Prevođenje sa ukrajinskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na češki jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U situaciji kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford maksimalno izlaze u susret njihovim zahtevima, obezbeđujući im prevod u navedenoj kombinaciji u usmenom i u pisanom obliku.

Što se tiče pružanja usluga usmenog prevoda, slobodno možemo da kažemo da stručni prevodioci i sudski tumači vrše ovu uslugu profesionalno i omogućuju klijentima da dobiju simultani i konsekutivni, te prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti. Takođe im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponudu ćemo formirati tek pošto budemo zvanično dobili obaveštenje od strane klijenta o organizaciji nekog događaja, to jest nakon što dobijemo informacije koje se odnose na prostor u kome će on biti održan, a zatim i na njegovo trajanje, broj učesnika i slično.

Pored toga, naši stručnjaci su specijalizovani i da izvrše kompletnu obradu video i audio materijala, to jest mogu da urade prvo direktan prevod sa ukrajinskog jezika na češki, a posle i sinhronizaciju ili ako klijentima tako više odgovara, izvršiće titlovanje prevedenih sadržaja ove vrste. Napominjemo da se ta usluga odnosi kako na dokumentarne i igrane filmove, odnosno serije i informativne emisije, tako i na crtane filmove, a zatim i na reklamne poruke i zabavne emisije, te animirane filmove, obrazovne emisije i ostale video i audio materijale.Prevođenje sa ukrajinskog na češki
Prevođenje sa češkog na ukrajinski

Podrazumeva se takođe da vršimo i prevod sa ukrajinskog jezika na češki za popularne, ali i za stručne tekstualne sadržaje, bez obzira kojom tematikom da se bave. Klijentima omogućujemo da dobiju i profesionalno obrađene časopise i udžbenike, ali i novinske članke i književna dela bilo koje vrste.

Iako su sudski tumač i prevodilac najvažniji članovi naših timova, a zaposleni su u svakoj od preko 20 poslovnica navedene institucije, činjenica je da su tu i profesionalni korektori i lektori. Njihova specijalnost je pružanje usluge redakture, to jest korekture i lekture, a što se sprovodi kada su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki neprofesionalno izvršeni, te je neophodno ispraviti određene propuste.

Naši zaposleni mogu da u ovoj jezičkoj varijanti prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su na primer reklamni flajeri, plakati i PR tekstovi, odnosno brošure, vizit karte i ostali materijali iz ove grupe. Prevodioci i sudski tumači specijalizovani su za profesionalnu obradu internet sadržaja, tako da uz njihovo prevođenje sa ukrajinskog jezika na češki rade i optimizaciju. Na taj način se postiže značajno bolje pozicioniranje kako web sajtova, tako i online prodavnica ili, pak kataloga, te mnogih drugih internet sadržaja, a takođe će oni po potrebi da prevedu i softver, to jest na zahtev klijenata profesionalno će obraditi različite programe ili aplikacije.Sada ćemo se posebno osvrnuti na obradu dokumenata, pošto klijentima omogućujemo uz njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika i overu za koju je zaduženo ovlašćeno lice, to jest sudski tumač, koji je član našeg tima. U situaciji kada klijent treba da dobije prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki najvažnije da oni budu i overeni, jer tako dobijaju pravni značaj, to jest tretiraju se kao zakonski važeća dokumenta i pojedinačni klijent ima mogućnost da ih neometano koristi i to u bilo kojoj situaciji.

Najvažnije je da neko ko zahteva obradu dokumenata u navedenoj varijanti jezika na uvid priloži i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem neke kurirske službe, a svakako ima mogućnost i da ih donese lično. Obaveza nam je da napomenemo da ovakav način dostave ne važi kada su u pitanju prevodi sa ukrajinskog jezika na češki za sve ostale sadržaje, jer se tada i dostavljanje i preuzimanje prevedenih materijala vrši preko mejla. A budući da su klijenti dužni da dostave i originalna dokumenta, to se način preuzimanja svakako razlikuje, tako da pojedinačni klijent bira da li će ih lično preuzeti u okviru jedne od naših poslovnica ili će da zahteva uslugu isporuke. A moramo da naglasimo da je to usluga koja je dodatna i mora se naplatiti odvojeno od prevoda i overe dokumenta, a njenu cenu svakako mora da definiše određena kurirska služba. Klijent koji se bude za tu opciju dostavljanja bude odlučio je obavezan da kuriru plati navedenu uslugu i to po ceni koja je u aktuelnom cenovniku te službe navedena.

Kako u praksi postoje i dokumenta za koja je potrebno izvršiti takozvanu nadoveru, a koja uključuje stavljanje specijalne vrste pečata poznatog kao Apostille ili haški, a naši stručnjaci ne mogu taj pečat na konkretna dokumenta, pošto nisu ovlašćeni, pa je to i osnovni razlog zbog čega mi preporučujemo pojedinačnom klijentu da sve ove informacije dobije pre nego što nama donese ili na opisane načine dostavi originalna dokumenta za koja su mu potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki. Izuzetno je važno da tada pita prvo da li je haški pečat obavezan za određena dokumenta, a zatim i da sazna kada se ona njih stavlja. Zapravo je za neka dokumenta navedena obaveza stavljanja Apostille pečata pre nego što se izvrši njegov prevod i overa sudskog tumača, a za neka se ova vrsta overe mora izvršiti tek pošto se neki dokument prevede, odnosno overi od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Podrazumeva se da će svako ko bude na vreme dobio ove informacije biti u značajnoj prednosti, jer neće gubiti bespotrebno vreme, te će tačno znati gde prvo treba da nosi dokument, ali i kako se vrši njegova obrada, to jest koliko bi otprilike ona trebalo da traje.

Isključivo onda kada je nekome potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki, mi možemo da izađemo u susret, te da dozvolimo da nam budu isporučena prvo skenirana dokumenta preko mejla, a naknadno i originali na uvid.

A što se tiče dokumenata za koje prevodioci i sudski tumači nude ovu uslugu, slobodno možemo reći da se ona odnosi apsolutno na bilo koji dokument. Zapravo, oni će na zahtev klijenta da obrade i sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i ostala), ali će isto tako da omoguće i direktno prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na češkim. Zapravo se misli na kompletnu obradu različitih vrsta uverenja, odnosno saglasnosti i potvrda, te izjava kao što su na primer uverenje o nekažnjavanju ili saglasnost za zastupanje, odnosno potvrda o visini primanja, te potvrda o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga.

Svakako, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na češki (fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke i druga), a isto tako će na zahtev klijenata da kompletno obrade i građevinske projekte, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije.

Uz to se podrazumeva da kompletno obrađuju i medicinsku dokumentaciju, a što uz lekarske nalaze, uključuje i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog jezika na češki, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnogih drugih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju. Pravna akta takođe sudski tumač i prevodilac mogu da, po potrebi obrade u ovoj varijanti jezika, a izuzev ugovora i tekovina Evropske Unije, odnosno sudskih tužbi i žalbe, to se odnosi i na sertifikate i sudske presude, kao i rešenja, odnosno licence, punomoćje za zastupanje, sudske odluke i druga dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva. Napominjemo i to da su u ponudi i prevodi tehničke i tenderske dokumentacije za ukrajinskog jezika na češki (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga), te svih onih dokumenata koja se odnose i na oblast nauke i na oblast obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i mnoga druga).

Prevođenje web prodavnica sa ukrajinskog na češki jezik

Kada profesionalni prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata treba da izvrše direktan prevod internet prodavnica sa ukrajinskog jezika na češki, podrazumeva se da će se oni rukovoditi SEO pravilima ( Search Engine Optimisation). Primena ovih pravila ima za cilj da konkretnoj prodavnici ili nekom drugom online sadržaju koji se prevodi u navedenoj kombinaciji jezika omogući sticanje mnogo bolje pozicije na internetu. Zapravo se radi o tome da optimizovanje sadržaja omogućuje da pretraživači njih prepoznaju kao originalne i samim tim ih uvrste među prve rezultate pretrage za konkretnu ključnu reč. A isto tako naši stručnjaci mogu da, po potrebi u ovoj jezičkoj varijanti prevedu i web sajtove, odnosno online kataloge, ali i bilo koji program, kao i aplikaciju, to jest da odgovore u potpunosti na zahteve klijenata.

Takođe smo specijalizovani i za direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa ukrajinskog jezika na češki. U tom slučaju sudski tumač i prevodilac izrađuju prevod za tekst bilo koje tematike, dužine i složenosti, a nevezano za to da li se radi o stručnom ili popularnom sadržaju. Svakako je dobro napomenuti da oni poseduju dovoljan nivo i stručnih i znanja iz opšte kulture, tako da mogu apsolutno profesionalno da odgovore na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi političkih ili ekonomskih tekstova sa ukrajinskog jezika na češki, ali i onome ko zahteva da dobije obrađene sadržaja iz oblasti marketinga, bankarstva i komunikologije, te menadžmenta i finansija. Svakako će pomenuti stručnjaci da prevedu i tekstove koji se bave bilo kojom temoma iz oblasti sociologije, medicine i filozofije, odnosno nauke, psihologije i farmacije, te obrazovanja ali i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, zatim turizma i građevinske industrije, kao i ekologije i zaštite životne sredine i generalno, bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka.

Svako ko ima potrebu za tim, može naše stručnjake da zaduži kako bi izvršili uslugu koja se odnosi na usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na češki. Isključivo u zavisnosti od tipa događaja će prevodilac i sudski tumač primeniti šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Takođe, naši klijenti mogu i po odličnim uslovima u okviru svake naše poslovnice da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a napominjemo da se pomenute usluge sprovode za tačno određeni tip događaja, to jest da samo na osnovu njegovih karakteristika može biti doneta zvanična odluka koja vrsta usmenog prevoda će moći da ispuni u potpunosti zahteve i očekivanja kako učesnika, tako i organizatora tog događaja. Sa tim u vezi, nama je potrebno dostaviti podatke o broju osoba koje će biti prisutne, odnosno o tome koliko će jedan događaj trajati, kao i gde će da se odvija, a u smislu da moramo biti informisani o samom prostoru i o njegovim osobenostima, sobzirom na to da isključivo na osnovu tih informacija može biti odlučeno da li će biti primenjeno simultano ili konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na češki ili će, pak sudski tumači i prevodioci morati u tom slučaju da se pridržavaju pravila koja navodi šapatno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod novinskih članaka sa ukrajinskog jezika na češki

Budući da stručnjaci koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava u poslovnici u svakom gradu imaju visok nivo radnog iskustva, to možemo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i direktno prevođenje članaka iz novina sa ukrajinskog na češki jezik. A uz to se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržinu kako ilustrovanih, tako isto i dečijih, odnosno stručnih časopisa, te da će moći da adekvatno odgovore na zahtev svakoga ko želi da dobije profesionalno prevedene udžbenike u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira na koju oblast da se oni odnose. Isto tako, pomenuti stručnjaci svakako profesionalno obrađuju i dela beletristike, ali i bilo koje prozno književno delo, kao i poeziju i ostala dela popularne ili klasične književnosti.

Možemo da se pohvalimo činjenicom da su stručni korektori i lektori zaposleni u svim našim poslovnicama, a oni će svakako omogućiti klijentima koji poseduju bilo koju vrstu sadržaja za koje su izvršeni direktni prevodi sa ukrajinskog na češki jezik, da dobiju uslugu njihove kompletne redakture. Da malo pojasnimo, ukoliko uređeni prevodi nisu naročito kvalitetni, to jest ako se u njima nalaze greške ili bilo koje vrste propusta, ovi stručnjaci će primeniti pravila korekture i lekture i na taj način, u relativno kratkom roku klijentima pružiti mogućnost da dobiju bilo koju vrstu materijala koja je obrađena u potpunosti u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Trebalo bi da pomenemo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu različitih kako video sadržaja, tako i audio, a koja uključuje prvo njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i dodatne usluge u vidu titlovanja ili sinhronizacije. Ustvari, to znači da klijenti dobijaju prvo prevedene serije, igrane filmove i obrazovne emisije, odnosno animirane i dokumentarne filmove, te reklamne poruke, zabavne emisije, crtane filmove i ostale video i audio sadržaje, a nakon toga biraju da li će oni da budu sinhronizovani ili titlovani.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su takođe specijalizovani da u konkretnoj varijanti jezika obrade različite vrste marketinških materijala. Uz direktan prevod PR tekstova i brošura sa ukrajinskog na češki jezik, oni isto tako obrađuju i vizit kartice, odnosno reklamne letke, kao i plakate, a zatim kataloge, reklamne flajere i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamira neka kompanija ili konkretna usluga, te neki proizvod. Uzevši u obzir da obradi ovih sadržaja oni pristupaju maksimalno profesionalno, te da imaju višegodišnje iskustvo upravo u obradi reklamnih materijala, to klijenti treba da budu potpuno uvereni da će svi sadržaji ovog tipa nakon prevoda da budu dobro primljeni na češkom tržištu. A prilikom obrade svih pomenutih, ali i mnogih drugih marketinških sadržaja, naši stručnjaci posebno obraćaju pažnju na primenu pravila takozvanog dobrog marketinga, a koji se ogleda u pravilnom oblikovanju reklamne poruke, koja se nalazi u okviru gotovo svakoga od njih. Na taj način se izvornim govornicima češkog jezika ili onim osobama koje se tim jezikom služe, a koje dolaze u neposredan dodir sa pomenutim sadržajima, omogućuje da se sa onim što se kroz njih prezentuje upoznaju tako kao da je određeni tekst ili poruka primarno bila napisana na njihovom maternjem jeziku. Jedino tako obrađeni marketinški materijali mogu da se tretiraju kao profesionalni, jer će sasvim sigurno biti ostvaren i osnovni cilj koji njihovo direktno prevođenje sa ukrajinskog na češki jezik ima.

Direktni prevodi presuda o razvodu braka sa ukrajinskog na češki jezika

Da bi svaki klijent kome je potrebno prevođenje presuda o razvodu braka sa ukrajinskog jezika na češki mogao da bude zadovoljan pruženom uslugom, to jest da bi bio u prilici da prevedena dokumenta može da preda bilo kojoj službi i koristi, generalno u praksi, pobrinuće se stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A prilikom obrade ovog ili nekog drugog dokumenta, prevodilac i sudski tumač se maksimalno pridržavaju aktuelnih pravila, budući da rade najpre njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika, a odmah pošto to učine, oni pristupaju i overi prevedenog dokumenta.

Ipak, obavezno je da naglasimo da se radi o overi zvanično ovlašćenog stručnjaka, to jest sudskog tumača, a koji je od strane nadležnih institucija Republike Srbije za ovu uslugu i ovlašćen. Ali uz sve navedeno, moramo istaći i to da aktuelni zakon navodi stavljanje haškog pečata na određena dokumenta za koja se rade direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na češki. A u pitanju je tip overe koji je poznat još i pod nazivom Apostille i vrši se samo za dokumenta za koja je to određeno zakonskim aktima, ali naši stručnjaci tu uslugu ne mogu da omoguće zainteresovanim klijentima. Osnovni i jedini razlog zbog čega ne radimo nadoveru leži u činjenici da ne posedujemo potrebna ovlašćenja, te zato svim zainteresovanim klijentima i napominjemo da bi najbolje bilo da oni sami, a svakako pre nego što nama dostave dokumenta na obradu, odu u nadležne institucije u svom gradu ili ih kontaktiraju na drugačiji način i da saznaju sve što je vezano za pomenutu vrstu overe, jer će im te informacije u velikoj meri pomoći.

Isto tako je posebno važno da apsolutno svaki klijent koji ovu uslugu zahteva, a bilo za presude o razvodu braka ili za neki drugi pravni akt, odnosno za svaki dokument, priloži i originalna dokumenta i to na uvid, uzevši u obzir da sudski tumač mora da ispoštuje pravilo, te da neposredno pre stavljanja svog pečata na preveden dokument uporedi njegovu sadržinu sa originalnim.

Napomenuli bismo i to da sudski tumač i prevodilac, takođe mogu da obrade i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i sudske tužbe, odnosno licence i sudske odluke, kao i tekovine Evropske Unije, te sudske žalbe i punomoćja za zastupanje, ali i sudska rešenja, ugovore i sva ostala pravna akta, to jest bilo koji dokument koji se odnosi na pravo ili na oblast sudstva.

Svakako možemo da prevedemo, a odmah posle toga i overimo pečatom sudskog tumača medicinsku dokumentaciju, to jest svaki dokument koji je čini. A pod tim se primarno misli na specifikacije farmaceutskih proizvoda i na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te isto tako i na lekarske, nalaze kao i na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i na mnoga druga dokumenta. Isto tako će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na češki (saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak i druga), te će isto tako moći da ispune očekivanja svakog klijenta kome su neophodni direktni prevodi tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije u pomenutoj kombinaciji jezika (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja spadaju u bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija).

Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica takođe će profesionalni prevodioci i sudski tumači da obrade onako kako to navode pravila. Izuzev statuta, odnosno osnivačkog akta preduzeća, kao i faktura, oni prevode, a potom i overavaju i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje, odnosno revizorske i finansijske izveštaje, a zatim i poslovne odluke i druga nepomenuta dokumenta koja se odnose na poslovanje.

Naravno da ćemo klijentima omogućiti da dobiju kompletno obradu i diplome i dodatka diplomi, kao i uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju, stim da naši stručnjaci svakako mogu da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i nastavne planove i programe fakultet, a zatim i seminarske radove, kao i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomske radove i mnoga druga dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja.

Kako je najveći broj zahteva klijenata usmeren na direktno prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na češki, to naglašavamo da sudski tumač i prevodilac uz različite vrste potvrda i uverenja, takođe prevode i sve tipove izjava, odnosno saglasnosti. Pod tim se primarno misli na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno na potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i saglasnost za zastupanje, ali i na sva ostala dokumenta ovog tipa. Trebalo bi svakako da pomenemo i to da možemo, a kada to zahtevaju klijenti, da prevedemo, a svakako i pečatom zvanično ovlašćenog lica overimo i rezultate naučnih radova, kao i naučne patente, te naučne radove i uopšteno, svaki dokument i sadržaj koji se na oblast nauke primarno i odnosi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje