Prevajanje iz finskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalno neposredno prevajanje iz finskega v slovaški jezik prav tako sodi med storitve, za katere so specializirani strokovnjaki, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ne samo, da na zahtevo strank v navedeni jezični kombinaciji prevedejo katerokoli vrsto pisanih vsebin, ampak prav tako zagotavljajo tudi storitev tolmačenja.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov v odvisnosti od vrste dogodka, za katerega se konkretna storitev uporablja in njegovih osnovnih značilnosti, lahko zagotovijo tudi storitev šepetanega tolmačenja in izvedejo konsekutivno tolmačenje iz finskega v slovaški jezik. Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo, da pod odličnimi pogoji najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

V ponudbi naše institucije je tudi kompletna obdelava, tako filmov katerekoli vrste (dokumentarni, animirani, igrani, risani) kot tudi izobraževalnih oddaj, zatem reklamnih sporočil ter zabavnih in otroških oddaj oziroma serij, informativnih oddaj in na splošno, katerekoli vrste video ali zvočnih vsebin. Poleg storitve njihovega neposrednega prevajanja v omenjeni različici jezikov naši strokovnjaki izvajajo tudi sinhronizacijo katerihkoli materialov te vrste kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.


Prevajanje iz finskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v finski jezik

Specializirani smo tudi za neposredno prevajanje iz finskega v slovaški jezik, tako za različne vrste književnih del kot tudi za strokovna in poljudna besedila, pri čemer sodni tolmači in prevajalci na zahtevo lahko obdelajo tudi revije katerekoli vrste ter časopisne članke.

Zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi profesionalno obdelavo reklamnih materialov, od katalogov, plakatov in reklamnih letakov kot tudi vizitk pa do PR člankov, brošur in generalno vseh ostalih materialov skozi katere se različne storitve, podjetja ali izdelki reklamirajo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno obdelavo vseh spletnih materialov, tako da pri prevajanja spletnih prodajaln, spletnih strani ali katalogov oziroma programov, aplikacij in ostalih spletnih vsebin, uporabljajo tista pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo za spletne brskalnike (SEO - Search Engine Optimisation), s čimer strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo spletne materiale, ki so pravilno optimizirani in katerih položaj v spletnem iskalniku bo precej boljši.

Za vse materiale, ki so do zdaj omenjeni, je navedeno pravilo o dostavi preko elektronske pošte, saj je to vsekakor tudi najhitrejši pa tudi najlažji način, po istem principu poteka tudi prevzemanje obdelanih vsebin.

Toda zato vsaka posamezna stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v slovaški jezik, mora spoštovati pravilo, ki predvideva dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, saj naši strokovnjaki poleg njihovega prevajanja izvajajo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki mora najprej primerjati preveden dokument z izvirnim. Poleg možnosti, da dokumente, za katere zahteva obdelavo, prinese osebno v prostore poslovalnice te institucije, jih vsaka stranka, ki ji to bolj ustreza, lahko pošlje tudi s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe.

Pravzaprav obstaja ena edina situacija, ko je dovoljeno tudi dokumente poslati skenirane preko elektronske pošte, toda ta je povezani z njihovim nujnim prevajanjem v tej različici jezikov, pri čemer mora stranka tudi v tem primeru priložiti izvirne dokumente na vpogled.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov se lahko izvede na dva načina, tako da ima vsaka posamezna stranka možnost izbire med njihovim osebnim prevzemanjem v prostorih Prevajalskega centra Akademije Oxford in dostavo na naslov. Komurkoli bolj ustreza drugi omenjeni način, mora biti informiran, da gre za dodatno storitev, kar pomeni, da je v obveznosti, da njeno plačilo izvede, ko prevzema pošiljko. V pri primeru ima samo kurirska služba pravico določiti ceno, toda vsekakor bo stranka pravočasno obveščena o višini nadomestila, ki ga je treba plačati.

Poleg kompletne obdelave vseh dokumentov s področja znanosti oziroma izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi) prevajalci in sodni tolmači na zahtevo stranke izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v srbski jezik. Poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb in tožb oziroma pooblastil za zastopanje in različnih vrst pogodb kompletno obdelujejo tudi sklep o razvezi zakonske zveze, zatem ličence in sodne odločitve kot tudi certifikate, sodne sklepe in na splošno vse dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Seveda izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v slovaški jezik in poleg poslovnih odločitev, ustanovitvenega akta podjetja, revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi statut podjetja, zatem fakture in na splošno rečeno vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe ali podjetnika.

Poleg tega je v ponudbi tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v slovaški jezik (potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa prav tako lahko profesionalno prevedejo, tako zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Vsak dokument iz sestave gradbene, tehnične ali razpisne dokumentacije omenjeni strokovnjaki maksimalno profesionalno obdelajo in poleg deklaracij izdelkov in gradbenih projektov med drugim prevajajo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številne druge dokumente, ki so v sestavi ene od omenjenih vrst dokumentacij in jih potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača.

Poleg potrdila o samskem stanu oziroma o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi ter potrdila o višini dohodkov, prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz finskega v srbski jezik tudi za potrdila o nekaznovanosti ter o nekaznovanosti kot za vse vseh ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v različnih situacijah, pri čemer mislimo predvsem na potrdila, izjave in soglasja.

Treba je tudi poudariti, da priporočamo vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz finskega v slovaški jezik, da neposredno preden nam dostavi vsebine na obdelavo, izvede vsa potrebna preverjanja v pristojnih institucijah o overitvi z Apostille žigom. Gre za tako imenovani haški žig, kot se tudi drugače imenuje. Poudarjamo, da je njega obvezno postaviti izključno na dokumente, ki so določeni z zakonom. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, ki jim mi zaposlujemo, v tem primeru nimajo pristojnosti, tudi niso dolžni stranke informirati o tej vrsti overitve. Zato je tudi najbolje, da vsakdo od njih kontaktira s pristojnimi institucijami Republike Slovenije in da se najprej pozanima, ali je overitev s Haškim žigom obvezna za dokumente, za katere želi, da jih naši strokovnjaki obdelajo. V primeru, da pri tem dobi pritrdilen odgovor, mora tudi vprašati, kdaj se Apostille žig na te dokumente postavlja oziroma ali po koncu obdelave s strani omenjenih strokovnjakov ali pred tem.

Neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v slovaški jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v slovaški jezik, vsaka stranka, ki ima potrebo za navedeno storitvijo, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor dobi tudi overitev prevedenega potrdila, ki pa jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, ki je zaposlen v tej instituciji.

Od absolutno vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v navedeni jezični različici, se pričakuje maksimalno spoštovanje pravila v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo oziroma, da pri tem priloži na vpogled tudi izvirne dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje. Poleg tega je vsakomur od njih dano priporočilo, da pred dostavo dokumentov kontaktira s pristojnimi državnimi institucijami, da bi pravočasno preveril, ali se za določene vsebine zahteva overitev z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom, sak strokovnjaki, ki jim mi zaposlujemo, nimajo potrebnih pooblastil, da bi to vrsto overitve izvedli.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o državljanstvu, na zahtevo strank prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, zatem prometno dovoljenje in osebno izkaznico kot tudi vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in ostale osebne dokumente.

V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v slovaški jezik in poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi ostale dokumente, ki so v sestavi medicinske dokumentacije.

Če to stranke zahtevajo, sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma prevajajo različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in ostale dokumente iz te skupine).

Poskrbimo tudi za izpolnitev zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v slovaški jezik in v sklopu te storitve naši strokovnjaki obdelujejo, tako pravni red Evropske Unije, tožbe in sodbe oziroma pritožbe ter pooblastilo za zastopanje kot tudi pogodbe in vse ostale dokumente, ki se nanašajo na sodstvo ali pravo.

Prav tako kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo in izvajajo neposredno prevajanje iz finskega v slovaški jezik za poslovne odločitve in sklepe o ustanovitvi pravne osebe oziroma za različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer revizijska, finančna in letna, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem fakture kot tudi statut podjetja in na splošno rečeno vse ostale neomenjene dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetnika ali neke pravne osebe.

Izvajamo tudi obdelavo vseh dokumentov s področja znanosti ali izobraževanja in poleg diplome in dodatka k diplomi oziroma znanstvenih del in patentov kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol vsekakor v tej različici jezikov prevajamo in potem tudi overjamo predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih pa tudi potrdila o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge kot tudi prepis ocen in vse ostale dokumente, ki zdaj nismo navedli in se tičejo enega od omenjenih področij.

Neposredno prevajanje navodil za uporabo iz finskega v slovaški jezik je prav tako omogočeno vsaki zainteresirani stranki, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov oziroma gradbene projekte pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično oziroma gradbeno ali razpisno dokumentacijo.

Neposredno prevajanje reklamnih katalogov iz finskega v slovaški jezik

Storitev, ki je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo prav tako na razpolago, je tudi neposredno prevajanje katalogov iz finskega v slovaški jezik. Vsekakor profesionalni prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi številne druge vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, in to ob maksimalni uporabi pravil svoje stroke kot tudi tistih, ki se nanašajo na reklamiranje določenih podjetij oziroma različnih izdelkov ali storitev. Pravzaprav se pri profesionalni obdelavi reklamnih brošur, plakatov in letakov pa tudi PR člankov ter številnih drugih marketinških materialov, pozornost posveča predvsem prevajanju sporočila, ki ga le-ti vsebujejo in ki se obdeluje na poseben način. Pri tem ti strokovnjaki namreč uporabljajo tudi pravila govornega slovaškega jezika in osebam, ki jim je ta materni in ki bodo morebiti prišle v stik s prevedenimi materiali, vsekakor omogočajo, da zelo enostavno razumejo, zakaj gre v njih oziroma kaj se točno pri tem predstavlja. Poleg vseh omenjenih reklamnih materialov naši strokovnjaki, če to neka stranka zahteva, pod izjemno ugodnimi pogoji prevajajo tudi vizitke.

