Prevajanja iz finskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsakomur, ki ima za tem potrebo, je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi neposredno prevajanje iz finskega v perzijski jezik, tako v pisani kot tudi kot tolmačenje. Predvsem je treba omeniti, da je storitev tolmačenja dostopna v vseh treh različicah, saj sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Prav tako je pomembno poudariti, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje storitev, ki jo lahko uporabljajo vsi interesenti, od njih pa se zahteva, da najprej posredujejo osnovne informacije o organizaciji manifestacije. Gre za to, da se končna ponudba za storitev tolmačenja lahko oblikuje izključno na podlagi podatkov o tem, kje bo dogodek potekal oziroma v skladu z značilnostmi same lokacije, toda zelo je pomembno, da stranka omenjene strokovnjake obvesti tudi o trajanju manifestacije oziroma o številu udeležencev.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi prevajanje poljudnih pa tudi strokovnih besedil različne tematike, dolžine in kompleksnosti v tej kombinaciji jezikov, zaposleni te institucije pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v perzijski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači pa v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi katerekoli spletne vsebine, pri tem pa izvedejo tudi optimizacijo materialov. Gre za to, da uporabijo tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation) oziroma vsebino spletnih strani pa tudi aplikacij katerekoli vrste kot tudi spletnih prodajaln, zatem spletnih katalogov in programov ter številnih drugih spletnih vsebin uskladijo z veljavnimi pravili spletnega iskanja. Vse to je izjemno pomembno za mesto, ki ga konkretni materiali zavzemajo v iskanju, saj bo slednje zelo verjetno izboljšano po izvedeni optimizaciji.


Prevajanje iz finskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v finski jezik

Časopisne članke različne dolžine in tematike pa tudi otroške, zatem ilustrirane in strokovne revije ti strokovnjaki prav tako prevajajo na zahtevo. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje književnih del iz finskega v perzijski jezik in v tem primeru poleg romanov lahko obdelajo tudi vsako drugo prozno pa tudi poetsko delo književnosti kot tudi katerikoli učbenik.

Treba je omeniti tudi to, da je vsaki stranki omenjene institucije dostopna tudi storitev redakcije, ki vključuje korekturo in lekturo vseh materialov. Pravzaprav strokovni lektorji oziroma korektorji, ki so zaposleni v okviru ekipe te institucije, implementirajo konkretna pravila, da bi na ta način vse predhodno slabo prevedene vsebine uskladili z njihovimi izvirniki primarno in potem tudi s pravili ciljnega oziroma perzijskega jezika.

Strankam konkretne institucije sta na razpolago tudi dodatni storitvi v pogledu sinhronizacije in podnaslavljanja vseh zvočnih pa tudi video vsebin. Točneje rečeno, dobijo lahko kompletno obdelana, tako reklamna sporočila in oddaje katerekoli tematike in namena (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne in druge) kot tudi risane in animirane oziroma dokumentarne pa tudi igrane filme ter serije oziroma vse ostale vrste in zvočnih in video materialov.

Ko se zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v perzijski jezik, sodni tolmači in prevajalci njihovo obdelavo izvajajo v skladu z veljavnimi pravili, tako da po prevajanju izvedejo tudi overitev in na ta način lastnikom omogočajo, da dobijo profesionalno obdelane dokumente katerekoli vrste, ki bodo veljavni s pravnega vidika. Preprosto rečeno, potem ko bo izvedeno prevajanje konkretnega dokumenta v tej jezični kombinaciji, ga je zapriseženi sodni tolmač dolžan primerjati z izvirnimi vsebinami, da bi preveril, ali popolnoma enaki. Šele potem, ko se prepriča, da med tema dvema dokumentoma ne obstajajo nikakršne razlike, na prevod postavi svoj žig in na ta način potrdi njegovo usklajenost oziroma istovetnost z izvirnikom.

Za ta namen se tudi zahteva, da vsak interesent pri dostavi dokumentov na obdelavo obvezno priloži tudi izvirnike, tako da se celoten postopek in dostave in prevzemanja konkretnih dokumentov razlikuje glede na ostale vsebine, za katere se zahteva prevajanje v navedeni različici jezikov.

Posebej je treba poudariti, da vse ostale materiale stranka lahko na obdelavo pošlje na e-poštni naslov in jih na enak način tudi prevzame, ko bodo zahtevane storitve izvedene.

Glede na to, da je dolžna priložiti izvirnike na vpogled, lahko stranka dokumente, za katere zahteva neposredno prevajanje iz finskega v perzijski jezik, osebno odnese v poslovalnico, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Lastnik dokumentov se tudi odloči, kako bo prevzel kompletno obdelane vsebine in obstaja možnost, da to stori osebno v samem predstavništvu te institucije, ali pa pooblaščena služba za dostavo kompletno obdelane vsebine prinese na njegov naslov. Ta storitev bo od same stranke tudi zaračunana, ker ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve kateregakoli dokumenta. Vse informacije, tako o samem postopku prevzemanja dokumentov kot tudi o ceni same storitve so strankam pravočasno na razpolago.

Vsakogar, ki ga zanima obdelava dokumentov v tej kombinaciji jezikov, je treba seznaniti z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači storitve nimajo pravice izvesti nadoveritve. Konkretna storitev se nanaša na overitev s Haškim žigom, ki je sicer poznan tudi pod nazivom Apostille, pa se vsaki stranki svetuje, da samostojno pridobi informacije. Stranke se morajo obrniti na pristojne na okrožnem sodišču, ker imajo samo ti pooblastila za postopek nadoveritve, pa od njih tudi zahtevajo informacije o tem, ali Haški žig na te dokumente mora biti postavljen in kdaj točno tokom celotnega postopka obdelave, oziroma ali na samem začetku ali pa po izvedenem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača.

Vsekakor zaposleni te institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v perzijski jezik pa tudi pravnih aktov ter vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (različne vrste izjav, soglasij in potrdil).

Ti strokovnjaki seveda kompletno obdelajo tudi celotno vsebino ali tehnične ali medicinske oziroma razpisne, gradbene ali poslovne dokumentacije, prevajalci in sodni tolmači pa poskrbijo tudi za to, da v konkretni kombinaciji jezikov prevedejo in overijo vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Izvedemo lahko tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v perzijski jezik, pri čemer so dovoljena določena odstopanja predvsem v zvezi s postopkom dostave materialov na obdelavo. Gre za to, da je tedaj rok za izdelavo prevoda konkretnega dokumenta izjemno kratek, pa je tudi potrebno, da sodni tolmači in prevajalci čim prej dobijo konkretne vsebine, da bi zahtevo za nujnim prevajanjem v celoti spoštovali. Zato je samo v tem primeru dopuščena dostava dokumentov na e-poštni naslov, toda vsekakor se razume, da je stranka dolžna v čim krajšem roku na vpogled priložiti tudi izvirnike.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz finskega v perzijski jezik

Absolutno vsak dokument iz sestave poslovne dokumentacije na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov najprej prevedejo in potem tudi overijo.

Ker je postopek overitve vseh dokumentov usklajen z veljavnim zakonom, se od lastnika zahteva, da priloži tudi izvirnike na vpogled.

Prav tako je treba poudariti, da v določenih primerih samo prevajanje dokumentov iz finskega v perzijski jezik oziroma njihova overitev z žigom sodnega tolmača nista dovolj, da bi ti bili zakonsko veljavni. Pravzaprav za določene dokumente velja pravilo o obvezni nadoveritvi oziroma o overitvi s posebnim žigom, ki je poznan pod imenoma Haški ali Apostille. Samo dejstvo, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, vodi do tega, da stranka predhodno mora samostojno pridobiti vse podatke o tem.

Poleg ustanovitvenega akta podjetja je strankam na razpolago tudi kompletna obdelava, tako letnih in finančnih poslovnih kot tudi revizorskih poročil, seveda pa ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja pa tudi fakture in vse ostale dokumente iz sestave omenjene vrste dokumentacije.

Potrudili se bodo, da profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je potrebno, tako prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz finskega v perzijski jezik kot tudi kompletna obdelava številnih drugih vsebin iz domene znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumenti, ki se tičejo teh področij).

Vse vrste dokumentacij sodni tolmači in prevajalci obdelajo kompletno, tako da stranke dobijo prevajanje dokumentov iz sestave, tako medicinske (zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi gradbene in razpisne oziroma tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in številne druge).

Poudarjamo tudi to, da se na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje tožb in pritožb iz finskega v perzijski jezik pa tudi sodnih sklepov, zatem odločitev sodišča in sklepov o razvezi zakonske zveze ter vseh ostalih vrst sodb, zaposleni te institucije pa seveda kompletno obdelujejo tudi pogodbe, zatem različne vrste certifikatov in licenc potem pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije kot tudi vse ostale pravne akte.

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za obdelavo, tako vseh vrst potrdil kot tudi soglasij oziroma izjav. Pri tem se mislimo predvsem na dokumente, ki jih je kasneje treba predložiti pristojnim službam, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in drugi dokumenti iz te skupine.

Vsekakor je treba poudariti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz finskega v perzijski jezik, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente, kot so na primer potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in izpiski iz matičnega registra o smrti, zatem osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi številni drugi osebni dokumenti.

Prevajanje časopisnih člankov iz finskega v perzijski jezik

Tematika časopisnih člankov se lahko nanaša na različna področja, seveda pa sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij.

Seveda so zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani tudi za prevajanje književnih del iz finskega v perzijski jezik, pri čemer poleg beletrije in romanov oziroma pesmi in poem lahko obdelajo tudi številne druga, tako poetska kot tudi prozna dela, poskrbijo pa tudi za prevajanje učbenikov različne tematike.

Strankam te institucije je na razpolago tudi možnost, da omenjene strokovnjake angažirajo, da bi bilo izvedeno tolmačenje in ta storitev, ki vključuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako dostopna na zahtevo. Posebej je treba omeniti tudi podatek, da so ti strokovnjaki specializirani za uporabo vseh treh vrst tolmačenja, kar pomeni, da bo v odvisnosti od vrste dogodka opredeljeno, ali morajo uporabiti šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. Zato se tudi zahteva, da vsaka stranka v tem primeru dostavi informacije o tem, kako je zamišljeno, da bo konkretna manifestacija organizirana, ker se ponudba za storitev tolmačenja lahko oblikuje izključno na podlagi podatkov o točnem številu udeležencev in o trajanju samega dogodka oziroma v skladu z značilnostmi prostora, v katerem je organizator predvidel, da bo ta potekala, pa se prav te informacije tudi zahtevajo od strank.

V primeru, da je nekomu potrebno neposredno prevajanje besedil iz finskega v perzijski jezik, mora vedeti, da člani ekipe te institucije lahko obdelajo, ne samo poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike, ampak tudi tiste, ki veljajo za strokovne oziroma znanstvene, ne glede na to, ali je njihova tema primarno povezana z naravoslovnimi ali družboslovnimi vedami.

Treba je omeniti tudi podatek, da ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, tako da njih stranke, ki posedujejo prevedene vsebine katerekoli vrste, lahko angažirajo, da bi bila izvedena redakcija takšnih materialov. Gre za to, da včasih stranke zahtevajo konkretno storitev od nestrokovnih ljudi, tako da se v obdelanih vsebinah pogosto pojavljajo napake. Prav njih omenjeni strokovnjaki v toku postopka lekture in korekture na čim boljši način popravijo in vsebino konkretnih materialov prilagodijo pravilom tako imenovanega ciljnega oziroma v tem primeru perzijskega jezika in jih hkrati tudi uskladijo z izvirniki.

Ker so v tej instituciji zaposleni profesionalni podnaslavljalci z dolgoletnimi izkušnjami, kot tudi tisti strokovnjaki, katerih specialnost je sinhronizacija vsebin, sta tako tudi konkretni storitvi dostopni vsaki stranki. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje filmov iz finskega v perzijski jezik, tako igranih kot tudi animiranih, zatem risanih in dokumentarnih, prevajalci in sodni tolmači pa poskrbijo tudi za obdelavo reklamnih sporočil, zatem izobraževalnih in zabavnih ter informativnih in otroških oddaj kot tudi serij in ostalih zvočnih in video materialov, potem pa stranke lahko izberejo med ponujenima dodatnima storitvama.

Člani ekipe konkretne institucije v dani kombinaciji jezikov profesionalno prevedejo tudi vse vrste marketinških materialov in poskrbijo tudi za to, da pri tem implementirajo pravila reklamiranja. Pravzaprav sporočilo, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom konkretne storitve ali obiskovalcem dogodka oziroma kupcem izdelka, uskladijo s pravili perzijskega jezika in da tako izpolnijo osnovno cilj prevajanja, tako plakatov in brošur kot tudi reklamnih letakov, zatem katalogov in PR člankov pa tudi zloženk in ostalih reklamnih vsebin.

Glede na to, da prevajanje spletnih materialov iz finskega v perzijski jezik sam po sebi ni zadostno, da bi ti bili vidni na spletu, prevajalci in sodni tolmači poskrbijo, da pri njihovi obdelavi uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation). Prav zahvaljujoč optimizaciji se prevedene spletne strani, aplikacije ali spletni katalogi oziroma programi in spletne prodajalne pa tudi številne druge podobne vsebine pojavijo na prvi strani iskanja, saj jih konkretni iskalnik prepozna kot najboljše možne rezultate za določeno besedo ali izraz.

Cena prevajanja iz finskega v perzijski jezik

  • Iz finskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz finskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz finskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!