Prevajanje iz bosanskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številnimi storitvami, za katere so profesionalno usposobljeni prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra, je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik. Omenjeni strokovnjaki to storitev izvajajo v obeh oblikah, to je in v pisani in kot tolmačenje, tako da stranka, ki je potrebna obdelava katerihkoli vrst vsebin ali simultano, konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz bosanskega v grški jezik, to storitev vsekakor dobi od naših zaposlenih. V ponudbi imamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi storitev korekture, ki vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo in ti konkretni storitvi izvajajo strokovni lektorji in korektorji, ki so del ekipe naše poslovalnice.

Zainteresiranim strankam v navedeni kombinaciji jezikov prav tako tudi omogočamo, da dobijo prevedene marketinške materiale in to, tako plakate in vizitke oziroma brošure kot tudi kataloge, PR članke in reklamne letake in zloženke pa tudi ostale vsebine, ki so na prvem mestu usmerjene na reklamiranje podjetja ter različnih izdelkov ali storitev. Sodni tolmači in prevajalci pa v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi poljudna oziroma znanstvena, to je strokovna besedila kot tudi učbenike pa tudi književna dela, in to ne samo beletrijo, ampak tudi romane kot tudi katerokoli prozno ali poetsko književno delo.

V uradni ponudbi naših storitev je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik za časopisne članke ter za vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških pa tudi strokovnih revij. V skladu s potrebami in zahtevami omenjeni strokovnjaki lahko maksimalno profesionalno prevajajo tudi različne vsebine, povezane s spletnim področjem, od spletnih strani preko številnih programov oziroma aplikacij pa do spletnih prodajaln, katalogov in drugih. Vsekakor je pomembno poudariti tudi to, da stranka, ki je potrebno prevajanje iz bosanskega v grški jezik za omenjene vsebine, lahko le-te pošlje na obdelavo po elektronski pošti in po tem, ko naši strokovnjaki izpolnijo njene zahteve in prevedejo omenjene materiale, lahko na enak način izvede tudi njihovo prevzemanje.


Prevajanje iz bosanskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v bosanski jezik

Postopek obdelave dokumentov se bistveno razlikuje glede na omenjene, in to predvsem zato, ker se od vsake posamezne stranke zahteva, da priloži izvirne dokumente na vpogled in potem tudi zato, ker pri nas poleg njihovega neposrednega prevajanja iz bosanskega v grški jezik stranka dobi tudi dokument, ki je overjen s strani uradno pooblaščene osebe, to je sodnega tolmača in na ta način pravzaprav dobi pravno veljaven dokument.

Priporočljivo je, da vsaka stranka, ki jo zanima ta storitev, v okviru pristojnih institucij samostojno izvede vse potrebne preverbe, ki se nanašajo na nadoveritev oziroma so povezane s postavljanjem haškega ali Apostille žiga na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz bosanskega v grški jezik, ker te storitve prevajalci in sodni tolmači ne morejo zagotovijo, in sicer predvsem zato, ker ne sodi na področje njihovega delovanja. Zato vsaka mora stranka sama najprej izvedeti, ali je ta vrsta overitve obvezna za konkretne dokumente in, če pride do pritrdilnega odgovora, mora tudi vprašati, ali overitev s tem žigom poteka, potem ko naši strokovnjaki obdelajo konkretne dokumente v skladu s pravili ali pred tem, saj je od tega v veliki meri odvisno, kako dolgo bo trajal postopek obdelave določenega dokumenta in po katerem principu bo potekal. Ta informacija je zelo pomembna, saj v primeru, ko je treba neki dokument najprej overiti z Apostille žigom, so naši strokovnjaki dolžni prevesti, tako ta žig kot tudi sam dokument in šele potem se izvede overitev v skladu s pravili, tako da omenjeni postopek lahko traja malo dlje od tistega, ki se nanaša na prevajanje iz bosanskega v grški jezik za dokument in potem predvideva njegovo overitev sodnega tolmača in šele na koncu overitev s haškim žigom.

Vse dokumente, za katere zahteva prevajanje v konkretni različici jezikov, nam stranka na obdelavo prinese osebno ali pa pošlje s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe in prevzema jih prav tako osebno v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa mu prevedene in overjene dokumente pošljemo na določen naslov. In glede na to, da to storitev mora izvesti kurirska služba, jo ta tudi zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in stranka jo je vsekakor dolžna plačati neposredno kurirju pri prevzemanju pošiljke.

Vsaka stranka, ki je neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik za neki dokument potrebno v kratkem roku, ima možnost, da jih skenirane najprej pošlje na naš elektronski naslov, toda samo pod pogojem, da potem spoštuje pravilo, ki se nanašajo na dostavo izvirnika, saj na ta način omogočajo, da našim strokovnjakom uspe prevesti ta dokument v kratkem roku.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg prevajanja iz bosanskega v grški jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in druga) oziroma za vse tiste, ki se nanašajo na področja prava in sodstva (tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pogodbe, sodne odločbe, certifikati, sodbe sodišč, pooblastilo za zastopanje licence in drugi), v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo (revizijska in letna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi).

Prav tako je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača za osebne dokumente, to pa poleg potnega lista, osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in izpiskov iz matične knjige o rojstvu vključuje tudi kompletno obdelavo potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matične knjige o smrti in potrdila o stalnem prebivališču in potem tudi dovoljenja za prebivanje in prometnega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze in delovnega dovoljenja pa tudi vseh drugih osebnih dokumentov. Sodni tolmači in prevajalci pa v omenjeni kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi različne vrste, tako soglasij in izjav kot tudi potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vsi drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam) in poleg tega strankam omogočamo, da dobijo kompletno obdelane, to je najprej prevedene v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overjene dokumente, ki predstavljajo del, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne oziroma medicinske dokumentacije. Tako da po potrebi prevajalci in sodni tolmači razen za gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in prav tako tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za številne druge dokumente, ki sodijo v omenjene vrste dokumentacij.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz bosanskega v grški jezik

V ponudbi številnih storitev, ki jih v našem predstavništvu skladu z zahtevami strank izvajajo strokovni prevajalci in sodni tolmači je tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz bosanskega v grški jezik. Omenjena storitev obsega njihovo kompletno obdelavo, saj stranke dobijo tudi overjene prevode rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi številnih drugih dokumentov.

Prav zahvaljujoč takšnemu principu dela, znatno varčujejo, ne samo z denarjem, ampak tudi s časom, saj v okviru naše poslovalnice dobijo dokumente, ki so tako obdelani, da se lahko uporabljajo ob različnih priložnostih, saj so pravno absolutno veljavni. Naši strokovnjaki na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi dela in vse druge dokumente, ki se nanašajo na področja znanosti, zainteresirane stranke pa lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar je storitev, ki vključuje, ne samo obdelavo vseh vrst soglasij in različnih vrst potrdil, ampak tudi katerokoli izjavo kot tudi potrdilo (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti te vrste).

Zainteresirane stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja, s tem na prvem mestu mislimo na neposredno prevajanje iz bosanskega v grški jezik, tako za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi na kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet kot tudi potrdila o rednem šolanju ter prepisa ocen, sodni tolmači in prevajalci pa lahko obdelujejo tudi diplomske ter seminarske naloge, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo.

Ko je to potrebno, prav tako kompletno izvajamo tudi vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) kot tudi tiste, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (letna in revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, fakture in drugi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje).

Kadarkoli je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov kot tudi vsak drug dokument, ki sestavlja, tako gradbeno kot tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo. Vsekakor je predvideno, da naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vsak osebni dokument, kar poleg potnega lista in osebne izkaznice ter potrdila o državljanstvu in vseh vrst dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in druga), vključuje pa tudi prevajanje iz bosanskega v grški jezik za izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi o sklenitvi zakonske zveze in o smrti ter za vse druge dokumente, ki se obravnavajo kot osebni.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci strankam prav tako omogočajo, da dobijo tudi kompletno obdelane vse vrste pogodb pa tudi prevajajo sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale sodbe pa tudi pooblastilo za zastopanje in potem tudi pravni red Evropske Unije ter različne vrste, tako sodnih odločb ter pritožb kot tudi tožb in vse druge dokumente, ki so v povezani s področjema prava ali sodstva.

Glede na podatek, da stranke pri nas pričakuje, ne samo prevajanje iz bosanskega v grški jezik, ampak tudi overitev izdelanih prevodov z žigom sodnega tolmača, so stranke, ki jim je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, dolžni priložiti izvirne dokumente na vpogled in zaželeno je tudi, da se pravočasno pozanimajo o overitvi konkretnih dokumentov s haškim oziroma tistim žigom, ki se imenuje tudi Apostille, saj naši strokovnjaki nimajo pravice izvajati te storitve.

Prevajanje PR člankov iz bosanskega v grški jezik

Poleg prevajanja PR člankov iz bosanskega v grški jezik, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi strokovno obdelavo vseh drugih vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, saj sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji profesionalno obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke oziroma plakate kot tudi različne vrste brošur, kataloge in ostale podobne vsebine. Pri prevajanju takšnih vrst materialov, se trudijo izpolniti osnovni cilj, ki ga predvideva njihova obdelava in vsekakor reklamno sporočilo oblikujejo v skladu s pravili grškega jezika, ki je v tem primeru ciljani. Na ta način se govorci grškega jezika seznanijo s katerokoli storitvijo ali izdelkom, ki se predstavlja skozi te materiale in to tako, kot da je napisano v njihovem jeziku.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko izvedejo tudi tolmačenje iz bosanskega v grški jezik. Tistim, ki jih zanima to storitev, pod zelo dobrimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da naši strokovnjaki izvajajo vsa tri vrste tolmačenja oziroma šepetano, konsekutivno in simultano, za določen dogodek uporabljajo prav tisto vrsto storitve, ki najbolje odgovarja na zahteve v zvezi z njegovo organizacijo. Da bi bila konkretna ponudba pripravljena v skladu s pravili, nas morajo stranke obvestiti o načinu, na katerega naj bi bil določen dogodek organiziran in potem tudi o tem, koliko udeležencev bo prisotnih kot tudi, kako dolgo naj bi dogodek trajal in da nas informirajo tudi o značilnostih prostora, v okviru katerega naj bi ta potekal, saj se na podlagi vseh teh detajlov lahko odločimo, katera vrsta omenjene storitve lahko ustrezno odgovori na te zahteve.

Neposredno prevajanje besedilnih materialov iz bosanskega v grški jezik je prav tako v naši ponudbi, kar se nanaša, tako na obdelavo strokovnih kot tudi na prevajanje tistih besedil, ki se obravnavajo kot poljudna in so namenjena večjemu številu bralcev. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji turizma, politike, znanosti in filozofije, sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temo s področij sociologije in psihologije in potem tudi izobraževanja in medicine kot tudi financ in bančništva ter vsa tista, ki so povezana z gradbeno industrijo in komunikologijo pa tudi ekologijo in varstvom okolja, marketingom in vsemi ostalimi znanstvenimi disciplinami, ki niso omenjene, ne glede na to, ali so te primarno del družbenih ali pa naravoslovnih ved.

Prevod časopisnih člankov iz bosanskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v grški jezik, toda strankam ponujajo tudi obdelavo različnih vrst književnih del in revij kot tudi prevajanje učbenikov. Poleg ilustriranih in strokovnih revij prav tako obdelujejo tudi otroške in številne druge pa tudi dela proze in poezije kot tudi beletrijo oziroma romane in vse ostale vsebine te vrste.

Prav tako lahko izvajajo tudi prevajanje spletnih strani iz bosanskega v grški jezik ter vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na področja spleta, kot so na primer spletni katalogi in različne vrste programov in potem tudi spletne prodajalne, aplikacije in ostale spletne materiale. Ko pristopijo njihovi obdelavi in kadar je to potrebno, uporabljajo SEO smernice (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da so prevedene spletne vsebine na profesionalen način optimizirane za spletne iskalnike, s čimer jim omogočajo, da v veliki meri zavzamejo precej boljši položaj na spletu. Vse to ima zagotovo tudi pozitiven učinek na poslovanje lastnika spletnih strani ali spletnih prodajaln ter ostalih spletnih vsebin.

Glede na to, da del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi profesionalni lektorji pa tudi korektorji, tako da vse tiste stranke, ki posedujejo različne vrste vsebin, ki predhodno neposredno prevedene iz bosanskega v grški jezik, pri čemer pa se ne morajo obravnavati kot profesionalne, lahko dobijo njihovo redakcijo. Potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo storitve, za katere so specializirani, bo vsaka stranka zagotovo zadovoljna s kakovostjo obdelave, saj redakciji pristopajo v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz bosanskega v grški jezik pa tudi, da stranke pri nas lahko dobijo dodatne storitve, ki se nanašajo, tako na njihovo sinhronizacijo kot tudi na storitev podnaslavljanja. In prav zahvaljujoč takšnemu načinu dela naše stranke kompletno obdelane filme vseh vrst in žanrov (igrani, risani, animirani, dokumentarni in drugi) pa tudi reklamna sporočila oziroma zabavne oddaje, serije ter informativne in izobraževalne oddaje kot tudi vse druge, tako video kot tudi zvočne materiale, lahko zelo hitro po koncu obdelave v okviru naše poslovalnice predstavljajo, kjerkoli to želijo in da jih prikazujejo, ne samo na televiziji ali v kinematografu, ampak tudi na radijskih postajah in spletu ter pravzaprav, kjerkoli je to potrebno.

Cena prevajanja iz bosanskega v grški jezik

  • Iz bosanskega v grški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!