izvrši dostavu, tako da se klijent obavezuje da njeno plaćanje izvrši prilikom preuzimanja konkretne pošiljke.

Obrada dokumenata u pojedinim slučajevima zahteva i stavljanje specijalnog pečata za koji stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju nadležnost , tako da se overa haškim ( Apostille) pečatom mora izvršiti na za to predviđenom mestu, to jest u službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije u svakom gradu. Kako pomenutu uslugu klijenti ne mogu da dobiju u našim poslovnicama, a ona može značajno da utiče na celokupan tok obrade određenog dokumenta, budući da se haški pečat na neka stavlja pre, a na neka posle obrade naših stručnjaka, neophodno je da klijent uzme na sebe pribavljanje potrebnih informacija o toj vrsti overe. Najbolje je da pre nego što nama dostavi određena dokumenta za koja su mu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na poljski, on dobije potrebne podatke o overi apostille pečatom. A ako sazna da je neophodno staviti ga na konkretna dokumenta, svakako mora i da pita kada se to vrši u određenom slučaju, to jest da li tek pošto prevodilac i sudski tumač budu uradili njegov prevod i overili ga ili se prvo mora staviti haški pečat, pa se onda donosi dokument nama na dalju obradu.

Bitno je naglasiti da naši stručnjaci ispunjavaju zahtev svakog klijenta, te da vrše direktan prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na poljski (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, krštenica i druga), stim da svakako mogu i da prevedu dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga).Izuzev toga, naši stručnjaci će da kompletno obrade i sve vrste pravnih akata, počev od sudskih odluka, tužbi i presuda, preko sudskih rešenja, ugovora i punomoćja za zastupanje, pa do tekovina Evropske Unije, zatim različitih vrsta sertifikata i licenci, odnosno kompletno obrađuju svaki onaj dokument koji je za oblast prava vezan. Isto tako možemo da ponudimo klijentima i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na poljski za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za sve vrste poslovnih izveštaja i to kako finansijske, tako i za revizorske, odnosno godišnje, ali sudski tumači i prevodioci takođe kompletno obrađuju i poslovne odluke, odnosno osnivački akt preduzeća i fakture, a zatim i statute preduzeća i ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, to jest koja se tiču poslovanja različitih pravnih lica i preduzetnika.

Svakako možemo da prevedemo, a odmah posle i da izvršimo overu za koju smo ovlašćeni i to za lekarske nalaze, zatim za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno, za svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu po potrebi da izvrše i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na poljski kako za uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi i potvrdu o redovnom školovanju, tako i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i za svaki drugi dokument, to jest sadržaj koji se odnosi na obrazovanje.

Zainteresovanima omogućujemo i kompletnu obradu građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, kao i svakog drugog dokumenta koji se svrstava bilo u građevinsku ili tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere. Ne treba zaboraviti ni to da naši stručnjaci mogu profesionalno da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, a po potrebi obrađuju i naučne radove, te mnogobrojna dokumenta koja se na nauku odnose.

Podrazumeva se i to da prevodioci i sudski tumači svakako nisu specijalizovani samo za obradu dokumenata, već da isto tako klijentima nude i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na poljski. A u pitanju je specifična usluga, zato što naši stručnjaci uz konsekutivno i šapatno prevođenje u toj kombinaciji jezika, vrše i simultani prevod kada je potrebno. Napominjemo da se svaka vrsta prevoda za koju su oni specijalizovani primenjuje u situaciji koja je precizno definisana, tako da je za pripremu ponude za konkretnu uslugu potrebno da nas klijenti informišu o samoj organizaciji onog događaja za koji im je pomenuta usluga i potrebna. A pod tim mislimo na podatke o broju učesnika, kao i o trajanju, ali i o karakteristikama mesta na kome će on biti održan, te generalno o planu po kome će on da bude sproveden. Ističemo podatak da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to poslednje generacije, a po izuzetno povoljnim uslovima, tako da će klijenti za čiji događaj bude bilo predviđeno upravo simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji moći u ponudi da vide i ovu uslugu.

Sve sadržaje koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta, kao što su na primer online katalozi ili web sajtovi, te različite vrste aplikacija, a zatim i internet prodavnice, kao i programi i ostali slični materijali, će takođe naši stručnjaci, a kada je to potrebno, profesionalno da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti. Kada kažemo profesionalno, to znači da će u tom slučaju da primenjuju i ona pravila koja se odnose na optimizovanje ovih sadržaja za web pregledače, a što znači da će posebno da se pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation). Primarni cilj koji optimizovanje prevoda ima jeste da se tim materijalima omogući prepoznavanje od strane internet pregledača, a kako bi se na taj način uticalo na zauzimanje mnogo bolje pozicije u polju pretrage.

Pobrinuće se naši stručnjaci da odgovore i na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na poljski i to kako onih koji važe za popularne, tako i onih koji se smatraju stručnim. Naravno da naše stručnjake u principu ne interesuje toliko za koju oblast je tekstualni sadržaj koji treba da bude preveden vezan, budući da oni odlično poznaju gotovo svaku granu i prirodnih i društvenih nauka, tako da će moći i da urade profesionalan prevod bez obzira na tematiku konkretnih sadržaja. A prevodimo i književna dela, poput beletristike ili romana, odnosno dela poezije i sve vrste časopisa, kao i članke iz novina.

Posebno ističemo da svakog klijenta kome je potreban direktan prevod video i audio sadržaja sa ukrajinskog jezika na poljski, u poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu širom Srbije, očekuje i dodatna usluga u vidu njihove sinhronizacije, stim što možemo da im ponudimo naravno i titlovanje svih prevedenih materijala ovog tipa. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, osim igranih filmova bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka i serija, svakako da prevedu i informativne, ali i zabavne televizijske i radijske emisije, kao i animirane filmove, a zatim i dokumentarne i crtane, odnosno obrazovne i dečije emisije, ali i mnoge druge kako video, tako i audio sadržaje.

Trebalo bi da pomenemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na poljski. A podrazumeva se da će oni prilikom obrade plakata, PR tekstova, kataloga i flajera, odnosno reklamnih letaka, brošura i ostalih sličnih reklamnih materijala, da uvrste i marketinška pravila u prevod, a kako bi bio ostvaren glavni cilj koji njihovo prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji ima. Zahvaljujući činjenici da se tom prilikom rukovode pravilima dobrog marketinga, to i govornici poljskog jezika imaju mogućnost da vrlo lako dođu do saznanja šta se prezentuje kroz konkretne sadržaje, te se i očekuje da vrlo brzo postanu korisnici predstavljene usluge, odnosno kupci proizvoda koji se kroz navedene materijale prezentuje. Ne treba zaboraviti ni to da naši stručnjaci i to vrlo brzo mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji čak i vizit kartice, a ukoliko to naših klijenti zahtevaju.

Prevodi ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na poljski i overa sudskog tumača

Usluga koja se odnosi na direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog na poljski jezik, u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i overavanje prevoda pečatom sudskog tumača. Naime, svakom pojedinačnom klijentu kome je potrebna obrada kako pasoša i saobraćajne, odnosno vozačke dozvole, tako i uverenja o državljanstvu, krštenice i lične karte, te radne dozvole, a zatim i izvoda iz knjige venčanih i umrlih, dozvole za boravak i ostalih ličnih dokumenata, omogućeno je da u optimalnom roku dobiju profesionalno obrađena dokumenta, a koja su u potpunosti usklađena sa zakonskim regulativama i kao takva se tretiraju pravno validnim.

Sobzirom na to da se vrši i overa prevoda od strane sudskih tumača, klijenti su obavezni da izvrše dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, ali im se i preporučuje da dobiju sve potrebne podatke koji se odnose na posebnu vrstu overe, to jest koji su vezani za stavljanje takozvanog Apostille pečata, poznatog još i kao haški. Inače, prevodioci i sudski tumači, zaposleni u našoj instituciji ne poseduju potrebno ovlašćenje da bi mogli da izvrše ovu overu, a zakonom je određeno da se haški pečat stavlja na tačno određena dokumenta, pa se zato i iznosi ova preporuka, jer će dobijeni podaci značajno poboljšati kvalitet usluge i brzinu obrade konkretnog dokumenta.

U ponudi su i direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog na poljski jezik, to jest različitih vrsta saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, kao i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga), a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

U skladu sa zahtevima klijenata, pomenuti stručnjaci su spremni da izvrše i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), ali će takođe kada je to potrebno, da prevedu i diplomske, odnosno naučne, kao i seminarske radove različite tematike.

Isto tako ,sudski tumač i prevodilac maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na poljski jezik, a to uključuje kompletnu obradu ne samo faktura i poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski i finansijski), već i prevod osnivačkog akta preduzeća, odnosno poslovnih odluka i rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i statuta preduzeća, te svih ostalih nepomenutih dokumenata koja se smatraju delom poslovne dokumentacije.

Podrazumeva se takođe da mogu kompletno da obrade i svaki dokument koji se smatra delom kako tehničke i građevinske dokumentacije, tako i tenderske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala), te će isto klijentima da omoguće da dobiju kompletno obrađena pravna akta. A sudski tumač i prevodilac tom prilikom rade prevod sudskih presuda sa ukrajinskog na poljski jezik, odnosno tekovina Evropske Unije i ugovora, kao i licenci, a zatim i sudskih tužbi i odluka, dok po potrebi prevode i punomoćja za zastupanje, sudske žalbe, sertifikate i ostala pravna akta.

Prevođenje serija sa ukrajinskog jezika na poljski

Uz osnovnu uslugu koja podrazumeva direktan prevod serija sa ukrajinskog na poljski jezik, naši stručnjaci omogućuju i njihovo titlovanje, a po potrebi mogu klijentima da ponude i sinhronizaciju i to ne samo serija, već i drugih video i audio sadržaja. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika da obrade igrane filmove i to bilo kog žanra, kao i reklamne poruke, oni će takođe da prevedu i animirane filmove, te zabavne i informativne emisije, a zatim i reklamne poruke, dokumentarne i crtane filmove, kao i mnoge druge vrste audio, odnosno video materijala.

U aktuelnoj ponudi naše institucije svakako se nalazi i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje reklamnih materijala sa ukrajinskog na poljski jezik. A u tom slučaju, sudski tumač i prevodilac vrše profesionalnu obradu kako vizit karti, plakata i reklamnih letaka, tako i brošura, odnosno reklamnih flajera i PR tekstova, ali i kataloga i ostalih sadržaja čija je osnovna namena reklamiranje proizvoda, usluga ili određene firme. Budući da su u pitanju posebni sadržaji, jer se u njima nalazi i poruka namenjena potrošačima, odnosno potencijalnim korisnicima usluga, to se i glavna pažnja usmerava na obradu baš te poruke i to u duhu ciljanog, to jest poljskog jezika, a kako bi se njegovim govornicima omogućilo adekvatno upoznavanje sa sadržinom ovih materijala.

Takođe vršimo i direktan prevod online sadržaja sa ukrajinskog na poljski jezik i to u skladu sa pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation), a to znači da kada se određeni web sajt ili online prodavnica, odnosno katalog prevede na ovaj način, njegovo mesto u polju pretrage će biti mnogo bolje nego pre izrade prevoda. Uz to, sudski tumač i prevodilac takođe mogu profesionalno da u navedenoj varijanti jezika obrade i bilo koji program ili aplikaciju.

Bitno je da naglasimo i to da profesionalni korektori, odnosno lektori koji su takođe u našoj instituciji zaposleni, mogu da izvrše redakturu za sve ove materijale za koje je prevođenje sa ukrajinskog na poljski jezik neprofesionalno i nekvalitetno izvršeno. A podrazumeva se da će oni sve postojeće greške ispraviti, a kako bi konkretni tip sadržaja prilagodili duhu poljskog jezika.

Prevod ekonomskih tekstova sa ukrajinskog na poljski jezik

Direktni prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa ukrajinskog jezika na poljski isto tako su uvršteni u usluge za koje su specijalizovali prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Naravno, oni će na zahtev klijenta da prevedu i tekstove čija tema se bavi politikom, komunikologijom ili bankarstvom, odnosno pravima, ali će isto tako odgovoriti i na zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevedene tekstove iz oblasti menadžmenta, psihologije, marketinga i sociologije, odnosno obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine nauke ili građevinske industrije, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni tekstualni sadržaji. Podrazumeva se isto tako da će sa puno pažnje prevesti i tekstove čija je tema je usko vezana za oblast informacionih tehnologija ili turizma, odnosno medicine ili bilo koje druge grane što društvenih, što prirodnih nauka.

Isto tako na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac rade i prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na poljski, a što se odnosi kako na udžbenike, tako isto i na književna dela. A to znači da klijenti uz profesionalnu obradu različitih poetskih dela, mogu da dobiju i kompletno prevedene romane, kao i dela beletristike, ali i ostala prozna književna dela. Podrazumeva se, takođe da će naši stručnjaci izraditi prevod za sadržinu ilustrovanih ili, pak stručnih časopisa, odnosno za članke iz novina.

Napominjemo da smo specijalizovani za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na poljski, te da u ponudi imamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Izuzetno je važno da istaknemo činjenicu da prevodilac i sudski tumač uz konsekutivni prevod u navedenoj varijanti jezika, isto tako po potrebi mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, ali i da pruže uslugu koja se odnosi na simultano prevođenje u toj kombinaciji. Da bi bila odabrana najbolja opcija, to jest upravo onaj tip usluge koji će da odgovori na sve zahteve događaja, moramo dobiti podatke koji se odnose na njegovo trajanje i broj osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, odnosno treba da budemo informisani i o mestu na kome će taj događaj da bude održan, a kako bismo saznali koje su njegove karakteristike. Onog trenutka kada nam klijenti budu dostavili sve ove, ali i mnoge druge relevantne informacije, mi ćemo se opredeliti za odgovarajuću vrstu usluge, budući da se svaka od njih primenjuje za događaj sa jasno definisanom organizacijom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje