Prevajanje iz bosanskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko to od njih zahtevajo stranke, lahko sodni tolmači in prevajalci, ki sestavljajo samo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za katero koli vrsto pisanih vsebin pa tudi za zvočne in video materiale on strankam prav tako lahko zagotovijo tudi simultano in konsekutivno ali šepetano tolmačenje v omenjeni jezični različici. Ponujamo jim tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji. Specializirani smo tudi za storitvi redakcije (lektura in korektura), ki ju izvajajo profesionalni lektorji in korektorji.

Omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za reklamne letake, PR članke in plakate ter za kataloge, zloženke in vizitke kot tudi za brošure in ostale materiale, namenjene reklamiranju. Toda prav tako lahko prevajajo tudi učbenike kot tudi poljudna oziroma strokovna besedila, na zahtevo strank pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo spletne prodajalne kot tudi spletne strani ter spletne kataloge kot tudi programsko opremo in vse ostale vsebine, ki so primarno povezane s spletom.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za katerokoli književno delo (poezija, beletrija, proza, romani in drugo) pa tudi za ilustrirane oziroma strokovne in ostale vrste revij in po potrebi naši strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi časopisne članke. Poskrbijo tudi za prevajanje filmskih stvaritev katerekoli vrste ali žanra (animirane, igrane, dokumentarne, risane in druge), na zahtevo strank pa iz bosanskega v francoski jezik izvajajo tudi prevajanje, tako za informativne oddaje in serije kot tudi za izobraževalne in zabavne oddaje ter za reklamna sporočila in ostale video in zvočne vsebine. V postopku obdelave takšnih materialov sodelujejo tudi strokovnjaki, katerih specialnost je, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija katerekoli vrste zvočnih ali video vsebin, kar pa pomeni, da zainteresirane stranke po najugodnejši ceni dobijo kompletno obdelane vse materiale te vrste in to v zelo kratkem roku, tako da jih lahko predstavljajo, kjerkoli želijo.


Prevajanje iz bosanskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v bosanski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentov ali dokumentacij oziroma da najprej izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik in potem pristopijo overitvi prevoda, in to v skladu z zakonskimi določbami. Ta storitev se uporablja za katero koli vrsto dokumentov, tako osebnih (osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in drugi) kot tudi dokumentov, ki so posebej povezani s področjema znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi in drugi) ter vse tiste, ki se povezani s področjem sodstva ali prava (certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, pogodbe, sodbe sodišč in rešenja, licence, tožbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in drugi pravni akti).

Naši strokovnjaki v omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi najrazličnejše vrste dokumentacij, to je katerekoli dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno in gradbeno kot tudi tehnične, razpisno in medicinsko dokumentacijo. Poleg vseh vrst poslovnih poročil oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenega akta kot tudi statuta podjetja, ta storitev vključuje tudi prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za gradbene projekte in navodila za uporabo ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi za številne druge dokumente, ki do sedaj niso omenjeni in sodijo v katerokoli od navedenih vrst dokumentacij.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo za različne vrste, tako soglasij in izjav kot tudi potrdil, to je za katerekoli dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in druga).

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolniti absolutno vsaka stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov, to je njihovo prevajanje iz bosanskega v francoski jezik in potem tudi overitev, kar je v skladu z zakonom, je povezan s dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, kar je potrebno sodnemu tolmaču. Ta namreč najprej izvaja primerjanje izvirnega in dokumenta, ki je preveden, da bi se na ta način prepričal, da med njima ne obstajajo razlike, ker se z njegovim žigom smejo overiti izključno dokumenti, katerih vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

Z željo, da vsem strankam prihranimo čas, omenjamo tudi, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev, toda zanjo niso pristojni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši ekipi, ampak izključno osebe, ki so zaposlene v posebnih državnih službah pri okrožnih sodiščih naše države, gre pa za overitev z žigom, ki je poznan kot Apostille oziroma haški. Le-ta ni potreben za vsak dokument, za katerega se zahteva prevajanje iz bosanskega v francoski jezik, ampak izključno za tiste, za katere to določa zakon in zato je naše priporočilo vsaki stranki, ki ji je ta storitev potrebna za dokumente, da najprej v pristojnih službah preveri, toda to predstavlja overitev treba izvesti tudi za njene dokumente. Prav tako morajo tudi vprašati, ali overitev z omenjenim žigom poteka preden konkretni dokument obdelajo naši strokovnjaki ali pa potem, ker je prav od teh informacij odvisen tudi tok obdelave za ta dokument.

Glede na to, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente, to pomeni, da nam jih lahko prinese osebno ali pa jih pošlje preko kurirske službe, to je, da to stori preko “Pošte Srbije”, toda vsekakor to mora biti priporočena pošiljka.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo konkretni dokument, vsaka stranka lahko pride v prostore naše poslovnice in jih prevzame, prav tako pa ima pravico zahtevati dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov, toda to predstavlja dodatno storitev in se plača kurirju oziroma osebi, ki dostavlja pošiljko in to po ceni, ki jo določa izključno kurirska služba.

Če nekdo zahteva obdelavo katerekoli druge vsebine v navedeni jezični kombinaciji, to je tiste, ki ne vključuje overitve sodnega tolmača, je njegova pravica, da takšne materiale dostavi na naš elektronski naslov in v primeru, da mu ta način prevzemanja najbolj ustreza, jih lahko prevedene v omenjeni različici jezikov prav tako dobi po elektronski pošti.

Vsaka tista stranka, ki zahteva nujno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik in to za katero koli vrsto dokumentov, jih lahko najprej pošlje na elektronski naslov, da bi zagotovila možnost, da jih prevajalci in sodni tolmači začnejo čim prej obdelovati, pri čemer je prav tako dolžna spoštovati pravilo o dostavi izvirnika na vpogled. Toda v tej situaciji je treba posebej poudariti, da je vsaka stranka dolžna izvirne dokumente dostaviti na čim hitrejši način, da bi naši strokovnjaki zares lahko odgovorili na njeno zahtevo za njunim prevajanjem.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz bosanskega v francoski jezik

Poleg prevajanja deklaracij izdelkov iz bosanskega v francoski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi dodatno storitev, to je pristopajo overitvi prevoda, in to z žigom tiste osebe, ki je za to uradno pooblaščena, oziroma sodnega tolmača. Naše stranke so tako v veliki prednosti glede na vse druge, ker to storitev dobijo v optimalnem roku in po zelo ugodni ceni, toda obstajata samo dve stvari, ki jih morajo izpolniti, če želijo, da ta poteka v skladu z veljavnimi pravili. Na prvem mestu morajo dostaviti izvirne dokumente, in to na vpogled sodnemu tolmaču, prav tako pa moramo izvedeti tudi vse, kar je povezano z overitvijo z Apostille z žigom za ta dokumente. To posebej poudarjamo zaradi tega, ker overitve s haškim žigom, kot je njegovo drugo ime, naši strokovnjaki nimajo pravice izvesti, ker ne sodi v njihovo pristojnost.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte pa tudi vse druge dokumente, ki ki predstavljajo del, tako tehnične kot tudi gradbene oziroma razpisne dokumentacije.

V okviru storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki izvajajo na zahtevo strank, je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za katerikoli osebni dokument (potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi osebni dokumenti), toda naše stranke lahko prav tako dobijo tudi kompletno obdelane vse pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sodbe sodišč, licence, pogodbe, sodne odločitve in pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in tožbe, certifikati in številni drugi dokumenti, ki se nanaša jo na področji prava in sodstva).

Prav tako strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti prostojnim institucijam, kar je storitev, ki se uporablja za različne vrste potrdil, soglasij kot tudi izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugi). Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi razne osebne dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju in drugi) kot tudi vse tiste dokumente, ki predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik, tako za razne osebne dokumente, ki se primarno nanaša jo na področje znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in dela in drugi) kot tudi za tiste, ki se sodijo v domeno poslovne dokumentacije (finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila in številni drugi).

Prevajanje spletnih prodajaln iz bosanskega v francoski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo obdelavo spletnih prodajaln oziroma izvajajo prevajanje spletne prodajalne iz bosanskega v francoski jezik, pravzaprav uporabljajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih vsekakor dobro poznajo. Osnovni cilj uporabe teh pravila je povezan s poboljšanjem njihovega položaja na spletnih iskalnikih, tako da bodo zelo hitro po postavljanju na spletu vidni med prvimi rezultati iskanja. Poleg tega naši strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi spletne strani pa tudi različne vrste, tako programov kot tudi aplikacij oziroma spletne kataloge ter ostale vrste spletnih materialov.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz bosanskega v francoski jezik in glede na to, da so usposobljeni, tako za uporabo simultanega in konsekutivnega oziroma tako imenovanega šepetanega tolmačenja v tej različici jezikov, strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford sprejem odločitev o vrsti te storitve, ki bo maksimalno zadovoljila zahtevam konkretnega dogodka. Točenje, od strank se v tem primeru pričakuje, da nam posredujejo, ne samo podatke o mestu, kjer naj bi bil določen dogodek organiziran, ampak tudi informacije, tako o številu udeležencev kot tudi o njegovem trajanju, toda morajo nas seznaniti tudi s tem, na kakšen način je zamišljena njegova organizacija, ker se bomo v skladu s temi podatki odločili, katero storitev je najbolje uporabiti v tem primeru. Treba je omeniti tudi to, da vsem strankam, za katere dogodek naši strokovnjaki ocenjujejo, da je najbolj primerno uporabiti simultano tolmačenje iz bosanskega v francoski jezik, v ponudbo vnašamo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega navedenega imamo v ponudbi tudi kompletno obdelavo marketinških vsebin, tako da sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo poleg prevajanja iz bosanskega v francoski jezik PR člankov, reklamnih letakov in plakatov oziroma brošur, profesionalno obdelujejo tudi vizitke kot tudi kataloge in potem tudi reklamne zloženke ter na splošno katerokoli drugo vrsto materialov, ki je namenjena reklamiranju in to ne glede, ali se skoznje reklamirajo podjetja oziroma različne storitve ali izdelki. Izjemno pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači dobro obvladajo marketinška pravila in da v skladu z njimi tudi obdelujejo omenjene materiale oziroma trudijo se, da sporočilo, ki ga te vsebujejo, čim bolje bolje prilagodijo pravilom francoskega jezika, ker to velja za osnovni cilj njihovega prevajanja.

Prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v francoski jezik

Zelo verjetno je, da bo vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v francoski jezik, navdušen nad dejstvom, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg te storitve ponuja tudi tisto, ki se nanaša na sinhronizacijo prevedenih filmov te vrste in strankam, če je to potrebno, lahko ponudimo tudi storitev podnaslavljanja, in to ne samo za animirane, ampak tudi za dokumentarne pa tudi igrane filme različnih žanrov ter risane in številne druge. Prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako obdelujejo tudi številne druge, tako video kot tudi zvočne materiale oziroma strankam ponudijo tudi prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za reklamna sporočila in informativne oddaje pa tudi za zabavne in otroške oddaje in potem tudi serije ter za tiste oddaje, ki imajo izobraževalni značaj in ostale vsebine te vrste. In potem se pristopa tudi njihovi sinhronizaciji ali podnaslavljanju, tako da lahko stranka praktično zelo hitro potem, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo konkretnih vsebin, vse vsebine takšne vrste prikazuje, kjerkoli to želi.

Toda, če je nekomu potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik za katerokoli književno delo, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci v optimalnem roku obdelujejo, ne samo romane in dela beletrije, ampak tudi različna poetska dela ter katerokoli prozno delo. Po potrebi lahko prevajajo tudi najrazličnejše vrste revij in učbenikov pa tudi časopisne članke kot tudi besedilne materiale katerekoli vrste. S tem se misli, ne samo na poljudna besedila, ampak tudi na vsa tista, ki veljajo za strokovna, pri čemer se njihova tema lahko nanaša na različne veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Ekonomija, finansije, politika, bančništvo, pravo, filozofija, marketing, farmacija, menedžment, sociologija, medicina, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, znanost, psihologija, turizem, gradbena industrija in informacijske tehnologije so samo nekatere od znanstvenih disciplin, na katere se lahko nanaša tema besedil, za katere stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz bosanskega v francoski jezik.

Vsem tistim strankam, ki posedujejo dokončane prevode in to za katero koli vrsto materialov, pri čemer lahko rečemo, da ti niso kakovostno prevedeni, ponujamo storitev profesionalnih lektorjev in korektorjev in stranke prav zahvaljujoč uporabi storitve redakcije, lahko relativno hitro dobijo profesionalno obdelane vsebine.

Cena prevajanja iz bosanskega v francoski jezik

  • Iz bosanskega v francoski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!