Prevajanje iz finskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od redkih institucij, ki posluje na območju Republike Slovenije in ki lahko zainteresiranim strankam ponudi neposredno prevajanje iz finskega v pakistanski jezik, je Prevajalski center Akademije Oxford.

Omenjena storitev je na razpolago v obeh različicah oziroma v pisani obliki in v obliki tolmačenja, ker ta institucija zaposluje, tako profesionalne prevajalce in sodne tolmače kot tudi številne druge strokovnjake, je strankam omogočeno, da dobijo tudi številne dodatne storitve.

Predvsem se misli na tisto storitev, ki jo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji in ki vključuje, da skozi redakcijo profesionalno obdelajo vse tiste vsebine, za katere je neposredno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov izvedeno izjemno neprofesionalno.


Prevajanje iz finskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v finski jezik

Treba omeneti tudi strokovnjake, ki izvajajo podnaslavljanje in sinhronizacijo različnih video in zvočnih materialov in tako zainteresiranim strankam omogočajo, da pod odličnimi pogoji dobijo kompletno obdelana reklamna sporočila in izobraževalne, informativne in zabavne pa tudi številne druge vrste oddaj, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi serije kot tudi dokumentarne in risane oziroma animirane in igrane filme ter vse ostale vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov.

Moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko zelo kakovostno prevajajo tudi katerokoli vrsto besedilnih materialov in ne glede na to, ali so strokovni ali morda poljudni in ali se tičejo katerekoli znanstvene discipline iz domene naravoslovnih ali družbenih ved. Neposredno prevajanje revij iz finskega v pakistanski jezik je prav tako omogočeno na zahtevo, pri čemer ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi časopisne članke pa tudi književna dela ter učbenike.

Na zahtevo lahko prav tako kompletno in profesionalno obdelamo različne vrste reklamnih materialov, od vizitk, letakov in reklamnih letakov preko plakatov in brošur pa do katalogov in PR člankov. Ne smemo, da ne omenimo tudi zelo pomembne informacije, ki je povezana z neposrednim prevajanjem spletnih vsebin iz finskega v pakistanski jezik in to predvsem zato, ker naši strokovnjaki pri tem uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih materialov. Torej z implementacijo pravil, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation) se doseže, da se prevedene spletne strani ali spletni katalogi kot tudi spletne prodajalne in ostale spletne vsebine, relativno hitro pojavijo na precej boljšem položaju v polju iskanja za določeno ključno besedo. In poleg vseh omenjenih, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo izvajajo tudi maksimalno profesionalno obdelavo programske opreme oziroma prevajajo katerikoli program ali aplikacijo v tej jezični kombinaciji.

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v pakistanski jezik, lahko mirno rečemo, da ti strokovnjaki na zahtevo stranke kompletno obdelujejo katerokoli dokumentacijo ali dokument. Poleg različnih dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge in drugi) ter vseh tistih, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava (pooblastilo za zastopanje, pritožbe in odločitve, sklepi o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, tožbe, certifikati, pogodbe, sodni sklepi in drugi), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo ali tehnično in gradbeno ali razpisno dokumentacijo.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki državni instituciji in ji je potrebno njegovo neposredno prevajanje iz finskega v pakistanski jezik, omenjeni strokovnjaki vsekakor prevedejo in takoj potem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. Poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o nekaznovanosti, izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz finskega v pakistanski jezik, kompletno pa obdelujemo tudi soglasje za zastopanje kot tudi vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo prav tako prevajajo in overjajo tudi osebne dokumente in poleg vseh izpiskov iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kompletno obdelujejo tudi potni list, vozniško in prometno dovoljenje, zatem potrdilo o državljanstvu ter dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente.

V okviru ponudbe storitev, za katere so prevajalci in sodni tolmači posebej specializirani, je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v pakistanski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) in vsekakor lahko na zahtevo stranke prevajajo tudi različne dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb oziroma sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil vanjo sodi tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve kot tudi fakture in statut podjetja pa tudi še precej drugih dokumentov.

Zainteresirane stranke morajo vedeti, da so predhodno omenjena obdelava ne nanaša izključno na tiste dokumente, ki se najpogosteje obdelujejo in da profesionalni sodni tolmači in prevajalci na njihovo zahtevo popolnoma zagotovo prevedejo v tej kombinaciji jezikov tudi katerikoli drugi dokument in ga po tem tudi overijo. Dolžni smo poudariti, da to overitev izvaja tista oseba, ki je uradno pooblaščena s strani konkretnih državnih institucij oziroma sodni tolmač in je vsekakor ne smemo pomešati z overitvijo, ki vključuje postavljanje Apostille oziroma Haškega žiga. Stranke overitve s Haškim žigom ne morejo dobiti v okviru v naše institucije, saj se za njeno izvedbo morajo obrniti izključno na pristojne institucije Republike Slovenije, kar so pravzaprav službe, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč na območju mesta njihovega stanovanja. V tem primeru morajo izvedeti, ali je omenjena vrsta overitve obvezna za dokumente, ki jim potrebni prevedeni v tej kombinaciji jezikov in da bi še malo pojasnili, navajamo dejstvo, da se haški žig postavlja samo na dokumente, za katere to določa veljavni zakon. Kar še posebej zapleta celoten postopek obdelave, je dejstvo, da se ta žig na nekatere dokumente postavlja pred začetkom obdelave, za nekatere pa se čaka, da se ta prevede v zahtevani različici jezikov in overi z žigom sodnega tolmača, da bi se Apostille žig postavil na koncu obdelave. Vse to so zadostni razlogi, da stranka razume, zakaj mora najprej dobiti informacijo, ali je omenjeni žig obvezno postaviti na njene dokumente in tako zatem (seveda pod pogojem, da je) mora vprašati tudi po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja oziroma ali najprej prinese dokument k nam na obdelavo, ali pa ga odnese v pristojne državne institucije.

Poleg tega poudarjamo tudi to, da je celoten postopek obdelave dokumentov s strani zapriseženega sodnega tolmača prav tako natančno določen z zakonom in zahteva, da ta pred overitvijo primerja prevedeni dokument z vsebino izvirnega in je iz tega razloga vsaka stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v pakistanski jezik, vsekakor dolžna priložiti tudi izvirnike, ki se seveda uporabljajo na vpogled.

Vsaka stranka jih lahko pošlje, tako preko kurirske službe kot tudi, da nam jih osebno prinese oziroma jih tudi lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko. Za katerokoli drugo vrsto materialov, za katere ji je potrebna obdelava, je odprta možnost, ne samo pošiljanja, ampak tudi prevzemanja preko elektronske pošte.

Seveda, ker je treba dostaviti izvirne dokumente, je tudi način prevzemanja drugačen, tako da se vsaka posamezna stranka mora odločiti, ali ji bo kurirska služba dostavila konkretne dokumente na naslov, ali pa bo prišla v našo poslovalnico in jih prevzela. Vsekakor mora vedeti tudi to, da se storitev dostave plača po ceniku konkretne kurirske službe, saj gre za storitev, ki ni vračunana v ceno obdelave konkretnega dokumenta.

Neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz finskega v pakistanski jezik

Če se katerakoli stranka na nas obrne z zahtevo za prevajanjem dovoljenja za prebivanje iz finskega v pakistanski jezik, mora biti informiran o dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači to storitev zagotavljajo ob absolutnem spoštovanju zakonskih okvirjev. S tem se misli na dejstvo, da poleg prevajanja v tej kombinaciji jezikov tega ali kateregakoli drugega dokumenta, vsaka posamezna stranka hkrati dobi tudi njegovo overitev, to vrsto overitve pa izvajajo uradno zapriseženi sodni tolmači, ki so zaposleni v naši instituciji.

Zahteva se, da stranka v tem primeru spoštuje pravilo, ki se nanaša na obaveznost dostave izvirnih dokumentov na vpogled in to prav sodnemu tolmaču. Poleg tega se stranke, ki jim zanima obdelava dokumentov, morajo popolnoma samostojno pozanimati tudi o tem, ali se za ta dokumente mora izvesti tako imenovana nadoveritev oziroma ali je nanje potrebno postaviti Haški ali Apostille žig, ker omenjeni strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, nimajo dovoljenja, da to vrsto overitve izvedejo.

Prav tako lahko na zahtevo strank prevedemo tudi delovno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter vozniško dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in prometno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in ostale osebne dokumente. Različne vrste dokumentacij sodni tolmači in prevajalci na zahtevo prav tako prevajajo oziroma overjajo in poleg medicinske (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in drugi) izvajajo tudi neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz finskega v pakistanski jezik (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi), po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma statuta in ustanovitvenega akta podjetja, vanjo sodijo tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, finančna ali revizijska in potem tudi poslovne odločitve, fakture in na splošno rečeno vse dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani s poslovanjem določenega podjetja.

Vse dokumente, za katere številne državne institucije zelo pogosto zahtevajo, da jih stranke predložijo, prav tako lahko kompletno obdelamo in v ponudbi je neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz finskega v pakistanski jezik (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi).

Vse stranke je treba seznaniti z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni različici jezikov na njihovo zahtevo prevajajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma pooblastilo za zastopanje kot tudi različne vrste pogodb pa tudi sodne odločitve ter tožbe, sklepe in pritožbe, zatem različne vrste certifikatov ali licenc oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava in sodijo med pravne akte.

Neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz finskega v pakistanski jezik je prav tako na seznamu storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo na zahtevo vsake stranke, prav tako pa tistemu, ki mu je to potrebno, omogočajo tudi kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi, zatem znanstvene patente kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi prepis ocen, znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge do zdaj nenavedene dokumente, ki so povezani, ne samo s področjem izobraževanja, ampak tudi s področjem znanosti.

Prevajanje programske opreme iz finskega v pakistanski jezik

Ne glede na to, za katero vrst aplikacij ali programov gre, in za katere stranka zahteva neposredno prevajanje v omenjeni različici jezikov, je lahko popolnoma prepričana, da bodo strokovni prevajalci in sodni tolmači na njeno zahtevo odgovorili v najkrajšem možnem roku in maksimalno profesionalno. Seveda lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v pakistanski jezik pa tudi, da izpolnijo zahtevo vsakomur, ki želi dobiti profesionalno prevedene spletne prodajalne ali spletne kataloge ter na splošno vse ostale materiale, ki so na razpolago na omrežju. Pogoj za pravilno prevajanje vseh teh vsebin se nanaša na ustrezno implementacijo SEO pravil (Search Engine Optimisation), tako da tudi omenjeni strokovnjaki pri njihovi obdelavi maksimalno spoštujejo ta pravila. Pravzaprav gre za to, da vsaka vrsta spletnih materialov mora biti vidna v polju iskanja, kar se doseže prav s pravilno optimizacijo vsebin oziroma njihovim prilagajanjem potrebam spletnih brskalnikov. Torej katerakoli vrsta vsebin, za katere se prevajanje v tej različici jezikov izvede tako, kot to delajo strokovni sodni tolmači in prevajalci v naši instituciji, bo zelo hitro kotirala med prvimi rezultate globalnega iskanja za te ključne besede, s čimer se pravzaprav vpliva tudi na poboljšanje poslovanja samega podjetja, ki je lastnik teh vsebin.

Neposredno prevajanje književnih del iz finskega v pakistanski jezik pa tudi učbenikov katerekoli tematike je prav tako na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za njimi. Prav tako moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko maksimalno profesionalno obdelajo, tako časopisne članke kot tudi strokovne pa tudi ilustrirane ter ostale vrste revij.

Kar zadeva tolmačenje iz finskega v pakistanski jezik, lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo na zahtevo absolutno kateregakoli dogodka, za katerega se omenjena storitev zahteva, in to predvsem zato, ker so usposobljeni, ne samo za uporabo simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, ampak tudi zato, ker po potrebi lahko uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo, tako na šepetano kot tudi na konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da praktično rečeno lahko uporabijo katerokoli od teh vrst tolmačenja in točno je določeno, za katere vrsto dogodka se katera od njih uporablja oziroma posebej je pomembno, da imajo stranke na umu, da morajo pred sestavljanjem ponudbe dostaviti vse relevantne informacije o samem dogodku. S tem mislimo, ne samo podatek o mestu njegovega prirejanja oziroma o trajanju, ampak je prav tako potrebno, da posredujejo tudi informacije o številu udeležencev, ki so na konkretni dogodek povabljeni. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako med storitvami, ki so našim strankam na razpolago, bo ekipa strokovnjakov, ki sestavlja ponudbo za omenjeno storitev, vsekakor tudi njo vključila vanjo, če bo sprejeta odločitev, da se ta vrsta storitve uporabi za neki dogodek.

Prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz finskega v pakistanski jezik

Ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, posedujejo zavidno raven splošnega znanja iz različnih področij in jim praktično ni neznana nobena veja in družbenih ni naravoslovnih ved, tako da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz finskega v pakistanski jezik, nima absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, tudi če gre za malo bolj neobičajno temo, saj naši strokovnjaki zagotovo lahko takšna besedila prevedejo na najboljši možni način. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, komunikologije in marketinga oziroma gradbene industrije, turizma in menedžmenta ter ekologije in varstva okolja kot tudi psihologije, filozofije in sociologije na zahtevo obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij izobraževanja, znanosti, farmacije in medicine pa tudi politike, financ, prava in bančništva oziroma ekonomije ter katerekoli druge znanstvene discipline, ne glede na to, ali je sodi na področje družbenih ali naravoslovnih ved.

Omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v pakistanski jezik in poleg reklamnih letakov, brošur in plakatov maksimalno korektno in v kratkem roku obdelujejo tudi vizitke, zatem PR članke kot tudi vse ostale vsebine, ki so povezane z reklamiranjem ali izdelkov, storitev ali nekega podjetja. Popolnoma smo prepričani, da bo absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebna profesionalna obdelava takšnih vsebin, več kot zadovoljna s storitvijo, ki jo omogočajo naši zaposleni, saj sodni tolmači in prevajalci posedujejo visoko raven znanja v zvezi z marketinškimi pravili, ki jih implementirajo v skladu s potrebami samih vsebin, da bi na ta način izvornim govorcem ciljnega oziroma pakistanskega jezika omogočili, da zelo preprosto pridejo do potrebnih informacij v zvezi s tem, kar se reklamira.

Vsaka stranka, ki želi neposredno prevajanje igranih filmov iz finskega v pakistanski jezik, bo zagotovo navdušena na dejstvom, da je v okviru naše institucije na razpolago tudi končna obdelava, ne samo igranih filmov, ampak tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin, kot so na primer serije ali informativne oziroma izobraževalne oddaje, dokumentarni filmi in reklamna sporočila kot tudi risani in animirani filmi ter zabavne oddaje in na splošno katerikoli zvočni ali video materiali. Ko rečemo končna obdelava, s tem mislimo na storitev, tako sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovega profesionalnega podnaslavljanje, ki sta omogočeni, da bi določena stranka lahko omenjene materiale predstavila praktično takoj po tem, ko jih bude prevzame v okviru naše institucije.

Čeprav je storitev, ki jo omogočajo naši strokovnjaki v principu zelo redko omogočena v drugih institucijah te vrste, je dejstvo, da obstajajo posamezniki, ki menijo, da lahko izvedejo neposredno prevajanje iz finskega v pakistanski jezik za različne vrste vsebin. Toga včasih se zgodi, da sploh ne spoštujejo pravil prevajalske stroke oziroma ne uporabljajo niti tistih pravil, ki so prisotna v ciljnem jeziku, kar ima za posledico nezadovoljstvo stranke nad ponujeno storitvijo oziroma pojavljanje večjega števila napak v izdelanih prevodih, in to za katerokoli vrsto vsebin. Če tudi vi sodite med osebe, ki so dobile takšno storitev, vam lahko ponudimo, da angažirate profesionalne lektorje in korektorje, ki so v naši ekipi, da izvedejo lekturo oziroma korekturo za katerokoli vrsto vsebin, za katere je neposredno prevajanje v tej različici jezikov izdelano in ga je treba prilagoditi veljavnim pravilom.

Cena prevajanja iz finskega v pakistanski jezik

  • Iz finskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz finskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz finskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!