Prevođenje sa ukrajinskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na mađarski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svakako je važno da ko god ima potrebu da dobije uslugu vezano za direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na mađarski zna da, ako mu je potrebna obrada dokumenata, Prevodilački centar Akademije Oxford vrši tu uslugu prema važećim zakonskim regulativama, tako da klijenti uz prevod dobijaju i overu. A naglašavamo da je za izvršenje te usluge zaduženo nadležno lice koje je član našeg tima, to jest ovlašćeni sudski tumač.

Sa tim u vezi je posebno važno naglasiti da je klijent obavezan da originalna dokumenta priloži na uvid, a kako bi pomenuto lice moglo da izvrši overu. Inače, to se zahteva zato što sudski tumač prvo upoređuje originalan dokument sa prevedenim, jer je neophodno da bude potpuno ista sadržina. Ako bude prilikom upoređivanja pronašao određene razlike, on mora klijentu da to napomene, te da mu predloži da bude izvršena lektura i korektura od strane stručnjaka zaposlenih u našem timu. Pomenutu uslugu vrše lektori i korektori i to u skladu sa važećim pravilima, te prilagođavaju sadržinu prevedenog dokumenta sadržini originalnog, a posle čega može da bude izvršena overa. Takođe je bitno da klijenti znaju da osim mogućnosti slanja originalnih dokumenata preko kurirske službe, imaju takođe i onu koja podrazumeva njihovo dostavljanje preporučenom pošiljkom, a preko „Pošte Srbije“, te mogu da se odluče i da lično dođu u prostorije konkretne poslovnice naše institucije i tako izvrše dostavljanje dokumenata za koja su im potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na mađarski.

Posebno je važno da pomenemo i to da za određena dokumenta sve navedeno nije dovoljno kako bi mogla da budu korišćena, jer se zahteva stavljanje specifičnog pečata, a koji je poznat kao Apostille, to jest haški. Inače, za tu vrstu overe sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u našem timu ne poseduju adekvatna ovlašćenja, pa je i ne mogu izvršiti ukoliko je to potrebno. Stoga je preporuka svakom klijentu koji u navedenoj varijanti zahteva obradu bilo kog dokumenta, da u okviru službi koje su za to nadležne, a rade pri osnovnim sudovima naše zemlje, dobiju sve relevantne informacije. Vrlo je važno da saznaju prvo da li se haški pečat na dokumenta za koja oni zahtevaju obradu mora staviti, ali i da službenike pitaju kada se taj tip overe mora izvršiti. Naime, neretko se događa da se prvo mora staviti Apostille pečat, pa se onda prevodi i on i konkretni dokument i na samom kraju se vrši overa tako obrađenog sadržaja od strane ovlašćenog sudskog tumača. Drugi način koji je takođe prisutan podrazumeva klasičan princip obrađivanja, to jest prvo se vrši prevođenje dokumenta sa ukrajinskog jezika na mađarski, a posle se tako urađen prevod overava od strane ovlašćenog sudskog tumača i tek na kraju pojedinačni klijent treba da odnese konkretni dokument u nadležne službe da bi na njega bio stavljen haški pečat.Prevođenje sa ukrajinskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na ukrajinski

Sobzirom na to da klijenti koji zahtevaju obradu bilo kog dokumenta moraju da dostave i originalne sadržaje na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, to se podrazumeva da je preuzimanje definisano da bude ili lično u prostorijama naše poslovnice ili će klijentu prevedena i overena dokumenta biti isporučena na adresu koju bude naveo. A za tu uslugu se mora zadužiti određena kurirska služba, koja će je svakako naplatiti prema sopstvenom cenovniku. Naglašavamo da je klijent koji bude izabrao takav način preuzimanja obrađenih dokumenata u obavezi da izvrši plaćanje upravo onog trenutka kada bude preuzimao konkretnu pošiljku.

Dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata preko mejla isključivo ukoliko klijent zahteva njihovo hitno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A podrazumeva se takođe da je obavezan svako pojedinačno i u toj situaciji da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata i to u najkraćem mogućem roku, a kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da konkretne sadržaje prevedu u najkraćem mogućem roku, to jest da omoguće klijentu da dobije brzo izrađen prevod određenog dokumenta.

Sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su recimo različite vrste saglasnosti i potvrda, te izjava i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga) će svakako naši stručnjaci da prevedu ukoliko to klijenti budu zahtevali. A pored toga, u ponudi su i direktni prevodi dokumentacije za tendere sa ukrajinskog jezika na mađarski, ali i tehničke i građevinske, a što uključuje kompletnu obradu kako deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te građevinskih projekata, ali i dokumenata koja se svrstavaju u ma koju od pomenutih tipova dokumentacija.Naravno da će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, odnosno saobraćajnu i radnu dozvolu, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, te dozvolu za boravak, kao i izvod iz knjige venčanih, zatim umrlicu, vozačku dozvolu i ostala lična dokumenta. Ukoliko to klijenti budu zahtevali, svakako prevodimo i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i druga trenutno nenavedena dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije.

Ukoliko neki klijent bude zahtevao direktan prevod pravnih akata sa ukrajinskog jezika na mađarski, on može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac pristupiti obradi kako ugovora i sudskih presuda, odnosno odluka, tako i punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i rešenja, odnosno tekovina Evropske Unije, licenci i sudskih žalbi, te sertifikata i drugih dokumenata koja se tiču oblasti sudstva ili prava.

Možemo da ostvarimo i zahtev svakom klijentu koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta vezana za oblast obrazovanja ili nauke, tako da će naši stručnjaci izuzev rezultata naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima i diplome i dodatka diplomi, da izvrše i direktan prevod svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa ukrajinskog jezika na mađarski, ali i naučnih radova i potvrda o redovnom školovanju, odnosno naučnih patenata i prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te ostalih sadržaja vezanih za pomenute oblasti. Isto tako ćemo odgovoriti u potpunosti na zahtev svakog onog klijenta koji želi da dobije prevedene različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primer revizorskih, finansijskih ili godišnjih, ali i ostalih dokumenata koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga).

Da naši klijenti ne bi pomislili da prevodioci i sudski tumači koji čine naš tim obrađuju u ovoj varijanti jezika samo dokumenta, pomenućemo i to da smo isto tako specijalizovani za usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na mađarski, ali i da svima kojima je to potrebno nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno je važna činjenica da ovi stručnjaci vrše kako konsekutivni i simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i takozvani šapatni, pa je zato vrlo važno da stručni tim naše poslovnice donese pravilnu odluku. Stvar je u tome da se sva tri tipa usmenog prevoda sprovode u tačno određenoj situaciji, to jest za onu vrstu događaja koji je precizno određen. A pod tim se, zapravo misli da se određuje koja će usluga biti tom prilikom primenjena na osnovu informacija o broju učesnika, odnosno o trajanju nekog događaja, te da se svakako usklađuje i sa karakteristikama mesta njegovog održavanja. Upravo to i jesu informacije koje mi zahtevamo od svakog pojedinačnog klijenta koji želi da naši stručnjaci izvrše usmeni prevod u navedenoj jezičkoj varijanti.

Pomenuti stručnjaci mogu takođe da prevedu i novinske članke, odnosno časopise, ali i različite vrste udžbenika, kao i bilo koje književno delo, a bez obzira da li je u pitanju prozno ili poetsko. Isto tako će sudski tumači i prevodioci, ako postoji potreba za tim da izvrše direktan prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na mađarski, a njihova tema može da bude vezana za apsolutno svaku granu prirodnih, ali i društvenih nauka.

Trebalo bi da istaknemo i informaciju da klijente u svakoj našoj poslovnici očekuje kompletna obrada serija i emisija različite vrste (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), ali i da će naši stručnjaci po potrebi da prevedu bilo koji film, bez obzira da li se radi o animiranom, crtanom ili dokumentarnom, odnosno igranom, stim da takođe možemo da ponudimo i dodatne usluge koje se tiču obrade ovih sadržaja, a vezane su za njihovo sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Na taj način svakom pojedinačnom klijentu koji želi da dobije prevedene video ili audio sadržaje bilo koje vrste, naši stručnjaci zapravo omogućuju da vrlo brzo dobije kompletno obrađene materijale, tako da ima mogućnost da ih plasira odmah po preuzimanju i u bioskopu i na internetu, ali i na televiziji, te na svakom drugom mediju.

Specijalizovani smo i za direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na mađarski (reklamni flajeri, PR tekstovi, vizit kartice, brošure, katalozi, plakati i drugo), stim da moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač takođe stručno mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika i sve vrste internet sadržaja. A napominjemo da će oni, kada budu prevodili bilo sajtove ili online prodavnice, odnosno internet kataloge, te neke druge web materijale, svakako primeniti i ona pravila koja se tiču njihovog optimizovanja, to jest da će se voditi smernicama SEO (Search Engine Optimisation). Takvim pristupom se svakom konkretnom materijalu omogućuje da relativno brzo nakon što bude bio zvanično postavljen na internet, zauzme i mnogo bolje mesto prilikom pretraživanja. Podrazumeva se takođe i to da naši stručnjaci mogu, po potrebi i da profesionalno obrade bilo koji program, odnosno aplikaciju ako to klijent zahteva.

Prevodi tenderske dokumentacije sa ukrajinskog na mađarski jezik

Nevezano za to koji tačno dokument iz tenderske dokumentacije klijent želi da dobije preveden u ovoj varijanti jezika, on svakako mora da zna će tom prilikom biti izvršena i njegova overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Takvim načinom obrade i tih, ali isto tako i mnogih drugih dokumenata, prevodioci i sudski tumači zapravo omogućuju klijentu da prilično brzo dobije dokumenta koja se mogu smatrati zakonski, to jest pravno važećim.

A da bi konkretni dokument mogao da bude obrađen u skladu sa pravilima, to jest prvo preveden u toj varijanti jezika, a posle toga i overen, obavezuje se svaki pojedinačni klijent da prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno priloži i originalna dokumenta, koja sudski tumač koristi pre nego što pristupi njihovoj overi. Ustvari, on mora da uporedi fizički originalna dokumenta i njihov prevod, a sa ciljem da ustanovi da li su oni istovetni ili ipak postoje neke greške, koje se kroz redakturu moraju ispraviti, da bi overa tog dokumenta mogla da bude izvršena.

Pored obaveze koja je vezana za dostavljanje originalnih dokumenata, pred klijenta je stavljena još jedna, a koja se odnosi na proveravanje informacija vezanih za nadoveru. Tačnije, zakon nalaže da se za pojedina dokumenta za koja se rade prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika, mora izvršiti i overa takozvanim haškim pečatom. Njegov drugačiji naziv je Apostille, ali sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu, ne poseduju potrebna ovlašćenja da bi bili u mogućnosti da klijentima ponude i ovu vrstu overe, te se stoga i iznosi opšta preporuka svakom pojedinačnom klijentu, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na mađarski, da prethodno proveri da li se haški pečat mora na ta dokumenta staviti i u kom trenutku (posle obrade od strane naših stručnjaka ili na samom početku, to jest pre nego što oni pristupe prevođenju i overi nekog dokumenta).

Svakako će prevodioci i sudski tumači, izuzev tenderske dokumentacije, da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, odnosno tehničke dokumentacije, a što podrazumeva ne samo obradu građevinskih projekata, nego i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda i drugih dokumenata koja čine jednu od pomenutih vrsta dokumentacija.

Neophodno je da pomenemo i to da naši stručnjaci vrše direktan prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na mađarski, što se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu kako pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i lične karte, tako i izvoda iz knjige umrlih, a zatim i vozačke dozvole, kao i izvoda iz knjige venčanih, dozvole za boravak i saobraćajne, te radne dozvole i drugih ličnih dokumenata. Pobrinućemo se da izađemo u susret zahtevu svakog pojedinačnog klijenta koji želi da u pomenutoj varijanti jezika dobije prevedene lekarske nalaze, stim što svakako sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav pomenutog tipa dokumentacije.

Izuzev toga, naši stručnjaci na zahtev klijenata rade i kompletnu obradu potvrda i uverenja, odnosno različitih tipova izjava, te saglasnosti (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama), a omogućuju klijentima i da dobiju kompletno obrađenu poslovnu dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja u njen sastav ulaze. A pod tim se prvenstveno misli na različite vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko revizorskih, pa do finansijskih, ali će sudski tumači i prevodioci takođe da izvrše i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa ukrajinskog jezika na mađarski, odnosno poslovnih odluka i osnivačkog akta nekog preduzeća, zatim faktura, statuta preduzeća i ostalih dokumenata koja pomenuti tip dokumentacije i čine.

Svi naši klijenti moraju da znaju i to da u okviru svake naše poslovnice mogu da dobiju profesionalnu obradu diplome i dodatka diplomi, odnosno rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepisa ocena, a zatim i nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova i patenata, te diplomskih, ali i seminarskih radova i svih ostalih dokumenata koja sada nisu navedena, a tiču se kako obrazovanja, tako isto i nauke. Pored svega toga pomenućemo i činjenicu da su u našoj ponudi direktni prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na mađarski, tako da pomenuti stručnjaci uz ugovore i sudske odluke, odnosno tužbe, rešenja i presude, ali i sudske žalbe, kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, kao i različite vrste sertifikata, te licence, punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava.

Prevod reklamnih letaka sa ukrajinskog jezika na mađarski

Kako je sadržina reklamnih letaka, ali i ostalih marketinških materijala specifična u tom smislu što se određena poruka nalazi u njima, a koja je namenjena potencijalnim klijentima. Stoga se i podrazumeva da je vrlo važno na koji način se pristupa obradi te reklamne poruke, a kada se radi direktan prevod sa ukrajinskog na mađarski jezik. Tačnije, neophodno je da stručnjaci koji budu vršili tu uslugu svakako povedu računa o pravilima koja su prisutna u okviru mađarskog jezika, a kako bi njegovim izvornim govornicima, to jest svim onim ljudima koji se njime služe i razumeju ovaj jezik, pružili mogućnost da saznaju šta uključuje sadržina određenog reklamnog materijala i upoznaju ih sa određenom uslugom ili proizvodom, te kompanijom koja se reklamira na taj način. Podrazumeva se, takođe da će prevodioci i sudski tumači da obrade u pomenutoj jezičkom varijanti i plakate, odnosno reklamne brošure, a zatim i flajere, ali i PR tekstove, kao i vizit karte i ostale sadržaje koji se primarno svrstavaju u oblast marketinga.

Napominjemo i da možemo klijentima da pružimo uslugu profesionalne lekture, ali i korekture, što će sve da izvrše lica koja su za to i adekvatno kvalifikovana. Preciznije rečeno, kada korektori i lektori pristupe izvršenju usluge redakture, klijenti mogu da budu sigurni da će prevedeni materijali da budu u potpunosti prilagođeni pravilima mađarskog jezika, to jest da će profesionalno biti ispravljene sve greške koje u njima postoje.

Uz to, prevodilac i sudski tumač, a koji su u našem timu, u svakom trenutku mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na mađarski jezik, steam što ističemo da zainteresovanim klijentima omogućujemo i da po odličnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je vrhunskog kvaliteta. Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci izuzev simultanog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, takođe mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni, posebno je bitno da se donese prava odluka o tipu usluge. Zapravo je najvažnije da dobijemo potrebne informacije o vrsti događaja koji se organizuje, odnosno o mestu, to jest o prostoru u kome će on da bude održan, a zatim i o tome koliko je predviđeno da traje i koliko bi ljudi, otprilike trebalo da mu prisustvuje. Tek na osnovu svih tih podataka, naš tim i donosi odluku da li će biti primenjeno šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji.

Zainteresovani klijenti svakako treba da znaju da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog na mađarski jezik, a pod tim mislimo da prevodilac i sudski tumač izuzev popularnih tekstova različite tematike, na zahtev klijenata svakako prevode i one koji važe za stručne, odnosno naučne. Naravno da će pomenuti stručnjaci obraditi tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, a izuzev onih koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, turizma i marketinga, odnosno menadžmenta, sociologije i komunikologije, oni takođe mogu da obrade i stručne, te popularne tekstove čija tema je vezana za oblast bankarstva, ekonomije ili finansija, odnosno prava, obrazovanja i farmacije, te politike, filozofije, informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina i to kako onih koje prvenstveno spadaju u domen prirodnih, tako isto i onih koje su vezane za bilo koju društvenu nauku.

Prevod dokumentarnih filmova sa ukrajinskog jezika na mađarski

Kada kažemo da prevodilac i sudski tumač vrše direktan prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na mađarski, zapravo mislimo da će podjednako uspešno i kvalitetno da prevedu i književna dela bilo koje vrste i udžbenike, tako će klijenti dobiti profesionalno obrađene romane, odnosno dela beletristike i ostala prozna književna dela, ali će pomenuti stručnjaci sa podjednakim uspehom da obrade i različita dela koja se smatraju poetskim. Naravno da će takođe da prevedu i stručne, odnosno dečije i ilustrovane časopise, te po zahtevu obrađuju i članke iz novina.

Svi koji imaju potrebu za tim, u našim poslovnicama mogu da dobiju i stručan prevod web sadržaja sa ukrajinskog jezika na mađarski, a tom prilikom će sudski tumač i prevodilac primenjivati pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnih sadržaja i to korišćenjem smernica koje navodi SEO (Search Engine Optimisation). Tako se zapravo određenom web sajtu ili online katalogu, ali i internet prodavnici i drugim sličnim materijalima poboljšavaju mogućnosti za sticanje bolje pozicije u polju pretrage, pa tako zainteresovani klijenti mnogo lakše dolaze do potrebnih informacija, a time se svakako utiče i na poboljšanje kvaliteta poslovanja vlasnika određenog internet sadržaja.

Kada su u pitanju prevodi filmova sa ukrajinskog jezika na mađarski, svi koji imaju potrebu da tu uslugu dobiju treba svakako da znaju da uz igrane, prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevode i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, a zatim ih obrađuju stručnjaci čija je to specijalnost vrše njihovo titlovanje. Naravno, ukoliko klijentu više odgovara, možemo primeniti i sinhronizaciju i to ne samo za filmove, već i za mnoge druge audio i video materijale, kao što su na primer zabavne ili informativne emisije, zatim reklamne poruke, kao i obrazovne i dečije emisije, serije i druge vrste video ili audio sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje