Prevajanje iz finskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovni pogoj, da neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v srbski jezik šteje kot pravno veljavno, oziroma da obdelan dokument stranka lahko uporablja, ko ji je potrebno, je posedovanje žiga uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Prav takšen način obdelave tudi uporabljajo strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford in praktično rečeno, vsaki stranki omogočajo, da prihrani in čas pa tudi denar.

Zaradi overitve z žigom sodnega tolmača se zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled in omogočeno je, da jih stranka osebno prinese v prostore predstavništva te institucije oziroma pošlje priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih dostavi preko katerekoli kurirske službe.

Nujno prevajanje dokumentov iz finskega v srbski jezik je prav tako na razpolago zainteresiranim strankam in v tem primeru se najprej skenirani dokumenti pošiljajo po elektronski poti in se potem naknadno dostavijo na vpogled.


Prevajanje iz finskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v finski jezik

Po koncu obdelave stranke pridejo osebno in prevzamejo obdelane dokumente ali jim kurirska služba vsebine dostavi na naslov in ta storitev se zaračunava dodatno izključno po ceniku, ki ga omenjena služba uporablja v danem trenutku.

Poleg tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse dokumente, ki so v sestavi, tako medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) kot tudi vse tiste, ki sestavljajo poslovno, razpisno, gradbeno ali tehnično dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in drugi).

Različne dokumente iz domene prava pa tudi tiste, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja, prav tako lahko kompletno obdelajo. Poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz finskega v srbski jezik oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi pravnega reda Evropske Unije ter predmetnikov in programov fakultet, sklepa o razvezi zakonske zveze in rezultatov znanstvenih raziskav se na zahtevo strank obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, znanstveni patenti in certifikati pa tudi vsi ostale dokumente, ki so povezani z omenjenima področjema.

Treba je omeniti tudi to, da se je vsaka posamezna stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov v tej jezični različici, dolžna tudi samostojno pozanimati, ali je za te dokumente obvezna overitev z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom. Navedene informacije jim ne morejo dati prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ker niso dolžni biti seznanjeni s tem, saj omenjena overitev ni v njihovi pristojnosti. Poleg informacije o tem, ali je ta žig obvezno postaviti na te dokumente, stranka mora pridobiti tudi podatek, po katerem principu se ta izvaja oziroma ali se haški žig postavlja na koncu obdelave konkretnega dokumenta, ali na njenem začetku.

Vse vsebine, ki so povezane, tako s spletnim področjem (spletne prodajalne, aplikacije, spletni katalogi, različne vrste programa, spletne strani in drugi) kot tudi tiste, ki se nanašajo na področje marketinga, kot so na primer PR članki, reklamne zloženke in plakati oziroma vizitke, katalogi in brošure pa tudi številni drugi, omenjeni strokovnjaki na zahtevo stranke prav tako prevajajo maksimalno profesionalno.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz finskega v srbski jezik in poleg šepetanega tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami samega dogodka izvajajo tudi konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej različici in jezika. Na listi storitev je prav tako tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je omogočen zainteresiranim strankam.

Različne vrste televizijskih in radijskih oddaj, zatem igrane filme, reklamna sporočila in risane filme pa tudi serije, dokumentarne in animirane filme oziroma vse vrste video in zvočnih vsebin, ne samo, da prevajamo v navedeni različici jezikov, ampak jih lahko tudi profesionalno sinhroniziramo ali podnaslovimo.

Na razpolago je tudi storitev redakcije vsebin različne vrste, za njeno izvedbo pa so zadolženi lektorji in korektorji. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo, tako revije različnih vrst in časopisne članke kot tudi katerekoli književno delo in učbenike, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz finskega v srbski jezik, in to vsebin različne dolžine, namena, tematike in kompleksnosti.

Ker se ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, kot je to pri obdelavi dokumentov, nam jih morajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje v omenjeni različici jezikov za katerokoli vrsto teh vsebin, ne samo, poslati na obdelavo po elektronski poti, ampak jih tudi na na enak način prevzamejo.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz finskega v srbski jezik

Dodatna storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem dokumentarnih filmov iz finskega v srbski jezik, vključuje možnost, tako njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Stranke, ki zahtevajo to storitev, pravzaprav v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane, tako dokumentarne filme kot tudi katerokoli drugo vrsto ali video ali zvočnih vsebin, ki jih lahko hitro po prevzemanju predvajajo tudi na radijskih postajah in na televiziji pa tudi v kinematografih oziroma kjerkoli želijo. Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentarnih prevajajo in potem svojim kolegom prepustijo tudi izvedbo dodatne storitve in za igrane filme, serije in zabavne pa tudi informativne oddaje kot tudi za animirane in risane filme, reklamna sporočila, otroške in izobraževalne oddaje in številne druge vrste zvočnih ali video materialov.

Neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v srbski jezik prav tako lahko izvedemo na zahtevo zainteresirane stranke strank, in to ob implementaciji pravil, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin oziroma z uporabo SEO (Search Engine Optimisation). Glavni cilj takšnega načina obdelave, ne samo spletnih strani, ampak tudi vseh ostalih spletnih vsebin, je doseganje boljšega mesta v polju iskanja. Toda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi aplikacije katerekoli vrste kot tudi spletne prodajalne, zatem programe, spletne kataloge in številne druge vsebine, ki so dostopne na omrežju.

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje besedil iz finskega v srbski jezik in poleg poljudnih besedil različne tematike, dolžine in kompleksnosti, prevajalci in sodni tolmači maksimalno kakovostno prevajajo tudi strokovne besedilne materiale. Poleg tistih, ki se ukvarjajo s temo iz domene sociologije, filozofije ali psihologije oziroma gradbene industrije, marketinga in komunikologije ter informacijskih tehnologij, turizma in ekologije ter varstva okolja ti strokovnjaki pristopajo tudi obdelavi vseh tistih besedilnih vsebin, ki so povezane, tako s področjem menedžmenta, bančništva, znanosti in medicine kot tudi tistih, katerih tema se primarno nanaša na področja politike, financ in izobraževanja pa tudi farmacije, ekonomije in še precej drugih področij, iz domene družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje PR člankov iz finskega v srbski jezik

Predpostavljamo, da stranke poznajo lastnosti reklamiranja preko PR člankov, tako jim mora biti jasno, zakaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford njihovi obdelavi v navedeni različici jezikov pristopajo zelo pazljivo in profesionalno. Sporočilo, ki ga te vsebine vsebujejo, mora namreč biti pravilno oblikovano v duhu ciljnega jezika, da bi bil dosežen uspeh pri prevajanju. Prav tako je predvideno, da naši strokovnjaki na zahtevo strank, izvajajo tudi prevajanje plakatov iz finskega v srbski jezik oziroma reklamnih letakov in letakov in da vsekakor prevajajo tudi vizitke, brošure, kataloge in ostale materiale, ki so povezani z marketingom.

Poleg tega je strankam na razpolago tudi možnost izvedbe profesionalne korekture in lekture oziroma vse dokumente ali druge vsebine, ki so prevedene v tej različici jezikov, toda ob nespoštovanju pravil stroke in srbskega jezika, so lahko predmet profesionalne redakcije. In potem ko korektorji in lektorji strokovno obdelajo takšne vsebine, smo popolnoma prepričani, da bo določena stranka zadovoljna s ponujeno storitvijo.

Neposredno prevajanje knjig iz finskega v srbski jezik vključuje obdelavo, tako učbenikov kot tudi romanov, del beletrije in ostalih književnih del. Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo tudi vsebino predvsem ilustriranih in otroških in potem tudi strokovnih revij pa tudi časopisnih člankov.

Med številnimi storitvami, ki so na razpolago zainteresiranim strankam, je posebej treba poudariti tolmačenje iz finskega v srbski jezik, in to predvsem zato, ker naši strokovnjaki izvajajo vse tri vrste te storitve oziroma specializirani so za šepetano pa tudi za konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Toda poleg osnovne storitve je našim strankam omogočeno tudi, da pod zelo ugodnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje. Preden uradno oblikujemo ponudbo, zahtevamo, da nam stranka, ki jo ta storitev zanima, dostavi vse informacije o dogodku in njegovi organizaciji in nas predvsem informira o številu udeležencev in o njegovem trajanju kot tudi o mestu, na katerem bo organiziran.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v srbski jezik

Glede na to, da neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v srbski jezik vsekakor vključuje tudi njegovo overitev, stranka mora na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Prav tako ji tudi priporočaamo, da izvede vsa potrebne preverjanja, ki se nanašajo na overitev s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom.

Vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, predvsem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniške izvide ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih, prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo v navedeni jezični različici.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v srbski jezik pa tudi vseh ostalih osebnih dokumentov, od potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču preko izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa do različnih vrst dovoljenj, tako vozniškega kot tudi delovnega oziroma prometnega in dovoljenja za prebivanje.

Vsekakor naši strokovnjaki odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki želi v navedeni jezični različici dobiti obdelano poslovno dokumentacijo, na glede na to, ali zahtev prevajanja sklepa o ustanovitvi pravne osebe ali poslovnih odločitev oziroma ustanovitvenega akta ali statuta podjetja ter revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so v sestavi poslovne dokumentacije.

Strankam je prav tako omogočeno neposredno prevajanje iz finskega v srbski jezik za potrdio o nekaznovanosti kot tudi za potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o rednih dohodkih, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi še precej neomenjenih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Poleg gradbenih projektov naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo oziroma vse ostale dokumente, ki sestavljajo razpisno in tehnično dokumentacijo.

Poleg neposrednega prevajanja pravnih aktov iz finskega v srbski jezik (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, pritožbe in sklepe, licence, pravni red Evropske Unije, tožbe, certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodne odločitve in ostale dokumente iz domene prava ali sodstva) profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za različne dokumente iz domene, tako znanosti kot tudi izobraževanja. Na zahtevo strank prevajajo, ne samo diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela in patente oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, ampak tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske oziroma seminarske naloge ter potrdilo o rednem šolanju in na splošno, katerikoli dokument, ki je povezan z omenjenimi področji.

Cena prevajanja iz finskega v srbski jezik

  • Iz finskega v srbski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!