Prevajanje iz finskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V želji, da zainteresiranim strankam omogoči številne storitve, ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz finskega v estonski jezik. Skoraj smo absolutno prepričani, da smo ena od redkih institucij, ki nudi navedeno storitev. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko prevedejo najrazličnejše vrste pisanih materialov pa tudi, da zagotovijo storitev tolmačenja. Prav tako zaposlujemo tudi strokovne lektorje in korektorje, tako da na zahtevo strank izvajamo tudi profesionalno redakcijo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v estonski jezik, pri čemer poleg spletnih katalogov in spletnih strani profesionalno prevajajo tudi katerokoli vrsto aplikacij ali programov, zatem spletne prodajalne ter vse tiste vsebine, ki so povezane z globalnim omrežjem. Z uporabo pravil, povezanih z njihovo optimizacijo (SEO - Search Engine Optimisation), konkretnim vsebinam omogočajo, da precej bolje kotirajo na omrežju, s čimer pozitivno vplivajo tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

V ponudbi te institucije je tudi prevajanje učbenikov iz finskega v estonski jezik, omenjeni strokovnjaki pa na zahtevo strank obdelujejo tudi različna književna dela, zatem poljudna besedila kot tudi strokovne revije in časopisne članke.


Prevajanje iz finskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v finski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi marketinške materiale in poleg plakatov, brošur in vizitk oziroma PR člankov izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in letakov, toda obdelujejo tudi vse ostale materiale, preko katerih se nekaj reklamira.

Storitev, na katero smo posebej ponosni, vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz finskega v estonski jezik in potem tudi njihovo profesionalno podnaslavljanjem oziroma sinhronizacijo. Z uporabo takšnega načina obdelave naše stranke v optimalnem časovnem obdobju dobijo kompletno obdelane serije oziroma različne vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni, risani) kot tudi informativne in izobraževalne oddaje, zatem reklamna sporočila ter vse ostale vsebine iz te skupine.

Že prej smo omenili, da prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezični kombinaciji zagotovijo tudi storitev tolmačenja, ki vključuje uporabo, tako šepetanega kot tudi simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, saj so ti strokovnjaki usposobljeni za vsako od njih. Ko se izdela ponudba, če se ekipa strokovnjakov te institucije odloči za uporabo te vrste tolmačenja, vanjo vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako so ti strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov, od osebnih (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, prometno dovoljenje in drugi) preko poslovnih (statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, fakture, ustanovitveni akt podjetja in drugi), pa do vseh tistih dokumentov, ki so v sestavi različnih vrst dokumentacij. S tem mislimo predvsem na laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem na navodilo za uporabo in gradbene projekte pa tudi na deklaracije izdelkov oziroma na vse tiste dokumente, ki sestavljajo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo pa tudi na tiste, ki so v sestavi medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije medicinskih izdelkov in številni drugi).

Če obstaja potreba strank, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v estonski jezik, tako pritožb in sodb oziroma licenc in certifikatov kot tudi pooblastil za zastopanje, tožb in odločitev oziroma sklepov pa tudi pravnega reda Evropske Unije in vseh ostalih nenavedenih dokumentov, ki se tičejo področja sodstva ali prava.

Treba je poudariti tudi to, da izpolnjujemo zahtevo vsaki stranki, ki želi v konkretni jezični različici dobiti preveden in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjen katerikoli dokument, ki je ozko povezan s področji znanosti ali izobraževanja. To pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav, prav tako pa kompletno obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi seminarske naloge, zatem znanstvene patente kot tudi diplomske naloge ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo na konkretna področja.

Čeprav je vse omenjeno samo manjši del ponude, moramo poudariti, da so stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v estonski jezik, dolžne spoštovati pravilo, povezano z njihovo dostavo na obdelavo našim strokovnjakom. Gre za to, da se poleg prevajanja kateregakoli dokument, strankam omogoča tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, pa je iz tega razloga pomembno, da se priložijo tudi izvirni dokumenti njemu na vpogled. S samim tem se postopek dostave dokumentov na prevajanje v precejšnji meri razlikuje glede na katerokoli drugo vrsto vsebin, sa ta ne predvideva izvedbe storitve omenjenih strokovnjakov, pa je zato tudi dovoljeno, da stranke takšne vsebine in dostavijo in prejmejo prevedene po elektronski pošti. Kar se tiče dokumentov, izvirnike prinesejo osebno, dostavijo s kurirsko službo ali pa preko „Pošte Slovenije“, toda treba je tudi poudariti, da to mora biti priporočena pošiljka, saj gre za izvirne dokumente.

Samo tedaj, ko nekdo zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta v posebej kratkem časovnem obdobju, ima pravico, da ne spoštuje tega pravila v celoti oziroma najprej skenirane vsebine dostavi po elektronski pošti in potem priloži tudi izvirnike na vpogled.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahtevo posamezne stranke oziroma profesionalno prevedejo in overijo konkretni dokument, je strankam omogočeno, da se odločijo, ali bodo osebno prišle v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, da prevzamejo kompletno obdelane dokumente, ali pa zahtevajo, da jim jih kurirska služba dostavi na določen naslov. Glede na to, da mora biti angažirana ta služba, je stranka, ki se opredeli za takšen način dostave, dolžna omenjeno storitev plačati, pri čemer je treba poudariti, da samo ta služba lahko tudi oblikuje ceno v tem primeru.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe naše institucije, niso zadolženi za izvedbo posebne vrste overitve oziroma nimajo pooblastila za postavljanje tako imenovanega Haškega (Apostille) žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje v navedeni jezični kombinaciji. Prav tako je pomembno tudi poudariti, da tega žiga ni treba postaviti na absolutno vsak dokument, ki se prevaja, pa je prav iz tega razloga posebej pomembno, da vsaka zainteresirana stranka zahteva potrebne informacije o tej vrsti overitve in to v okviru pristojnih državnih institucij. Sicer te v celi naši državi delujejo v okviru okrožnih sodišč in zelo je pomembno, da stranka na prvem mestu izve, ali je overitev s Haškim žigom obvezujoča v njegovem primeru oziroma za dokumente, za katere zahteva neposredno prevajanje iz finskega v estonski jezik. Če se zgodi da je izvedba te vrste overitve obvezna, stranka vsekakor mora tudi izvedeti, kdaj se konkretni žig postavlja oziroma vprašati, ali se najprej izvaja njegovo prevajanje in overitev sodnega tolmača, pa je tedaj treba dokumente odnesti v to službo, da bi bila izvedena overitev s Haškim žigom ali jih najprej odnese, da se nanje postavi ta žig, pa jih šele potem prinese našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v estonski jezik

Strokovno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v estonski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih na zahtevo katerekoli stranke lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci, pri čemer poudarjamo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsaka stranka to storitev lahko dobi v optimalnem roku. Poleg tega omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, predvsem znanstvene patente kot tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino.

Vsaka stranka v okviru te institucije dobi kompletno storitev omenjenih pa tudi številnih drugih dokumentov, ki poleg njihovega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji vključuje tudi overitev. Poudarjamo, da overitev prevedenih dokumentov izvajajo osebe, ki so za ta postopek pooblaščene s strani pristojnih državnih institucij oziroma sodni tolmači, pri čemer pa se se zahteva, da stranka v celoti spoštuje pravila, ki se tičejo dostave dokumentov na prevajanje. Pravzaprav je v tem primeru potrebno, da stranka priloži tudi izvirne dokumente, in to na vpogled omenjenemu strokovnjaku, pri čemer bi bilo prav tako tudi dobro, da stranka samostojno izve, ali se na te dokumente mora postaviti posebna vrsta overitve, za katero ti strokovnjaki niso pristojni. S tem mislimo na nadoveritev oziroma na postavljanje Apostille žiga na te dokumente, le-ta pa je prav tako poznan tudi pod imenom Haški.

Ti strokovnjaki pa poskrbijo tudi za to, da vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v estonski jezik, to storitev omogočijo v najkrajšem možnem roku, na zahtevo pa vsekakor prevedejo in overijo tudi potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet ter prepis ocen pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi diplomske ter seminarske naloge pa tudi vse ostale dokumente in druge materiale, ki so predvsem povezani s področjem izobraževanja.

Če to stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za različne vrste pogodb, pooblastilo za zastopanje in sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi za licence, tožbe in odločitve, zatem za pritožbe in pravni red Evropske Unije kot tudi za certifikate katerekoli vrste in sodne sklepe ter za vse ostale pravne akte oziroma za katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Zainteresirane stranke v sklopu poslovalnice te institucije lahko angažirajo omenjene strokovnjake, da bi v tej različici jezikov dobili prevedene gradbene projekte ali pa katerikoli drugi dokument iz sestave gradbene dokumentacije. Vsekakor lahko prevedejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v estonski jezik je prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, prevajalci in sodni tolmači pa poleg potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice na zahtevo strank prevajajo dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in ostale osebne dokumente.

Vsekakor je predvideno, da se na zahtevo zainteresirane stranke lahko izvede tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz finskega v estonski jezik kot tudi potrdila o stanju računa v banki, zatem potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi, ti strokovnjaki pa seveda prevajajo tudi katerokoli drugo vrsto potrdil. Prav tako pa ustrezno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki želi v omenjeni različici jezikov dobiti preveden katerikoli drugi dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim službam in s tem na prvem mestu mislimo na različne vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so recimo potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje pa tudi številne druge dokumente, ki jih različne državne institucije zahtevajo od strank.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vsak drug dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Prevajanje PR člankov iz finskega v estonski jezik

Predvideno je da vsaka zainteresirana stranka angažira strokovnjake zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ko ji je potrebno neposredno prevajanje PR člankov iz finskega v estonski jezik. Pravzaprav profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici lahko obdelajo tudi reklamne zloženke, brošure in kataloge kot tudi vizitke pa tudi reklamne letake oziroma plakate in vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Ne glede na to, kaj se točno skoznje predstavlja oziroma ali se predstavlja neka nova storitev ali izdelek, poslovanje nekega podjetja ali dogodek, se njihovi obdelavi pristopa maksimalno profesionalno in z uporabo, tako pravil marketinga kot tudi pravil prevajanja. Natančneje rečeno, omenjeni strokovnjaki na prvem mestu odkrijejo skrito sporočilo, ki ga konkretni materiali nosijo in ki mora priti do potencialnih kupcev izdelkov ali uporabnikov storitev, ki se reklamirajo. Zatem ga posebej pazljivo tudi prevedejo v tej jezični različici, da bi vsem govorcem estonskega jezika, ki so v stiku z omenjenimi vsebinami, omogočili ustrezno seznanjanje z določenim podjetjem, dogodkom, izdelkom ali storitvijo oziroma tistim, kar se reklamira.

Seveda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo katerekoli stranke prevajajo, tako romane oziroma beletrijo in katerokoli drugo književno prozno delo kot tudi pesmi oziroma dela poezije. V uradni ponudbi storitev te institucije je tudi neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v estonski jezik in vsekakor omenjeni strokovnjaki po potrebi prevajajo tudi strokovne kot tudi ilustrirane revije oziroma časopisne članke.

Prav tako je predvideno, da vsaka zainteresirana stranka v tej jezični kombinaciji lahko dobi preveden katerikoli besedilni material, ne glede na to, ali se zahteva prevajanje iz finskega v estonski jezik za strokovna ali poljudna besedila. Seveda prevajalci in sodni tolmači odgovorijo na zahtevo strank, in to maksimalno profesionalno, tudi v situaciji ko je treba izvesti neposredno prevajanje besedil s področij turizma, marketinga, gradbene industrije in komunikologije oziroma tistih, ki se ukvarjajo tematiko iz domene menedžmenta, ekologije ter varstva okolja in psihologije pa tudi znanosti, politike in informacijskih tehnologij. Treba je omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani, da ustrezno obdelajo tudi besedila ki se nanašajo na področje financ, prava in bančništva kot tudi izobraževanja, sociologije in farmacije ter ekonomije in številnih drugih vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje risanih filmov iz finskega v estonski jezik

Vsaki stranki, ki ji potrebno neposredno prevajanje risanih filmov iz finskega v estonski jezik, se v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford ponuja tudi možnost finalne obdelave teh vsebin, saj je v ponudbi te institucije tudi storitev njihove sinhronizacije ter profesionalnega podnaslavljanja. Poleg risanih filmov sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi animirane pa tudi igrane kot tudi dokumentarne filme različnih žanrov. Poleg tega stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo reklamnih sporočil in zabavnih oddaj oziroma informativnih pa tudi izobraževalnih oddaj, ki bodo predvajane na radijskih postajah ali televiziji kot tudi serije in na splošno rečeno vse ostale video in zvočne materiale.

Omenjena institucija se lahko pohvali z dejstvom, da zaposluje tudi lektorje in korektorje, ki se angažirajo v situaciji, ko je prevajanje v omenjeni različici jezikov predhodno izvedeno, toda osebe, ki so ga izvajale niso bile pozorne na pravila stroke, ampak so jim se prikradle določene napake. In prav njih ti strokovnjaki popravijo in konkretne materiale prilagodijo pravilom prevajalske stroke ali ciljnega jezika, kar je v tej kombinaciji estonski.

Treba je poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v estonski jezik, kar pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih prodajaln in spletnih strani, na zahtevo katerekoli stranke lahko prevedejo tudi različne vrste programov, zatem spletne kataloge kot tudi katerokoli aplikacijo ter vse ostale materiale, ki so povezane s spletom in so dostopne na globalnem omrežju. In glede na to, da navedeni strokovnjaki spoštujejo tudi tista pravil, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), bodo stranke popolnoma zagotovo zadovoljne s ponujeno storitvijo, saj katerakoli vrsta prevedenih materialov precej bolje kotira, pri čemer se tudi njihov položaj v okviru konkretnega iskalnika bistveno poboljša.

Tolmačenje iz finskega v estonski jezik pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje sta prav tako storitvi, ki sta omogočeni vsem strankam te institucije. Toda moramo omeniti tudi podatek, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami samega dogodka, za katerega se ta storitev uporablja, poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov po potrebi lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Ponudba za to storitev se oblikuje šele potem, ko od stranke dobimo informacije o vrsti dogodka, od njega pa se zahteva, da nas informira o njegovem trajanju, zatem o načinu, na katerega je zamišljena organizacija pa tudi o številu udeležencev, pri čemer bi bilo dobro izvedeti tudi, na kateri lokaciji bo dogodek potekal, in to v smislu informacij o njenih osnovnih značilnostih. Pravzaprav naši strokovnjaki ponudbo za to storitev lahko izvedejo šele na podlagi teh informacij, pa je zaželeno, da nam jih zainteresirane stranke dostavijo v čim krajšem roku.

Cena prevajanja iz finskega v estonski jezik

  • Iz finskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz finskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz finskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!