Prevajanje iz bosanskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da storitev, ki se nanaša prevajanje iz bosanskega v ruski jezik, vključuje obdelavo materialov različne vrste v pisani obliki, prav tako predvideva tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi zadolženi za izpolnitev zahtev strank, ki jim je potrebno tolmačenje iz bosanskega v ruski jezik, lahko zagotovijo storitev simultanega tolmačenja, vsekakor pa poznajo tudi konsekutivno, toda specializirani so tudi za storitev, ki se nanaša na šepetano tolmačenje v omenjeni kombinaciji, kar pravzaprav pomeni, da ima katerakoli vrsta dogodka ustrezno storitev tolmačenja. Poleg tega vsem, ki jih to zanima, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, vse to pod odličnimi pogoji.

Naši strokovnjaki v tej različici jezikov lahko obdelujejo tudi poljudna besedila in to ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tema, prevajamo pa tudi znanstvene besedilne vsebine oziroma književna dela, in to tako dela beletrije in romane kot tudi katerokoli prozno ali poetsko delo. V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za učbenike, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi obdelujejo tudi različne vrste materialov s področja marketinga (brošure, plakati, reklamne zloženke, vizitke, katalogi, PR članki in drugi) pa tudi tiste, ki se nanašajo na splet (spletne strani strani, programi, spletne prodajalne, aplikacije, spletni katalogi in drugi).


Prevajanje iz bosanskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v bosanski jezik

Na zahtevo strank prav tako izvajamo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov pa tudi vsebin, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih ter vseh drugih vrst revij. Lahko pristopimo tudi zagotavljanju storitve redakcije, za izvedbo katere so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje v profesionalni obdelavi nekakovostno prevedenih vsebin katerekoli vrste.

Vsaka stranka, ki ji je prevajanje iz bosanskega v ruski jezik potrebno za katerokoli vrsto, tako video kot tudi zvočnih vsebin, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma najprej se izvaja prevajanje za serije, igrane filme in reklamna sporočila oziroma za zabavne oddaje in animirane filme pa tudi za izobraževalne oddaje, risane in dokumentarne filme ter za ostale vrste takšnih vsebin in potem za to specializirani strokovnjaki pristopajo, tako njihovi sinhronizaciji kot tudi podnaslavljanju, kar je vse odvisno od zahteve posamezne stranke.

Prav tako moramo poudariti, da strankam poleg prevajanja iz bosanskega v ruski jezik za razne osebne dokumente omogočamo tudi storitev, ki jo zagotavlja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač, tako da po tem, ko stranka dobi preveden in overjen katerikoli dokument, pravzaprav v rokah drži vsebino, ki je obdelana v skladu z zakonsko določenimi pravili, kar pa pomeni, da je ta absolutno uporaben v praksi in to kot tudi vsak drugi dokument, ki se obravnava kot pravno veljaven. Toda prav tako smo dolžni obvestiti vse stranke, ki jim je potrebna obdelava katerekoli vrste dokumentov, da zakon v določenih primerih določa tudi obveznost overitve s tako imenovanima Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Ker prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, niso zadolženi za overitev dokumentov s tem žigom, prav tako niso dolžni posedovati informacij o njem in je zato priporočljivi, da vsaka stranka posebej pridobi te podatke v sklopu pristojnih institucij naše države, ki delujejo pri okrožnih sodiščih. V tem primeru je zelo pomembno, da se predvsem pozanimajo, ali je overitev s haškim žigom treba izvesti tudi za dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik in v primeru, da v okviru teh institucij dobijo pritrdilen odgovor, morajo pridobiti tudi podatek, kdaj poteka overitev z omenjenim žigom oziroma ali se overitev z Apostille z žigom izvaja pred obdelavo dokumenta s strani strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa šele potem. Od vseh teh podatkov je odvisen tok obdelave določenega dokumenta oziroma informacija, kam mora stranka najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo. Tukaj moramo posebej poudariti tudi to, da se postopek obdelave razlikuje prav v tem, kdaj se postavlja haški žig, saj so prevajalci in sodni tolmači dolžni prevesti, tako žig kot tudi in konkretni dokument, če je overitev z Apostille žig treba izvesti, preden ti pristopijo obdelavi tega dokumenta.

Posebno je pomembno, da vsaka posamezna stranka lahko vse tiste vsebine, za katere zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik ki ne zahteva overitve sodnega tolmača, ne samo dostavi na obdelavo po elektronski pošti, ampak jih tudi prejme, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla. Toda zato mora dokumente dostaviti in jih prevzeti na drugačen način, ker se zaradi postopka overitve zahteva tudi obvezna dostava izvirnih dokumentov na vpogled, kar pomeni, da jih lahko pošlje ali preko kurirske službe ali pa priporočeno preko „Pošte Srbije“, seveda pa jih lahko vedno osebno prinese v prostore naše poslovnice. Po koncu obdelave določenih dokumentov stranka ima dve možnosti za njihovo prevzemanje, prva se nanaša na pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov na njegov naslov in to storitev plača v skladu z veljavnim cenikom v kurirski službi, ki tudi izvede dostavo, druga možnost pa predvideva, da pride osebno v prostore naše institucije in prevzame prevedene in overjene dokumente.

Samo tista stranka, ki prevajanje iz bosanskega v ruski jezik zahteva v kratkem roku, pri čemer gre za obdelavo dokumentov, ima tudi pravico, da jih najprej pošlje na naš uradni elektronski naslov, da bi na ta način pospešil celoten postopek in potem vsekakor mora biti spoštovan obvezni postopek oziroma mora dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, kar mora v tem primeru biti izvedeno na najhitrejši možni način.

Ne glede na to, za kateri dokument stranka zahteva prevajanje v tej različici jezikov, je lahko prepričan, da sodni tolmači in prevajalci njegovi obdelavi pristopajo hitro, učinkovito in profesionalno, tako da pri nas dobi kompletno obdelane, tako vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša na različne vrste izjav in potrdil ter soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga) kot tudi za vse dokumente, ki se nanašajo, bodisi na področja prava in sodstva, bodisi na področje znanosti ali izobraževanja (pravni red Evropske Unije, rezultati znanstvenih raziskav, sodbe sodišč, diploma in dodatek k diplomi, sodne odločitve, prepis ocen, znanstveni patenti, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, sodne odločbe, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, tožbe, licence, potrdila o rednem šolanju, certifikati, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge in vsi drugi dokumenti, ki se nanšajo na konkretna področja).

V aktualni ponudi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači izvajajo na zahtevo strank je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za katerikoli osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, potni list, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), toda lahko pristopijo tudi obdelavi kateregakoli dokumenta, ki je povezan s poslovanjem pravnih oseb (fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi).

Prav tako omenjeni strokovnjaki v tej jezični različici lahko obdelajo tudi različne vrste dokumentacij, kar se na prvem mestu nanaša na razpisno in potem tudi na gradbeno in medicinsko kot tudi na tehnično dokumentacijo, kar pomeni, da izvajajo kompletno obdelavo absolutno kateregakoli dokumenta, ki uradno v njihovi sestavi. To pa poleg neposrednega prevajanja iz bosanskega v ruski jezik in overitve z žigom sodnega tolmača za gradbene projekte in specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za deklaracije izdelkov vključuje tudi obdelavo zdravniških izvidov, zatem navodil za uporabo, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ter številnih drugih dokumentov, ki predstavljajo del vseh teh vrst dokumentacij.

Prevajanje statuta podjetja iz bosanskega v ruski jezik

V primeru, ko je določeni stranki potrebno neposredno prevajanje statuta podjetja iz bosanskega v ruski jezik, za njegovo kompletno obdelavo poskrbijo sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. In glede na to, da so omenjeni strokovnjaki zadolženi za izvedbo te storitve, poleg prevajanja izvajajo tudi overitev, in to tako, kot je določeno z zakonom, s čimer statutu podjetja, ki je preveden ali kateremkoli drugem dokumentu, dajejo pravno veljavnost in istočasno strankam zagotovijo možnost, da jih uporabljajo popolnoma enako kot tudi vsak drug dokument, ki se obravnava kot pravno veljaven.

Vsaka stranka, ki je ta storitev potrebna za katerikoli poslovni ali neki drugi dokument, mora vedeti predvsem to, da nam je dolžan dostaviti tudi izvirne vsebine, ko pošilja, ali prinese dokumente na obdelavo pa tudi, da mu vsekakor priporočamo, da se v okviru pristojnih institucij pozanima o vsem, kar se nanaša na overitev z Apostille oziroma z žigom, ki je poznan tudi pod nazivom haški.

Prevajalci in sodni tolmači poleg statuta podjetja, v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi revizijska poročila in potem tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in finančna poslovna poročila oziroma fakture ter letna poročila, poslovne odločitve in še veliko drugih dokumentov, ki predstavljajo del poslovne dokumentacije oziroma se nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb. V skladu z zahtevami zainteresiranih strank prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodbe, licence, pogodbe, sodne odločitve in pritožbe, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in drugi), prav tako pa jim ponujajo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in umrlih, vozniško dovoljenje in številni drugi).

Vsekakor zagotavljamo tudi tiste storitve, ki se nanašajo na kompletno obdelavo medicinske dokumentacije, v naši ponudbi je, tako prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za zdravniške izvide kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za vse druge do zdaj nenavedene dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacije. Prav tako sodni tolmači in prevajalci strankam ponujajo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za katero koli vrsto potrdil in izjav oziroma soglasij in poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi izvajajo tudi prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za soglasje za zastopanje in potem tudi za potrdilo o stanju računa v banki ter za potrdilo o nekaznovanosti oziroma za potrdilo o višini dohodkov in za vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Ko je to strankam potrebno, kompletno obdelujemo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, toda izvajamo tudi prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih ter za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za znanstvene patente oziroma za znanstvena dela in potem tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi za ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja.

Poleg vseh predhodno omenjenih storitev sodni tolmači in prevajalci lahko strankam zagotovijo tudi kompletno obdelavo vsakega dokumenta, ki je del predvsem gradbene in potem tudi tehnične kot tudi razpisne dokumentacije, kar se na prvem mestu nanaša na prevajanje iz bosanskega v ruski jezik ter overitev sodnega tolmača za deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi za navodilo za uporabo oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in za vse druge dokumente, ki jih lahko uvrstimo v eno od teh vrst dokumentacij.

Prevajanje spletnih prodajaln iz bosanskega v ruski jezik

Samo ena od številnih storitev, ki jih na zahtevo zainteresiranih strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje spletne prodajalne iz bosanskega v ruski jezik. Posebej moramo poudariti, da njihovi obdelavi kot tudi obdelavi katerihkoli drugih materialov pristopajo profesionalno in da pri prevajanju, ne samo spletnih prodajaln, ampak tudi spletnih strani ali spletnih katalogov in drugih spletnih vsebin, uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh materialov za spletne iskalnike. In glede na to, da spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), omenjenim materialom omogočajo, da takoj po postavljanju na spletu postanejo znatno vidnejši kot prej, oziroma da zavzamejo precej boljše mesto v okviru iskanja. Prav tako strankam tudi omogočamo, da pod ugodnimi pogoji dobijo profesionalno prevajanje programske opreme iz bosanskega v ruski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo obdelavi katerekoli aplikacije ali programa v tej kombinaciji jezikov.

Naši strokovnjaki poleg tega lahko prevajajo tudi književna dela katerekoli vrste, kar se nanaša, ne samo na obdelavo romanov ali poetskih dela, ampak tudi na profesionalno prevajanje iz bosanskega v ruski jezik za katerokoli prozno delo, beletrijo in številna druga književna dela. Prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov, ko je to potrebno, prav tako lahko prevajajo tudi najrazličnejše vrste učbenikov pa tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih ter vseh drugih vrst revij in časopisne članke.

Treba je omeniti tudi to, da so v naši ekipi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki lahko na zahtevo strank nudijo svoje storitve oziroma popravijo morebitne napake, ki se v dokončanih prevodih različnih vsebin nahajajo.

Tolmačenje iz bosanskega v ruski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno strankam in oni poleg simultanega, uporabljajo tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, toda prav tako pristopajo lahko tudi uporabi šepetanega tolmačenja, kar je posebna vrsta te storitve. Kadar pride do tega, da se pristopi izdelavi ponudbe za tolmačenje, je treba najprej preučiti celoten koncept organizacije nekega dogodka oziroma stranke morajo naši strokovni ekipi posredovati informacije skupaj z vsemi podrobnostmi (število udeležencev, informacije o prostoru, v katerem bo potekal, trajanje in drugo), saj se v skladu s temi pogoji tudi opredeli, katera od vseh omenjenih storitev lahko na najboljši način odgovori na vse te zahteve. V primeru, da strokovnjaki iz naše ekipe ocenijo, da simultano tolmačenje iz bosanskega v ruski jezik najbolje odgovori na te zahteve, strankam ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki jo nudimo pod izjemno ugodnimi pogoji, glede na visok kakovost opreme, ki je v naši ponudbi.

Prevajanje ekonomskih besedil iz bosanskega v ruski jezik

Tako strokovna besedila povezana s področjem ekonomije kot tudi vsa tista, ki so namenjena širokemu krogu bralcev, če sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici obdelujejo, in to maksimalno profesionalno ter po ceni, ki je zelo ugodna. Izvajajo pa tudi prevajanje političnih besedil iz bosanskega v ruski jezik pa tudi vseh tistih, ki so povezana s področjem psihologije, financ in bančništva oziroma sociologije in komunikologije ter menedžmenta in gradbene industrije. Ko je to potrebno, prav tako prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo katerokoli temo povezano s področjem turizma ali marketinga in potem tudi znanosti in ekologije in varstva okolja oziroma izobraževanja ter medicine, informacijskih tehnologij in katerokoli druge veje znanost in to ne glede na to, ali gre za tista, ki so ozko povezana za družbenimi ali naravoslovnimi vedami.

Če to zahtevajo stranke, naši strokovnjaki izvajajo prevajanje iz bosanskega v ruski jezik tudi za igrane filme kateregakoli žanra, prevajajo pa tudi vse vrste serij kot tudi animirane, dokumentarne in risane filme oziroma reklamna sporočila ter zabavne, izobraževalne in informativne oddaje pa tudi ostale video in zvočne materiale. Da bi bile naše stranke popolnoma zadovoljne s storitvijo, ki se nanaša na obdelavo te vrste materialov, poskrbimo tudi za to, da jim ponudimo tudi podnaslavljanje vseh prevedenih vsebin kot tudi storitev, ki se nanaša na njihovo profesionalno sinhronizacijo. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku vse zainteresirane stranke v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane video kot tudi zvočne materiale različnih vrst in jih lahko prikazujejo in v kinematografih in na televiziji in spletu pa tudi da jih predvajajo na radijskih postajah, in to takoj po tem, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

V okviru storitev, ki jih na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v ruski jezik, ta storitev pa vključuje, ne samo profesionalno obdelavo plakatov in reklamnih zloženk kot tudi letaka, ampak tudi PR člankov in potem tudi vseh vrst katalogov in brošur. Omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank v zelo kratkem roku lahko obdelajo celo vizitke. Glede na to, da poznajo marketinška pravila, stranke lahko pričakujejo, da izdelani prevodi teh vsebin zelo hitro najdejo pot do potencialnih strank, ki jim je ruski jezik materni, s čimer je pravzaprav tudi izpolnjen osnovni namen obdelave marketinških materialov oziroma njihovega prevajanja v tej kombinaciji jezikov.

Cena prevajanja iz bosanskega v ruski jezik

  • Iz bosanskega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!