Prevajanje iz bosanskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tolmačenja iz bosanskega v nemški jezik, to je simultanega, konsekutivnega in šepetanega, prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi številne druge vrste vsebin v pisani obliki. Prav tako moramo tudi poudariti, da ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje in to izključno tedaj, ko naši strokovnjaki sprejmejo odločitev, da ta vrsta storitve lahko izpolni pričakovanja določenega dogodka.

V tej kombinaciji jezikov predhodno omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo, in to maksimalno profesionalno, ne samo vse spletne materiale (aplikacije, spletni katalogi, spletne strani, programi, spletne prodajalne in drugi), ampak tudi učbenike kot tudi revije in potem tudi poljudne pa tudi strokovne besedilne materiale. Prav tako izvajajo tudi prevajanje iz bosanskega v nemški jezik časopisne članke pa tudi za romane oziroma za prozna ter poetska književna dela, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so primarno namenjene reklamiranju (brošure, plakati, vizitke, PR članki, katalogi, zloženke in drugi).

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem vseh omenjenih vsebin v tej različici jezikov, nam jih morajo na obdelavo poslati po elektronski pošti, ker je to hkrati tudi najhitrejši in najlažji način za njihovo dostavo. Lahko tudi pričakujejo, da potem, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovim prevajanjem, materiale dobijo na enak način.


Prevajanje iz bosanskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v bosanski jezik

V ponudbi storitev, ki jih nudijo zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, se nahaja tudi profesionalna redakcija, ki se uporablja v tistih situacijama, ko obstajajo prevajanje iz bosanskega v nemški jezik, ki sploh niso kakovostni. Prav tako naši strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh video, to je zvočnih materialov, kar vključuje predvsem prevajanje reklamnih sporočil in različnih vrst oddaj in potem tudi vseh vrst filmov, serij in drugih in potem tudi njihovo sinhronizacijo ter storitev, ki je povezana s podnaslavljanjem vseh predhodno navedenih materialov.

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo, da v kratkem roku dobijo dokument, ki je v tej kombinaciji jezikov preveden, to je obdelan v skladu s pravili oziroma preveden in overjen z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača. Poleg vseh pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, pritožbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, licence, tožbe, pogodbe, sodbe sodišč, certifikati in drugi), prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi vse podobne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in drugi).

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za različne vrste dokumentacij, naši strokovnjaki poskrbijo za prevajanje vseh dokumentov, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbeno kot tudi medicinsko pa tudi razpisno oziroma poslovno dokumentacijo. Tako med drugim prevajajo in overjajo, tako zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma gradbene projekte kot tudi katerekoli vrste poslovnih poročil ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statute podjetja in fakture kot tudi še veliko drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij. Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma za potrdilo o opravljenih izpitih, prepise ocen in potrdilo o rednem šolanju, toda prav tako tudi za znanstvene patente in dela, za diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav ter za diplomske in seminarske naloge pa tudi za znanstvena dela oziroma za katerikoli dokument, ki je ozko povezan s področjem znanosti ali izobraževanja.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci po potrebi kompletno obdelujejo tudi različne vrste soglasij oziroma izjav in potrdil, to je katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti različnim pristojnim institucijam. Najpogosteje stranke zahtevajo obdelavo potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki, čeprav ti strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o rednih dohodkih ter potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente te vrste.

Vse omenjeno so samo nekateri od dokumentov, za katere izvajamo kompletno obdelavo, to je prevajanje iz bosanskega v nemški jezik in potem tudi overitev pooblaščene osebe oziroma zapriseženega sodnega tolmača. Toda od vsake stranke, ki ji je potrebna ta storitev in to za katerikoli dokument, moramo zahtevati, da vsekakor dostavi tudi izvirnike na vpogled, da bi overitev potekala v skladu z veljavnimi pravili. To pa pomeni, da nam jih lahko osebno prinesejo v poslovalnico ali pa jih pošljejo preko kurirske službe, to je priporočeno, in to preko „Pošte Srbije“, na naslov nape poslovalnice.

Kar zadeva prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov poleg možnosti, da to storijo osebno, stranke lahko zahtevajo tudi njihovo dostavo na naslov, ta storitev pa se dodatno zaračunava.

Pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno samo, ko gre za njihovo nujno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik, toda tudi v tej situaciji je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirnike na vpogled, kar mora vsekakor storiti naknadno, in to v najkrajšem možnem roku.

Vsaki stranki, ki zahteva kompletno obdelavo za katerekoli dokumente, priporočamo tudi to, da izve, ali jih je treba opremiti s tako imenovanim Apostille žigom, ki ga drugače imenujemo tudi haški in za katerega prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Akademiji Oxford, niso zadolženi oziroma nimajo pooblastila za to vrsto overitve. Zato je tudi potrebno, da stranka v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne, najprej izve, ali je s haškim žigom treba opremiti dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik in potem tudi, ali overitev s konkretnim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo tega dokumenta, ali pa je to treba storiti pred tem.

Prevajanje potnega lista iz bosanskega v nemški jezik

Vsaka stranka, ki potrebuje neposredno prevajanje potnega lista iz bosanskega v nemški jezik, v poslovnici Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobi dvojno storitev, to je njegovo kompletno obdelavo, tako da poleg prevajanja lahko pričakuje tudi njegovo overitev, kar je storitev, ki jo izvajajo osebe, ki so uradno pooblaščene s strani pristojnih institucij naše države, to je sodni tolmači. Glede na to, da se izvaja kompletna obdelava teh materialov, stranke lahko znatno prihranijo, ne samo svoj denar, ampak tudi čas, ker v sklopu naše poslovnice pravzaprav dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo praktično takoj, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo.

Tisto, kar morajo stranke storiti, je povezano z obvezno dostavo izvirnika na vpogled, pri čemer mora vsaka od njih pravočasno zahtevati informacije, ki so povezane z overitvijo s posebno vrsto žiga za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik in tukaj gre pravzaprav radi za overitev z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom (za to vrsto overitve omenjeni strokovnjaki Akademije Oxford nimajo pooblastila).

Vsekakor lahko v navedeni različici jezikov obdelamo tudi številne druge osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ali o smrti oziroma osebna izkaznica in potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiski iz matičnega registra o rojstvu kot tudi različne vrste dovoljenj, tako vozniško kot tudi tudi dovoljenje za prebivanje in potem tudi prometno, delovno dovoljenje in drugi osebni dokumenti. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za različne vrste pravnih aktov (certifikati, pritožbe, pogodbe, licence, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodbe sodišč, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in drugi), toda na zahtevo strank obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, to je vse tiste dokumente, ki se štejejo za njen sestavni del (revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila in številni drugi dokumenti, ki se obravnavajo kot del poslovne dokumentacije).

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za katero koli vrsto dokumentacije, morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko enako kakovostno prevedejo in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača katerikoli dokument, ki je del ali tehnične ali gradbene oziroma razpisne pa tudi medicinske dokumentacije. Razen gradbenih projektov in specifikacij farmacevtskih izdelkov ter zdravniških izvidov prav tako obdelujejo tudi navodilo za uporabo pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in potem tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse druge dokumente, ki vstopajo v njihovo sestavo.

Med storitve, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo sodi tudi prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za katerikoli dokument, ki je povezan s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugi) in prav tako lahko strankam ponudijo tudi obdelavo vseh dokumentov, ki se nanašajo na področje izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in druga), če je to potrebno, pa strankam seveda ponudijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za diplomske ter seminarske naloge in za na splošno katerekoli vsebine, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja.

Prevajanje reklamnih vsebin iz bosanskega v nemški jezik

Ko naši strokovnjaki na zahtevo izvajajo prevajanje reklamnih vsebin iz bosanskega v nemški jezik, veliko pozornost namenjajo marketinškim pravilom, saj jih odlično poznajo. Ta storitev se odnosi na obdelavo, ne samo reklamnih katalogov in brošur, ampak tudi na prevajanje reklamnih letakov kot tudi plakatov pa tudi vizitk ter reklamnih zloženk, PR člankov in še veliko drugih materialov, skozi katere se reklamirajo določene storitve ali izdelki.

Osnovni cilj njihovega prevajanja iz bosanskega v nemški jezik je, da se osebe iz nemškega govornega področja, to je vsi tisti ljudje, ki jim je ta materni, ali pa se z njim služijo, seznanijo z vsem, kar se reklamira, da bi postali stalni uporabniki storitev ali kupci določenega izdelka. Prav zato, ker reklamno sporočilo prilagajajo ciljnemu jeziku, to je nemškemu v tem primeru, prevajalcem in sodnim tolmačem tudi uspeva, da zelo preprosto in hitro izpolnijo osnovni cilj obdelave takšnih materialov.

V vsakem trenutku lahko strankam ponudijo tudi tolmačenje iz bosanskega v nemški jezik, v naši ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki jo naše stranke lahko dobijo pod odličnimi pogoji. Toda treba je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo tudi storitev, tako simultanega in konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov kot tudi specifično vrsto te storitve, ki je poznana tudi kot šepetano tolmačenje. Glede na to, da se vsaka od njih uporablja za točno določeno vrsto dogodka, od zainteresovanih strank pričakujemo, da nam zagotovijo vse aktualne informacije o določenem dogodku, da bi strokovnjaki v naši poslovalnici lahko izbrali ustrezno vrsto te storitve. Prav zato od njih pričakujemo, da nas informirajo, ne samo o trajanju dogodka in o tem, koliko udeležencev prilačkujejo, ampak tudi o načinu, na katerega je zamišljena njegova organizacija pa tudi, da nam dajo podatke o mestu, to je o prostoru, v katerem naj bi potekal, ker se samo na podlagi vseh teh podatkov lahko sprejme odločitev o vrsti tolmačenja, ki bo uporabljena.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg ustreznega profesionalnega znanja in izjemno visoke ravni splošne kulture posedujejo tudi informacije o različnih področjih, stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za besedilne vsebine, nimajo razloga za zaskrbljenost, če je njihova tema povezana z določenim, ne ravno pogosto obdelovano področje. To pa pomeni, da naši strokovnjaki poleg besedil iz domene turizma, politike in ekonomije kot tudi prava in farmacije oziroma medicine kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki so ozko povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in bančništva pa tudi komunikologije ter vsa tista, ki se tičejo filozofije, marketinga ter ekologije in varstva okolja kot tudi vseh drugih vej, ne samo družbenih, ampak tudi naravoslovnih ved.

Prevod del poezije in proze iz bosanskega v nemški jezik

Obdelavi proznih in poetskih del v tej kombinaciji jezikov, naši prevajalci in sodni tolmači vsekakor pristopajo maksimalno strokovno, ne glede na kompleksnost vsebin. Strankam pa prav tako omogočajo tudi neposredno prevajanje romanov iz bosanskega v nemški jezik ter del beletrije in ostalih književnih del in če je to potrebno, lahko v navedeni različici jezikov obdelujejo tudi najrazličnejše vrste učbenikov kot tudi časopisne članke in revije različne vsebine in namena.

Poleg tega in ko je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v nemški jezik za spletne strani in to izključno ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo, kar pomeni, da spoštujejo SEO smernice (Search Engine Optimisation). Po potrebi seveda obdelujejo tudi ostale spletne vsebine, kar se nanaša, ne samo na spletne prodajalne, ampak tudi na različne vrste aplikacij in programov ter na spletne kataloge in številne druge materiale, ki so izključno povezani s spletnim področjem.

Posebej poudarjamo dejstvo, da naše ekipe ne sestavljajo samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi številni strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vsebin v tej različici jezikov, tako da na prvem mestu strankam lahko ponudimo redakcijo slabo obdelanih materialov. Ob tej priložnosti profesionalni korektorji in lektorji uporabljajo vsa pravila stroke in v zelo kratkem roku stranke dobijo obdelane materiale katerekoli vrste, ki so maksimalno kakovostni in profesionalni.

Tukaj pa so tudi strokovnjaki, ki lahko zagotovijo storitev sinhronizacije prevedenih bodisi video bodisi zvočnih materialov oziroma lahko pristopijo njihovemu podnaslavljanju, tako da zainteresirane stranke v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste. Prevajalci in sodni tolmači poleg prevajanja igranih filmov iz bosanskega v nemški jezik, na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi serije oziroma zabavne in informativne oddaje in potem tudi reklamna sporočila kot tudi risane in animirane ter dokumentarne filme, prav tako pa tudi vse ostale, tako video kot tudi vse vrste zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz bosanskega v nemški jezik

  • Iz bosanskega v nemški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!