Prevođenje sa ukrajinskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz to što će profesionalni sudski tumači i prevodioci klijentima da omoguće usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na pakistanski, oni će se svakako potruditi da ispune i njihove zahteve kada je u pitanju usluga pisanog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Neophodno je da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci uz simultano i konsekutivno prevođenje, takođe mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata u pomenutoj varijanti jezika, a svima kojima to bude odgovaralo ćemo ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima kojima će biti apsolutno zadovoljni. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu je vrlo važno da svaki zainteresovani klijent dostavi relevantne informacije o samom događaju, a što osim njegovog trajanja, uključuje i podatke o broju osoba koje će tom prilikom da budu prisutne, odnosno o tačnom mestu njegovog održavanja, te uopšteno sve one informacije koje se odnose na sprovođenje samog događaja. U principu, za svaku od navedenih vrsta usmenog prevoda je tačno određeno u kojoj situaciji se primenjuje, pa se na osnovu tih parametara i donosi konačna odluka.

Isto tako će sudski tumač i prevodilac, po zahtevu da izvrše prevod marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na pakistanski, a tom prilikom će osim plakata, kataloga i brošura, svakako da prevedu i vizit karte, a zatim i kataloge i reklamne letke, odnosno flajere, ali i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, to jest one kroz koje se reklamira neka kompanija i njeno poslovanje, kao i različite usluge i proizvodi. Posebno će naši stručnjaci povesti računa o oblikovanju konkretne reklamne poruke u duhu ciljanog jezika, tako da će svakom govorniku pakistanskog istovremeno i pružiti mogućnost da se upozna sa konkretnim proizvodom ili uslugom, to jest upravo sa onim što se reklamira kroz bilo koji od pomenutih materijala.Prevođenje sa ukrajinskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na ukrajinski

Profesionalno možemo da obradimo i različite vrste tekstualnih sadržaja, nevezano za to kojom temom se oni bave, a sudski tumač i prevodilac će sa podjednakim stepenom kvaliteta da prevedu i stručne, kao i popularne tekstove. Takođe su u našoj ponudi i direktni prevodi novinskih članaka sa ukrajinskog jezika na pakistanski, odnosno sadržine kako stručnih, tako i dečijih, ali ilustrovanih časopisa. Pored toga, naši stručnjaci mogu da obrade i udžbenike bilo koje tematike, kao i romane, ali i sva ostala prozna i poetska književna dela.

Svakome ko ima potrebu za tim omogućujemo da dobije i uslugu koja podrazumeva profesionalno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog jezika na pakistanski, a prevodilac i sudski tumač njihovoj obradi primarno pristupaju sa stanovišta optimizacije. Dakle, kada vrše prevod kako web sajtova, tako i online kataloga, ali i brošura i prodavnica, te mnogih drugih online sadržaja, oni u skladu sa potrebama primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi na najbolji mogući način konkretne materijale optimizovali za web pretragu i time pozitivno uticali na menjanje njihove pozicije. Svakako će se naši stručnjaci pobrinuti i da u navedenoj jezičkoj varijanti izrade prevod za softver, tako da će u zavisnosti od zahteva prevesti bilo koji program ili aplikaciju.

Različite vrste video i audio materijala takođe prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a zatim će da njihovoj obradi pristupe profesionalni titleri, kako bi izvršili titlovanje bilo reklamnih poruka, serija ili filmova ili različitih vrsta emisija. Ali, takođe klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja podrazumeva njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Uz to napominjemo i da profesionalni korektori, kao i lektori koje zapošljavamo u svakoj poslovnici, pružaju usluge za koje su se usko specijalizovali. A u principu korektura i lektura podrazumevaju vršenje kompletne redakture svih onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni, pa pomenuti stručnjaci imaju obavezu da pristupe ispravljanju postojećih grešaka.Ko god je zainteresovan da dobije prevedene pomenute sadržaje ima mogućnost da nam ih na obradu pošalje preko mejla, a što je i najjednostavniji, ali i najbrži način dostavljanja, pa isto tako nudimo mogućnost i da klijent preuzme prevedene sadržaje.

Ipak, taj način dostavljanja, ali i preuzimanja nije isti kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na pakistanski, jer u toj situaciji svaki pojedinačni klijent ima obavezu da nam na uvid dostavi originale. Iz tog razloga je omogućeno ili njihovo slanje preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili preko neke kurirske službe, a podrazumeva se da svaki klijent kome je ta usluga potrebna za bilo koji dokument ima pravo da lično dođe u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford i dostavi materijal za koji zahteva prevod.

Naravno da prevodioci i sudski tumači mogu da, kada je potrebno izvrše i hitno prevođenje dokumenata u navedenoj varijanti jezika. A kako bi pomenuti stručnjaci mogli da ispune zahteve pojedinačnog klijenta kome je potrebno da dobije brzo urađen prevod, to je i jedino tada dopušteno da zainteresovani prvo izvrše slanje sadržaja preko mejla, ali svakako su dužni da odmah posle toga pristupe dostavljanju originalnih materijala na uvid i to na onaj način od svih opisanih koji je za njih ujedno i najbrži.

Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata uključuje mogućnost da klijent to izvrši lično u prostorijama naše poslanice ili da zahteva isporuku na određenu adresu. Ko god se bude opredelio za tu opciju, će svakako morati pomenutu uslugu da plati, a u tom slučaju cenu definiše kurirska služba. Podrazumeva se da klijent, direktno osobi koja isporučuje pošiljku, mora da plati navedenu nadoknadu.

Svako ko ima potrebu da u pomenutoj kombinaciji jezika dobije obrađen dokument, mora da zna da prevodioci i sudski tumači zaposleni u našim poslovnicama vrše prvo njegov prevod, a posle toga i overu za koju su zaduženi, to jest onu koja podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača. Ipak, to nije sve, jer ima dokumenata za koje se zahteva i dodatna overa odnosno ona koja podrazumeva da mora biti stavljen takozvani Apostille pečat, ali je u pitanju overa za koju su zadužena ovlašćena lica pri državnim institucijama, to jest ona koje rade u specijalizovanim odeljenjima u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Drugačiji naziv ovog pečata jeste haški i on se ne stavlja na sva dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na pakistanski, nego samo na ona koja su određena aktuelnim zakonskim aktima. Inače, postoji mogućnost da se ova nadovera vrši ili pre nego što naši stručnjaci počnu neki dokument da obrađuju ili tek kada oni budu završili njegov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim ga i overili na onaj način koji je u njihovoj nadležnosti. Samim tim što postoje najčešće ova dva principa overe Apostille pečatom, to mi iznosimo preporuku svakom zainteresovanom klijentu da se dobro raspita o svim tim detaljima i to pre nego što nama bude dostavio sadržaje za koje želi da dobije prevod.

Valjalo bi da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da obrade apsolutno svaki lični dokument (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola, umrlica, dozvola za boravak, lična karta i druga), te takođe maksimalno profesionalno mogu odgovoriti i na zahtev svakoga kome su potrebni prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na pakistanski. Izuzev lekarskih nalaza, oni će kompletno da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja spadaju u pomenuti tip dokumentacije.

Isto tako ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i uverenje o položenim ispitima, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te diplomu i dodatak diplomi, kao i potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i mnoga druga dokumenta i ostale materijale koji spadaju u oblast obrazovanja. A na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač da pristupe obradi i poslovne dokumentacije, pa osim faktura, poslovnih odluka i poslovnih izveštaja različitih vrsta (finansijski, revizorski i godišnji), oni će isto tako da izvrše i direktan prevod statuta preduzeća sa ukrajinskog jezika na pakistanski, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica i ostalih dokumenata koja čine ovaj tip dokumentacije. Pobrinuće se takođe da maksimalno profesionalno odgovore na zahtev svakoga ko želi da dobije u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedene ili rezultate naučnih istraživanja ili naučne radove, te naučne patente, odnosno svaki dokument koji primarno može da se veže za oblast nauke.

Uz tekovine Evropske Unije, pomenuti stručnjaci prevode i presude o razvodu braka, ali i punomoćje za zastupanje, sudske odluke i rešenja, odnosno različite vrste sertifikata, a zatim i sudske tužbe, kao i žalbe, te licence i ostala pravna akta, to jest svaki dokument koji je vezan kako za oblast prava, isto tako i za oblast sudstva. Podrazumeva se, takođe da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i građevinske projekte, ali i svaki dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, kao i sva ona dokumenta koja se svrstavaju u tehničku ili dokumentaciju za tendere, a poput na primer laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i ostalih dokumenta iz te grupe.

Moramo naglasiti i to da se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa ukrajinskog jezika na pakistanski, a to znači da naši stručnjaci osim različitih vrsta potvrda i uverenja, prevode i overavaju sve tipove saglasnosti, odnosno izjava, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju, suglasnost za zastupanje i potvrda o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o nekažnjavanju i potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta koja određene nadležne službe vrlo često zahtevaju od klijenata da podnesu.

Prevođenje književnih dela sa ukrajinskog jezika na pakistanski

U uslugu koja je vezana za direktan prevod dela književnosti sa ukrajinskog na pakistanski jezik, pored obrade romana, se svrstava i obrada dela beletristike, odnosno onih koja spadaju u poeziju ili prozu. A uz to, prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da obrade i svaki udžbenik koji klijent bude zahtevao da bude preveden u toj kombinaciji jezika, te se podrazumeva isto tako da ovi stručnjaci po zahtevu vrše i obradu sadržine kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, ali i novinskih članaka.

Ističemo da smo specijalizovani za kompletnu obradu igranih filmova, odnosno crtanih i animiranih, kao i dokumentarnih, te da isto tako sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe profesionalnoj obradi reklamnih poruka, kao i emisija različite tematike, serija i ostalih video i audio sadržaja. A kada oni budu završili njihovo direktno prevođenje sa ukrajinskog na pakistanski jezik, klijentima će biti ponuđena usluga titlovanja ovih materijala, kao i njihova sinhronizacija, a kako bi relativno brzo dobili sadržaje koji su spremni za dalje prikazivanje.

Direktni prevodi marketinških materijala sa ukrajinskog na pakistanski jezik su isto tako svrstani među usluge za koje su profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford specijalizovani. Sem PR tekstova, vizit karti, brošura i reklamnih letaka, oni po potrebi prevode i kataloge, odnosno reklamne flajere, plakate i ostale materijale koji spadaju u domen marketinga. Bez obzira da li se kroz njih reklamira neka usluga, odnosno da li se plasira neki proizvod ili se, jednostavno reklamira određeni događaj, to jest sama kompanija i njeno poslovanje, klijenti moraju biti uvereni da će naši stručnjaci prevod u potpunosti da prilagode duhu pakistanskog jezika. A samim tim će oni uspeti i da ostvare glavni cilj koji prevođenje reklamnih sadržaja sa ukrajinskog na pakistanski jezik ima, zato što će govornicima pomenutog jezika omogućiti da vrlo lako shvate o čemu se, zapravo govori u konkretnom sadržaju.

Prevodi web sajtova sa ukrajinskog jezika na pakistanski

Kada naši klijenti zahtevaju direktno prevođenje internet sajtova sa ukrajinskog na pakistanski jezik, moraju znati da profesionalni prevodioci i sudski tumači njihovoj obradi pristupaju sa stanovišta SEO (Search Engine Optimisation). A u pitanju je specijalna tehnika koja je namenjena optimizovanju konkretnih web sajtova za pregledače, kako bi svako ko ima potrebu za tim, na najlakši mogući način došao do željenih informacija. Samim tim što se optimizuju prevodi ovih materijala, ali i online prodavnica, odnosno kataloga i svih ostalih internet sadržaja, to se i značajno utiče na postizanje bolje pozicije u okviru celokupne pretrage na internetu. Isto tako će naši stručnjaci, a ako to klijenti budu zahtevali, da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade i softver, što uključuje direktno prevođenje aplikacija i programa sa ukrajinskog na pakistanski jezik.

Ukoliko je neko prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za određenu vrstu materijala dobio na nekom drugom mestu, ali nije zadovoljan njegovim kvalitetom, to jest smatra da određene greške u takvim sadržajima postoje, najbolje bi bilo da se obrati profesionalnim korektorima i lektorima, a koji su isto članovi tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Napominjemo da će oni u tom slučaju izvršiti stručnu lekturu, odnosno korekturu, a kako bi maksimalno prilagodili već prevedene sadržaje pravilima ciljanog jezika.

Sudski tumači i prevodioci su specijalizovani da na zahtev klijenata obrade i tekstualne materijale i to kako popularne, tako isto i stručne, nevezano za to kojom se temom oni bave. Direktni prevodi političkih i ekonomskih tekstova sa ukrajinskog na pakistanski jezik su svakako u našoj ponudi, stim da pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se bave bilo kojom temom vezano za oblast psihologije, bankarstva i prava, odnosno sociologije, ekonomije i farmacije. A isto tako će da prevedu u konkretnoj varijanti jezika i sve one tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, filozofije i medicine, odnosno građevinske industrije, a zatim i turizma, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, ali i sve one koji obrađuju neku temu vezano za oblast marketinga, kao i menadžmenta i ostalih grana društvenih, odnosno prirodnih nauka.

Podrazumeva se takođe da možemo da ostvarimo zahtev svakog klijenta kome je potrebno usmeno prevođenje sa ukrajinskog na pakistanski jezik, te da omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A kako prevodilac i sudski tumači uz simultani prevod u ovoj varijanti jezika mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, to se konkretna usluga definiše u skladu sa zahtevima samog događaja. Svi klijenti koji žele da zaduže naše stručnjake kako bi bila izvršena profesionalna usluga usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, svakako moraju da nam blagovremeno dostave informacije koje se na sam tok događaja odnose, te da nas informišu i o tome koliko će on da traje, a zatim i gde će biti održan i koliko će ljudi tada biti prisutno. U skladu sa svim tim informacijama mi ćemo definisati ponudu, to jest opredeliti se upravo za onaj tip usmenog prevoda za koji smatramo da će moći u potpunosti na te zahteve i da odgovori.

Prevodi dozvole za boravak sa ukrajinskog na pakistanski jezik

Obavezni smo da istaknemo informaciju da svim zainteresovanim klijentima uz direktno prevođenje dozvole za boravak sa ukrajinskog jezika na pakistanski, omogućujemo i izvršenje usluge zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to jest da oni imaju priliku u svakoj našoj poslovnici da dobiju kompletno obrađenu pomenutu dozvolu, kao i svaki drugi dokument. Kada sudski tumač bude stavio svoj pečat na preveden dokument, on će tim činom i potvrditi njegovu verodostojnost, odnosno da je u pitanju sadrzaj koji je apsolutno isti kao i u originalnom dokumentu. Upravo tu leži razlog zbog čega su klijenti obavezni da na uvid prilikom slanja sadrzaja za koje zahtevaju prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti dostave i originale.

Pored toga, njihova je obaveza i da prethodno u nadležnim službama naše drzave provere da li se zahteva stavljanje Apostille, to jest takozvanog haškog pečata na dokumenta za koja zahtevaju obradu. U pitanju je poseban tip overe, a koji naši stručnjaci ne vrše, najpre zato što nemaju dozvolu da to učine. Napominjemo da svaki klijent koji bude dobio informaciju da je haški pečat obavezan za dokumenta za koje su njemu potrebni direktni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, svakako treba da pita i kada se taj pečat stavlja na njih, odnosno da proveri da li se overa Apostille pečatom vrši pre nego što naši stručnjaci budu uradili prevod i overu tog dokumenta ili tek kada oni budu završili sa njegovom kompletnom obradom.

Pored dozvole za boravak, kompletno obrađujemo i radnu, kao i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, ali i pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i venčani list, kao i potvrdu o prebivalištu, te ličnu kartu, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i sva ostala lična dokumenta. A prevodilac i sudski tumač će da urade i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, te u tom slučaju oni zapravo obrađuju bilo koje uverenje, potvrdu, izjavu ili saglasnost (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga dokumenta te vrste).

Isto tako, naravno izlazimo u susret zahtevu svakog klijenta koji želi da dobije direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na pakistanski. stim da svakako obrađujemo i mnoga druga dokumenta koja su direktno vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primer potvrda o redovnom školovanju i nastavni planovi i programi fakulteta, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i diplomske, kao i seminarske radove. A sudski tumači i prevodioci će, u zavisnosti od zahteva pojedinačnih klijenata, profesionalno da obrade i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove i druga dokumenta koja se na neki način odnose na oblast nauke.

Pobrinućemo se da kompletno obradimo i građevinske projekte, odnosno različita dokumenta koja spadaju u domen građevinske dokumentacije, a po potrebi prevodimo i analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te mnoga druga dokumenta koja se mogu svrstati ili u dokumentaciju za tendere ili u tehničku. Pored toga, pomenuti stručnjaci omogućuju klijentima da dobiju i direktan prevod pravnih akata sa ukrajinskog jezika na pakistanski. Izuzev presuda o razvodu braka, ugovora i tekovina Evropske Unije, odnosno sudskih žalbi i licenci, oni takođe kompletno obrađuju i sudske tužbe, zatim punomoćje za zastupanje, kao i sudske odluke, sertifikate, sudska rešenja i ostala nenavedena dokumenta koja su na ma koji način vezana ili za oblast sudstva ili za oblast prava.

Sem toga smo specijalizovani i da pružimo uslugu kompletne obrade lekarskih nalaza, ali naši stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod za specifikacije farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog jezika na pakistanski, te da profesionalno obrade dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Takođe ćemo pristupiti obradi različitih dokumenata koja se na bilo koji način tiču poslovanja ili preduzetnika ili nekog pravnog lica, a prevodilac i sudski tumač uz osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i poslovne odluke, prevode i vrše onu overu za koju su zvanično ovlašćeni i za godišnje poslovne izveštaje, odnosno za fakture i rešenje o osnivanju pravnih lica, te za finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje