Prevajanje iz finskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in so med drugim ozko specializirani za obdelavo različnih vrst materialov, tako v finskem kot tudi v portugalskem jeziku, je tudi popolnoma pričakovano, da lahko po potrebi izvedejo tudi neposredno prevajanje iz finskega v portugalski jezik, toda te storitve pa ne izvajajo samo v pisani obliki, ampak tudi kot tolmačenje. Če je to potrebno, lahko poleg simultanega tolmačenja v tej jezični različici, kar je vsekakor na od najpogosteje uporabljanih oblik v praksi, omenjeni strokovnjaki na zahtevo, lahko izvedejo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz finskega v portugalski jezik. Naša institucija zainteresiranim strankam prav tako ponuja možnost najema opreme za simultano tolmačenje, toda pri oblikovanju ponudbe za navedeno storitev zahtevamo, da stranke posredujejo vse relevantne informacije, ki se nanašajo na konkretni dogodek in njegovo organizacijo. Gre za to, da je točno določeno, v kateri situaciji se uporablja katera vrsta te storitve, pa mora ekipa strokovnjakov, ki izdeluje ponudbo, biti informirana, tako o mestu njegovega prirejanja kot tudi o določenem trajanju oziroma o tem, koliko udeležencev bo prisotnih. Ko končajo analizo vseh dobljenih informacij, sprejmejo odločitev oziroma ocenijo, katera od teh storitev lahko ponudi vse, kar udeleženci pričakujejo.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki v tej različici jezikov prevajajo tudi časopisne članke pa tudi učbenike, ilustrirane, otroške in strokovne revije in če stranka to zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje književnih del iz finskega v portugalski jezik. Vsekakor profesionalno obdelajo tudi besedila, tako različne tematike in dolžine kot tudi namena oziroma strokovne in poljudne vsebine. Kompletna obdelava zvočnih in video vsebin je prav tako v ponudbi storitev, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci in poleg prevajanja reklamnih sporočil in serij v tej različici oziroma filmov vseh vrst, tako animiranih in dokumentarnih kot tudi risanih pa tudi igranih oziroma televizijskih in radijskih oddaj, na zahtevo vsake posamezne stranke lahko izvedemo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma profesionalno sinhronizacijo.

Glede na to, da korektorji in lektorji prav tako sestavljajo del ekipe te institucije, na zahtevo posamezne stranke lahko izvedejo kompletno redakcijo za katerokoli vrsto vsebin. Omeniti je treba tudi to, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno obdelujejo, tako reklamne materiale (katalogi, plakati, vizitke, reklamne zloženke, brošure in drugo) kot tudi vse spletne vsebine (aplikacije, spletne prodajalne, spletne strani, programi, spletni katalogi in drugo), ko pa izvajajo prevajanje spletnih materialov iz finskega v portugalski jezik, implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi bili primerni za iskanje na spletu in njihovim lastnikom zagotovili možnost, da imajo visoko kotirane vsebine.


Prevajanje iz finskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v finski jezik

Treba je poudariti informacijo, da se dostava pa tudi prevzemanje po koncu obdelave za vse omenjene materiale lahko izvedeta zelo preprosto, saj je ponujena možnost njihovega elektronskega pošiljanja ali prevzemanja oziroma preko elektronske pošte.

Ker je v ponudbi te institucije tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz finskega v portugalski jezik, moramo tudi poudariti, da je postopek njihove obdelave popolnoma drugačen, pa se zahteva, da vsaka zainteresirana stranka dostavi izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču. Da malo pojasnimo, vse zainteresirane stranke pri nas poleg prevajanja različnih dokumentov, dobijo tudi tisto storitev, ki se nanaša na overitev z žigom sodnega tolmača, in ta mora biti izvedena v skladu s pravili. Ta pravila predvidevajo, da zapriseženi sodni tolmač izvaja primerjanje med izvirnimi in prevedenimi dokumenti, saj ima pravico žig postaviti izključno na vsebino, za katero ugotovi, da je popolnoma enaka izvirniku. Torej zato se tudi zahteva, da stranka priloži izvirnike in ima pravico poslati s priporočeno poštno pošiljko, zatem da to namesto njega stori kurirska služba, ali pa jih sam osebno prinese v poslovalnico navedene institucije.

Glede na to, da po potrebi sodni tolmači in prevajalci izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v portugalski jezik, jih je stranka dolžna najprej poslati skenirane po elektronski pošti in da zatem na vpogled dostavi tudi izvirne materiale. Njihovo prevzemanje se prav tako razlikuje glede na predhodno navedene vsebine, saj je dovoljeno, da stranka pride osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, da prevzame prevedene vsebine, lahko pa se opredeli za možnost njihove dostave na njegov naslov. Poudarjamo, da to storitev izvaja kurirska služba, ki jo tudi zaračuna v skladu z lastnim cenikom in to neposredno od stranke.

Prav tako je pomembno, da vsakogar, ki želi v navedeni jezični različici dobiti profesionalno prevedene dokumente, opozorimo tudi na to, da se v določenih primerih nanje mora postaviti Apostille žig. Gre namreč za tako imenovani Haški žig, kot ga pogosto imenujejo in najprej moramo poudariti, da so strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, te vrste overitve ne morejo izvesti, ker preprosto ni v njihovi pristojnosti. Zatem je pomembno, da vsaka stranka tudi ve, da se ta vrsta overitve ne zahteva prav za vse dokumente in vsekakor je zelo pomembno tudi, da stranka preveri, ali se na njene dokumente postavlja Apostille žig. Vsekakor je najbolj pomembno najprej pridobiti to informacijo in če je odgovor pritrdilen, je tudi pomembno, da se v okviru pristojnih državnih institucij, ki so zadolžene za overitev z Apostille žigom, pozanima, ali se ta postavlja na samem začetku obdelave nekega dokumenta ali na koncu. Natančneje rečeno, overitev s Haškim žigom se najpogosteje izvaja po principu, da se najprej ta postavi na konkretni dokument in se potem dostavi našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo, ki v tem primeru prevedejo, tako vsebino dokumenta kot tudi vsebino tega žiga in potem se tudi izvede overitev. Drugi način, ki je prav tako prisoten, je precej enostavnejši in predvideva, da se najprej izvaja prevajanje dokumentov iz finskega v portugalski jezik, zatem overitev, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač in na koncu stranka mora dokument, ki je tako obdelan odnesti v pristojno institucijo, da se nanj postavi omenjeni žig. Popolnoma je jasno, da so te informacije pomembne, pa je samo iz tega razloga tudi navedeno, da je vse to strankam predstavljeno kot splošno priporočilo.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama oziroma različnih vrst soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in ostali dokumenti te vrste), sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse osebne dokumente (prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in ostala). Predvideno je, da v skladu z zahtevami in potrebami strank v navedeni različici jezikov lahko kompletno obdelajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma katerokoli sodno odločbo, zatem pritožbe in odločitve kot tudi pogodbe, pravni red Evropske Unije, licence in tožbe pa tudi sodne sklepe, certifikate, pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo neposredno prevajanje gradbene dokumentacije iz finskega v portugalski jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki so v sestavi, tako tehnične kot tudi razpisne dokumentacije, kar predvideva predvsem kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov oziroma deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo in ostalih osebnih dokumentov.

Treba je omeniti tudi to, da zainteresirane stranke pri nas v omenjeni različici jezikov pričakuje prevajanje vseh tistih dokumentov, ki se nanašajo bodisi na področje znanosti ali na področje izobraževanja, kar poleg diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih del in patentov oziroma potrdila o opravljenih izpitih vključuje tudi kompletno obdelavo, tako za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma prepis ocen kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, zatem potrdilo o rednem šolanju pa tudi za diplomske in seminarske naloge katerekoli tematike oziroma za absolutno vsak dokument, ki se tiče, tako področja znanosti kot tudi področja izobraževanja.

Vsekakor je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva, v konkretni jezični različici prevajajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma finančna pa tudi letna in revizijska poslovne poročila ter ustanovitveni akt podjetja, fakture in statut podjetja pa tudi poslovne odločitve oziroma absolutno katerikoli dokument, ki sestavlja poslovno dokumentacijo. Prav tako so specializirani tudi za prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz finskega v portugalski jezik oziroma za katerikoli dokument iz sestave medicinske dokumentacije, kar poleg omenjenega predvideva tudi kompletno obdelavo specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil oziroma zdravniških izvidov in ostalih dokumentov te vrste.

Neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v portugalski jezik

Kompletna storitev obdelave navedenega dokumente je prav tako v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford in ta poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz finskega v portugalski jezik vsekakor predvideva tudi overitev prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Zainteresirane stranke morajo vedeti, da so dolžne v trenutku dostave tega ali nekega drugega dokumenta, za katerega zahtevajo prevajanje v omenjeni različici jezikov, priložiti tudi izvirnike na vpogled. Sicer se to zahteva prav zaradi postopka overitve, jer zapriseženi sodni tolmač primerja izvirni dokument s prevedenim, glede na to, da ima svoj žig pravico postaviti izključno na tistega, katerega vsebina je popolnoma enaka izvirnemu dokumentu.

Priporočljivo je, da se vsaka stranka posebej v okviru pristojnih državnih institucij tudi pozanima, ali se na dokumente, za katere v tej različici jezikov zahteva prevajanje, mora postaviti tudi še ena vrsta žiga, ki je poznana pod imenom, tako Haški kot tudi Apostille.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg navedenih dokumentov prevajajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol iz finskega v portugalski jezik, toda po potrebi kompletno obdelajo tudi predmetnike in programe fakultet, zatem prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju ter potrdilo o opravljenih izpitih oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi vse ostale dokumente in druge materiale, ki se tičejo področja izobraževanja. Prav tako izpolnijo zahtevo stranke, ki želi v konkretni jezični različici pridobi kompletno obdelane, tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela oziroma vse ostale dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti.

Potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in ostale vrste, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav oziroma vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama, omenjeni strokovnjaki prav tako lahko na zahtevo kompletno obdelajo. Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v portugalski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje in drugi), strankam pa v omenjeni različici jezikov omogočajo, da dobijo tudi kompletno obdelano poslovno dokumentacijo (letna poročila, statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizijska poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi dokumenti iz te skupine).

Seveda izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno profesionalno prevajanje pravnih aktov iz finskega v portugalski jezik in pri tem sodni tolmači in prevajalci, poleg sodb, sklepov in tožb kompletno obdelajo tudi sodne odločitve, zatem pogodbe, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi sodne sklepe, certifikate, pooblastilo za zastopanje in ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva. Vsekakor obdelujemo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostali dokumenti) pa tudi gradbene projekte, zatem deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo in številne druge trenutno neomenjene dokumente, ki so v sestavi, tako gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Prevajanje časopisnih člankov iz finskega v portugalski jezik

Kadar se zahteva prevajanje časopisnih člankov iz finskega v portugalski jezik, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izpolnijo to zahtevo posamezne stranke oziroma ji ponudijo maksimalno profesionalno izdelan prevod omenjenih materialov. Vsekakor lahko v navedeni jezični različici, obdelajo tudi strokovne oziroma ilustrirane revije pa tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela (beletrija, romani in ostala prozna pa tudi poetska dela).

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki vsekakor specializirani tudi za tolmačenje iz finskega v portugalski jezik, tako da na podlagi značilnosti nekega dogodka uporabijo eno od storitev oziroma simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Posebej je pomembno, da stranka, ki želi angažirati naše strokovnjake, da bi bila omenjena storitev izvedena na maksimalno kakovosten način, mora vedeti, da je njena dolžnost posredovanje informacij o konkretnem dogodku, kar pa pomeni, da da nas morajo informirati o številu oseb, ki bodo prisotne oziroma o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal kot tudi o njegovem trajanju. Zatem strokovna ekipa poslovalnice analizira vse prispele podatke in sprejeme končno odločitev, katera od vseh teh storitev bo pri tem uporabljena, pri čemer se tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsekakor lahko pojavi v konkretni ponudbi, toda samo pod pogojem, da se odločijo prav za konkretno storitev.

Treba je omeniti tudi to, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v portugalski jezik in da prevajalci in sodni tolmači njihovem prevajanju pristopajo z vidika pravil SEO (Search Engine Optimisation), točneje rečeno, ti strokovnjaki jih uporabljajo, ko v tej različici jezikov prevajajo spletne prodajalne ali spletne kataloge kot tudi spletne strani. Tako bodo v najkrajšem možnem roku po postavitvi na splet, vsekakor imeli boljše mesto v okviru iskanja. Spletni iskalniki tako obdelane materiale pravzaprav prepoznajo kot popolnoma izvirne in dobro optimizirane, pa jih s samim tem tudi bolje kotirajo. Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje programov ali aplikacij iz finskega v portugalski jezik, vsekakor tudi to storitev lahko dobijo s strani teh strokovnjakov, saj so ti specializirani tudi za profesionalno obdelavo programske opreme v omenjeni različici jezikov.

Glede na to, da na območju naše države poleg tistih, ki jih zaposluje naša institucija, ni veliko strokovnjakov, ki so specializirani za takšno vrsto prevajanja, je dejstvo, da nam se včasih javljajo stranke, ki že posedujejo prevode za določeno vrsto vsebin, toda prav zato, ker ni veliko strokovnih oseb, ki bi to storitev lahko profesionalno izvedle, se pogosto dogaja, da takšni prevodi imajo številne napake, pa je treba izvesti njihovo lekturo in korekturo oziroma pristopiti kompletni redakciji takšnih vsebin. Poudarjamo, da je tudi ta storitev na razpolago zainteresiranim strankam, nje pa ne izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ampak usposobljeni in izkušeni lektorji in korektorji.

Prevajanje brošur in katalogov iz finskega v portugalski jezik

Ne samo, da stranka, ki ima potrebo za tem, lahko dobi profesionalno prevajanje katalogov in brošur iz finskega v portugalski jezik, ampak sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevedejo tudi reklamne letake pa tudi plakate in zloženke oziroma vizitke, zatem PR članke in ostale marketinške materiale. Posebej je pomembno poudariti dejstvo, da ti strokovnjaki obvladajo marketinška pravila in da točno vedo, na kakšen način je treba prevesti omenjene vsebine. Gre za to, da govorimo o specifičnih vsebinah, saj posameznemu opazovalcu oziroma potencialni stranki ni omogočeno, da opazi sporočilo, ki je podano v konkretnih materialih, saj je to v besedilu v glavnem spretno skrito. Iz tega razloga je posebej pomembno, da ti strokovnjaki vedo, kako se to oblikuje v skladu s pravili, ki so prisotna v okviru portugalskega jezika, da bi vse tiste potencialne stranke, ki jim je to materni, prepričali, da začnejo določeno storitev zelo hitro uporabljati oziroma kupovati izdelek, ki je predstavljen skozi katerokoli vrsto od omenjenih vsebin.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne vsebine, vsekakor pa tudi njihov namen ne more biti problem za te strokovnjake. To poudarjamo predvsem zato, ker posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi besedilnih vsebin različne tematike, tako da maksimalno kakovostno prevajajo besedila, ki se ukvarjajo s temo, povezano s področji gradbene industrije, menedžmenta, psihologije in komunikologije kot tudi tista, katerih tema se nanaša na področja informacijskih tehnologij in turizma pa tudi bančništva, medicine in filozofije oziroma financ, prava, politike in ekonomije, ekologije ter varstva okolja in ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za tista, ki sodijo med družbene, ali pa gre za različne veje naravoslovnih ved.

Prepričani smo, da bodo stranke, ki jim je potrebno prevajanje filmov iz finskega v portugalski jezik, navdušene nad informacijo, da v okviru naše institucije poleg te storitve lahko, če to želijo, dobijo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Sodni tolmači in prevajalci najprej obdelajo tudi, tako animirane in igrane filme različnih žanrov kot tudi risane oziroma dokumentarne pa tudi reklamne sporočila, zatem zabavne in otroške oddaje ter serije, informativne oddaje in vse ostale vrste video in zvočnih materialov in potem strokovnjaki, ki so za omenjeni storitvi specializirani, pristopijo njihovi obdelavi, in to vse v skladu s predhodnim dogovorom, ki ga imajo s stranko.

Cena prevajanja iz finskega v portugalski jezik

  • Iz finskega v portugalski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!