Glede na to, da so sodni tolmači prevajalci specializirani tudi za tolmačenje iz finskega v slovaški jezik oziroma naša obveznost je, da predstavimo zelo pomembno informacijo, da ti poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja po potrebi lahko uporabijo tudi pravila, ki se nanašajo na šepetano tolmačenje v tej različici jezikov. Osnovni pogoj, ki ga vsaka stranka mora spoštovati, če želi, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo to storitev tokom nekega dogodka, je pravočasno posredovanje informacij o njem, fokus pa je pri tem postavljen predvsem na podatke o številu udeležencev oziroma o trajanju samega dogodka pa tudi o osnovnih značilnostih prostora, v okviru katerega naj bi ta potekal. Po ustrezni analizi teh informacij strokovnjaki poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pripravijo ponudbo in glede na to, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo tudi ta storitev po potrebi prav tako uvrščena c aktualno ponudbo.

V sklopu te institucije je na razpolago tudi neposredno prevajanje knjig iz finskega v slovaški jezik, kar pravzaprav pomeni, da naši strokovnjaki obdelujejo, tako učbenike različne kompleksnosti in tematike kot tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali sodi na področje proze ali poezije. In na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prav tako obdelajo tudi časopisne članke pa tudi strokovne kot tudi ilustrirane revije.

Profesionalno prevajanje dokumentarnih filmov iz finskega v slovaški jezik

Absolutno vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentarnih filmov iz finskega v slovaški jezik, dobi njihovo kompletno obdelavo, in to maksimalno profesionalno, za kar poskrbijo strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford. S tem mislimo na dejstvo, da poleg prevajanja dokumentarnih pa tudi številnih drugih vrst filmov, kot so na primer animirani in igrani pa tudi risani filmi, naši strokovnjaki izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje, po želji stranke pa bo izvedena tudi sinhronizacija vseh teh pa tudi številnih drugih video in zvočnih materialov. Natančneje rečeno, stranke bodo dobile kompletno obdelane, ne samo različne vrste filmov, ampak tudi reklamna sporočila oziroma zabavne in otroške radijske in televizijske oddaje kot tudi serije ter oddaje informativnega značaja in ostale, tako zvočne kot tudi video materiale.

Prav tako smo specializirani tudi za zagotavljanje storitve redakcije v primeru, da je že izvedeno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za katerokoli vrsto materialov, pri čemer prevladuje mnenje, da to ne izpolnjuje določenih pravil oziroma konkretne vsebine niso profesionalno obdelane. Pri tem strokovni korektorji in lektorji pristopijo analizi prevedenih vsebin katerekoli vrste in potem tudi popravijo napake, ki jih pri tem ugotovijo, da bi jih v celoti prilagodili duhu in pravilom slovaškega jezika.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači so specializirani za obdelavo spletnih materialov v tej različici jezikov in poleg neposrednega prevajanja spletnih strani, strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo programske opreme oziroma različnih programov in aplikacij kot tudi spletnih prodajaln in potem tudi spletnih katalogov ter na splošno rečeno vseh tistih materialov, ki so ali na razpolago na spletu ali pa so z njim povezani. Vsaka stranka, ki ji je navedena storitev potrebna prav za neko od spletnih vsebin, mora vedeti, da bo zelo hitro po prevajanju in uradni postavitvi na omrežje njihov položaj v veliki meri izboljšan, razlog za to pa je vsekakor treba iskati v dejstvu, da omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije konkretnih spletnih materialov za spletne brskalnike, tako da se pri njihovi obdelavi na prvem mestu spoštujejo tiste smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation).

Vsekakor ti strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz finskega v slovaški jezik, tako tistih, ki se lahko vrstijo med strokovne kot tudi tistih, ki bodo na razpolago širšemu krogu bralcev. Poleg besedil, ki obdelujejo teme s področij psihologije, sociologije ali filozofije oziroma izobraževanja, medicine, znanosti ali farmacije, naši strokovnjaki po potrebi prevajajo tudi vsebine v zvezi s področji turizma, informacijskih tehnologij, menedžmenta in gradbene industrije pa tudi tista, ki so povezana s področji politike, ekonomije, financ in prava ter bančništva kot tudi tista, ki se ukvarjajo s temo iz ekologije ter varstva okolja, zatem marketinga, komunikologije in ostalih znanstvenih vej, tako tistih, ki so v zvezi s področjem naravoslovnih ved kot tudi tistih, ki so povezane predvsem s katerokoli družbeno znanstveno disciplino.

Cena prevajanja iz finskega v slovaški jezik

  • Iz finskega v slovaški je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!