Prevajanje iz bosanskega v albanski jezik


Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford in prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo prevajanje iz in v bosanski jezik oziroma iz in v albanski jezik, strankam omogočamo tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik in na ta način prihranijo čas, če jim je potrebna obdelava katerihkoli vsebin v tej kombinaciji jezikov.

Pomembno je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v konkretni kombinaciji zares lahko obdelajo katerokoli vrsto vsebin v pisani obliki in so usposobljeni tudi za tolmačenje iz bosanskega v albanski jezik oziroma lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje. Tisti, ki jim je to potrebno, pri nas lahko tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje, kar jim omogočamo pod odličnimi pogoji.

Najpogosteje zahtevana storitev s strani naših strank se nanaša na obdelavo dokumentov, pri čemer so one v prednosti, saj jim storitev, ki jo nudijo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, omogoča kompletno obdelavo katerekoli vrste dokumentov. Pravzaprav vsi ti pri nas najprej dobijo njihovo prevajanje iz bosanskega v albanski jezik in potem se pristopi obdelavi zapriseženega sodnega tolmača oziroma overitvi opravljenega prevoda. Če sodni tolmač ob tej priložnosti pri primerjanju izvirnega in prevedenega dokumenta, kar je njegova dolžnost, ugotovi, da med temi vsebinami obstajajo razlike, strankam vsekakor ponudi storitev, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki, gre pa za redakcijo slabo prevedenih materialov. Omenjeno storitev izvajajo profesionalni lektorji in korektorji, ki imajo dolgoletne izkušnje v tem poslu in lahko zelo profesionalno in precej hitro popravijo katerekoli vsebine.


Prevajanje iz bosanskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v bosanski jezik

Pogoj za postopek overitve z žigom uradno pooblaščene osebe je, da stranka na vpogled priloži tudi izvirne dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik, tako da ima možnost, da nam ih prinese osebno v poslovalnico, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa zadolži neko kurirsko službo, da jih dostavi na naš naslov. Ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo svojo nalogo in konkretne dokumente obdelajo v skladu s pravili, stranka lahko pride v prostore poslovalnice Akademije Oxford in osebno prevzame obdelane dokumente, prva tako pa ponujamo tudi možnost, da ji jih pošljemo preko kurirske službe, pri čemer je dolžna, da kurirju plača storitev, in to po ceni, ki jo določa ta služba.

Samo stranke, ki jim je prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za katerikoli dokument potrebno v kratkem roku, imajo pravico, da jih najprej pošljejo na naš elektronski naslov, toda vsekakor so dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Poleg obdelave kateregakoli osebnega dokumenta (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prav tako obdelujejo tudi številne druge dokumente. S tem mislimo predvsem na tiste, ki se nanašajo na področje izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi in druga) pa tudi na tiste, ki so povezani s področjema prava in sodstva (sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, certifikati, sodne odločitve in tožbe, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, licence, sodbe, pogodbe in drugi) kot tudi na vse tiste, ki so primarno povezani s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali znanstvena dela pa tudi znanstveni patenti in še veliko drugih.

Naši strokovnjaki po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik za različne vrste dokumentacij, kar vključuje obdelavo vsakega dokumenta, ki je v njihovi sestavi. In glede na to, da stranke najpogosteje zahtevajo prav obdelavo teh vrst dokumentacij, ob tej priložnosti navajamo samo njih, čeprav prevajalci in sodni tolmači, kadarkoli je to nekomu potrebno, lahko kompletno obdelajo tudi katerokoli drugo vrsto dokumentacije. Poleg medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in druga) ti strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vsak dokument, ki je del gradbene, tehnične ali razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in številni drugi).

Seveda lahko naši strokovnjaki v omenjeni kombinaciji jezikov kompletno obdelajo vsak dokument, ki je povezan s poslovanjem različnih pravnih oseb, tako da poleg vseh vrst poslovnih poročil, tako finančnih kot tudi letnih pa tudi revizijskih, prevajalci in sodni tolmači lahko iz bosanskega v grški jezik neposredno prevedejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma poslovne odločitve in statut podjetja pa tudi ustanovitveni akt podjetja, fakture in druge dokumente iz te skupine.

Polega tega naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse spletne materiale (aplikacije, spletne prodajalne, spletne strani, programi, spletni katalogi in drugi) pa tudi besedilne materiale katerekoli tematike oziroma namena, kompleksnosti in dolžine. Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik za učbenike kot tudi za revije, književna dela in časopisne članke, na zahtevo pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi reklamne letake, PR članke in vizitke pa tudi plakate kot tudi brošure, reklamne zloženke, kataloge in druge marketinške materiale, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Navedene vrste vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik in katerih obdelava ne vključuje tudi overitve s strani pooblaščene osebe, kot je to primer pri obdelavi dokumentov, imate možnost, da nam jih pošljete po elektronski poti oziroma jih skenirate in po elektronski pošti pošljete na obdelavo. Ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo vašo zahtevo, oziroma prevedejo konkretne vsebine in če navedete, da vam tako najbolj ustreza, vam na enak način pošljemo obdelane materiale katerekoli vrste.

Treba je omeniti tudi to, da zainteresiranim strankam lahko ponudimo kompletno obdelavo katerekoli vrste, ne samo zvočnih, ampak tudi video vsebin, saj jim poleg njihovega prevajanja iz bosanskega v albanski jezik omogočamo tudi storitev sinhronizacije ali pa podnaslavljanje. Ta storitev se ne nanaša samo na igrane filme, čeprav se stranke na nas najpogosteje obračajo s to zahtevo, ampak sodni tolmači in prevajalci oziroma profesionalni podnaslavljalci ali strokovnjaki za sinhronizacijo obdelujejo tudi animirane pa tudi dokumentarne in risane filme kot tudi zabavne oddaje, reklamna sporočila ter oddaje informativnega značaja in serije pa tudi otroške oddaje ter vse ostale vrste, bodisi video bodisi zvočnih vsebin.

Prevajanje programske opreme iz bosanskega v albanski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači, ki so ozko specializirani za neposredno prevajanje programske opreme iz bosanskega v albanski jezik, pristopijo njeni obdelavi, ste lahko popolnoma prepričani, da bodo to storili maksimalno profesionalno. Prav tako lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne strani kot tudi spletne kataloge in druge vsebine, ki so usmerjene na področje spleta. Pomembno je, da stranke, ki jim je potrebna ta storitev, vedo, da naši strokovnjaki odlično poznajo tudi pravila, ki se izključno nanašajo na optimizacijo vseh prevedenih spletnih materialov za spletno iskanje in s tem mislimo na dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Uporaba teh pravil ima za cilj da iskalniki precej lažje in hitreje prepoznajo konkretne vsebine in s tem bo precej poboljšan tudi njihov položaj v okviru globalnega iskanja. Vse to smo omenili zato, ker v veliki meri vpliva na poboljšanje kakovosti poslovanja lastnika ali spletne strani ali spletne prodajalne, kataloga in ostalih spletnih vsebin.

Poleg tega vse tiste stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v albanski jezik potrebno za katerokoli književno delo, to storitev prav tako lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi romane kot tudi poetska dela pa tudi beletrijo pa tudi katerokoli drugo prozno književno delo. Prav tako prevajamo tudi učbenike, ko to zahtevate pa tudi katerokoli vrsto revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge) oziroma časopisne članke. Posebej želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz bosanskega v albanski jezik, s tem pa mislimo, tako na tista, ki bodo predstavljena širokemu krogu bralcev kot tudi na vsa tista, ki se obravnavajo kot strokovna, saj jih bodo lahko prebrale izključno osebe, ki so za specializirane za konkretno področje. Zelo je pomembno poudariti tudi to, da naši strokovnjaki, ki izvajajo to storitev, pravzaprav posedujejo visoko raven, ne samo splošne kulture, ampak tudi znanja iz številnih področij, tako tistih, ki so povezani z družbenimi kot tudi onih, ki se tičejo naravoslovnih ved, pa s samim tem nimajo nikakršnih težav s tematiko teh besedil. Poleg tistih, ki se na primer ukvarjajo s temo s področij turizma, informacijskih tehnologij in marketinga kot tudi politike oziroma ekonomije, sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik za besedila, povezana s področji gradbene industrije, farmacije in bančništva pa tudi sociologije, znanosti in psihologije ter medicine, financ in filozofije kot tudi ekologije in varstva okolja ter številnih drugih področij.

Tolmačenje iz bosanskega v albanski jezik, prav tako predstavlja storitev, ki jo na vašo zahtevo izvajajo omenjeni strokovnjaki, specializirani pa so, ne samo za simultano in konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, ampak izvajajo tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri vrste te storitve, je zelo pomembno, da stranke pred začetkom izdelave ponudbe podatke o konkretnem dogodku posredujejo zaposlenim v naši poslovalnici, ker se na podlagi tega morajo odločiti, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. S tem mislimo na podatke o tem, kako dolgo naj bi trajal določen dogodek in koliko naj bi bilo prisotnih, ampak tudi na informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal pa tudi na splošno na podatke o načinu, na katerega naj bi bil izveden. Ko dobimo dobili vse te informacije, točno veno, ali je bolje uporabiti konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje iz bosanskega v albanski jezik in s samim tem lahko v uradno ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako lahko ponudimo zainteresiranim strankam.

Prevajanje informativnih oddaj iz bosanskega v albanski jezik

Poleg storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje radijskih in televizijskih informativnih oddaj iz bosanskega v albanski jezik, vse stranke pri nas pričakuje tudi storitev, ki se tiče njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije, to pa se nanaša tudi na ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine, v ponudbi pa je tudi prevajanje za igrane filme pa tudi za informativne oddaje oziroma za reklamna sporočila in potem tudi za zabavne oddaje in animirane kot tudi dokumentarne filme ter za serije, risane filme, otroške oddaje in ostale vsebine te vrste.

Če naše stranke posedujejo prevode iz bosanskega v albanski jezik za katero koli vrsto vsebin, pri čemer za to niso odgovorni naši strokovnjaki, v na ta način prevedenih materialih pa obstajajo številne pomanjkljivosti ali napake, se lahko prepričani, da bodo korektorji kot tudi lektorji, ki so del naše ekipe, zelo hitro pristopili njihovi obdelavi in omogočili, da po ugodnih cenah, dobijo profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v albanski jezik spada, prav tako sodi med storitve, ki jih lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno strankam. Poleg reklamnih letakov in plakatov oziroma katalogov prav tako obdelujejo tudi PR članke in potem tudi vizitke, zloženke, brošure in ostale marketinške materiale s ciljem, da se govorcem albanskega jezika čim bolje približa vsebina omenjenih materialov, naši strokovnjaki pa posebej pazijo na oblikovanje sporočila, ki ga vsi ti prenašajo, v skladu s pravili oziroma v skladu z duhom ciljanega jezika.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz bosanskega v albanski jezik

V primeru, da vam je potrebno neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz bosanskega v albanski jezik, morate vsekakor vedeti, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra, pravzaprav izvajajo kompletno obdelavo, tako teh dokumentov kot tudi še veliko drugih, saj poleg njihovega prevajanja v tej kombinaciji jezikov, pristopajo tudi overitvi prevoda. Zahvaljujoč dejstvu, da sodni tolmač s svojim z žigom overja prevedeno dovoljenje za prebivanje ali neki drugi dokument, stranke pridobijo pravico, da jih takoj po koncu obdelave lahko predajo vsaki pristojni službi oziroma jih uporabljajo ob mnogih priložnostih, ker so zakonsko absolutno istovetni kot tudi vsak drugi dokument, ki je izviren.

Toda od vsakogar, ki ga zanima ta storitev za katerikoli dokument, se najprej zahteva, da na vpogled dostavi tudi izvirnike, da bi lahko sodni tolmač svoje delo opravil na način, ki je predpisan z zakonom, glede na to, da je dolžan najprej primerjati izvirnike in prevode in šele potem jih lahko tudi overi s svojim žigom, da potrdi njihovo istovetnost. Toda treba je tudi poudariti, da je dolžnost vsake stranke, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta iz bosanskega v albanski jezik, da samostojno preveri vse v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma tako imenovanim haškim z žigom za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje.

Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi ostale vrste dovoljenj, kot so na primer delovno ali vozniško oziroma prometno dovoljenja, strankam pa omogočajo tudi kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti) oziroma potnega lista ter potrdila o državljanstvu kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in ostalih osebnih dokumentov. Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v albanski jezik za katero koli vrsto dokumentacij, od medicinske (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga), preko poslovne dokumentacije (fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi), pa do vseh tistih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del tehnične in razpisne ali gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo te vrste dokumentacij).

Toda poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, pa poleg prevajanja različnih vrst potrdil iz bosanskega v albanski jezik strankam prav tako omogočajo tudi obdelavo različnih vrst potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in številni drugi) in kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste pravnih aktov, tako tožbe kot tudi sklepe oziroma odločbe in pritožbe in potem tudi vse vrste sodnih odločitev kot tudi pogodbe ter pooblastilo za zastopanje in številne druge dokumente, ki so povezani ali s področjem prava ali sodstva.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsak dokument, ki je ozko povezan, tako s področjem znanosti (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in druga) kot tudi tiste, ki se nanašajo na znanost (predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge in vse druge dokumente s tega področja).

Cena prevajanja iz bosanskega v albanski jezik

  • Iz bosanskega v albanski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!