Prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so strokovni prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za obdelavo vsebin in v finskem in v ukrajinskem jeziku in posedujejo dodatne kvalifikacije, ki jim omogočajo, da strankam ponudijo neposredno prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik oziroma ta storitev je na razpolago okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na območju Republike Slovenije.

Stranke, ki jim je omenjena storitev potrebna, morajo vedeti predvsem to, da omenjeni strokovnjaki poleg obdelave vsebin v pisani obliki, vsekakor na njihovo zahtevo lahko v tej različici jezikov izvedejo tudi tolmačenje. Kar se tiče te storitve, je poleg šepetanega tolmačenja v ponudbi tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz finskega v ukrajinski jezik pa tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, s katerimi bo vsaka stranka absolutno zadovoljna.

Dobro je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo na zahteve strank, ki želijo v konkretni kombinaciji jezikov dobiti profesionalno obdelane časopisne članke oziroma različne vrste revij ali pa besedilne materiale, tako strokovne kot tudi poljudne. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi književno delo katerekoli vrste, in to ne glede na to, ali gre za poetsko ali prozno delo. Strankam poleg tega omogočajo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v ukrajinski jezik. Pri tem lahko poleg spletnih strani prevajajo tudi spletne kataloge in potem tudi spletne prodajalne pa tudi različne programe in aplikacije oziroma katerokoli vrsto vsebin, ki je na določen način povezana s spletom.


Prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik

Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje filmov iz finskega v ukrajinski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi informativne in zabavne oddaje kot tudi serije oziroma otroške in izobraževalne oddaje ter vse ostale vrste video in zvočnih materialov. V okviru te storitve stranke pričakuje tudi sinhronizacija vseh teh materialov pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Prevajalci in sodni tolmači seveda poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo brošur, PR člankov in reklamnih letakov pa tudi zloženk, plakatov, vizitk in katalogov ter vseh ostalih vrst vsebin, skozi katere se reklamira neka storitev, podjetje ali izdelek.

Ne glede na to, za katere vrsto od omenjenih vsebin stranke zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici, moramo omeniti, da jih stranke skenirane pošljejo preko elektronske pošte oziroma izberejo najenostavnejši način za njihovo pošiljanje. Prav tako je zainteresiranim strankam, da po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov prevzemanje izvedejo na popolnoma enak način.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, smo dolžni poudariti, da se način njihove dostave na obdelavo pa tudi prevzemanje razlikujeta od navedenega. Poleg možnost, da jih prinesejo osebno v poslovalnico te institucije, jim je tudi dovoljeno, da dokumente pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe. To se zahteva zato, ker je vsaka stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v ukrajinski jezik, dolžan na vpogled priložiti tudi izvirnike.

Pomembno je omeniti, da prevzemanje dokumentov poteka ali osebno, ali pa stranka izbire možnost, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov s strani kurirske službe. Toda gre za dodatno storitev in ta se mora zaračunat po ceniku konkretne službe.

Kadar gre za nujno prevajanje dokumentov iz finskega v ukrajinski jezik, je dovoljeno najprej pošiljanje skeniranih vsebin preko elektronske pošte in potem tudi dostava izvirnikov na vpogled, in to na najhitrejšega od vseh predhodno navedenih načinov.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg vseh osebnih dokumentov (potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugi) na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v ukrajinski jezik (pravni red Evropske unije, certifikati, sodbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in tožbe, licence, pritožbe in sklepe in drugi dokumenti s področij sodstva in prava).

Strankam je omogočena tudi kompletna obdelava, tako zdravniških izvidov kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov ter vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prav tako sodni tolmači in prevajalci, če stranka zahteva, izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja v konkretni jezični različici. Pri tem poleg diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju prevedejo in potem tudi overijo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem diplomske kot tudi seminarske naloge in ostale dokumente, ki se nanašajo na ti področji.

Seveda ustrezno odgovorijo tudi na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v ukrajinski jezik (fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila in številni drugi), toda po potrebi kompletno obdelajo tudi gradbene projekte, zatem deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter vsak drug dokument iz sestave ali tehnične ali gradbene oziroma razpisne dokumentacije.

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so potrdila, soglasja in izjave ti strokovnjaki prav tako prevajajo v tej kombinaciji jezikov in jih tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter vse ostale dokumente iz te skupine.

Najpomembneje je, da stranke, ki jim je v konkretni kombinaciji jezikov potrebna obdelava dokumentov, spomnimo na to, da je njihova obveznost, da pravočasno pridobijo vse potrebne informacije, ki se nanašajo na nadoveritev oziroma so v zvezi s postavljanjem posebne vrste žiga, ki je poznan kot Haški ali Apostille. Poudarjamo, da te vrste žiga sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi zaposleni, ne morejo postaviti na neki dokument, če je to potrebno, ampak se ta overitev izvaja izključno v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije. Samo iz tega razloga je omenjeno, da vsaka stranka mora najprej zahtevati te informacije oziroma izvedeti, ali se za določene dokumente ta vrsta overitve zahteva, pa v primeru, da tam dobiti pozitiven odgovor, se mora tudi pozanimati, ali se haški žig postavlja, preden omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati konkretni dokument, ali pa šele potem ko svoj posel končajo. Sicersmo vse omenili zato, ker sta ti dve vrsti overitve s tako imenovanim Apostille žigom najbolj zastopani v praksi, zaposleni v pristojnih državnih institucijah pa imajo vse potrebne informacije, ki so povezane z načinom overitve s tem žigom.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v ukrajinski jezik

Ne samo, da so strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani za neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v ukrajinski jezik, ampak prav tako na zahtevo stranke v tej kombinaciji jezikov lahko prevedejo tudi katerikoli drug dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja. Predvsem mislimo na potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdilo o rednem šolanju, pri čemer ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi prepis ocen, zatem diplomske in seminarske naloge pa tudi predmetnike in programe fakultet in na splošno številne druge dokumente, ki se povezani s področjem izobraževanja.

Ker so v okviru te institucije tudi zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ti zainteresiranim strankam omogočajo maksimalno profesionalno in kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, kar pravzaprav pomeni, da se najprej izvaja njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov in da se potem pristopi tudi overitvi, ki jo v konkretni situaciji izvaja zapriseženi sodni tolmač. Od vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz finskega v ukrajinski jezik se pričakuje, da v celoti spoštuje pravilo, ki se tiče dostave vsebin na obdelavo oziroma, da pri tem priloži tudi izvirne dokumente. Prav tako je tudi zaželeno, da pridobi informacije, ki se nanašajo na Haški ali Apostille žig in overitev z njim za konkretne dokumente, saj strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

V uradni ponudbi je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v ukrajinski jezik, pri tem sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank poleg zdravniških izvidov kompletno obdelajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki so v sestavi te vrste dokumentacije. Potrudili se bodo, da odgovorijo vsaki stranki, ki želi v navedeni različici jezikov dobiti preveden katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim institucijam in s tem se misli predvsem na različne vrste soglasij, potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugi) in vsekakor, če to stranka zahteva, lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi vse ostale osebne dokumente, kot so na primer potni list in izpiski iz matičnega registra o smrti, zatem prometno in delovno dovoljenje kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču ter vozniško dovoljenje in druge.

Sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja pravnih aktov iz finskega v ukrajinski jezik (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodbe, licence, pritožbe in odločitve, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati, tožbe, licence in vsi ostali dokumenti, ki so povezani s pravom ali sodstvom) in predvideno je, da stranke dobijo tudi tisto storitev, ki vključuje kompletno obdelavo znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav kot tudi znanstvenih del katerekoli tematike, ti strokovnjaki pa obdelajo tudi vsak drug dokument in vsebino, ki je povezana s področjem znanosti.

Poslovno dokumentacijo prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo v skladu s pravili stroke, tako da stranke dobijo neposredno prevajanje poslovnih poročil iz finskega v ukrajinski jezik, kar se nanaša, tako na letna in finančna kot tudi na revizijska poročila. Poleg tega strokovnjaki, ki jih ta institucija zaposluje, poskrbijo tudi za prevajanje poslovnih odločitev, ustanovitvenega akta podjetja in faktura pa tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe, zatem statuta podjetja in vseh ostalih dokumentov, ki niso omenjeni, povezani pa so s poslovanjem različnih pravnih subjektov.

Vsekakor stranke v okviru te institucije lahko dobijo tudi storitev, ki se nanaša na kompletno obdelavo gradbenih projektov pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so v sestavi gradbene dokumentacije, pri čemer navedeni strokovnjaki, kadarkoli je to potrebno, prevedejo tudi tiste dokumente, ki štejejo kot del tehnične ali razpisne dokumentacije, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo ali pa deklaracije izdelkov in številni drugi.

Prevajanje reklamnih materialov iz finskega v ukrajinski jezik

Ne glede na to, katero vrsto marketinških materialov stranka želi dobiti prevedene v tej različici jezikov, je lahko popolnoma prepričana, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopijo v skladu s pravili ukrajinskega jezika in ob uporabi vseh tistih smernic, ki jih določa prevajalska stroka. Poleg obdelave posebne vrste marketinških materialov, poznanih kot PR članki, na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in plakatov iz finskega v ukrajinski jezik, po potrebi pa obdelajo tudi vizitke, zatem brošure in reklamne letake kot tudi kataloge in na splošno rečeno vse vrste vsebin, ki so primarno namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali se predstavljajo različne storitve, podjetja ali izdelki.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v navedeni različici jezikov, v uradni ponudbi te institucije pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo pravila, ki so povezana s simultanim tolmačenjem iz finskega v ukrajinski jezik, v odvisnosti od vrste in lastnosti nekega dogodka lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. Ker se od stranke, ki želi angažirati naše strokovnjake, da izvedejo navedeno storitev, zahteva, da nas informira o načinu, na katerega bo konkretni dogodek organiziran, tako da je zelo pomembno, da nam posreduje podatke o tem, kako dolgo naj bi trajal, zatem kje bo potekal in koliko ljudi se ga bo udeležilo. Ko ekipa strokovnjakov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi vse navedene informacije, jih pazljivo analizirajo in ugotovijo, katera od omenjenih storitev lahko na najboljši način odgovori tem zahtevam.

V ponudbi storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci prav tako specializirani, je tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v ukrajinski jezik. Poleg možnosti, da stranka dobi profesionalno prevedene spletne kataloge, spletne strani ali programe, se prav tako ponuja priliožnost, da ti strokovnjaki prevedejo spletne prodajalne kot tudi različne vrste aplikacij ter vse ostale vsebine, ki so dostopne na spletu, ali pa so z njim povezane. Poleg uporabe tistih pravil, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih materialov (SEO - Search Engine Optimisation), ti strokovnjaki njihovim lastnikom omogočajo, da vidijo, koliko je optimizacija pomembna, saj se bodo konkretni materiali nedolgo po postavitvi na splet pojavili na precej boljšem položaju.

Neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v ukrajinski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v ukrajinski jezik, nima razloga za zaskrbljenost, če je njihova vsebina nekoliko kompleksnejša oziroma če se ukvarjajo s področji, ki niso posebej pogosto obravnavana v praksi, ker profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford, posedujejo več kot dovolj izkušenj pri obdelavi takšnih materialov. Seveda stranka lahko v tej različici jezikov dobi prevedeno tudi katerekoli delo književnosti, saj so naši strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo različnih poetskih in proznih književnih del. Poleg tega poskrbijo tudi za izpolnitev zahteve vsake stranke, ki želi dobiti prevedene časopisne članke pa tudi različne vrste revij (otroške, ilustrirane, strokovne in druge).

V trenutni ponudbi storitev te institucije je tudi neposredno prevajanje filmov iz finskega v ukrajinski jezik, sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov različnih žanrov na zahtevo strank lahko prav tako prevajajo tudi animirane in dokumentarne pa tudi risane filme. Vsekakor po potrebi prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem otroške in informativne oddaje, ne glede na to, ali bodo te predvajane na radijskih postajah ali televiziji, pa tudi zabavne oddaje, serije in ostale zvočne in video vsebine. Predvideno je, da vse stranke v okviru te storitve izberejo eno od ponujenih dodatnih možnosti oziroma se opredelijo za podnaslavljanje ali sinhronizacijo teh materialov.

Prav tako so strokovnjaki omenjene institucije specializirani tudi za izvedbo storitve lekture in korekture, dolžni pa smo poudariti tudi to, da profesionalno redakcijo različnih slabo prevedenih vsebin izključno izvajajo korektorji in lektorji.

Neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz finskega v ukrajinski jezik je na zahtevo strank prav tako na razpolago, sodni tolmači in prevajalci pa v tem primeru lahko profesionalno obdelajo besedilne materiale različne tematike, dolžine in kompleksnosti. Poleg vsebin, ki se ukvarjajo s temami iz domene menedžmenta, turizma in komunikologije, zatem farmacije, marketinga in ekologije ter varstva okolja, poskrbijo tudi za prevajanje vseh tistih materialov, katerih tema je povezana s področji medicine, psihologije in znanosti pa tudi politike. Vsekakor izpolnijo pričakovanja vsaki stranki, ki v omenjeni jezični različici želi dobiti prevedena strokovna ali poljudna besedila iz domene gradbene industrije, zatem sociologije in informacijskih tehnologij, na zahtevo pa prevajajo tudi besedilne materiale v zvezi s področji ekonomije, filozofije in bančništva oziroma katerekoli znanstvene discipline, ki sodi med naravoslovne ali družbene vede.

Cena prevajanja iz finskega v ukrajinski jezik

  • Iz finskega v ukrajinski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!