Prevajanje iz finskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg številnih storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tukaj tudi neposredno prevajanje iz finskega v romunski jezik. Treba je poudariti tudi to, da je ta storitev na razpolago in v kot tolmačenje in v pisani obliki in da ti strokovnjaki lahko obdelajo vsebine katerekoli vrste.

Če se organizira neki dogodek, na katerem bodo prisotni izvorni govorci teh dveh jezikov, bodo naši strokovnjaki uporabili ali simultano ali šepetano ali konsekutivno tolmačenje iz finskega v romunski jezik, omenjena institucija pa jim lahko ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zainteresiranim strankam je omogočeno tudi, da angažirajo profesionalne korektorje in lektorje in če je to potrebno, izvedejo določene popravke v vsebinah, ki so v konkretni jezični različici preveden na nekem drugem mestu, toda to ni bilo storjeno na ustrezen način.

Prav tako strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje besedil iz finskega v romunski jezik, tako poljudnih kot tudi strokovnih, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno obdelajo tudi časopisne članke, zatem književna dela in različne vrste revij kot tudi učbenike. Seveda je predvideno, da na zahtevo strank prevajajo tudi katerokoli vrsto materialov, ki sodijo, tako na področje marketinga (brošure, plakati, vizitke, reklamne zloženke, PR članke in drugi) kot tudi v spletno področje (spletne prodajalne, spletni katalogi, spletne strani, programi, aplikacije in številni drugi). Treba je poudariti tudi to, da bo komurkoli, ki mu je potrebno neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v romunski jezik, omogočena tudi storitev njihove profesionalne optimizacije, s čimer se položaj teh vsebin na spletu poboljšuje, in to v največji možni meri.


Prevajanje iz finskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v finski jezik

Stranke morajo vedeti, da profesionalni podnaslavljalci pa tudi strokovnjaki, ki so specializirani za sinhronizacijo zvočnih in video materialov, prav tako sestavljajo ekip naše institucije. Iz tega razloga tudi navajamo, da kdorkoli želi dobiti prevedene serije ali različne vrste filmov oziroma oddaj kot tudi reklamna sporočila ter ostale vsebine te vrste, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo in s samim tem ima možnost, da jih prikazuje zelo hitro po prevzemanju.

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v romunski jezik, smo dolžni poudariti, da je postopek njihove obdelave drugačen od tistega, ki se izvaja za predhodno omenjene vsebine, in to se odraža predvsem v dejstvu, da je treba izvesti tudi overitev prevedenega dokumenta, in to žigom zapriseženega sodnega tolmača, da bi ta bil pravno veljaven. S tem v zvezi je treba poudariti, da se od vsake stranke, ki zahteva obdelavo dokumentov, pričakuje, da na vpogled priloži izvirnike, kar vsekakor ni primer za vse do zdaj omenjene vsebine, saj zainteresirane stranke njih, ne samo dostavijo na elektronski naslov, ampak jih tako tudi prevzamejo.

Ker mora priložiti tudi izvirnike na vpogled, stranke dokumente prinese v našo poslovalnico, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Po koncu obdelave jih lahko prav tako osebno prevzame, ali pa bo angažirana določena kurirska služba, da jih dostavi na naslov stranke, toda to je storitev, ki mora biti dodatno zaračunana.

V zvezi s prevajanjem dokumentov iz finskega v romunski jezik je tudi podatek, ki se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, poznanega kot Apostille ali Haški in ki ga stranke ne morejo dobiti v naši instituciji, in to preprosto zato, ker prevajalci in sodni tolmači za to vrsto overitve niso zadolženi in pooblaščeni. Torej vsaka posamezna stranka mora, in to preden vsebine prinese ali dostavi našim strokovnjakom na obdelavo, kontaktirati s pristojnimi državnimi institucijami, da bi se pozanimala o tej vrsti overitve.

Samo v primeru, ko stranke zahtevajo nujno prevajanje v konkretni različici jezikov, jim je dovoljeno, da najprej skenirajo dokumente in jih pošljejo preko naše elektronske pošte, toda potem so dolžne priložiti izvirne vsebine na vpogled, toda zelo je pomembno, da se spoštujejo postavljene roke in da to storijo čim prej.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko prevedejo tudi različne vrste dokumentacije. Predvsem mislimo na medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) in potem tudi na tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in številni drugi) pa tudi na tiste dokumente, ki so v sestavi poslovne dokumentacije, kot so na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna in finančna poslovna poročila oziroma fakture ter revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja in drugi).

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v romunski jezik in poleg potrdila o državljanstvu, vozniškega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma dovoljenje za prebivanje, ta storitev pa se uporablja tudi pri obdelavi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem delovnega dovoljenja in osebne izkaznice oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti, prometnega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in ostalih osebnih dokumentov.

Treba je poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, od sodb oziroma sodnih odločitev in pravnega reda Evropske Unije preko pogodb in pritožb oziroma sklepov pa do pooblastil za zastopanje ter tožb in različnih vrst licenc in certifikatov.

Prav tako je treba poudariti tudi to, da stranke pri nas omenjene strokovnjake lahko angažirajo, če jim je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v romunski jezik, toda vsekakor na njihovo zahtevo lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in številne druge neomenjene dokumente, ki so na kakršenkoli način povezami s področjem izobraževanja ali znanosti.

Prevajanje filmov iz finskega v romunski jezik

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje filmov iz finskega v romunski jezik, morajo vedeti, da sta v okviru nape institucije na razpolago tudi storitvi njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Pravzaprav se omenjeni storitvi izvajata, tako za igrane filme kateregakoli žanra kot tudi za animirane oziroma dokumentarne in risane pa tudi za vse ostale vrste in video in zvočnih materialov (serije, informativne oddaje, reklamna sporočila, zabavne in otroške oddaje in ostale vsebine te vrste).

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo v navedeni jezični kombinaciji prevajajo književna, toda prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi učbenike kot tudi časopisne članke ter različne vrste strokovnih ali poljudnih revij.

V primeru, da je prevajanje iz finskega v romunski jezik izvedeno za določeno vrsto vsebin, toda obstajajo napake oziroma velike pomanjkljivosti, je strankam tudi omogočeno, da angažirajo profesionalne korektorje in lektorje, ki lahko vse te napake v najkrajšem možnem roku tudi popravijo.

Kdorkoli zahteva neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v romunski jezik, mora vedeti, da so sodni tolmači in prevajalci v celoti seznanjeni z marketinškimi pravili in da jih vsekakor tudi implementirajo, ko je to potrebno. Poleg brošur, PR člankov in reklamnih letakov na zahtevo strank obdelajo tudi vizitke, zatem reklamne zloženke, plakate in vse ostale vsebine, skozi katere se reklamirajo določeni izdelki ali storitve ter poslovanje kateregakoli podjetja.

Neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v romunski jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi prevajanje spletnih strani iz finskega v romunski jezik lahko štelo kot profesionalno in kakovostno, je, da se vsebina konkretne spletne strani optimizira za iskanje. Prevajalci in sodni tolmači namreč implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko obdelujejo, ne samo spletne strani, ampak tudi spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne ter številne druge materiale, ki so dostopni na spletu. Na ta način se njihova vsebina prilagaja pravilom, ki so prisotna v okviru globalnega spletnega iskanja, tako mora iskalnik v optimalnem roku prav te materiale prepoznati kot relevantne za različne ključne besede in jih s samim tem tudi precej bolje razvrsti. Prav tako je dobro poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo katerokoli aplikacijo ali program oziroma programsko opremo, če to stranke zahtevajo.

Neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz finskega v romunski jezik je prav tako na razpolago vsaki zainteresirani stranki, pri čemer je treba posebej poudariti, da naši strokovnjaki poleg poljudnih besedil različne vsebine obdelujejo tudi strokovna. Poleg vseh tistih vsebin, ki se ukvarjajo s temami iz domene, tako znanosti, informacijskih tehnologij, izobraževanja in gradbene industrije oziroma turizma, menedžmenta in ekologije ter varstva okolja kot tudi tiste, ki so povezane s področji politike, filozofije, prava in ekonomije ter psihologije, farmacije, bančništva in ostalih znanstvenih disciplin, naši strokovnjaki na zahtevo strank prevajajo v najkrajšem možnem roku, toda predvideno je, da odgovorijo tudi na zahtevo, ki je povezana s prevajanjem besedil v navedeni kombinaciji jezikov, če je njihova tema povezana s katerokoli drugo vejo naravoslovnih in družbenih ved.

Vsekakor so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za tolmačenje iz finskega v romunski jezik in stranke morajo vedeti, da poleg konsekutivnega oziroma simultano tolmačenje, prav tako lahko zagotovijo tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje, zainteresiranim strankam pa omogočeno tudi, da po odličnih cenah najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje. Mi od vsake zainteresirane stranke zahtevamo, da nam posreduje tudi informacije, ki so povezane, tako s prostorom, v katerem naj bi ta dogodek potekal kot tudi z njegovim trajanjem oziroma s številom udeležencev pa tudi na splošno z načinom, na katerega je zamišljena njegova organizacija in v skladu z vsemi temi informacijami se tudi opredelimo za eno od omenjenih vrst te storitve.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v romunski jezik

Ko stranke zahtevajo neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v romunski jezik, jim je treba predstaviti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Pravzaprav vsako posamezno stranko pri tem pričakuje tudi overitev prevedenega potrdila o državljanstvu in kateregakoli drugega dokumenta, zanjo pa je zadolžen zapriseženi sodni tolmač. Samo zato se zahteva, da stranke dostavijo tudi izvirnike na vpogled, toda vsakdo od njih mora samostojno pridobiti potrebne podatke v zvezi z overitvijo s tako imenovanim Apostille žigom.

Vsekakor stranke pri nas pričakuje tudi storitev prevajanja izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, zatem potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter vozniško in prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

Vsak dokument iz sestave poslovne dokumentacije (fakture, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poslovna poročila, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) ti strokovnjaki po potrebi prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov in potem tudi pristopijo overitvi, za katero so pooblaščeni. Neposredno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v romunski jezik prav tako sodi med storitve, za katere so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni in poleg tega lahko obdelajo tudi vsak drug dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo pa tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s tehnično oziroma razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo ali laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov in ostali dokumenti iz te skupine.

Vsekakor je predvideno, da stranke lahko v konkretni jezični različici dobijo preveden katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti različnim pristojnim institucijam, kar pravzaprav pomeni, da naši strokovnjaki poleg različnih vrst soglasij in potrdil, lahko prevedejo tudi katerokoli vrsto izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in številni drugi).

Vse vrste pravnih aktov oziroma tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava, lahko prevajalci in sodni tolmači prevedejo v tej kombinaciji jezikov (sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje, sodbe, certifikati, sodni sklepi, pogodbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, tožbe in drugi), toda vsekakor izpolnijo tudi zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v romunski jezik. Predvideno je, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo, pa poleg že omenjenega to predvideva, da prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem zdravniške izvide ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge dokumente.

Treba je omeniti tudi to, da je v trenutni ponudbi storitev naše institucije tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v romunski jezik, toda moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno obdelavo tudi za številne druge dokumente, ki so povezani, ne samo s področjem znanosti, ampak tudi s področjem izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih patentov in potrdila o opravljenih izpitih, obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem znanstvena dela in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske naloge ter prepis ocen kot tudi seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet pa tudi vse ostale dokumente iz te skupine.

Cena prevajanja iz finskega v romunski jezik

  • Iz finskega v romunski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!