Prevođenje sa ukrajinskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na portugalski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako je to potrebno klijentima, profesionalni prevodioci i sudski tumači rade direktan prevod sa ukrajinskog jezika na portugalski i to u pisanoj formi, ali isto tako svima koji su zainteresovani omogućuju i izvršenje pomenute usluge u usmenom obliku. Ovde moramo pomenuti da su oni osposobljeni kako za simultano prevođenje, tako i za uslugu usmenog, odnosno šapatnog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, te ćemo ponuditi i izuzetno povoljne uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dobro je napomenuti i to da se od svakog zainteresovanog klijenta zahteva, a pre nego što pristupimo izradi ponude za ovu uslugu, da nam dostave relevantne informacije koje su vezane za način organizacije tog događaja. Tačnije, ponuda se zvanično može formirati tek kada se dobiju podaci koji su vezani za predviđeno trajanje samog događaja, odnosno koji se odnose na broj osoba koje bi tom prilikom trebalo da budu prisutne. Svakako je neophodno i da znamo na kom mestu, odnosno u kom tačno prostoru će on da bude održan. A pošto naši stručnjaci budu imali sve ove informacije, biće u mogućnosti i da formiraju ponudu, to jest opredeliće se za onaj tip usmenog prevoda za koji smatraju da će odgovoriti na sve te zahteve adekvatno.

Možemo da ponudimo i usluge za koje su zaduženi profesionalni korektori, odnosno lektori, takođe članovi našeg tima. Naglašavamo da se lektura i korektura, to jest usluga redakture radi u situaciji kada su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na portugalski za određenu vrstu sadržaja izvršeni, a istovremeno je i potrebno da stručna lica izvrše određene korekcije, kako bi oni mogli da budu smatrani kvalitetnim.

Sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i da u ovoj jezičkoj kombinaciji prevedu sve vrste tekstova, a nevezano za to koja je njihova dužina ili namena, kao i tematika, te isto tako oni mogu i da profesionalno obrade sve vrste književnih dela (beletristika, poezija, romani, proza), ali i udžbenike, a zatim i časopise, te novinske članke. U aktuelnoj ponudi naše institucije je i usluga koja podrazumeva direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog na francuski jezik, a naši stručnjaci tokom obrade plakata, PR tekstova i reklamnih letaka, kao i brošura, te flajera, vizit kartica, kataloga i drugih sadržaja iz ove grupe, posebnu pažnju obraćaju na primenu marketinških pravila. Preciznije rečeno, oni će u skladu sa njima i da oblikuju sadržinu konkretnih materijala, tako da će poruka koju oni, generalno nose i na najbolji način naći put do potencijalnih klijenata kojima je portugalski jezik maternji ili se služe njime.Prevođenje sa ukrajinskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na ukrajinski

Možemo da ponudimo i profesionalno prevođenje internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na portugalski i to uz korišćenje pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tačnije, prevodilac i sudski tumač će upravo zahvaljujući primeni pravila za optimizovanje web materijala omogućiti konkretnim sajtovima ili online prodavnicama, te katalozima i drugim sličnim sadržajima, da značajno poboljšaju svoju poziciju na internetu. Podrazumeva se i da klijenti kod nas mogu da dobiju profesionalan prevod softvera, budući da pomenuti stručnjaci mogu da obrade apsolutno svaki program ili aplikaciju koju oni tom prilikom budu zahtevali.

Kompletna obrada svih vrsta i video i audio sadržaja u okviru naših poslovnica uključuje prvo njihov prevod sa ukrajinskog jezika na portugalski, a nakon toga i uslugu titlovanja, stim da klijentima omogućujemo i sinhronizovanje kako reklamnih poruka, serija i emisija, tako i bilo koje vrste filmova, te svih ostalih i video, ali i audio sadržaja.

Da bismo maksimalno olakšali čitav postupak obrade svih pomenutih materijala, dozvoljavamo klijentima koji zahtevaju njihovu obradu u ovoj kombinaciji jezika da ih na prevod pošalju po najjednostavnijem principu, a to znači da imaju mogućnost da ih pošalju elektronskim putem, ali ćemo im takođe dozvoliti i da ih na potpuno isti način preuzmu, a kada prevodilac i sudski tumač, odnosno bilo koji drugi stručnjak koji je u našem timu, budu završili sa njihovom obradom.Tome je sasvim suprotna dostava dokumenata za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na portugalski, uzevši u obzir da se svaki pojedinačni klijent u tom slučaju obavezuje da izvrši dostavljanje originala, jer je to potrebno sudskom tumaču koji je zadužen za postupak overe prevedenog dokumenta.

Napominjemo da će klijent kome je potrebna obrada dokumenata u našim poslovnicama da dobije praktično kompletnu uslugu, jer će overena dokumenta moći da koristi na istovetan način kao i svaki drugi dokument koji je pravno validan. Moguće je da nam ih na obradu pošalju preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom putem "Pošte Srbije", stim da svakako ako to žele mogu i da nam lično dostave dokumenta za koje zahtevaju direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na portugalski.

Svakako se razlikuje i način preuzimanja obrađenih sadržaja, jer je pojedinačnom klijentu dozvoljeno da izabere da li će ih preuzeti lično ili će se opredeliti za mogućnost da mu kompletno obrađeni sadržaji budu preko kurirske službe dostavljeni na adresu. Svako ko se bude opredelio za taj način preuzimanja treba da zna da je u tom slučaju obavezan i da konkretnu uslugu plati, a njenu cenu isključivo tada može da definiše konkretna kurirska služba.

Dozvoljeno je i slanje konkretnih sadržaja preko mejla, ali je to omogućeno isključivo osobama kojima je potreban njihovi hitan prevod sa ukrajinskog jezika na portugalski, ali se obavezno moraju dostaviti i originali na uvid posle toga.

Napomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika mogu profesionalno da obrade najrazličitije vrste dokumenata, a prvenstveno sve one koji spadaju u ličnu dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, krštenica, izvod iz knjige venčanih i druga), kao i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo tehničke ili tenderske, bilo građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Naravno, mogu da ispune zahtev i onog klijenta kome je potrebna kompletna obrada poslovne dokumentacije, a izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, naši stručnjaci mogu kompletno takođe da obrade i fakture, odnosno poslovne izveštaje svih vrsta, kao i poslovne odluke i druga dokumenta koja čine deo pomenute vrste dokumentacije. Osim toga, radimo i direktno prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na portugalski (sertifikati, sudske odluke i tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i presude, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, punomoćje za zastupanje i ostala), a zainteresovanima omogućujemo i kompletnu obradu svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. Pod tim se misli prvenstveno na direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika kako za različite vrste izjava, tako i za sve tipove uverenja, odnosno potvrda i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

Takođe je bitno naglasiti i da sudski tumači i prevodioci mogu da ostvare zahteve svakog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na portugalski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za seminarske i naučne radove, a zatim i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplomske radove i prepise ocena, kao i za rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i za sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa oblašću obrazovanja ili nauke.

Dobro je da pomenemo i podatak da možemo profesionalno da obradimo svaki dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a što se odnosi na obradu kako lekarskih nalaza i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, tako i na obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih nepomenutih dokumenata koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije.

U principu sve što je do sada navedeno svakako nije celokupna ponuda pošto sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu zaista bilo koji dokument koji konkretni klijent bude zahtevao, a osim što je obaveza svakoga kome je navedena usluga neophodna za dokumenta da dostave na uvid originale, isto tako je poželjno i da svako od njih pre nego što izvrši dostavljanje sadržaja našim stručnjacima na obradu, dobije sve informacije koje se odnose na poseban tip overe, a za koji prevodioci i sudski tumači zaposleni u našoj instituciji nemaju dovoljan nivo ovlašćenja. Reč je o haškom pečatu, a koji je poznat i pod nazivom Apostille i stavlja se samo na neka dokumenta za koja se radi direktan prevod sa ukrajinskog jezika na portugalski. Važno je pomenuti i činjenicu da se Apostille pečat može staviti na dva načina, to jest da postoje dokumenta na koja se prvo stavlja ovaj pečat, pa se radi prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali je bitno naglasiti i da se tom prilikom obrađuje i sadržina dokumenta i sadržina haškog pečata. Takođe je prisutan i postupak koji podrazumeva stavljanje haškog pečata na samom kraju obrade, to jest prvo prevodioci i sudski tumači moraju da urade svoj deo posla, a tek posle toga klijent treba da konkretni dokument odnese u nadležnu službu, a kako bi na njega bio stavljen Apostille pečat.

Prevod presuda o razvodu braka sa ukrajinskog jezika na portugalski

Ne samo da su u ponudi naše institucije direktni prevodi presuda o razvodu braka sa ukrajinskog na portugalski jezik, već će isto tako sudski tumači i prevodioci, zaposleni u našem timu da prevedu i mnoge druge sudske presude, ali i odluke, a zatim i rešenja, kao i žalbe, te sudske tužbe. Svakako će kompletno da obrade i mnoga druga pravna akta , to jest bilo koja dokumenta koja imaju veze sa oblašću prava i sudstva, a prvenstveno tu mislimo na punomoćje za zastupanje, zatim na različite vrste sertifikata, kao i na tekovine Evropske unije, odnosno licence i ostala dokumenta iz ove grupe.

Budući da uz direktan prevod u navedenoj varijanti jezika, svi klijenti u našim poslovnicama dobijaju dokumenta koja su overena od strane ovlašćenog sudskog tumača, to i napominjemo da mi nismo zaduženi za overu Apostille pečatom. U pitanju je takozvani haški pečat, a on se stavlja samo na određenu vrstu dokumenata za koju se radi direktan prevod toj jezičkoj varijanti. Sve te informacije bi trebalo pojedinačni klijent da pribavi samostalno i to isključivo u sklopu nadležnih državnih institucija.

Isto tako će naši stručnjaci da izvrše i profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na portugalski jezik (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), ali će da ispune zahteve svakog klijenta kome su potrebni u toj jezičkoj varijanti direktni prevodi za bilo koji lični dokument (pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i druge).

Takođe profesionalno obrađujemo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a pod tim primarno mislimo na različite tipove kako uverenja, tako i potvrda, odnosno saglasnosti i izjava. Inače, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom da se izvrši direktno prevođenje potvrda o stalnom zaposlenju sa ukrajinskog na portugalski jezik, odnosno uverenja o neosuđivanosti i saglasnosti za zastupanje, ali sudski tumač i prevodilac svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci i ostala dokumenta iz ove grupe.

Poslovnu dokumentaciju, to jest svaki dokument koji u njen sastav ulazi ćemo isto tako, kad god je to potrebno našim klijentima da prevedemo. A izuzev osnivačkog akta preduzeća, faktura i revizorskih izveštaja, vršimo kompletnu obradu i za godišnje izveštaje, te za rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i za statut preduzeća, zatim za poslovne odluke i finansijske izveštaje, te druga dokumenta koja čine pomenutu vrstu dokumentacije. Podrazumeva se i to da će prevodilac i sudski tumač takođe da odgovore na zahtev klijenta kome su potrebni direktni prevodi tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa ukrajinskog na portugalski, a tada će pored ostalog da obrade kako građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i još mnogo drugih dokumenata za koje klijenti budu zahtevali obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a koja se svrstavaju u jednu od ovih vrsta dokumentacija.

Posebno ističemo da možemo da izvršimo i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na portugalski jezik, te da svakako obrađujemo i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao što su na primer prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju, a zatim i nastavni planovi i programi fakulteta, stim da možemo da prevedemo i diplomske, odnosno seminarske radove bilo koje tematike. A pored toga ćemo profesionalno obraditi i naučne patente, ali i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta i sadržaje koji se isključivo tiču nauke.

Prevođenje PR tekstova sa ukrajinskog na portugalski jezik

Sudski tumači i prevodioci koji svoje usluge pružaju u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i direktan prevod PR tekstova sa ukrajinskog jezika na portugalski, ali i mnogih drugih materijala vezanih za oblast marketinga. Izuzev reklamnih letaka i kataloga, odnosno flajera i plakata, te brošura, oni takođe na zahtev klijenata mogu u toj kombinaciji jezika da prevedu i vizit kartice i mnoge druge sadržaje koji su na prvom mestu namenjeni reklamiranju neke kompanije ili, pak konkretne usluge koju ona pruža, odnosno proizvoda koji želi da plasira na portugalsko tržište. A budući da je osnovni cilj obrade ovakvih materijala usmeren upravo na njihovo prezentovanje govornicima portugalskog jezika, to naši stručnjaci svakako ovde računa i o pravilima koja su u tom jeziku prisutna, ali i o pravilnom implementiraju onih pravila koja su vezana direktno za prevodilačku struku. Taj princip obrade i dovodi do ostvarenja glavnog cilja koji prevođenje ovih sadržaja ima, jer se upravo izvornim govornicima portugalskog jezika, to jest svim onim ljudima koji se služe njime, pruža prilika da saznaju o čemu se radi u tim sadržajima.

Napomenuli bismo i to da prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da ispune zahtev apsolutno svakog pojedinačnog klijenta kome su neophodni direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog jezika na portugalski, a tu se misli ne samo na književna dela (beletristika, romani, različita prozna i poetska dela), već i na udžbenike. Isto tako, ovi stručnjaci mogu da prevedu i naučne, odnosno stručne časopise, odnosno sadržinu dečijih i ilustrovanih časopisa, ali i novinske članke.

Usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na portugalski je takođe usluga koju na zahtev klijenata mogu pomenuti stručnjaci da izvrše, ali svako ko je zainteresovan za nju mora imati na umu činjenicu da sudski tumač i prevodilac osim konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti, vrše takođe i prevod uz pomoć šapata, a u aktuelnoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ove informacije smo naveli zato što je svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda za koju su naši stručnjaci specijalizovani namenjena za određenu vrstu događaja, pa zato i jeste bitno da klijenti kojima je potreban usmeni prevod u pomenutoj varijanti našim stručnjacima dostave prvo podatke koji se odnose na sam tok događaja za koji im je pomenuta usluga potrebna. A najvažnije je da saznamo koliko će on trajati, zatim gde će tačno da bude održan, odnosno koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvujete, pa kada budemo dobili i podatke koji se primarno odnose na njegovu organizaciju, mi ćemo izraditi i zvaničnu ponudu, to jest odlučićemo se za upravo onaj tip ove usluge koji će maksimalno kvalitetno da ispuni zahteve ne samo određenog događaja, već i organizatora, to jest svih onih osoba koje će u okviru njega uzeti učešće.

Prevodi filmova sa ukrajinskog jezika na portugalski

Svako ko bude želeo da dobije profesionalan prevod filmova sa ukrajinskog na portugalski jezik prvo treba da zna da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i dokumentarne i igrane, ali i crtane i animirane filmove, te mnoge druge vrste video i audio materijala, kao što su na primer informativne emisije, reklamne poruke i zabavne emisije, odnosno serije, a zatim i obrazovne i dečije emisije, te svi ostali sadržaji iz ove grupe. Ali to, ipak nije kraj uslugama koje klijenti mogu da dobiju, uzevši u obzir da su u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji zaposleni i profesionalni titleri, a koji će omogućiti zainteresovanima da dobiju titlovanje svih pomenutih sadržaja. Takođe su u našem timu i stručnjaci koji će da izvrše, po potrebi i njihovo sinhronizovanje, te će klijenti dobiti kompletno obrađene različite vrste i audio i video sadržaja.

Navodimo i da su profesionalni korektori, kao i lektori, takođe u timu svake naše poslovnice, pa na zahtev klijenata za čija dokumenta, odnosno tekstove ili neke druge sadržaje su pre toga urađeni direktni prevodi sa ukrajinskog na portugalski jezik oni vrše profesionalnu redakturu. Pomenuta usluga podrazumeva da će ovi stručnjaci pristupiti izvršenju usluga korekture, ali i lekture, to jest ispraviće eventualno bilo koju grešku ili propust koji je neko ko je prevodio konkretnu vrstu sadržaja načinio.

Isto tako možemo klijentima da ponudimo i direktno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog na portugalski jezik uz primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada je to potrebno. Bitno je istaći da prevodioci i sudski tumači izuzev online kataloga, odnosno web sajtova, takođe prevode i različite vrste programa, zatim internet prodavnice, kao i aplikacije te mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A sama činjenica da su oni upoznati sa postupkom optimizacije je dovoljna da se razume koliko su njihovi prevodi kvalitetni, budući da je dokazano da se konkretni web sadržaji značajno bolje pozicioniraju u polju pretrage nego pre prevoda.

Dobro bi bilo naglasiti i da svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje tekstova sa ukrajinskog na portugalski jezik njihovu profesionalnu obradu može da dobije od strane naših stručnjaka, a koji su specijalizovani za prevod ovoj varijanti jezika i za stručne tekstove bilo koje tematike, ali i za one koji se tretiraju kao popularni, pošto će biti dostupni širem krugu ljudi. Bitno je istaći i to da sudski tumač i prevodilac svakako mogu da prevedu tekstove koji se odnose na oblast finansija, politike, bankarstva i prava, odnosno ekonomije, ali i sve one koji se tiču psihologije, nauke, filozofije i sociologije, odnosno medicine, obrazovanja i farmacije. Svakako će oni odgovoriti i na zahtev klijenta kome su prevodi tekstova iz oblasti turizma sa ukrajinskog na portugalski jezik potrebni, ali da će isto tako profesionalno da obrade i one čija tema je vezana kako za oblast komunikologije, informacionih tehnologija i marketinga, tako i sve one koji se bave tematikom iz domena menadžmenta, građevinske industrije i ekologije i zaštite životne sredine, to jest bilo koje naučne discipline i to ne samo one iz domena društvenih, već i one koja se svrstava u prirodne nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje