Prevajanje iz finskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava vsebin v finskem jeziku, del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi popolnoma jasno, da ta institucija zainteresiranim strankam omogoča prevajanje iz finskega v slovenski jezik.

Treba je tudi poudariti, da ti strokovnjaki poleg obdelave različnih vrst vsebin v pisani obliki, na zahtevo stranke vsekakor lahko izvedejo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg možnosti, da za določeni dogodek uporabijo konsekutivno ali simultano tolmačenje, vsekakor lahko izvedejo tudi tisto storitev, ki je povezana s šepetanim tolmačenjem iz finskega v slovenski jezik. Izbira ustrezne storitve poteka izključno na podlagi informacij, ki jih je stranka posredovala o konkretni vrsti dogodka, ki poleg podatkov o številu udeležencev in trajanju tega dogodka, morajo vsebovati tudi podatke, ki se nanašajo na prostor v okviru katerega bo ta potekal. Potem ko določena stranka pristojne v poslovalnici omenjene institucije seznani s tem, bo sprejeta tudi uradna odločitev katera od vseh omenjenih vrst tolmačenja mora biti uporabljena oziroma katera bo izpolnila zahteve samega dogodka. Poudarjamo, da je v ponudbi te institucije se tudi najem opreme za simultano tolmačenje in vsekakor bo tudi ta storitev po potrebi uradno uvrščena v ponudbo.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici prevajajo tudi filme oziroma oddaje katerekoli vrste, zatem serije pa tudi reklamne sporočila ter vse ostale video in zvočne vsebine. Glede na to, da so tudi tisti profesionalci, ki so zadolženi za sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh materialov te vrste, prav tako zaposleni v okviru te institucije, tako da zainteresirane stranke lahko tudi omenjene storitve dobijo po ugodnih cenah.


Prevajanje iz finskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v finski jezik

Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko na zahtevo stranke, prevajajo tudi časopisne članke pa tudi besedila katerekoli tematike, dolžine, namena in kompleksnosti, v ponudbi pa je tudi prevajanje revij iz finskega v slovenski jezik. Poleg tega obstaja možnost, da stranke pri nas dobijo tudi profesionalno obdelane romane pa tudi katerekoli drugo prozno oziroma poetsko književno delo in ti strokovnjaki na zahtevo vsekakor obdelajo tudi učbenike. Poudarjamo, da ponujamo tudi storitev redakcije oziroma lektorji in korektorji obdelajo vse že prevedene vsebine v navedeni jezični različici, tako da popravijo vse tiste napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil, da bi v popolnosti prilagodili besedilo pravilom ciljnega oziroma v tem primeru slovenskega jezika.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej različici obdelujejo tudi PR članke oziroma reklamne letake, zloženke in plakate pa tudi kataloge, vizitke in brošure oziroma vse vsebine, skozi katere se reklamirajo različna podjetja, storitve ali izdelki. Poleg tega izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih materialov iz finskega v slovenski jezik in poleg programov in aplikacij različne vrste, na zahtevo strank lahko obdelajo, tako spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge ter številne druge vsebine, ki so povezane z globalnim omrežjem. Predvideno je, da se spoštujejo pravila, ki so povezana z optimizacijo konkretnih vsebin, kar pravzaprav pomeni, da uporabljajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi dosegli pozitiven učinek tudi na kotiranje konkretnih vsebin na spletu.

Predvideno je, da vsaka posamezna stranka, ki v navedeni jezični kombinaciji želi dobiti obdelano katerokoli vrsto od do zdaj omenjenih vsebin, nam jih na obdelavo mora dostaviti elektronsko oziroma jih pošlje preko elektronske pošte omenjene institucije. Prav tako je predvideno, da ima po koncu njihove obdelave stranka pravico, da jih prevzame na popolnoma enak način, seveda, če ji to tudi najbolj ustreza.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument v navedeni kombinaciji jezikov, se vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, mora zavedeti, da v tem primeru poleg prevajanja dokumentov iz finskega v slovenski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako dobi tudi storitev, ki jo zagotavljajo zapriseženi sodni tolmači in ki je povezana z overitvijo prevoda z uradnim žigom. Natančneje rečeno, ko zapriseženi sodni tolmač postavi svoj žig na katerikoli prevedeni dokument v navedeni jezični različici, s tem potrjuje, da je vsebina prevedenega in izvirnega dokumente popolnoma enaka, s čimer lastniku omogpča, da ga v praksi uporablja brez kakršnihkoli težav.

Toda vsaka stranka, ki v konkretni jezični različici zahteva obdelavo dokumentov, je tudi dolžna na vpogled priložiti izvirnike, ker se postopek obdelave izvaja tako, da po prevajanju konkretnega dokumenta, sodni tolmač mora le-tega primerjati z izvirnim. Prav iz tega razloga je strankam omogočeno, da dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz finskega v slovenski jezik, dostavijo osebno v poslovalnici omenjene institucije, toda vsekakor imajo tudi možnost, da jih pošljejo ali s priporočeno pošiljko, preko „Pošte Slovenije“, oziroma da njihovo dostavo prepustijo neki kurirski službi.

Seveda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvedejo tudi nujno prevajanje v tej jezični različici, toda v tem primeru morajo zainteresirane stranke stranka najprej poslati skenirane vsebine na elektronski naslov omenjene institucije in da kmalu zatem izvede dostavo izvirnikov na vpogled konkretnemu sodnemu tolmaču.

Ko omenjeni strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo dostavljenih dokumentov, stranka jih stranka prevzame osebno v prostorih navedene institucije in v primeru, da to ni mogoče, se lahko opredeli za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na določen naslov. Poudarjamo, da dostavo na naslov stranke izvede kurirska služba, s katero imamo dolgoročno sodelovanje, toda pri tem gre za dodatno storitev, ki mora biti po njenem ceniku tudi zaračunana neposredno od osebe, ki prevzema pošiljko.

Poleg potrdila o državljanstvu, potnega lista in prometnega dovoljenja, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in potni list kot tudi delovno in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču in vse ostale osebne dokumente. V ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje potrdil in izjav iz finskega v slovenski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači seveda obdelujejo tudi vse vrste soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi kompletno obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o samskem stanu ter vse ostale nenavedene dokumente, ki jih državne institucije lahko zahtevajo od stranke.

Prav tako je predvideno, da na zahtevo strank naši strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), prav tako pa kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, licence, sodni sklepi, pogodbe, sodbe, certifikati, pritožbe, sodne odločitve in tožbe, pooblastilo za zastopanje in ostali dokumenti, povezani s sodstvom ali pravom).

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v slovenski jezik, tako da poleg faktur, poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja in revizijskih poročil kompletno obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in letna poslovna poročila pa tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe.

Naše stranke prav tako morajo vedeti, da omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi znanstvene patente, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju oziroma vse dokumente in ostale vsebine, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja. Treba je poudariti tudi to, da je v ponudbi storitev, za katere so prevajalci in sodni tolmači vsekakor specializirani tudi neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz finskega v slovenski jezik oziroma vseh tistih dokumentov, ki sodijo med tehnično, gradbeno ali razpisno dokumentacijo, kar poleg navedenega vsekakor vključuje tudi gradbene projekte oziroma navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente.

Prav tako je treba poudariti dejstvo, ki je povezano z obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov in ki vsaki stranki v veliki meri olajša celoten postopek obdelave določenih dokumentov. Gre za tako imenovano nadoveritev oziroma za postopke, ki je povezan z overitvijo dokumentov s posebno vrsto žiga, ki ga imenujemo Haški ali Apostille. Gre za žig, ki ne more biti postavljen s strani strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford, ker ni v njihovi pristojnosti, toda zainteresirane stranke vsekakor morajo vedeti, da ni obvezen za vsak dokument, ki se v navedeni jezični kombinaciji prevodi. Hkrati je to tudi osnovni razlog zaradi katerega se vsaka stranka pred dostavo vsebin omenjenim strokovnjakom na obdelavo, mora o tej vrsti overitve pozanimati v okviru pristojnih institucij, ker ji bodo te informacije zelo koristne. Namreč, stranka mora pristojne osebe najprej vprašati, ali je haški žig obvezno postaviti na tiste dokumente, za katere zahteva prevajanje iz finskega v slovenski jezik. V primeru, da na to vprašanje od njih dobi pritrdilen odgovor, je vsekakor pomembno izvedeti, ali se ta žig postavlja na samem začetku obdelave konkretnega dokumenta oziroma preden ga prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati ali pa je najprej treba počakati, da ti izvedejo njegovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, da ga overijo, pa se šele potem dokument odnese na nadaljnjo obdelavo.

Prevod osebne izkaznice iz finskega v slovenski jezik

Ko neka stranka zahteva prevajanje osebne izkaznice iz finskega v slovenski jezik, mora biti seznanjena s tem, da navedena storitev ne zadostuje, da bi se prevedena osebna izkaznica oziroma katerikoli drugi dokument lahko obravnaval kot veljaven s pravnega vidika. Točneje rečeno dokument, ki je v navedeni različici jezikov profesionalno preveden, mora takoj po tem biti tudi overjen s strani zapriseženega sodnega tolmača, kar je storitev, ki jo ponujajo strokovnjaki, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prav zato, ker stranke dobijo kompletno storitev, morajo se v popolnosti spoštovati pravila, ki so povezana z dostavo materialov na obdelavo in predvidevajo, da obvezno morajo priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Vsem njim prav tako tudi priporočamo, da pred vsem tem v tistih državnih institucijah, ki so za to pristojne, preverijo, ali se na dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni jezični različici, mora postaviti tudi žig, ki je poznan kot haški oziroma Apostille.

Seveda je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači poleg osebne izkaznice izvajajo tudi prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz finskega v slovenski jezik pa tudi potnega lista kot tudi vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiskov iz matičnega registra o smrti in o rojstvu, delovnega dovoljenja in ostalih osebnih dokumentov.

Na zahtevo strank ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse pravne akte (sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, sodbe in pritožbe, licence, sodne odločitve, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije in ostali dokumenti, ki so povezani predvsem s sodstvom), toda izvedejo lahko tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v slovenski jezik, kar poleg kompletne obdelave specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, vsekakor vključuje tudi prevajanje oziroma overitev dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresirane stranke obdelajo tudi katerokoli vrsto potrdil in soglasij ter izjav oziroma vsak dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim službam. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o nekaznovanosti kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki in ostale dokumente, ki jih določene pristojne službe lahko zahtevajo od strank.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevedejo sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi statut podjetja, poslovne odločitve, kot tudi ustanovitveni akt podjetja, pri čemer je v ponudbi tudi prevajanje poslovnih poročil iz finskega v slovenski jezik kot tudi ostalih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje oziroma sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg tega tolmači in prevajalci obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodilo za uporabo in gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da strokovnjaki, ki jih naša institucija zaposluje, lahko na zahtevo stranke izvedejo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz finskega v slovenski jezik, toda prav tako lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma diplomo in dodatek k diplomi kot tudi znanstvena dela in številne druge dokumente, ki se nanašajo in na področje izobraževanja in na področje znanosti.

Prevajanje programske opreme iz finskega v slovenski jezik

Različne aplikacije in programe na zahtevo strank strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo iz finskega v naš jezik, toda prav tako profesionalno obdelajo tudi ostale spletne vsebine. Pravzaprav, ko izvajajo prevajanje spletne prodajalne iz finskega v slovenski jezik oziroma spletnih strani ali spletnih katalogov ter ostalih vsebin, ki so dostopne online, je predvideno, da uporabljajo tudi tista pravila, ki se tičejo optimizacije teh vsebin. Princip optimizacije predvideva uporabo SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se konkretnim materialom daje možnost, da v relativno kratkem roku po postavljanju na splet precej bolje kotirajo. Gre za to, da spletni brskalniki tako obdelane spletne materiale katerekoli vrste, relativno hitro prepoznajo kot popolnoma izvirne, ki so tako bolje kotirani v polju iskanja za določeno ključno besedo.

Prevajalci in sodni tolmači lahko za zainteresirane stranke izvedejo tudi prevajanje marketinških materialov iz finskega v slovenski jezik, ko med drugim lahko ponudijo strokovno obdelavo, tako plakatov, reklamnih brošur in PR člankov kot tudi katalogov različne vrste, zatem vizitk, reklamnih letakov in generalno vseh vsebin, katerih prvotni namen je povezan z reklamiranjem nekega podjetja oziroma različnih storitev ali izdelkov.

Prav tako je v naši ponudbi tudi prevajanje knjig iz finskega v slovenski jezik, pri čemer je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci prevedejo katerekoli književno delo ali učbenike. Seveda lahko profesionalno obdelajo tudi časopisne članke kot tudi strokovne pa tudi ilustrirane ter številne druge vrste revij.

Vsaka stranka, ki poseduje prevod iz finskega v slovenski jezik za določeni dokument ali drugo vrsto vsebin, toda ta ni profesionalen oziroma ni obdelan v skladu s pravili stroke, ima vsekakor možnost, da v okviru omenjene institucije angažira profesionalne korektorje in lektorje, da izvedejo redakcijo takvih vsebin.

Tolmačenje iz finskega v slovenski jezik

Za katerokoli vrsto dogodka profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje iz finskega v slovenski jezik, pri čemer so prav tako specializirani tudi za zagotavljanje storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Moramo omeniti, da se vsaka od teh storitev uporablja v situaciji, ki je popolnoma jasno določena oziroma za dogodke s točno določenimi značilnostmi. Prav iz tega razloga od vsake stranke, ki želi, da naši strokovnjaki izvedejo omenjeno storitev, zahtevamo, da nam posreduje vse informacije, ki se na konkretni dogodek nanašajo, natančneje rečeno, morajo nas seznaniti s tem, kako dolgo naj bi trajal pa tudi kje bo potekal in da nam vsekakor posredujejo tudi podatke o številu oseb, ki bodo pri tem sodelovale. Šele v trenutku, ko imajo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago te informacije, se lahko izdela ponudba za to storitev in v skladu z značilnostmi dogodka in izbiro določene vrste tolmačenja, se konkretno ponudbo uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki prav tako po potrebi lahko izvedejo tudi prevajanje besedil iz finskega v slovenski jezik, tako poljudnih kot tudi tistih, ki morajo biti najprej na razpolago strokovnjakom za nekatera področja. Kar se tiče teme besedil, za katere stranka zahtev obdelavo, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici profesionalno obdelujejo tudi besedila, katerih tema se ukvarja z družbenimi vedami pa tudi tista, ki so povezana predvsem s katerokoli vejo naravoslovnih ved. Poleg poljudnih strokovnih besedil, povezanih s področji turizma, ekonomije, komunikologije in bančništva, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, ki se nanašajo na področja prava, financ in politike oziroma filozofije in menedžmenta ter znanosti, marketinga in farmacije pa tudi tista, ki se tičejo sociologije, gradbene industrije in ekologije ter varstva okolja in izobraževanja, informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Treba je omeniti tudi to, da vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz finskega v slovenski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve dobijo tudi tisto, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem ali sinhronizacijo. Če smo natančnejši, prevajalci in sodni tolmači najprej v omenjeni različici jezikov prevajajo, tako igrane in dokumentarne filme oziroma serije in reklamna sporočila kot tudi zabavne ter otroške oddaje pa tudi animirane in risane filme oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih materialov, po tem pa jih prepuščajo tistim strokovnjakom, ki so prav tako zaposleni v tej instituciji in ki na zahtevo strank izvedejo sinhronizacijo omenjenih materialov, ali pa njihovo podnaslavljanje.

Cena prevajanja iz finskega v slovenski jezik

  • Iz finskega v slovenski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!