Prevajanje iz finskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prav zato mora vsaka stranka, ki želi dobiti kompletno obdelane dokumente, na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente oziroma jih poslati na obdelavo preko kurirske službe ali s priporočeno pošiljko preko “ Pošte Slovenije” in vsekakor je tudi dovoljeno, da določene dokumente osebno prinese v prostore poslovalnice omenjene institucije.

Ker sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki želi neki dokument dobiti preveden v kratkem roku, je samo v tem primeru stranki dovoljeno, da jih skenirane najprej pošlje preko elektronske pošte in potem v najkrajšem možnem roku priloži tudi izvirne dokumente na vpogled.

Ko se izvede profesionalna obdelava konkretnega dokumenta in je stranka o tem obveščena, lahko pride osebno in ga prevzame, toda vsekakor ji je tudi dovoljeno, da od pristojnih v tej instituciji zahteva, da ji kompletno obdelane dokumente pošljejo na naslov. Poudarjamo, da to storitev izvaja kurirska služba s katero sodelujemo, in stranka jo plača, ko prevzema, pri čemer ceno lahko določa izključno služba, ki tudi dostavlja dokumente.


Prevajanje iz finskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v finski jezik

Vsaka stranka, ki želi v navedeni različici jezikov dobiti prevedene dokumente, vsekakor mora preden nam jih dostavi, v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije preveriti, ali se nanje mora postaviti Haški oziroma tako imenovano Apostille žig. Ko povprašuje o tej vrsti overitve in dobi informacijo, da je ta obvezujoča za konkretne dokumente, je pomembno vprašati, ali se ta žig postavlja po tem, ko naši strokovnjaki izvedejo prevajanje in overitev ali pa pred tem. Ko dobi vse relevantnne informacije, je stranki precej lažje opraviti celoten postopek obdelave želenega dokumenta.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in drugi), prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela prepis ocen, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju in ostali dokumenti in druge vsebine, ki so povezane z omenjenima področjema).

Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v hebrejski jezik, kar pomeni, da poleg prometnega in vozniškega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kompletno obdelajo tudi potni list, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in o smrti ter prometno dovoljenje in številne druge dokumente, ki jih veljajo za osebne.

Na razpolago je tudi prevajanje medicinske dokumentacije v navedeni jezični kombinaciji, toda sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov, prav tako prevajajo in overjajo dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi katerikoli drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Poleg obdelave gradbenih projektov v tej različici jezikov naši strokovnjaki izpolnjujejo zahteve strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz finskega v hebrejski jezik in vsekakor po potrebi prevajajo tudi navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vsak dokument, ki sestavlja, tako gradbeno kot tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo, tako poslovno dokumentacijo (finančna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ostale dokumente iz te skupine) kot tudi vse vrste pravnih aktov. To pa pravzaprav predvideva, da izvajajo neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz finskega v hebrejski jezik, zatem različnih vrst certifikatov kot tudi sodnih odločitev oziroma sodnih sklepov in tožb ter pooblastil za zastopanje, pritožb in licenc pa tudi pravnega reda Evropske Unije in drugih neomenjenih dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani, tako s področjem prava kot tudi s sodstvom.

Sposobni smo v vsakem trenutku izpolniti zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno prevajanje video in zvočnih vsebin iz finskega v hebrejski jezik in da ji poleg osnovne storitve omogočimo tudi profesionalno podnaslavljanje, tako reklamnih sporočil in oddaj katerekoli vrste kot tudi serij in filmov, pri čemer je v ponudbi tudi njihova sinhronizacija.

V navedeni različici jezikov profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi različne vrste besedilnih vsebin, tako tistih, ki so strokovne kot tudi poljudnih. Predvideno je, da na zahtevo strank prevajajo tudi katerekoli književno delo pa tudi učbenike kot tudi različne vrste revij in časopisne članke. Vsekakor so omenjeni strokovnjaki specializirani tudiza izvedbo prevajanja spletnih strani iz finskega v hebrejski jezik, oziroma da na zahtevo stranke obdelajo tudi spletne kataloge, zatem spletne prodajalne kot tudi različne vrste programov in aplikacij ter na splošno vse tiste vsebine, ki so plasirane na spletu. Implementacija pravila SEO (Search Engine Optimisation) je karakteristika dela omenjenih strokovnjakov, ko se obdelujejo takšne vrste materialov in s takšnim pristopom se njihovim lastnikom omogoča, da pod odličnimi pogoji dobijo, ne samo prevedene spletne vsebine, ampak tudi ustrezno optimizirane.

Moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz finskega v hebrejski jezik, najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti je prav tako na seznamu storitev, ki so na razpolago pri nas.

Prevedemo lahko prav tako tudi različne vsebine iz domene marketinga in poleg vizitk, katalogov in PR člankov naši strokovnjaki obdelujejo tudi reklamne zloženke kot tudi brošure, zatem reklamne letake in generalno vse tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranje storitev katerekoli vrste, izdelkov ali delovanja nekega podjetja.

Vsi, ki se zanimajo za obdelavo do zdaj navedenih materialov, jih lahko dostavijo na najenostavnejši možni način in dovoljeno jim bo, da jih na na enak način tudi prevzamejo, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo. Torej predvideno je, da vsaka zainteresirana stranka omenjene vsebine dostavi elektronsko oziroma na elektronski naslov, če ji ta način dostave iz nekega razloga ne ustreza, so ji na razpolago tudi vsi predhodno omenjeni.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz finskega v hebrejski jezik

Sama dejstvo, da v naši državi obstaja izjemno malo strokovnjakov, ki so specializirani za obdelavo pravnega reda Evropske Unije, dovolj govori o kakovosti storitev, ki jo zagotavljajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ker je v ponudbi tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz finskega v hebrejski jezik.

Torej, gre za storitev, ki obsega njihovo kompletno obdelavo, glede na to, da stranke poleg prevajanja, tako omenjenih kot tudi vseh ostalih dokumentov v sklopu naše institucije, lahko dobijo tudi storitev overitve, in to žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača.

Ker sta omenjena storitev in njena izvedba določeni z zakonom, se tako od vsake zainteresirane stranke zahteva maksimalno spoštovanje pogojev, predvsem tukaj mislimo na njeno obveznost v zvezi z dostavo izvirnih dokumentov na vpogled. Poleg tega mora vsaka stranka pridobiti podatke, ki se nanašajo na posebno vrsto overitve, ki je povezana s postavljanjem Apostille ali tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni različici jezikov. Da ne bo pomote, vsaka stranka mora vedeti, da ji profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki jih mi zaposlujemo, niso dolžni te posredovati teh informacij, ker to ne sodi v njihovo pristojnost.

Poleg pravnega reda Evropske Unije omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi številne druge pravne akte, predvsem sklep o razvezi zakonske zveze, sodne sklepe in odločitve kot tudi pooblastilo za zastopanje ter različne vrste licenc, zatem tožbe kot tudi certifikati vseh vrst oziroma vsak drug dokument, ki je povezan s področjem sodstva ali prava.

Seveda stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz finskega v hebrejski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pa pomeni, da naši strokovnjaki poleg kompletne obdelave soglasij za zastopanje ter potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki prav tako lahko na zahtevo strank prevedejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav in soglasij.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi osebne dokumente, od potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu preko vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma potrdila o državljanstvu, pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja.

Neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz finskega v hebrejski jezik se prav tako izvaja na zahtevo strank, navedeni strokovnjaki v tej različici jezikov pa prav tako lahko obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki je sodi, kako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela prepis ocen in drugi).

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo zainteresiranih strank v najkrajšem možnem roku in zagotovo pod ugodnimi pogoji prevajajo tudi vse vrste dokumentacij. Poleg dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacij farmacevtskih izdelkov in drugi), prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v hebrejski jezik (ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poslovna poročilo, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugi), prav tako pa strankam ponujajo tudi kompletno obdelavo, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov).

Prevajanje besedil iz finskega v hebrejski jezik

Stranki, ki zahteva prevajanje strokovnih besedil iz finskega v hebrejski jezik, se ni treba posebej obremenjevati, če je njihova tema nekoliko kompleksnejša, ker profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki se ukvarjajo z njihovo obdelavo, lahko zelo strokovno in kakovostno obdelajo besedila najrazličnejše vsebine. Poleg tistih, ki obdelujejo teme iz domene naravoslovnih ved, v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerokoli vejo družbenih ved. Poleg političnih, filozofskih in ekonomskih besedil na zahtevo strank lahko obdelajo tudi tiste vsebine, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, psihologije in sociologije, zatem gradbene industrije, financ in prava kot tudi bančništva, ekologije ter varstva okolja pa tudi menedžmenta, turizma in marketinga oziroma medicine, izobraževanja, farmacije in znanosti ter številnih drugih znanstvenih disciplin.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako usposobljeni za tolmačenje iz finskega v hebrejski jezik, na zahtevo strank pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v omenjeni različici, pri čemer po potrebi lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, ki sodi med specifične storitve. Da bi bila ekipa strokovnjakov prepričana o izbiri ustrezne vrste tolmačenja in da bi konkretni dogodek potekal maksimalno kakovostno, jih morajo stranke informirati o toku samega dogodka in njegovi organizaciji, in to v smislu, da morajo dostaviti podatke o številu ljudi, ki bodo sodelovali, zatem o predvidenem trajanju samega dogodka in na splošno o prostoru, v katerem je določeno, da bo ta potekal.

Na zahtevo zainteresiranih strank profesionalni lektorji in korektorji izvedejo vse potrebne popravke v nekakovostno prevedenih vsebinah v omenjeni jezični različici, ne glede na to, toda ali gre za besedila, dokumente ali marketinške materiale oziroma katerekoli druge. Pri tem spoštujejo, tako pravila, ki so prisotna v hebrejskem jeziku kot tudi pravila same prevajalske stroke.

Prevajanje knjig iz finskega v hebrejski jezik

Različne vrste književnih del, tako tistih, ki jih lahko uvrščamo v poezijo kot tudi proznih, strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, profesionalno prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov, če to stranke zahtevajo. V ponudbi je vsekakor tudi neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v hebrejski jezik, ti strokovnjaki pa lahko prevedejo tudi katerikoli časopis kot tudi časopisne članke.

Vsekakor je predvideno, da so prevajalci in sodni tolmači usmerjeni na zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v hebrejski jezik in da v tem primeru strankam omogočajo tudi njihovo pravilno optimizacijo za spletno iskanje. Točneje rečeno, tokom obdelave, tako spletnih strani ko tudi spletnih katalogov ali spletnih prodajaln in ostalih spletnih vsebin pravilno implementirajo vse smernice, ki so v zvezi s SEO (Ssearch Engine Optimisation) in s tem dosežejo zelo pozitiven učinek na kotiranje konkretnih materialov in to v polju globalnega iskanja na spletu za točno določene ključne besede. Dobro je, da so stranke seznanjen tudi s tem, da naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi programsko opremo, kar pomeni, da na njihovo zahtevo v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi katerikoli program ali aplikacijo.

Glede na to, da so strokovnjaki zadolženi za profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo različnih video in zvočnih vsebin, prav tako zaposleni v naši ekipi, jih lahko angažira vsakdo, ki zahteva prevajanje igranih filmov iz finskega v hebrejski jezik oziroma dokumentarnih, animiranih ali risanih filmov, da bi dobil kompletno obdelane materiale te vrste. Seveda v konkretni kombinaciji lahko prevedemo tudi serije pa tudi zabavne oddaje, zatem reklamna sporočila, informativne oddaje pa tudi in vse ostale vrste video in zvočnih materialov.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v hebrejski jezik. Pri prevajanju PR člankov ali katalogov oziroma reklamnih letakov in letakov ter plakatov in brošur ti strokovnjaki spoštujejo predvsem pravila tako imenovanega dobrega marketinga. Natančneje rečeno, pri tem določeno sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam, maksimalno kakovostno prilagajajo govorcem hebrejskega jezika. V posebej kratkem roku stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje vizitk v tej jezični kombinaciji, če jim je to potrebno.

Cena prevajanja iz finskega v hebrejski jezik

  • Iz finskega v hebrejski je 58 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 60 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!