Prevajanje iz finskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


S ciljem, da zainteresiranim strankam omogočimo čim kakovostnejšo in boljšo storitev, smo v svojo ponudbo uvrstili tudi neposredno prevajanje iz finskega v madžarski jezik in ki ga profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo v obeh oblikah oziroma in kot tolmačenje in v pisani obliki.

Kogarkoli zanima tolmačenje v tej različici jezikov, ima možnost angažirati omenjene strokovnjake, ki v skladu s potrebami oziroma zahtevami dogodka, ki se organizira, izvedejo simultano ali konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz finskega v madžarski jezik. Storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, je prav tako dostopna na zahtevo, posebej je dobro poudariti, da je njena cena zelo ugodna.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevedene vizitke oziroma brošure in kataloge v tej kombinaciji jezikov pa tudi plakate, zatem PR članke kot tudi reklamne zloženke in letake oziroma katerokoli vrsto reklamnih materialov. Prav tako prevajalci in sodni tolmači pristopijo profesionalni obdelavi časopisnih člankov, učbenikov in različnih vrst, tako književnih del kot tudi revij.


Prevajanje iz finskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v finski jezik

Neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v madžarski jezik bo prav tako izvedeno, ko to stranke zahtevajo, in to ob implementaciji vseh tisti pravil, ki se tičejo njihove optimizacije za spletno iskanje. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo smernice, ki so dane za SEO (Search Engine Optimisation), bodo konkretne spletne strani, ki se prevajajo pa tudi spletni katalogi kot tudi spletne prodajalne oziroma katerikoli drugi spletni material, v optimalnem roku prepoznani kot najboljši odgovor za iskanje določene ključne besede, kar se dobro odraža na njegovo kotiranje v globalnem iskanju. Če je strankam potrebno, ti strokovnjaki vsekakor profesionalno prevajajo tudi katerikoli program ali aplikacijo.

Različne vrste besedilnih materialov, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene naravoslovnih in družbenih ved in so namenjeni ožji in strokovni publiki ali širši javnosti, omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevedejo, če je to neki stranki potrebno. V bogati ponudbi storitev, ki jih izvajamo, je tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz finskega v madžarski jezik pa tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Poleg serij in izobraževalnih oziroma otroških televizijskih in radijske oddaj naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi igrane filme kateregakoli žanra, zatem reklamna sporočila in animirane filme, kot tudi informativne oddaje ter dokumentarne in risane filme pa tudi vse ostale vrste in zvočnih in video vsebin.

Ker so stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lektorji in korektorji, to pomeni, da vse stranke, ki so storitev neposrednega prevajanja v navedeni različici jezikov za različne vrste vsebin dobili na kateremkoli drugem mestu, toda ta je neprofesionalno izvedena, pa v teh vsebinah obstajajo napake, lahko zahtevajo profesionalno redakcijo, da bi ti materiali bili prilagojeni pravilom ciljnega jezika in da bi vse napake v njih bile ustrezno popravljene.

Posebna pozornost je usmerjena na neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v madžarski jezik, glede na to, da zainteresirane stranke pri nas dobijo tudi overitev, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, da bi prevedenim dokumentom na ta način omogočil, da se obravnavajo kot pravno veljavni.

Poleg katerihkoli osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in številni drugi), sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v madžarski jezik. Poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb, sklepov in odločitev izvajajo kompletno obdelavo tudi za certifikate, sodbe in tožbe kot tudi za pooblastilo za zastopanje, licence in ostale dokumente, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Vse dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, fakture, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi) prav tako lahko na zahtevo stranke prevedemo v omenjeni kombinaciji jezikov, toda ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvene patente kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske in seminarske naloge oziroma diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela in vse ostale dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.

Zainteresiranim strankam je omogočeno tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v madžarski jezik, toda vsekakor sodni tolmači in prevajalci na njihovo zahtevo v konkretni različici jezikov prevajajo tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno absolutno vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Poleg kompletne obdelave gradbenih projektov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo oziroma tistih dokumentov, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi tehnično in razpisno dokumentacijo, lahko strokovnjaki, zaposleni v okviru naše institucije, kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. V ponudbi je, tako neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki, soglasja za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu in vseh ostalih vrst, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav oziroma različnih dokumentov, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam Republike Slovenije.

Glede na to, da poleg prevajanja različnih dokumentov v zahtevani različici jezikov naši strokovnjaki izvajajo tudi njihovo končno obdelavo oziroma zapriseženi sodni tolmač overja preveden dokument, moramo poudariti, da se od vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, zahteva, da priloži njihove izvirnike na vpogled. Postopek dostave dokumentov na prevajanje se vsekakor razlikuje glede na ostale vsebine, saj se dokumenti pošiljajo ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe in prinesejo osebno, vsi ostali materiali pa se pošiljajo preko elektronske pošte.

Logično se razlikuje tudi način prevzemanja obdelanih vsebin in vsi tisti, ki jih stranka pošlje preko elektronske pošte, bodo na enak način prevzeti po koncu obdelave, za dokumente pa vsaka posamezna stranka izbere, ali bo zahtevala dostavo na naslov, ali pa jih stranka prevzame osebno. Kdorkoli se opredeli za možnost prevzemanja dokumentov na naslovu, je dolžan to storitev plačati v skladu cenikom konkretne službe, ki njihovo dostavo tudi izvede.

Moramo poudariti, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v madžarski jezik in glede na to, da gre za specifično storitev, saj se prevod mora hitro zdelati, mora stranka, ki se zanjo zanima, najprej poslati skenirane vsebine na elektronski naslov in da naknadno izvede dostavo izvirnikov na vpogled, toda ob maksimalnem spoštovanju postavljenih rokov.

Vsakomur, ki želi dobiti prevajanje dokumentov katerekoli vrste v navedeni jezični kombinaciji, se predlaga, da se osebno pozanima, ali se nanje mora postaviti posebna vrsta žiga, poznanega kot Haški ali Apostille, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v naši instituciji, ne posedujejo dovoljenja, da to vrsto overitve izvedejo. Vsekakor se ta žig postavlja izključno na dokumente, ki jih določa veljavni zakon, pa se stranka mora v pristojnih institucijah pozanimati, ali se za njene dokumente ta zahteva in na kateri točno način se ta overitev v tem primeru izvaja. Običajno se haški žig postavlja, ali na začetku obdelave ali na koncu in od tega je v veliki meri odvisno tudi trajanje celotnega postopka. Gre za to, da postopek obdelave, ki predvideva overitev z Apostille žigom na začetku, vključuje prevajanje dokumente iz finskega v madžarski jezik in prevajanje tega žiga ter na koncu tudi overitev s strani sodnega tolmača, kar pravzaprav pomeni, da gre za malce daljši postopek obdelave. Če se ta žig namreč mora postaviti po koncu prevajanja in overitve omenjenih strokovnjakov, gre za klasičen način obdelave in ta je vsekakor krajši od predhodno omenjenega.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz finskega v madžarski jezik in overitev sodnega tolmača

Storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz finskega v madžarski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford predvideva tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. S postavljanjem tega žiga se uradno potrjuje, da je enaka vsebina v izvirnem in v prevedenem dokumentu ter zaradi tega mora vsaka zainteresirana stranka na vpogled dostaviti tudi izvirne. Prav tako pa se ji priporoča, da v službah, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, predhodno izvede vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na overitev konkretnih dokumentov s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot Apostille oziroma Haški.

Poleg prevajanja omenjenega dokumenta oziroma njegove overitve prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje pa tudi potni list in vozniško dovoljenje ter delovno dovoljenje, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in ostale osebne dokumente.

Prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma vsak tisti dokument, ki je v njeni in na prvem mestu izvajamo neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz finskega v madžarski jezik oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih, na zahtevo strank pa obdelujemo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi ostale dokumente iz te skupine.

Potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu, kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki in ostale vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij oziroma številne dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci, ko to določena stranka zahteva, lahko prevedejo v tej kombinaciji jezikov in overijo v skladu z danimi pooblastili.

Prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v madžarski jezik je prav tako na razpolago v okviru te institucije, kar vključuje kompletno obdelavo letnih poslovnih poročil, statuta podjetja in finančnih oziroma revizijskih poročil, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo strank obdelajo tudi poslovne odločitve, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in ustanovitveni akt podjetja pa tudi vsak drug dokument, ki se nanaša na poslovanje in podjetnika in pravne osebe.

Gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in druge dokumente, ki predstavljao del predvsem gradbene in potem tudi razpisne pa tudi tehnične dokumentacije po potrebi prav tako prevajamo v konkretni kombinaciji jezikov.

Absolutno katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjema prava in sodstva (pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, pogodbe, sodne odločitve, certifikati, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati, tožbe in drugi) profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo posamezne stranke obdelajo, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz finskega v madžarski jezik. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in predmetnikov ter programov fakultet ti strokovnjaki obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in prepis ocen kot tudi znanstvena dela in potem tudi potrdilo o rednem šolanju, po pa potrebi profesionalno obdelujejo tudi diplomske oziroma seminarske naloge, ne glede na njihovo temo.

Prevajanje informativnih oddaj iz finskega v madžarski jezik

Ker je osnovni cilj poslovanja Prevajalskega centra Akademije Oxford izpolnitev številnih zahtev strank, tako v sklopu storitev, ki jih vključuje neposredno prevajanje informativnih oddaj iz finskega v madžarski jezik, dobijo tudi možnost, tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Seveda prevajalci in sodni tolmači po potrebi v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi oddaje zabavnega značaja oziroma otroške in izobraževalne pa tudi igrane filme, reklamna sporočila, zatem dokumentarne in risane filme kot tudi serije, animirane filme in ostale in video in zvočne materiale.

Neposredno prevajanje knjig iz finskega v madžarski jezik je prav tako na zahtevo posamezne stranke na razpolago v okviru naše institucije. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki posedujejo zavidno raven izkušenj v zvezi z obdelavo vsebin v tej kombinaciji jezikov, maksimalno profesionalno odgovarjajo na zahtevo vsakogar, ki želi dobiti prevedeno katerekoli poetsko ali prozno književno delo, toda prav tako lahko prevedejo tudi učbenike. In prav tako je predvideno, da na zahtevo stranke obdelajo tudi strokovne pa tudi poljudne revije oziroma ilustrirane in otroške kot tudi časopisne članke.

Če je treba izvesti neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v madžarski jezik, stranke morajo biti seznanjene s tem, da se ta storitev nudi izključno v skladu z načeli SEO ( Search Engine Optimisation), da bi vsebina konkretne spletne strani čim bolje prikazala v polju iskanja. Ko se določene spletne vsebine dobro optimizirajo za brskalnike, jih ti v relativno kratkem času prepoznajo kot dobre rezultate za iskanje po določeni ključni besedi in ga s samim tudi uvrstijo v sam vrh iskanja. Profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi aplikacije katerekoli vrste kot tudi spletne kataloge in potem tudi programe ter spletne prodajalne in na splošno rečeno katerokoli vsebino, ki je dostopna na spletu.

Prevajanje reklamnih brošur iz finskega v madžarski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg izkušenj v svoji stroki, posedujejo tudi precej visoko raven izkušenj pri obdelavi marketinških materialov in odlično poznajo tudi smernice, ki jih predvideva področje reklamiranja in z gotovostjo trdimo, da neposredno prevajanje reklamnih brošur iz finskega v madžarski jezik, ki ga izvedejo, absolutno izpolnjuje vse zahteve kakovosti. Če stranka zahteva, ti strokovnjaki lahko maksimalno profesionalno obdelajo tudi vse ostale marketinške materiale, na prvem mestu PR članke, reklamne letake in kataloge pa tudi vizitke, zatem plakate kot tudi reklamne zloženke in vse tiste vsebine, preko katerih se reklamira ali določeno podjetje ali neki izdelek oziroma storitev. S pravilnim oblikovanjem reklamnega sporočila, ki je podano v finskem jeziku in v duhu ciljnega jezika, se vsem osebam, ki so izvorni govorci madžarskega jezika, omogoča, ne samo, da dobro razumejo, kaj je predstavljeno preko teh materialov, ampak tudi, da se zainteresirajo za njihovo vsebino, pa da v kratkem postanejo kupci teh izdelkov oziroma uporabniki konkretne storitve.

Neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz finskega v madžarski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih sodni izvajajo tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva. V ponudbi je velika izbira tem, glede na to, da ti strokovnjaki posedujejo tudi zavidno raven znanja iz splošne kulture, tako da lahko mirno rečemo, da jim nobena tema ni tuja. Tako besedila, ki se ukvarjajo s temo, ki je povezana s področji politike, ekonomije, bančništva in prava oziroma financ in izobraževanja, farmacije, znanosti in medicine, tako na zahtevo strank profesionalno prevajajo tudi besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področja turizma, menedžmenta in psihologije kot tudi sociologije. Predvideno je, da profesionalno obdelujejo tudi filozofske besedila oziroma tista, ki so povezana z marketingom, informacijskimi tehnologijami in gradbeno industrijo pa tudi komunikologijo ter ekologijo in varstvom okolja in nasploh tistih, katerih teme se tičejo katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Omenjeni strokovnjaki v skladu z zahtevami posamezne stranke izvajajo tudi tolmačenje iz finskega v madžarski jezik, naša institucija pa ima v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Gre za profesionalno opremo vrhunske kakovosti in višina nadomestila za njen najem je posebej ugodna. Sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v navedeni različici jezikov po potrebi izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Treba je poudariti tudi to, da se vse tri vrste te storitve ne morejo uporabiti za katerokoli vrsto dogodka, ampak za točno določeno. Prav to tudi je edini razlog, zaradi katerega nas je stranka, ki ji je navedena storitev potrebna, dolžna obvestiti, kako dolgo naj dogodek trajal pa tudi kje bo potekal. Pravzaprav je potrebno, da poznamo značilnosti tega prostora in zaželeno je tudi, da dobimo podatke, ki se nanašajo na točno število udeležencev. Po pridobivanju teh informacij strokovnjaki v ekipi poslovalnice poskrbijo, da sestavijo najboljšo možno ponudbo oziroma v skladu s potrebami konkretnega dogodka izberejo tisto vrsto te storitve, ki vsem tem zahtevam tudi najbolj ustreza.

Cena prevajanja iz finskega v madžarski jezik

  • Iz finskega v madžarski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!