Prevođenje sa ukrajinskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na rumunski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz usluge sudskog tumača koji je zadužen da izvrši overu urađenog prevoda bilo kog dokumenta, sve zainteresovane klijente u preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi. Isto tako sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a izuzev konsekutivnog i simultanog, po potrebi oni primenjuju i prevod uz pomoć šapata. Klijentima je omogućeno i da, pod odličnim uslovima, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Web sajtove, kao i ostale vrste internet sadržaja, poput, recimo, online kataloga ili aplikacija, zatim internet prodavnica, kao i programa i mnogih drugih, će, takođe, pomenuti stručnjaci profesionalno da, u ovoj jezičkoj kombinaciji, prevedu. Potrebno je da istaknemo da se prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog na rumunski jezik obavljaju uz primenu smernica koje se odnose na njihovu optimizaciju za web pregledače, što znači da sudski tumači i prevodioci onda kada to zahtevaju sadržaji primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation) kako bi konkretni materijali poboljšali svoje pozicioniranje u polju pretrage.

Pored toga, ovi stručnjaci mogu, na zahtev klijenata, da prevedu najrazličitije vrste tekstualnih sadržaja, s tim da podjednako kvalitetno obrađuju i stručne i popularne tekstove čija tema se bavi različitim granama prirodnih i društvenih nauka. Isto tako, u okviru svake naše poslovnice u bilo kom gradu klijenti mogu da dobiju i prevod novinskih članaka, odnosno, stručnih i ilustrovanih, ali i dečijih časopisa. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci, na zahtev klijenata, da obrade i romane, ali i bilo koje drugo prozno, odnosno, poetsko književno delo, kao i udžbenike.Prevođenje sa ukrajinskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na ukrajinski

Svakako klijentima omogućujemo direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na rumunski, a tom prilikom, osim reklamnih letaka, PR tekstova i kataloga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i plakate, zatim brošure i vizit kartice, kao i sve ostale sadržaje koji imaju ma kakve veze sa oblašću marketinga. Napominjemo i to da stručnjaci koji su specijalizovani za izvršenje usluga redakture, to jest, korektori, kao i lektori, takođe mogu svoje usluge da ponude svakom ko ima potrebu za tim. Radi se o onoj situaciji kada klijenti prevođenje sadržaja u ovoj varijanti jezika prepuste nekom drugom, a on ne ispoštuje pravila prevodilačke struke, to jest, ne obradi materijal u skladu sa pravilima koja zahteva ciljani, odnosno, rumunski jezik, pa je neophodno da stručno lice izvrši lekturu i korekturu tako obrađenih materijala. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci da obrade profesionalno bilo koju vrstu sadržaja za koju klijent zahteva redakturu.

Posebno moramo da istaknemo činjenicu da svako ko želi da dobije direktan prevod različitih video i audio sadržaja, reklamnih poruka, serija, emisija, različitih vrsta filmova i drugog, u sklopu naših poslovnica dobija njihovu kompletnu obradu, a ona uključuje i usluge titlovanje, kao i sinhronizovanja takvih sadržaja.

Sa primarnim ciljem da se klijentima kojima je potrebna obrada nekog od pomenutih materijala maksimalno olakša čitav postupak njihove obrade, napominjemo da mogu da ih na prevod dostave preko mejla, pošto će tako u velikoj meri i ubrzati celokupan proces. Naravno, ako tako bude klijent naglasio, nakon što naši stručnjaci budu završili sa obrađivanjem dostavljenih sadržaja, klijenti na isti način mogu da dobiju prevedene materijale.Obaveza nam je da naglasimo da kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski postupak dostave je potpuno različit samo zato što klijent kome je ta usluga potrebna za ovu vrstu sadržaja ima dužnost da na uvid izvrši dostavljanje i originalnih dokumenata, jer se to zahteva zarad overe. Naime, kada sudski tumač dobije preveden dokument on je obavezan da njegovu sadržinu uporedi sa originalnim dokumentom, pa da tek onda stavi svoj pečat, ali samo kada je sasvim uveren da nema apsolutno nikakve razlike između ta dva dokumenta. Ukoliko, pak, bude došao do zaključka da postoje greške koje moraju da budu ispravljene, on će predložiti tom klijentu da se za konkretan dokument izvrši usluga kompletne redakture, posle čega će svoj posao da završi.

Pored toga što klijenti mogu dokumenta da donesu lično i to u prostorije bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, oni, takođe, mogu i da ih pošalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a ukoliko su im potrebni hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, dozvoljeno je da kasnije dostave originale na uvid, a da prvo izvrše njihovo slanje preko mejla. Podrazumeva se da u tom slučaju svaki klijent ima obavezu da izabere onaj način dostavljanja originala koji mu se učini najbržim, jer će jedino tako naši stručnjaci moći da odgovore na njegov zahtev za brzo izrađenim prevodom.

Samim tim što su u praksi prisutna i određena dokumenta koja se u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju, a za koje se mora izvršiti i overa koja se smatra dodatnom, odnosno dokumenta na koja se mora staviti takozvani haški ili Apostille pečat, mi svim svojim klijentima preporučujemo da se detaljno o tome raspitaju u okviru državnih institucija koje su za tu nadoveru nadležne. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači, zaposleni u okviru svake naše poslovnice, ne poseduju adekvatne dozvole da mogu da stavljaju ovu vrstu pečata na dostavljena dokumenta za koja je to predviđeno. Napominjemo da se haški pečat najčešće stavlja na dva načina, to jest, ili pošto pomenuti stručnjaci završe posao za koji su specijalizovani ili pre toga, a isto tako se razlikuje i način obrade dokumenata upravo u zavisnosti od toga kada se Apostille pečat na njih stavlja. Da pojasnimo, ako se ovaj pečat stavlja na početku, onda naši stručnjaci ne prevode samo sadržinu dokumenta, nego su obavezni da izvrše i prevod tog pečata u ovoj kombinaciji jezika, a zatim se dokument daje sudskom tumaču koji će da ga overi. Drugi postupak uključuje, rekli bismo, klasičan način obrade, jer se vrši prvo prevod konkretnog dokumenta, zatim se stavlja pečat sudskog tumača na njega i tek posle toga klijent treba da ga, tako obrađenog, odnese u nadležne institucije kako bi na njega bio stavljen pomenuti Apostille pečat.

Svaki pojedinačni klijent koji zahteva ovu uslugu za bilo koja dokumenta ima obavezu da prilikom njihovog dostavljanja naglasi da li želi da lično dođe i preuzme ih kada sudski tumači i prevodioci budu završili svoj posao ili će zahtevati da mu kurirska služba dostavi prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta. Ako je njegova odluka vezana za takvu vrstu dostave, napominjemo da je obavezan da pomenutu uslugu plati u skladu sa cenom koja je navedena u važećem cenovniku konkretne službe, a da naša institucija nema apsolutno nikakve veze sa tim.

Pored medicinske dokumentacije, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i drugih dokumenata koja ovde spadaju, naši stručnjaci vrše i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske, kao i poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na rumunski, a to znači da oni, izuzev građevinskih projekata i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno, godišnjih, revizorskih i finansijskih izveštaja, vrše kompletnu obradu i za uputstvo za rukovanje, kao i za fakture i statute preduzeća, odnosno, za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, ali i za poslovne odluke, zatim za osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja čine bilo koju od svih prethodno navedenih vrsta dokumentacije.

Pobrinućemo se svakako da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na rumunski, pomenutu uslugu dobiju po najpristupačnijim uslovima i u roku koji će sasvim sigurno biti najkraći, a sudski tumači i prevodioci će, na njihov zahtev, osim potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o neosuđivanosti, kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje i ostale vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, kao i izjava.

Isto tako možemo, na zahtev svakog klijenta, da kompletno obradimo i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, odnosno, izvod iz matične knjige rođenih, zatim pasoš i izvod iz knjige umrlih, odnosno, venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i ostala nepomenuta lična dokumenta. Osim toga, prevodioci i sudski tumači, u skladu sa zahtevima klijenata, vrše i kompletnu obradu naučnih patenata, kao i rezultata naučnih istraživanja i naučnih radova, odnosno obrađuju bilo koji dokument koji se tiče nauke.

Naravno da zainteresovani kod nas mogu da dobiju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, a u zavisnosti od potreba klijenta, možemo da prevedemo i diplomske i seminarske radove različite tematike i kompleksnosti. Isto tako moramo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači, izuzev sudskih odluka i sudskih tužbi, odnosno, presuda, po potrebi mogu da izvrše direktan prevod punomoćja za zastupanje sa ukrajinskog jezika na rumunski i da, na zahtev klijenata, obrade i sertifikate, kao i sudske žalbe, odnosno, licence, te tekovine Evropske Unije i ostala dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava.

Prevod beletristike sa ukrajinskog na rumunski jezik

U slučaju da su nekome potrebni direktni prevodi beletristike sa ukrajinskog jezika na rumunski, trebalo bi jednostavno da pomenuti sadržaj skenira i pošalje na mail naše institucije, s tim da, naravno, postoji uvek mogućnost da se slanje izvrši i na drugačiji način. Podrazumeva se, takođe, da će profesionalni sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj varijanti, a na zahtev klijenta, da prevedu i romane, kao i svako drugo prozno delo, s tim da, naravno, oni mogu da profesionalno obrade i različita poetska književna dela.

Isto tako, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i prevod članaka iz novina u toj varijanti jezika, odnosno, udžbenika, kao i svih vrsta časopisa, počev od ilustrovanih, preko dečijih, pa do stručnih.

Naši zaposleni mogu, takođe, da odgovore na zahtev bilo koga ko zahteva prevođenje internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na rumunski. Napominjemo da prevodioci i sudski tumači, izuzev online prodavnica i internet sajtova, svakako mogu, ako to bude zahtevao neki klijent, da profesionalno prevedu i bilo koji program, odnosno aplikaciju, kao i web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se na internet odnose. Kako oni odlično poznaju i pravila vezana za optimizaciju internet materijala, odnosno, odlično se služe alatkama koje uključuje SEO (Search Engine Optimisation), to se sa sigurnošću može reći da će prevedeni online sadržaji relativno brzo pošto budu zvanično bili na postavljeni na web, biti mnogo bolje pozicionirani nego ranije, jer u tome i leži razlog zbog čega se primenjuju ova pravila.

Naglašavamo da stručnjaci koji isto čine tim svake naše poslovnice, to jest, korektori, kao i profesionalni lektori, mogu, ako je to potrebno, da izvrše i kompletnu redakturu različitih vrsta materijala. Zapravo se ova usluga vrši ukoliko je neki klijent prevod sa ukrajinskog jezika na rumunski dobio u okviru neke druge institucije ili od strane nekog drugog pojedinca, ali se tako obrađeni sadržaji ne mogu smatrati profesionalnim i stručnim, posto u njima ima grešaka koje se moraju, kroz lekturu i korekturu, adekvatno ispraviti, da bih ti materijali mogli da budu dalje korišćeni.

Istakli bismo i činjenicu da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za profesionalnu obradu reklamnih materijala, a da ta usluga uključuje direktno prevođenje reklamnih letaka i flajera sa ukrajinskog jezika na rumunski, ali i plakata, PR tekstova i vizit kartica, odnosno, brošura, kataloga i bilo koje druge vrste materijala čija se primarna namena odnosi na reklamiranje različitih firmi, to jest, usluga ili proizvoda koje one plasiraju. Posebno je važno istaći da se ovi stručnjaci odlično služe različitim marketinškim terminima, ali i da su upoznati sa pojmom dobrog marketinga, pa upravo sa tog stanovišta i obrađuju sve pomenute sadržaje. Da malo pojasnimo, primaran fokus prilikom obrade marketinških materijala naši stručnjaci stavljaju na adekvatnu obradu konkretne poruke koja se u gotovo svakom od njih nalazi, ali nije lako uočljiva pogledu prosečnog posmatrača. Zato i jeste u pitanju kompletna usluga, jer prevodioci i sudski tumači treba prvo da shvate konkretnu poruku, a zatim i da je obrade tako da govornici rumunskog jezika vrlo lako dođu do informacija koje treba da budu prezentovane kroz kakve sadržaje.

Direktni prevodi serija sa ukrajinskog jezika na rumunski

Pored usluge koja podrazumeva prevođenje serija sa ukrajinskog na rumunski jezik, svaki zainteresovani klijent, u sklopu naših poslovnica, može da dobije i njihovo titlovanje. Naravno, ako to bude klijentu odgovaralo mi ćemo izvršiti i profesionalnu sinhronizaciju serija, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja. Po zahtevu klijenata, prevodioci i sudski tumači takođe mogu da obrade i animirane filmove, odnosno, reklamne poruke i informativne emisije, kao i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno, zabavne emisije, ali i dokumentarne i crtane filmove, kao i obrazovne emisije i druge vrste video i audio materijala.

Napominjemo i to da ovi stručnjaci mogu, kad god je to potrebno, da izvrše usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, s tim da, osim simultanog, oni takođe vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa ukrajinskog na rumunski jezik, ali pružaju i usluge koje se odnose na konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti. Osim toga, naši klijenti mogu da očekuju da im ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a napominjemo da će, prilikom izrade konkretne ponude biti razmotrene i sve okolnosti konkretnog događaja. Naime, tim naših stručnjaka, koji će biti zadužen za izradu konkretne ponude, doneće odluku o najprimerenijem tipu prevođenja i konkretnoj prevodilačkoj opremi upravo na osnovu podataka koje dotični klijent bude pružio. Dakle, ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači izvrše uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti i jezika, obavezni ste da na vreme priložite sve potrebne informacije koje se tiču konkretnog događaja. Da budemo jasniji, za izradu ponude je potrebno da tim stručnjaka sazna koliko će taj dogadaj da traje, odnosno, na kom mestu će tačno da se organizuje, kao i koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje. U skladu sa tim informacijama će biti odlučeno koja od sve tri pomenute usluge usmenog prevoda može da u potpunosti profesionalno odgovori na sve te zahteve.

Isto tako je potrebno istaći činjenicu da su u našoj ponudi i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog na rumunski jezik, ali je bitno da klijenti znaju da će prevodioci i sudski tumači obraditi tekst zaista bilo koje tematike, dužine, složenosti, ali i namene, a to znači da oni podjednako profesionalno i kvalitetno obrađuju kako popularne, tako i stručne tekstove, s tim da njihova tema može da se odnosi na bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka. Osim onih sadržaja čija tema se vezuje za oblast građevinske industrije, komunikologije, turizma i informacionih tehnologija, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta i marketinga, kao i turizma, odnosno, farmacije, obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, te sve one sadržaje koji su vezani za oblast nauke, filozofije i ekonomije, kao i finansija, zatim sociologije, prava, bankarstva, politike i ostalih grana i društvenih i prirodnih nauka.

Prevođenje revizorskih izveštaja sa ukrajinskog na rumunski jezik

Svako ko ima potrebu da dobije direktan prevod revizorskih izveštaja sa ukrajinskog jezika na rumunski mora da zna i to da u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze u celoj Srbiji, dobija njihovu kompletnu obradu, to jest, i uslugu za koju je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. Tim postupkom je omogućeno svakom zainteresovanom klijentu da u optimalnom roku i po odličnoj ceni dobije revizorske izveštaje ili bilo koji drugi dokument koji je, sa zakonskog, odnosno, pravnog stanovišta, u potpunosti validan. Zatim on, naravno, ima mogućnost da dokument koji je na taj način obrađen koristi u svakoj prilici i to kao da je originalan.

Ali, da bi celokupan postupak obrade mogao da bude izvršen prema zakonskim pravilima, potrebno je da svaki klijent, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, priloži i originale na uvid kada bude slao sadržaje na obradu.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači koji će izvršiti obradu svih dokumenata u pomenutoj jezičkoj varijanti ne mogu, ako je potrebno, da na njih stave takozvani Apostille pečat, a koji je poznat još i kao haški, iznosimo opštu preporuku svakom zainteresovanom klijentu da u okviru državnih institucija, u čijoj se nadležnosti ta vrsta overe nalazi, izvrše sve potrebne provere, a to znači da moraju da saznaju da li je pomenuti pečat predviđen za dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i da li se on vrši pre nego što prevodioci i sudski tumači budu pristupili obradi konkretnog dokumenta ili pošto oni svoj deo posla završe.

Ističemo da naši stručnjaci, osim revizorskih izveštaja, mogu da obrade i statut preduzeća, odnosno fakture, kao i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske i godišnje poslovne izveštaje, ali i poslovne odluke i mnoga nepomenuta dokumenta koja se smatraju delom poslovne dokumentacije. Isto tako možemo da prevedemo, a posle toga i overimo, dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što uključuje kompletnu obradu različitih tipova izjava i uverenja, odnosno, saglasnosti i potvrda, kao što su, na primer, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o stalnom zaposlenju, odnosno, saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja eventualno neka državna institucija može zahtevati od klijenta.

Potrebno je, takođe, da istaknemo i to da klijente u svim našim poslovnicama očekuju direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na rumunski, što znači da tumači i prevodioci, po potrebi, osim pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, svakako mogu kompletno da obrade i radnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim krštenicu, dozvolu za boravak, ali i izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Podrazumeva se da, na zahtev klijenata, ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i presude različitih vrsta, tekovine Evropske Unije, zatim sudske tužbe i ugovore, ali i punomoćje za zastupanje, sudske odluke i rešenja, sertifikate, sudske žalbe, licence i ostala pravna akta.

Vršimo i prevođenje direktno medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na rumunski, a izuzev dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci sposobni su i za kompletnu obradu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, odnosno, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata iz ove grupe. Pored toga, prevode i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili, pak, nauke, kao što su prepis ocena, seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i druga dokumenta ovog tipa, a svakako će klijentima ponuditi i direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na slovački. Naravno, pomenuti stručnjaci će da obrade i svaki drugi dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i one sadržaje koji spadaju u dokumentaciju za tendere ili tehničku, kao što su, na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a smatraju se sastavnim delom jedne od tih vrsta dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje