Prevođenje sa ukrajinskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na bosanski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Nevezano za to da li su klijentima potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na bosanski ili žele da prevodilac i sudski tumač izvrše usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, oni mogu sasvim biti sigurni da će u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji da dobiju maksimalno profesionalnu, a ujedno i povoljnu uslugu.

Dakle, da krenemo od početka, te prvo navedemo da klijenti koji žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju obrađena dokumenta, imaju obavezu na uvid da dostave i originalne sadržaje, ali se to ne odnosi na druge vrste materijala, jer se za njih ne vrši overa. Da malo pojasnimo, dokumenta klijenti dostavljaju preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“ i to samo preporučeno, odnosno donose nam ih lično, a sve ostale sadržaje za koje zahtevaju direktan prevod sa ukrajinskog jezika na bosanski i šalju i primaju obrađene preko mejla.

Naravno da preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata ne može na taj način da bude izvršeno, pošto klijenti dostavljaju originale, pa je neophodno da se opredele da li će ih lično preuzeti po završetku obrade ili će da iznesu zahtev da im konkretni sadržaji budu dostavljeni na određenu adresu. A s obzirom na to da je u pitanju dodatna usluga, obavezuje se svaki klijent koji se za takav način preuzimanja odluči da je i plati u skladu sa cenom koju će u tom slučaju da odredi ta služba.Prevođenje sa ukrajinskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na ukrajinski

Napominjemo da samo klijenti kojima je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na bosanski imaju mogućnost da dostave originale na uvid posle, a treba da prvo pošalju skenirane sadržaje mejlom, kako bi pomenuti stručnjaci mogli da ih obrade u najkraćem mogućem roku.

Iako sudski tumači i prevodioci dokumenta obrađuju u skladu sa važećim zakonom, ne može se osporiti činjenica da u praksi ima i onih za koja to nije dovoljan način obrade, a budući da je neophodno izvršiti i posebnu vrstu overe, to jest da se na njih mora staviti takozvani Apostille pečat. Inače, njegov drugačiji naziv glasi haški i naši stručnjaci nisu zaduženi za taj tip overe, nego to rade isključivo određene nadležne državne institucije. Zato i naglašavamo da bi svaki klijent koji u navedenoj jezičkoj varijanti zahteva obradu dokumenata, trebalo da se prethodno raspita da li je potrebno taj pečat staviti na konkretna dokumenta i kada. Stvar je u tome da se haški pečat relativno često stavlja pre početka obrade nekog dokumenta od strane naših stručnjaka, a postoje situacije i kada se vrši prvo prevođenje dokumenta sa ukrajinskog jezika na bosanski, a zatim se na njega stavlja Apostille pečat. Onaj klijent koji bude sve potrebne informacije vezano za ovu vrstu overe dobio že značajno i uštedeti vreme, pošto će tačno imati podatak gde je potrebno prvo da odnese konkretan dokument na obradu.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da kompletno obrade. A izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, oni takođe rade i direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali kompletno obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, te svaki drugi dokument koji se zahteva od strane različitih državnih institucija. Isto tako pomenuti stručnjaci obrađuju i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, pasoš, venčani list, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i druga), stim da na zahtev klijenata takođe mogu da obrade i poslovne odluke, kao i poslovne izveštaje različitih vrsta (revizorski, finansijski i godišnji), odnosno fakture, osnivački akt, ali i statut preduzeća, a zatim i rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, to jest koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica.Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali po zahtevu klijenta će da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Razume se isto tako da oni, a u zavisnosti od zahteva pojedinačnih klijenata, obrađuju i građevinske projekte, odnosno sva ona dokumenta koja u građevinsku dokumentaciju mogu da se svrstaju. Takođe će prevesti, a zatim i overiti i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji može da se svrsta u dokumentaciju za tendere ili tehničku.

Isto tako sudski tumač i prevodilac vrše kompletnu obradu i presuda o razvodu braka, odnosno sudskih odluka i tekovina Evropske Unije, ali i sudskih rešenja, zatim sertifikata, kao i punomoćja za zastupanje, sudskih odluka i žalbi, ali i licenci i ostalih pravnih akata.

Moramo napomenuti i to da su u našoj ponudi i direktni prevodi prepisa ocena sa ukrajinskog jezika na bosanski, kao i diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali i svakog drugog dokumenta koji se na oblast obrazovanja odnosi, poput na primer svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te mnogih drugih. A podrazumeva se, naravno da ako postoji potreba za tim, pomenuti stručnjaci obrađuju profesionalno i seminarske, kao i diplomske radove, ali i različite vrste sadržaja koji se odnose na oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi i ostala dokumenta iz te grupe.

Ističemo takođe i vrlo važnu informaciju, a to je da sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva pojedinačnog klijenta mogu da u ovoj varijanti jezika pruže uslugu usmenog prevoda, a svakako ćemo zainteresovanima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz konsekutivni i simultani prevod sa ukrajinskog jezika na bosanski, naši stručnjaci su specijalizovani da pruže i posebnu vrstu ove usluge, a koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. A u skladu sa zahtevima samog događaja se i zvanično odlučuje koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena tom prilikom. Tačnije, klijent je dužan da informiše zvanično ovlašćeno lice naše institucije o svakom segmentu organizacije događaja za koji mu je i potreban usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Pod tim se misli na dostavljanje podataka o mestu na kome bi on trebalo da bude održan, ali i o tome koliko je određeno da traje i koliko bi, uopšteno osoba trebalo da mu prisustvuje, jer tek na osnovu toga može da bude formirana ponuda za pomenutu uslugu-

Potrudićemo se da ostvarimo zahtev apsolutno svakog klijenta koji treba da dobije prevedene marketinške materijale u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uz profesionalno prevođenje reklamnih letaka, brošura i PR tekstova, odnosno vizit kartica, sudski tumač i prevodilac takođe obrađuju, po potrebi i reklamne flajere, kao i plakate, kataloge i sve ostale sadržaje koji prezentuju neku uslugu ili proizvod, odnosno događaj ili, pak samu firmu.

Naravno da će ovi stručnjaci po potrebi da obrade i časopise različitih vrsta, kao i novinske članke, odnosno tekstove i to kako stručne, tako isto i popularne. A pored toga, oni su specijalizovani i za prevođenje knjiga sa ukrajinskog jezika na bosanski, stim da na zahtev klijenta, uz udžbenike mogu da obrade i bilo koje književno delo (poezija, beletristika, romani i ostala).

S bzirom na to da tim svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i lektori, ali i korektori, klijenti mogu da ih angažuju ukoliko je potrebno da budu izvršene različite ispravke u prethodno prevedenim materijalima bilo koje vrste.

Preostalo je još da naglasimo i to prevodilac i sudski tumač mogu, kad god postoji potreba za tim da izvrše i direktan prevod web sajtova sa ukrajinskog jezika na bosanski, odnosno da profesionalno obrade online prodavnice, kao i različite vrste programa i online kataloga, ali i aplikacije i sve ostale sadržaje koji se odnose na web. A tom prilikom će da primene i pravila koja se tiču optimizacije konkretnih materijala - Search Engine Optimisation (SEO), a kako bi poboljšali njihovu poziciju u pretrazi.

Ko god želi da dobije direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na bosanski, svakako mora da zna da naš tim čine i profesionalni titleri, ali i oni stručnjaci koji će na zahtev klijenta da izvrše njihovu sinhronizaciju, a kako bi klijentima omogućili kompletnu obradu. Uz to, oni će svakako na zahtev da obrade i reklamne poruke, odnosno animirane i crtane filmove, ali i zabavne emisije, kao i serije, dokumentarne filmove, te informativne emisije i ostale kako video materijale, tako i audio.

Prevod turističkih tekstova sa ukrajinskog na bosanski jezik

Pored tekstova iz oblasti turizma koji su popularni, to jest koji su primarno namenjeni većem broju čitalaca, profesionalni prevodilac i sudski tumač će po potrebi da obrade i sve one sadržaje koji su namenjeni za prezentaciju stručnjacima iz turističke delatnosti. Pored toga, u aktuelnoj ponudi usluga naše institucije se nalaze i direktni prevodi ekonomskih tekstova sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali isto tako i svih onih koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, odnosno komunikologije, marketinga, medicine i menadžmenta. Naravno da će naši stručnjaci prevesti i sve one sadržaje koji se bave nekom temom iz oblasti medicine, bankarstva i finansija, ali i informacionih tehnologija, kao građevinske industrije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine i ostalih naučnih disciplina, nevezano za to da li su one povezane sa društvenim ili prirodnim naukama.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, a ukoliko je to zahtev klijenta, da izrade i direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na bosanski i to u potpunosti profesionalno. Tačnije, to znači da kada oni prevode bilo reklamne plakate, flajere ili brošure, odnosno vizit kartice, te PR tekstove, letke, kataloge ili neki drugi reklamni materijal, rukovode se primarno pravilima koja su u oblasti marketinga prisutna. Samim tim, svaki klijent koji bude dobio preveden bilo koji tip sadržaja ove vrste, bi svakako trebalo da bude sasvim siguran da će govornici bosanskog jezika na pravi način poruku koju ovi sadržaji nose i razumeti.

U svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i lektori, kao i korektori, a oni su specijalizovani za izvršenje usluge redakture, to jest korekture i lekture. Jednostavnije govoreći, u slučaju da bilo koji klijent poseduje materijal za koji je direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na bosanski izvršio neko drugi, ali je propustio da to učini profesionalno, klijent može da zahteva ovu uslugu, a kako bi konkretni sadržaj bio prilagođen ne samo pravilima koja navodi prevodilačka struka, nego i svim onim koji su prisutni u bosanskom jeziku.

Naši klijenti treba da znaju i to da prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da izvrše i usmeni prevod, a ukoliko je to potrebno. Svakako moramo naglasiti da su oni specijalizovani za prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na bosanski, ali i za konsekutivni, odnosno simultani, te da isto tako mi zainteresovanima omogućujemo da po povoljnim uslovima dobiju uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je vrhunskog kvaliteta i najnovija. Obaveza nam je da naglasimo i to da svaki klijent koji želi da angažuje naše stručnjake kako bi izvršili usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, svakako mora da nas informiše o konkretnom događaju, to jest o tome kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija, a pošto se isključivo na osnovu dostupnih podataka može i izraditi ponuda. Inače, tom prilikom je neophodno da nam klijenti proslede informacije koje se odnose na broj osoba koje će u okviru tog događaja uzeti učešća, odnosno na trajanje, ali je isto tako i vrlo važno da znamo gde će tačno on biti održan, pošto moramo znati i kakve su karakteristike konkretnog prostora, odnosno mesta na kome će da bude ordžan, a da bismo mogli da napravimo pravilnu procenu.

Prevodi zabavnih emisija sa ukrajinskog jezika na bosanski

Ko god bude imao potrebu da dobije direktan prevod televizijskih i radijskih zabavnih emisija sa ukrajinskog jezika na bosanski svakako mora da zna da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake čija specijalnost je titlovanje i sinhronizacija ovakvih, ali i mnogih drugih kako video, tako i audio sadržaja. A naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, zatim obrazovne i dečije emisije, ali i igrane filmove različitih žanrova, odnosno crtane filmove i serije, te animirane filmove i ostale audio, odnosno video materijale.

U ponudi su i direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog na bosanski jezik, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac izuzev obrade književnih dela poezije i proze (romani, beletristika i druga), klijentima da omoguće u optimalnom roku da dobiju i profesionalno obrađene udžbenike. Svakako će se naši stručnjaci pobrinuti i da na zahtev klijenta prevedu ilustrovane časopise, odnosno članke iz novina, ali i stručne časopise.

Uz sve navedeno, u prilici smo da odgovorimo i na zahtev svakoga kome je potrebno direktno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog na bosanski jezik. Najvažnije je da naglasimo da prevodilac i sudski tumač obradi web sajtova, odnosno online kataloga ili internet prodavnica, te mnogih drugih materijala koji se odnose na web, naročito pažljivo primenjuju pravila koja se tiču njihove optimizacije. A u pitanju su smernice navedene kao SEO (Search Engine Optimisation), čija primena ima za cilj da konkretnim sadržajima u velikoj meri poboljša pozicioniranje u polju pretrage. Da budemo precizniji, kada se prevedeni internet sajt ili neki drugi sličan web materijal bude postavio na mrežu nakon prevoda, trebalo bi pretraživač da ga vrlo brzo prepozna kao potpuno originalan za određenu ključnu reč, te da ga postavi na visokoj poziciji. Time se svakako utiče na poboljšanje poslovanja vlasnika konkretnog sadržaja, tako da treba da bude sasvim siguran da će naši stručnjaci maksimalno profesionalno da pristupe obradi ovih sadržaja. Isto tako moramo naglasiti i da, ako to bude zahtevao klijent, oni mogu podjednako kvalitetno da prevedu i bilo koji program ili, pak aplikaciju.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na bosanski jezik

U onom slučaju kada se zahtevaju direktni prevodi diploma i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na bosanski, zainteresovani klijenti svakako moraju da imaju na činjenicu da će u okviru konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti i uslugu overe, a koju će u tom slučaju da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Podrazumeva se, svakako da naši stručnjaci mogu u ovoj varijanti da obrade i prepis ocena, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima, ali i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno diplomske i seminarske radove, kao i sve ostale sadržaje koji se upravo na oblast obrazovanja i odnose.

Glavno je da naši klijenti koji žele da dobiju prevod ili diplome ili bilo kog drugog dokumenta, znaju da je njihova obaveza prilikom dostavljanja dokumenata na obradu da prilože i originale. Inače, to se zahteva zato što ovlašćeni sudski tumač ima obavezu prema zakonu da izvrši sve potrebne provere, to jest upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta neposredno pre nego što bude izvršio overu.

Takođe je naročito važno da istaknemo činjenicu da se za pojedina dokumenta mora izvršiti specijalna vrsta overe, to jest da se haški ili Apostille pečat na njih mora staviti. A kako naši prevodioci i sudski tumači nisu u mogućnosti da klijentima omoguće tu uslugu, uzevši u obzir da za nju nisu ovlašćeni, to je i naročito poželjno da pojedinačni klijent i to pre nego što nama dostavi sadržaje na prevod, svakako izvrši sve neophodne provere koje se na ovaj tip overe odnose.

Pomenuti stručnjaci vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na bosanski (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), te maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev svakog klijenta kome je potrebna profesionalna obrada naučnih patenata ili, pak naučnih radova, odnosno rezultata naučnih istraživanja i mnogih drugih sadržaja koji su na prvom mestu vezani za nauku.

Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu, po potrebi da izvrše i kompletnu obradu ličnih dokumenata (izvod iz knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna i ostala), stim da će takođe profesionalno da obrade i sve tipove pravnih akata, a počev od ugovora, punomoćja za zastupanje i sudskih odluka, pa preko sudskih presuda, rešenja, žalbi i tužbi, do različitih tipova sertifikata, odnosno licenci, kao i tekovina Evropske Unije, odnosno generalno svih dokumenata koja se odnose na oblast sudstva ili prava.

Podrazumeva se takođe da naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na bosanski, te da zainteresovanima omoguće kompletnu obradu građevinske dokumentacije, ali će isto tako na zahtev svakog zainteresovanog da izvrše i direktan prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti i za svaki dokument koji čini tendersku ili tehničku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzroka, uputstvo za rukovanje i druga).

Moramo istaći i to da prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i za svaki dokument koji se odnosi na poslovanje različitih pravnih lica (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala), a na raspolaganju je svakom klijentu i direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koje vrste izjave, uverenja ili saglasnosti, kao i potvrde (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta tog tipa).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje