Prevođenje sa ukrajinskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na francuski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki pojedinačni klijent ima mogućnost da u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford angažuje stručna lica koja su specijalizovana za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na francuski. A najvažnije je da oni znaju da prevodioci i sudski tumači uz simultano prevođenje u toj varijanti jezika, takođe mogu da izvrše kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, te da im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. A kako ovi stručnjaci mogu da primene bilo koju od ovih vrsta usluga, to je i naglašeno da se konkretan tip usmenog prevoda koristi isključivo u tačno određenim situacijama. Vrlo je važno i da dobijemo, a pre izrade ponude, sve potrebne informacije o tome, jer se ustvari ponuda formira na osnovu informacija o broju osoba koje će prisustvovati nekom događaju, a zatim i o njegovom trajanju, kao i o osnovnim karakteristikama mesta održavanja tog događaja, pa su to ujedno i osnovni podaci koje klijenti imaju obavezu da dostave ukoliko žele od naših stručnjaka da dobiju ponudu za navedenu uslugu.

Sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali isto tako i stručne tekstove koji se bave bilo kojom temom vezano i za društvene i za prirodne nauke. U ponudi usluga za koje su ovi stručnjaci usko specijalizovani se nalaze i direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na francuski za sve sadržaje koji su usko vezani za oblast marketinga, kao što su na primer vizit kartice, plakati i katalozi, odnosno reklamni flajeri, brošure, PR tekstovi i drugi, ali i za sve one koji se odnose na web. Naglašavamo da ovi stručnjaci prilikom profesionalne obrade kako internet sajtova, tako i u sadržine web prodavnica, a zatim i softvera i ostalih sličnih materijala, onda kada je to potrebno primenjuju i smernice koje su vezane za njihovo optimizovanje - SEO (Search Engine Optimisation). Upravo u tome se i ogleda njihov profesionalni pristup, jer zahvaljujući primeni pravila optimizacije konkretni sadržaji zauzimaju, vrlo brzo po postavljaju na mrežu mnogo bolju poziciju u okviru pretrage, a što se svakako pozitivno odražava i na poslovanje njihovih vlasnika.

Novinske članke, kao i sadržinu različitih udžbenika, odnosno časopisa, ali i različita književna dela će isto tako naši stručnjaci po odličnim uslovima da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A zahvaljujući činjenici da profesionalni korektori i lektori takođe bivaju angažovani u svakoj našoj poslovnici, mi zainteresovanima omogućujemo i njihove usluge, to jest profesionalnu korekturu i lekturu.Prevođenje sa ukrajinskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na ukrajinski

Napomenuli bismo i podatak da prevodilac i sudski tumač mogu da urade i direktan prevod video i audio sadržaja sa ukrajinskog jezika na francuski. A oni će tom prilikom da prevedu ne samo serije i različite vrste filmova, kao što su na primer crtani, animirani ili dokumentarni, te igrani, nego i zabavne i dečije, kao i informativne emisije, ali i reklamne poruke, kao i ostale video, odnosno audio materijale. A u želji da svakom klijentu koji je za pomenutu uslugu zainteresovan omogućimo profesionalnu i kompletnu obradu tih sadržaja, ponudićemo i njihovo titlovanje, te uslugu sinhronizacije svih materijala iz ove grupe.

Dostavljanje na prevod za sve pomenute sadržaje je vrlo jednostavno, jer je klijentima omogućeno da to učine na najbrži način, budući da je dopušteno slanje preko mejla, a ako im to odgovara. Nakon što naši stručnjaci budu završili obradu svih dostavljenih sadržaja, na potpuno isti način i mi njima možemo dostaviti obrađene materijale.

Bitno je da naglasimo i to da uz obradu svih pomenutih sadržaja, sudski tumači i prevodioci posebnu pažnju posvećuju kompletnoj obradi dokumenata, što znači da oni rade i njihov direktan prevod sa ukrajinskog jezika na francuski, a potom i overu. A što se tiče overe, obaveza nam je da istaknemo da je u pitanju ona koju će da izvrši ovlašćeni sudski tumač, stim da naši klijenti svakako ne bi trebalo da mešaju tu vrstu overe sa onom za koju pomenuti stručnjaci nisu nadležni, a odnosi se na stavljanje haškog, to jest onog pečata koji je poznatiji kao Apostille. Kako pomenuti stručnjaci ne mogu da stave ovaj pečat na dokumenta za koja se to zahteva, budući da nisu za to nadležni, to i mi svim našim klijentima iznosimo preporuku da se pre nego što konkretna dokumenta budu poslali ili doneli nama na obradu, svakako raspitaju da li je obavezno na njih staviti pomenutu vrstu pečata. Ukoliko tom prilikom budu dobili potvrdan odgovor, posebno je važno i da saznaju u kom trenutku tokom procesa obrade se ova overa mora izvršiti za taj dokument. Radi se zapravo o tome da se haški pečat najčešće stavlja na dva načina, to jest pre nego što prevodilac i sudski tumač budu svoj deo posla uradili, stim da se tada mora prevesti kako sadržina tog dokumenta, tako isto i sadržina pomenutog pečata. Drugi način uključuje prvo prevođenje dokumenta sa ukrajinskog jezika na francuski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, da bi se tek na kraju konkretni dokument morao odneti u nadležne službe kako bi bila izvršena overa Apostille pečatom. Uočljivo je da se ova dva postupka razlikuju, te je predviđeno i da jedan traje možda malo duže od drugog, pa će samim tim klijenti dobiti i informaciju o trajanju postupka obrade kada budu saznali po kom principu se overa haškim pečatom za njegova dokumenta mora izvršiti.

Diplomske i naučne radove će naši stručnjaci da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, ali i rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi i prepis ocena, kao i naučne patente, potvrdu o redovnom školovanju i seminarske radove, te uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno apsolutno svaki dokument koji se odnosi kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja.

A uz to, sudski tumači i prevodioci rade i kompletnu obradu za lična dokumenta, kao što su recimo potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, zatim lična karta i uverenje o državljanstvu, te dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, kao i pasoš, umrlica i radna dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga lična dokumenta. Svakako radimo i direktan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na francuski, a izuzev lekarskih nalaza, pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade na zahtev klijenata i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i svaki drugi dokument koji se u pomenutu vrstu dokumentacije može svrstati.

Pobrinućemo se da kompletno obradimo i sve vrste pravnih akata (ugovori, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske žalbe i drugo), te da klijentima omogućimo i da u ovoj kombinaciji jezika dobiju kompletno obrađena dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koju vrstu saglasnosti, te izjava i potvrda, kao i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ovog tipa).

Osim toga će prevodilac i sudski tumač da pristupe profesionalnoj obradi svih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i druga), ali i onih koji se smatraju delom bilo tehničke, bilo tenderske ili građevinske dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga).

Samim tim što je klijentima omogućeno da u našim poslovnicama dobiju overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, to je vrlo važno i da u potpunosti bude ispoštovan postupak koji je određen zakonskim aktima i podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač prvo upoređuje preveden dokumenta sa originalnim, pa tek kada je potpuno uveren da je u pitanju istovetna sadržina, on može da uradi overu. Naravno, omogućićemo i rešavanje problema ukoliko se ustanovi da postoji razlika između donetih prevoda i originalnih dokumenata, te ćemo tim klijentima ponuditi redakturu određenih dokumenata, nakon čega sudski tumači mogu nesmetano da izvrše overu. Kako je određen ovakav postupak, to je naročito važno da svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na francuski to pravilo ispoštuje, to jest da dostavi originalne sadržaje na uvid.

Budući da radimo i hitan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, samo tada dopuštamo klijentima da ih najpre pošalju preko mejla, ali svakako moraju naknadno da dostave i originale na uvid. Inače je predviđeno da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica, te mogu i da ih pošalju preko kurirske službe ili "Pošte Srbije" (preporučeno).

A nakon što prevodioci i sudski tumači budu obradili dostavljena dokumenta, predviđeno je da ih klijenti ili preuzmu lično u prostorijama naše poslovnice ili da im kurirska služba isporuči tako obrađena dokumenta na adresu. Međutim, moramo naglasiti i da je u pitanju usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju, uzevši u obzir da se eksterna služba mora za njeno izvršenje i angažovati.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa ukrajinskog na francuski jezik

Profesionalni prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici naše institucije vrše i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa ukrajinskog jezika na francuski, ali svakako rade i overu tog dokumenta, kao i bilo kog drugog za koji klijent bude zahtevao obradu u pomenutoj kombinaciji jezika.

Bitno je da naši klijenti kojima je ova usluga potrebna znaju i to da se u određenim slučajevima na neki dokument mora staviti posebna vrsta pečata, a koju naši stručnjaci ne mogu da izvrše. U pitanju je onaj čiji je naziv Apostille (drugačije - haški), tako da upravo iz tog razloga iznosimo i preporuku svakome ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, da se prvo raspita i to isključivo u nadležnim državnim institucijama da li je pomenuti pečat obavezan za njegova dokumenta. Neophodno je i da sazna kada se on mora staviti, jer će mu to svakako olakšati čitav proces obrade, ali i pomoći da uštedi vreme i novac.

Podrazumeva se da će naši stručnjaci po zahtevu klijenata da prevedu i sva ostala lična dokumenta, kao što su na primer potvrda o prebivalištu, vozačka ili saobraćajna dozvola, te pasoš, odnosno izvod iz knjige venčanih, rođenih ili umrlih, a zatim i lična karta, dozvola za boravak i mnoga druga. Svakako u našoj instituciji su u ponudu uvršteni i direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa ukrajinskog jezika na francuski, a što znači da će svaki zainteresovani klijent moći da dobije kompletno obrađene naučne radove, diplomu i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, a po potrebi sudski tumači i prevodioci takođe kompletno obrađuju i rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, a zatim i naučne patente i diplomske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove, potvrde o redovnom školovanju i druga dokumenta koja u pomenute oblasti spadaju.

Kompletno možemo da obradimo i poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture i druga), te klijentima možemo da ponudimo i direktan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na francuski. A izuzev lekarskih nalaza, u nju svakako spadaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i brojna druga dokumenta.

Navešćemo i to da prevodilac i sudski tumač svakako mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga i pristupe overi za koju su ovlašćeni i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Zapravo se pod tim misli na direktno prevođenje potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja sa ukrajinskog jezika na francuski, a primarnog se odnosi na profesionalnu obradu potvrde o visini primanja i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom. Svakako naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika mogu da prevedu i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ovog tipa.

Podrazumeva se da kompletno obrađujemo i različite vrste pravnih akata, a osim presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač rade i prevod tekovina Evropske Unije sa ukrajinskog jezika na francuski, a zatim i njegovu overu, te po potrebi obrađuju i sudske žalbe i odluke, odnosno licence, a potom i sudske tužbe, sertifikate i sudska rešenja, ali i punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću prava ili sudstva. Ne samo građevinske projekte, nego isto tako i sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, a možemo na zahtev klijenata kompletno da obradimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka u toj jezičkoj kombinaciji, stim što će naši stručnjaci na zahtev, takođe da obrade i uputstvo za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja spadaju kako u građevinsku, tako i u tehničku, ali i u tendersku dokumentaciju.

Prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na francuski

Kada kažemo da su u našoj ponudi i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog na francuski jezik, zapravo mislimo na činjenicu da prevodioci i sudski tumači obrađuju i stručne, kao i sve one tekstove koji važe za popularne, a ne, vezano za to koja im je sadržina, odnosno koliko su dugi ili kompleksni, Da budemo precizniji, naglasićemo da pomenuti stručnjaci mogu da profesionalno obrade sa jedne strane tekstove iz oblasti psihologije, filozofije i sociologije, odnosno obrazovanja, farmacije, nauke i medicine, a sa druge one koji su vezani za oblast turizma, informacionih tehnologija i komunikologije, te građevinske industrije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine. Naravno da odgovaraju na zahtev klijenata kojima je potreban prevod u toj jezičkoj varijanti za svaki tekst koji se odnosi kako na oblast bankarstva, finansija i ekonomije, tako i na oblast prava ili politike, odnosno na bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka. Svakako je klijentima u velikoj meri olakšan proces obrade ovakvih sadržaja, jer ih mogu ne samo poslati nama na obradu, nego i primiti kada prevodilac i sudski tumač završe svoj posao preko mejla.

Pomenućemo i to da su naši stručnjaci osposobkjeni da izvrše uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, te da zainteresovanima omogućujemo po odličnim uslovima i da dobiju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Najznačajnija informacija u ovom slučaju je vezana za činjenicu da sudski tumači i prevodioci uz simultano i konsekutivno, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog na francuski jezik. A ovaj podatak smo istakli zato što se svaka od tih usluga mora primeniti u situaciji koja je sasvim precizno određena, to jest u okviru događaja koji ima određene karakteristike. Ujedno je to i osnovni razlog zbog koga svaki klijent koji želi naše stručnjake da zaduži za izvršenje ove usluge, mora i da nam dostavi informacije o organizaciji tog događaja. A one se odnose na njegovo trajanje, zatim na broj osoba koje će tom prilikom da budu prisutne, kao i na prostor u kome će biti održan. Zvanična ponuda isključivo može da bude formirana tek kada tim stručnjaka u jednoj od naših poslovnica bude dobio sve potrebne informacije.

Svakako bi valjalo da pomenemo i to da ovi stručnjaci na zahtev klijenata vrše direktno prevođenje reklamnih materijala sa ukrajinskog na francuski jezik. Podrazumeva se da oni svakako pristupaju profesionalnoj obradi i to bez obzira da li klijenti zahtevaju prevod vizit karti ili reklamnih kataloga, odnosno PR tekstova, te reklamnih letaka, flajera, brošura i sličnih sadržaja. Kako poznaju i marketinška pravila, a naravno odlično vladaju i prevođenjem u ovoj jezičkoj kombinaciji, naši stručnjaci implementiraju sva ta pravila u toku obrade pomenutih materijala. Na taj način se postiže osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer se svim govornicima francuskog jezika kojima je uopšteno određeni materijal i upućen, pruža mogućnost da se sa njegovom sadržinom upoznaju na propisan način, pa se i očekuje da vrlo brzo postanu korisnici prezentovane usluge, odnosno kupci konkretnog proizvoda koji je i prikazan u nekom od tih sadržaja.

Prevodi web sajtova sa ukrajinskog na francuski jezik

Osnovni uslov da bi direktan prevod internet sajtova sa ukrajinskog jezika na francuski mogao da bude smatran kvalitetnim i profesionalnim, jeste da se prilikom njegove obrade primenjuju ona pravila koja se odnose na optimizaciju sadržaja za web pretraživače. A naravno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford upravo po tom principu i obrađuju ovakve sadržaje, tako da se prevedeni web sajtovi, ali i online prodavnice, odnosno katalozi, te mnogi drugi internet materijali nalaze u relativno kratkom roku već među prvim rezultatima globalne pretrage. Dobro je da naglasimo i da će naši stručnjaci profesionalno da obrade i bilo koju vrstu programa, ali i svaku aplikaciju, a kada to klijenti zahtevaju.

Prevodimo i udžbenike, bez obzira na njihovu obimnost i tematiku, kao i književna dela i to kako beletristiku, tako i romane, ali i svako prozno, odnosno poetsko književno delo za koje klijent zahteva obradu u konkretnoj jezičkoj varijanti. Podrazumeva se, takođe da naši stručnjaci mogu odgovoriti profesionalno na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi časopisa sa ukrajinskog jezika na francuski, a bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, dečiji ili stručni, te će prevesti i članke iz novina, a ukoliko je to potrebno.

Redakturu materijala svih vrsta koji su u navedenoj jezičkoj varijanti neprofesionalno prevedeni će izvršiti lektori, odnosno korektori koji su u našem timu.

Crtane i animirane filmove, kao i dokumentarne, ali i serije, te zabavne i dečije emisije, kao i igrane filmove različitih žanrova, odnosno obrazovne i informativne emisije, ali i mnoge druge tipove i video i audio sadržaja, ne samo da ćemo u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedemo, nego ćemo zainteresovanima ponuditi i njihovu završnu obradu. Ovde se radi o tome da će prvo prevodilac i sudski tumač da izvrše njihov direktan prevod sa ukrajinskog jezika na francuski, a odmah posle toga, ako to bude klijentu odgovaralo, će njihovu dalju obradu da preuzmu ona stručna lica koja čine naš tim, a specijalizovana su za titlovanje, odnosno sinhronizaciju svih sadržaja ove vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje