Prevođenje sa ukrajinskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na japanski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


S obzirom na to da su i sudski tumači i prevodioci stalno angažovani u timu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da su oni specijalizovani za obradu svih tipova materijala na preko 40 jezika, to svaka osoba kojoj su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog na japanski jezik može tu uslugu da dobije po vrlo povoljnim uslovima Najpre ćemo naglasiti da ih kod nas očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumenata, a budući da uz njihov profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji mi vršimo i overu prevedenih dokumenata i to onu za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Tim postupkom ćemo konkretnim sadržajima dati potpunu pravnu validnost, jer upravo taj pečat potvrđuje da su u pitanju zakonski važeća dokumenta.

Jedini uslov za izvršenje ove usluge jeste da zainteresovani klijent dostavi na uvid originale, to jest da ih ili donese u jednu od naših poslovnica ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, a isto tako ima pravo i da nam ih pošalje preko kurirske službe na adresu.

U slučaju da neko zahteva hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na japanski. Samo tada mu je dozvoljeno da prvo izvrši slanje skeniranih materijala preko mejla, a da odmah zatim pristupi dostavljanju originalnih sadržaja na uvid. Isto tako je preporuka svakom klijentu kome je navedena usluga potrebna za ove sadržaje da na samostalno sazna da li se na njih mora staviti posebna vrsta pečata, to jest da proveri da li je obavezna overa haškim (Apostille) pečatom. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač konkretni tip overe nisu ovlašćeni da izvrše, a da se pomenuti pečat mora staviti samo na dokumenta za koja je to određeno zakonom, Samo zbog toga i iznosimo ovu preporuku, jer će im to u velikoj meri olakšati celokupan postupak obrade. Najčešće se haški pečat stavlja tek pošto pomenuti stručnjaci u okviru naše institucije završe sa obradom određenog dokumenta. Ipak, na neka dokumenta se haški pečat mora prvo staviti, a nakon čega naši stručnjaci moraju da prevedu i njega i sadržinu konkretnog dokumenta, pa tek posle toga se tako obrađen sadržaj i overava. Dobijanjem ovih informacija svi klijenti će mnogo lakše proći kroz postupak obrade, budući da neće gubiti vreme, pošto će tačno znati gde je neophodno prvo da određeni dokument bude odnešen na obradu.Prevođenje sa ukrajinskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na ukrajinski

Istakli bismo i činjenicu da sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika mogu da prevedu sva lična dokumenta i to počev od lične karte i pasoša, te potvrde o prebivalištu, odnosno uverenja o državljanstvu, preko različitih vrsta dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna), pa do izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih. A isto tako su u našoj ponudi i direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na japanski za pravna akta, tako da sudski tumač i prevodilac izuzev tekovina Evropske Unije, sudskih rešenja, odluka i tužbi, takođe kompletno obrađuju i sudske žalbe, odnosno sertifikate, a zatim i punomoćje za zastupanje, sertifikate, licence i druga dokumenta koja su vezana ili za oblast prava ili za oblast sudstva.

Pomenuti stručnjaci mogu svakako na zahtev da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što podrazumeva prevod svih vrsta izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga), a vrše i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na japanski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za prepis ocena i naučne patente, ali i za svaki drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Sve to se, primarno odnosi i na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i na nastavne planove i programe fakulteta, kao i na sva ostala dokumenta koja su za bilo koju od pomenutih oblasti vezana.ž

Naši klijenti treba da znaju i to da prevodioci i sudski tumači mogu na njihov zahtev da izvrše i kompletnu obradu svioh onih dokumenata koja čine najpre poslovnu i medicinsku dokumentaciju (statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaji, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), ali i da prevedu, te potom i overe bilo koji dokument koji ulazi kako u sastav tenderske i tehničke, tako i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala).Napominjemo da po završetku obrade, svaki klijent može da izabere na koji način će prevedena dokumenta da preuzme, budući da to može da učini lično u jednoj naših poslovnica, ali i da se može opredeliti za dostavu prevedenih i overenih dokumenata na adresu. A kako ćemo mi za tu uslugu morati da angažujemo specijalizovanu službu, to je i neophodno da klijent izvrši njeno plaćanje kuriru kada bude preuzimao konkretne sadržaje, stim da cenu isključivo tada može da definiše nadležna služba.

Ističemo podatak da sudski tumač i prevodilac mogu da klijentima ponude i usmeni prevod sa ukrajinskog na japanski jezik, a kojom prilikom uz simultano i šapatno, mogu da primene i konsekutivno prevođenje, te će im biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako moramo da naglasimo i to da se svaki od ovih tipova usmenog prevoda primenjuje u jasno definisanoj situaciji, to jest za tačno određeni tip događaja, pa je samo zbog toga neophodno da posedujemo sve potrebne informacije koje se odnose na njegovu organizaciju. Naime, isključivo na osnovu njih i možemo da definišemo koja konkretno usluga bi trebalo da bude primenjena.

Izvršićemo i redakturu i to bilo koje vrste sadržaja za koje su možda direktni prevodi sa ukrajinskog na japanski jezik urađeni neprofesionalno, a za izvršenje pomenute usluge se isključivo angažuju profesionalni lektori i korektori, koji su isto tako zaposleni u našem timu. Svakako možemo da obradimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga (vizit karte, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, brošure, plakati i ostalo), ali i da klijentima ponudimo profesionalnu obradu kako romana, tako i svih ostalih dela književnosti, kao i udžbenika.

Naši stručnjaci u navedenoj varijanti jezika prevode i sadržinu različitih vrsta časopisa, zatim tekstualne materijale i to i popularne i stručne, kao i novinske članke. Svakako će izvršiti i profesionalan prevod web sadržaja sa ukrajinskog na japanski jezik, a to znači da će primenjivati i pravila koja su vezana za postupak njihove optimizacije za web pregledače. Dakle, kada budu obrađivali bilo online prodavnice ili sajtove, odnosno web kataloge, te mnoge druge internet materijale, koristiće se i pravilima SEO (Search Engine Optimisation), pa će im na taj način i pružiti mogućnost da se znatno bolje kotiraju u globalnoj pretrazi.

Kada je u pitanju direktno prevođenje audio i video materijala sa ukrajinskog jezika na japanski, napomenuli bismo da klijenti kod nas mogu da dobiju i dodatne usluge, to jest njihovu sinhronizaciju i titlovanje, a ukoliko to žele. Preciznije govoreći, kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dokumentarnih i crtanih, odnosno igranih filmova, te serija ili zabavnih i informativnih emisija, kao i reklamnih poruka, animiranih filmova, dečijih emisija i ostalih video ili audio sadržaja za koje klijent bude zahtevao prevod u toj jezičkoj kombinaciji, njihovu obradu će zatim da preuzmu oni profesionalci koji su zaduženi za njihovo sinhronizovanje, odnosno titleri, a koji će da izvrše uslugu za koju su specijalizovani.

Za sve one materijale za koje se ne radi overa pečatom sudskog tumača je prisutno pravilo vezano za njihovo dostavljanje, a ono podrazumeva da je dopušteno da zainteresovani klijenti to učine preko mejla, stim da na potpuno isti način i mi njima možemo prevedene sadržaje da isporučimo.

Prevođenje serija sa ukrajinskog na japanski jezik

Ukoliko su nekome potrebni direktni prevodi serija sa ukrajinskog jezika na japanski, prvo što treba da zna jeste da prevodilac i sudski tumač takođe mogu da obrade i reklamne poruke, odnosno različite vrste filmova (crtani, dokumentarni, igrani i animirani), kao i bilo koju emisiju (zabavna, dečija, obrazovna, informativna i druge). Međutim to svakako nije kraj usluga za koje su naši stručnjaci specijalizovani, uzevši u obzir da su tu i profesionalci koji vrše usluge titlovanje, kao i sinhronizacije, te stoga naši klijenti dobijaju praktično rečeno kompletno obrađenu bilo koju vrstu video ili audio materijala.

Takođe možemo da uradimo i prevod marketinških materijala u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac uz PR tekstove, reklamne flajere i brošure, vrše i profesionalno prevođenje plakata sa ukrajinskog jezika na japanski, odnosno vizit kartica, a zatim i reklamnih letaka i mnogih drugih trenutno nenavedenih materijala koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju. Da bi obrada bilo ko od pomenutih sadržaja bila kvalitetna, neophodno je da stručnjaci koji budu pristupali njihovoj obradi tom prilikom primenjuju i dobro poznata pravila marketinga, jer je to jedini način da sadržina svih njih pronađe put do potencijalnih klijenata kojima je upravo japanski jezik maternji.

A ukoliko bude bilo potrebno, omogućićemo zainteresovanima da dobiju i profesionalno urađen prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na japanski. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u tom slučaju da prevedu ne samo udžbenike, već i bilo koje književno delo koje klijent zahteva. Primarno se tu misli na različita poetska, odnosno prozna dela, kao i na beletristiku i romane, a svakako možemo i da ispunimo zahtev i onog klijenta kome su potrebni direktni prevodi članaka iz novina sa ukrajinskog jezika na japanski, ali ćemo da obradimo i ilustrovane časopise, kao i dečije i stručne.

Usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na japanski

Sobzirom na to da prevodioci i sudski tumači koji su u okviru apsolutno svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni mogu da izvrše sve tri usluge prevoda u usmenom obliku, to napominjemo da su oni specijalizovani i za simultano prevođenje sa ukrajinskog na japanski jezik, ali i za šapatno, odnosno konsekutivno, tako da je neizostavno važno da svaki zainteresovani klijent na vreme dostavi podatke o konkretnom događaju. Moramo da pojasnimo zbog čega te podatke zahtevamo…. Naime, svaka od tih usluga je predviđena za određenu vrstu događaja, to jest za onaj koji podrazumeva tačno određen broj učesnika i trajanje. Baš zato su nama te informacije i potrebne, tako da je neophodno da nas svaki zainteresovani klijenti obavesti o svemu tome, ali i o osnovnim karakteristikama mesta na kome bi taj događaj trebalo da se održi. Onog trenutka kada pomenute informacije budu bile dostupne našim stručnjacima, oni će ih pažljivo analizirati i utvrditi da li je bolje primeniti simultani ili konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog na japanski jezik. Naglasićemo i to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako nalazi u ponudi usluga naše institucije, te ćemo i nju uvrstiti u ponudu, a u slučaju da naši stručnjaci budu zvanično doneli odluku da baš ta vrsta usmenog prevoda treba u konkretnom slučaju da bude primenjena.

Ističemo i informaciju da sudski tumači i prevodioci rade, naravno profesionalno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog na japanski jezik. A u konkretnom slučaju se njihov profesionalizam ogleda u činjenici da odlično poznaju pravila koja se tiču optimizovanja konkretnih sadržaja za web pregledača, a što znači da su ovladali tehnikom primene SEO (Search Engine Optimisation). Ukoliko neko ne poseduje informaciju, svakako ćemo naglasiti da se optimizacija sadržaja vrlo pozitivno odražava najpre na kotiranje određenog materijala u okviru globalne pretrage, a zatim posredno i na poslovanje vlasnika bilo web sajta ili konkretne online prodavnice, te web kataloga i ostalih sličnih materijala. Trebalo bi da istaknemo i činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi softvera sa ukrajinskog na japanski jezik, te da će maksimalno profesionalno da prevedu bilo koji program ili aplikaciju.

Kome god da je potrebna obrada tekstualnih materijala u pomenutoj varijanti jezika, nema zaista nikakvog razloga za brigu, a ako su u pitanju sadržaji koji su nešto duži ili kompleksniji, te ukoliko je eventualno njihova tema zahtevnija. Ovo smo istakli zato što prevodilac i sudski tumač koji vrše pomenutu uslugu u potpunosti mogu da odgovore kvalitetno na zahtev svakog klijenta kome su neophodni prevodi stručnih, ali i popularnih tekstova iz najrazličitijih oblasti i to kako onih koje se vezuju za društvene nauke, tako i onih koje striktno spadaju u domen prirodnih nauka. A pod ovim mislimo na to da će naši stručnjaci sa jednakim nivoom kvaliteta da obrade i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti turizma, psihologije i građevinske industrije, odnosno medicine, informacionih tehnologija i nauke, kao i sve one koji su vezani za filozofiju, zatim komunikologiju i marketing, te politiku, bankarstvo i farmaciju. Naravno, pomenuti stručnjaci svakako mogu da prevedu i različite tekstualne sadržaje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno finansija, ali i mnogih drugih nepomenutih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Prevodi prepisa ocena sa ukrajinskog na japanski jezik

Uz direktno prevođenje prepisa ocena sa ukrajinskog jezika na japanski, naši stručnjaci svakako rade i overu izvršenog prevoda ovog, kao i svih ostalih dokumenata za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj kombinaciji jezika. A pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da prevedu i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i uverenja o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i seminarske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske radove, prepise ocena i sva dokumenta koja se, generalno odnose na oblast obrazovanja, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno naučne patente, to jest svaki dokument koji se na oblast nauke i odnosi.

Izuzetno je važno da napomenemo i to da overa koju naši stručnjaci mogu da izvrše u pojedinim slučajevima ne biva dovoljna da bi se konkretni dokument tretirao kao pravno i zakonski važeći, jer se u tom slučaju zahteva izvršenje nad overe, to jest potrebno je staviti specijalnu vrstu pečata poznatu kao Apostille ili haški na ta dokumenta. Svakako bi naši klijenti trebalo da imaju na umu informaciju da sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u našim poslovnicama nemaju u tom slučaju nadležnost, pa samim tim znači i da nisu dužni da poseduju, odnosno daju informacije u vezi sa ovom vrstom pečata. Upravo stoga bi trebalo svaki pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na japanski da sazna i to u nadležnim institucijama, da li se i za njih mora izvršiti ova vrsta overe i po kom principu se ona za ta dokumenta vrši.

Podrazumeva se i to da će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika kompletno da obrade i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te će isto tako u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na japanski (finansijski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i ostala dokumenta koja se na poslovanje odnose).

Naravno da prevodimo i sva lična dokumenta, a izuzev pasoša, odnosno uverenja o državljanstvu, krštenice, lične karte i potvrde o prebivalištu, možemo kompletno da obradimo i izvod iz knjige umrlih, odnosno venčanih, ali i dozvolu za boravak, te vozačku i radnu dozvolu, kao i saobraćajnu i svaki drugi dokument koji se smatra ličnim. Isto tako će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata da obrade sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na prevod potvrda i izjava sa ukrajinskog jezika na japanski, tako i na kompletnu obradu saglasnosti i uverenja različitih vrsta. Relativno često se klijenti obraćaju upravo sa zahtevom za obradom uverenja o neosuđivanosti ili uverenja o nekažnjavanju u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali se neretko traži i profesionalna obrada saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, a zatim i potvrde o stanju računa u banci i o visini primanja, kao i mnogih drugih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama.

Pomenućemo i to da su u ponudi direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija sa ukrajinskog jezika na japanski, a što se prvenstveno odnosi na obradu svih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere. Zapravo će prevodilac i sudski tumač, osim građevinskih projekata, kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja čine deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija.

Ostalo nam je da pomenemo i to da naši stručnjaci mogu, kad god postoji zahtev za tim da pristupe i kompletnoj obradi bilo kog pravnog akta. A radi se o prevodu svih onih dokumenata koja se odnose na oblast prava, to jest sudstva, što uključuje kako direktan prevod sudskih odluka, tužbi i presuda sa ukrajinskog jezika na japanski, tako i kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, odnosno različitih tipova i sertifikata, a zatim i ugovora i tekovina Evropske Unije, te ostalih dokumenata iz ove grupe.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje