Prevajanje iz finskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V nizu storitev, ki se na zahtevo stranke izvajajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje iz finskega v ruski jezik. Navedena storitev se uporablja, tako za dokumente kot tudi za besedila oziroma za različne vrste vsebin v pisani obliki, toda prevajalci in sodni tolmači na zahtevo lahko v konkretni različici jezikov izvedejo tudi tolmačenje.

Ker so usposobljeni za uporabo simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, je posebej pomembno, da ima stranka na umu, da je za različne vrste dogodka treba izvesti različne vrste tolmačenja. Točneje rečeno, na podlagi podatkov v zvezi s številom udeležencev in predvidenim trajanjem tega dogodka oziroma v skladu z informacijami, ki se nanašajo na prostor njegovega prirejanja bodo tudi oblikovali ponudbo za to storitev. Ker je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako na seznamu storitev, ki ga ta institucija lahko ponudbi strankam, je tudi predvideno, da če ekipa strokovnjakov pri izdelavi konkretne ponude sprejme odločitev, da se uporabi prav simultano tolmačenje iz finskega v ruski jezik, potem tudi njo seveda vključi v ponudbo.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci, če to zahtevajo stranke, v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi vizitke, brošure in kataloge oziroma PR članke in potem tudi reklamne zloženke, letake in plakate pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane z marketingom in preko katerih se reklamirajo določene storitve, izdelki ali neko podjetje. Glede na to, da odlično obvladajo pravila tako imenovanega dobrega marketinga, so stranke lahko prepričane, da bo prav sporočilo, ki ga nosijo omenjene pa tudi številne druge reklamne vsebine, našlo najboljšo pot do potencialnih strank, ki jim je ruski jezik materni.


Prevajanje iz finskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v finski jezik

Poleg tega omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi ilustrirane kot tudi otroške oziroma strokovne revije in potem tudi časopisne članke, toda če seveda to zahtevajo stranke, profesionalno prevajajo tudi besedilne materiale. Ko rečemo besedilne materiale, s tem mislimo, tako na poljudna kot tudi na strokovna besedila, ki obdelujejo teme iz kateregakoli področja v zvezi z naravoslovnimi ali družbenimi vedami.

Poudarjamo tudi to, da je neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v ruski jezik prav tako navedeno v ponudbi te institucije, pri čemer moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi romane oziroma dela beletrije kot tudi katerekoli drugo prozno književno delo, toda v skladu z zahtevami strank lahko obdelajo tudi pesmi oziroma različna poetska književna dela.

Posebej je pomembna informacija, da ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov oziroma strankam omogočajo, da dobijo profesionalno prevedene serije in dokumentarne oziroma igrane filme in potem tudi informativne in zabavne oddaje, ki bodo lahko predvajane in na radijskih postajah in televiziji pa tudi reklamna sporočila, risane filme in številne druge video in zvočne vsebine. Razlog zaradi katerega je posebej predstavljena ta storitev, je v tem, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz finskega v ruski jezik, poleg njega dobijo tudi storitev sinhronizacije vseh teh materialov ali njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Vsekakor je predvideno, da ti strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno obdelavo spletnih katalogov pa tudi spletnih strani in aplikacij kot tudi različnih vrst programov, spletnih prodajaln in na splošno vseh vsebin, ki so na dostopne na spletu. Ker so seznanjeni s pravili njihove optimizacije, je tudi predvideno, da v konkretne materiale, ko je to predvideno s pravili prevajalske stroke, implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), saj se s tem pomembno pozitivno vpliva na njihovo boljše kotiranje pri iskanju.

Ker profesionalni lektorji in korektorji prav tako sestavljajo del ekipe te institucije, vsekakor na zahtevo strank, izvajajo tudi storitev redakcije oziroma strokovne lekture in korekture.

Poleg vseh vsebin, ki so do zdaj omenjene, prevajalci in sodni tolmači lahko, če to zahtevajo stranke, izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v ruski jezik in poleg tega izvedejo tudi njihovo overitev.

Poleg vseh dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge in znanstvena dela in drugi dokumenti iz omenjenih področij), naši strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbene projekte, deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo oziroma vsak tisti dokument iz sestave razpisne pa tudi gradbene in tehnične dokumentacije.

Na zahtevo strank navedeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi vse osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), toda vsekakor izpolnjuje tudi zahtevo stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v ruski jezik. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma ustanovitvenega akta kot tudi statuta podjetja prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi letna poslovna poročila, zatem fakture, revizijska kot tudi finančna poslovna poročila pa tudi poslovne odločitve in generalno vsak dokument, ki je na kakršenkoli način povezan s poslovanjem nekega podjetnika ali pravne osebe.

Glede na to, da pristojne institucije zelo pogosto zahtevajo, da jim stranke predložijo različna soglasja ali potrdila oziroma izjave, naši strokovnjaki lahko prevedejo tudi njih, pri čemer se misli predvsem na potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi, toda obdelujejo pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o višini dohodkov in potem tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale dokumente, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda stranke lahko dobijo prevedene in potem tudi overjene zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznih strank izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v ruski jezik, tako da po potrebi prevajajo, tako pogodbe in sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodb pa tudi pravni red Evropske Unije kot tudi sodne sklepe, licence in pritožbe oziroma odločitve pa tudi pooblastilo za zastopanje, certifikate, tožbe in ostale neomenjene dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva.

Posebej moramo poudariti tudi informacijo, ki se nanaša na dostavo vsebin na prevajanje, ker se v primeru obdelave dokumentov od stranke zahteva, da priloži tudi izvirnike na vpogled, ker jih sodni tolmači mora najprej primerjati s prevedenimi dokumenti, pa šele potem ima pravico, da jih overi, seveda samo pod pogojem, da ne obstajajo razlike med tema dvema vsebinama. Seveda, če opazi določeno razliko oziroma oceni, da je nekatere napake treba popraviti, stranki priporoči izvedbo storitve redakcije, ki je prav tako na razpolago pri nas. Torej za vse vsebine, ki ne sodijo med dokumente, se navaja možnost pošiljanja preko elektronske pošte in prav tako stranka lahko to možnost izbere tudi za njihovo prevzemanje.

Glede na to, da je stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, kar pomeni, da jih mora prinesti, in to osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Če ji ta princip dostave ne ustreza, je odprta tista, ki vključuje angažiranje določene kurirske službe, da konkretne dokumente dostavi na naslov naše poslovalnice, ali pa preprosto odide v najbližjo „Pošto“ in nam jih pošlje priporočeno.

Za prevzemanje je prav tako opredeljen malce drugačen princip, ker stranka mora priti osebno v poslovalnico, v katero je tudi dostavila dokumente, da bi jih prevzela po koncu obdelave. Druga možnost je, da kurirska služba izvede njihovo dostavo na strankin naslov, toda ta storitev ni v sklopu osnovne cene za prevajanje in obdelavo dokumente, kar pomeni, da se mora tudi zaračunati ločeno oziroma posamezna stranka, ki se zanjo opredeli, je dolžna osebi, ki tudi dostavlja pošiljko, plačati navedeno nadomestilo, o njegovi pa se informira neposredno v kurirski službi.

Ker se pogosto dogaja, da ima stranka potrebo dobiti nujno prevajanje dokumentov iz finskega v ruski jezik oziroma profesionalni prevajalci in sodni tolmači morajo izvesti njegovo kompletno obdelavo v najkrajšem možnem roku, je omogočeno vsakomur, ki mu je prav takšna storitev potrebna, da najprej skenira dokumente in jih pošlje preko naše elektronske pošte. Toda posebej je pomembno poudariti, da je stranka tudi v tej situaciji dolžna na vpogled priložiti izvirnike, pri čemer se mora opredeliti za tisti način dostave, ki je v pri temmeru najhitrejši, da bi lahko v celoti spoštovali njeno zahtevo za nujnim prevajanjem.

Vsekakor moramo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v ruski jezik, informirati tudi o posebni vrsti overitve, za katere pa sodni tolmači in prevajalci v naši instituciji niso pooblaščeni. Obstajajo namreč dokumenti, na katere se ta mora postaviti, in da ne bi bilo pomote, je treba poudariti, da gre za tako imenovani Apostille ali žig, poznan pod imenom haški in ki mora biti postavljen na dokumente določene z zakonom, in to izključno v okviru državnih služb, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije. Treba je poudariti tudi to, da stranka mora najprej preveriti, ali za tisti dokument, za katerega ji je potrebna obdelava v navedeni jezični kombinaciji, mora biti izvedena ta vrsta overitve oziroma se pozanimati, kdaj se konkretni žig na ta dokument postavlja. Gre za to, da se Apostille žig najpogosteje postavlja potem, ko omenjeni strokovnjaki v naši poslovalnici končajo z njegovo obdelavo oziroma najprej se izvaja prevajanje dokumenta v navedeni jezični različici, potem pa se ta overja z žigom sodnega tolmača in stranka mora šele potem ta dokument odnesti v pristojne institucije, da bi se ta overil s haškim žigom. Prav tako je prisoten tudi postopek, ki predvideva, da se najprej postavlja ta žig, stranka pa nam po tem mora prinesti prinesti, ali dokument dostaviti na enega od opisanih načinov, da bi ga prevajalci najprej prevedli v konkretni jezični kombinaciji, pri čemer v pri temmeru postopek obdelave traja malo dalj časa, saj je treba prevesti in vsebino Haškega žiga in določenega dokumenta in ga potem predati sodnemu tolmaču, da izvede overitev. Predvideno je, da z zbiranjem teh informacij, vsaka stranka dobi možnost, da prihrani, tako čas kot tudi denarna sredstva in poleg tega ima tudi približen vpogled v trajanje samega postopka obdelave.

Prevajanje informativnih oddaj iz finskega v ruski jezik

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje radijskih in televizijskih informativnih oddaj iz finskega v ruski jezik, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi njihovo sinhronizacijo, pri čemer jim je omogočeno, da se odločijo tudi za storitev podnaslavljanja prevedenih oddaj te vrste. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo obdelujejo tudi zabavne kot tudi otroške in izobraževalne oddaje, ki bodo predvajane na televiziji, radijskih postajah ali spletu oziroma igrane in risane filme, zatem serije kot tudi animirane filme, reklamna sporočila, dokumentarne filme in vse ostale vrste video in zvočnih vsebin. Sama dejstvo, da stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo, popolnoma dovolj govori o visoki kakovosti storitev, ki jih omenjena institucija ponuja, saj vsi ti imajo možnost, da jih zelo hitro predstavijo tam, kjer želijo.

Poudarjamo tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani, da na zahtevo stranke izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v ruski jezik. Pravzaprav poleg spletnih strani prevajajo tudi spletne prodajalne kot tudi programe različne vrste in potem tudi spletne kataloge ter aplikacije in ostale spletne vsebine. Glede na to, da poznajo pravila, ki se tičejo njihove optimizacije za splet oziroma vedo, kako in kdaj je treba implementirati smernice SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da stranke dobijo tudi profesionalno optimizirane materiale. Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da jih iskalniki prepoznajo kot absolutno izvirne in da ti sčasoma visoko kotirajo v polju iskanja.

Stranke, ki organizirajo dogodek, na katerem sodelujejo izvorni govorci teh dveh jezikov, lahko angažirajo omenjene strokovnjake, da izvedejo tolmačenje v tej različici jezikov. Prevajalci in sodni tolmači pri tem poleg simultanega oziroma tako imenovanega šepetanega prav tako lahko izvedejo tudi konsekutivno tolmačenje iz finskega v ruski jezik, pri čemer moramo omeniti tudi to, da jim lahko pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Obveščamo vse stranke, ki jih navedena storitev zanimajo, da pred oblikovanje ponudbe oziroma sprejemanja odločitve, katera od navedenih storitev mora biti uporabljena za neki dogodek, od njih zahteva posredovanje vseh informacije, ki se na njegov tok nanašajo. Pri tem je predvideno, da naši strokovnjaki morajo biti seznanjeni s tem, kako dolgo naj bi konkretni dogodek trajal oziroma koliko ljudi bo v tem primeru prisotno in vsekakor moramo tudi vedeti, na katerem mestu bo ta potekal oziroma ponati značilnosti tega prostora, da bi lahko oblikovali ponudbo oziroma se odločili za tisto vrsto tolmačenja, za katero smo prepričani, da najbolj ustreza potrebam tega dogodka in njegovih udeležencev.

Prevajanje prometnega in vozniškega dovoljenja iz finskega v ruski jezik

Ker so tudi prevajalci in sodni tolmači zaposleni v naši instituciji, to pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz finskega v ruski jezik, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma storitev overitve z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. In prav zaradi te storitve se tudi zahteva, da stranke pri pošiljanju vsebin na obdelavo, na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente. Prav tako mora pridobiti tudi vse relevantne informacije, ki se nanašajo na nadoveritev oziroma so povezane s postavljanjem tako imenovanega Apostille (Haškega) žiga nanje, saj jim te storitve ne morejo zagotoviti naši strokovnjaki.

Poleg navedenih vrst dovoljenj lahko kompletno obdelajo tudi delovno kot tudi dovoljenje za prebivanje in potem tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in ostale osebne dokumente. Poleg tega na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje v navedeni različici jezikov in pri tem pristopajo tudi overitvi poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi), toda vsekakor jim omogočajo, da dobijo tudi kompletno obdelane pravne akte (sodne odločitve, licence, pogodbe, pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, certifikati, tožbe in ostali dokumenti, ki se tičejo prava ali sodstva).

Poudarjamo, da je v ponudbi storitev, za katere so profesionalni sodni tolmači in prevajalci specializirani, tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v ruski jezik, tako da stranke lahko dobijo obdelane, ne samo specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide, ampak tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki trenutno niso omenjeni in ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Vsekakor ti strokovnjaki izvajajo obdelavo tudi za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju, profesionalno pa obdelujejo tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet oziroma katerikoli dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja ali znanosti.

Treba je omeniti tudi to, da stranke lahko dobijo profesionalno izvedeno prevajanje iz finskega v ruski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pa se nanaša na profesionalno obdelavo potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o samskem stanu oziroma soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stanju računa v banki in ostalih vrst, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij.

Kompletna obdelava gradbenih projektov prav tako sodi med storitve, ki so na razpolago zainteresiranim strankam strankam, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vsak drug dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo oziroma vse tiste dokumente, ki so v sestavi razpisne in tehnične dokumentacije, kot so na primer deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številni drugi.

Prevajanje PR člankov iz finskega v ruski jezik

Preden omenimo, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje PR člankov iz finskega v ruski jezik, moramo poudariti, da gre za posebno vrsto marketinških materialov, saj gre pravzaprav za vsebine, skozi katere se reklamirajo različne storitve ali pa izdelki. Vsebine so posebne zaradi sporočila, ki ga nosijo za potencialne stranke in ki je od njih precej skrito. Najprej je iz tega razloga posebej pomembno, da strokovnjaki, ki so angažirani za njihovo obdelavo, vsekakor pozornost usmerijo prav na ta detalj. Ti strokovnjaki, če to zahtevajo stranke, lahko profesionalno obdelajo tudi katerokoli drugo vrsto reklamnih vsebin, tukaj mislimo predvsem na različne vrste plakatov, zatem na reklamne zloženke ali vizitke ter na brošure, kataloge, reklamne letake in ostale materiale, katerih je to osnovni namen.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz finskega v ruski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa poleg tistih, ki veljajo za poljudne in bodo na razpolago širšemu krogu bralcev, v isti različici jezikov profesionalno obdelujejo tudi strokovna besedila oziroma tista, ki so v osnovi namenjena ožjemu krogu strokovnih oseb za nekatera področja. Predvideno je, da odgovorijo na zahtevo stranke, ki ji je potrebno prevajanje besedil s področij ekonomije, psihologije in bančništva oziroma sociologije, prava in financ ter filozofije, prav tako pa na zahtevo prevajajo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področjem, tako menedžmenta, ekologije ter varstva okolja, farmacije in znanosti kot tudi tista, ki se nanašajo na področja gradbene industrije, turizma in marketinga pa tudi izobraževanja in številnih drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v ruski jezik in poleg tega po potrebi v tej različici jezikov prevajajo tudi različna književna dela, tako tista, ki so povezana s poezijo kot tudi vsa tista, ki sodijo me prozna dela književnosti. Če je to postavljena kot zahteva stranke, prav tako prevajajo tudi ilustrirane oziroma strokovne in otroške revije pa tudi časopisne članke.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi storitev profesionalne korekture in lekture in dolžni smo poudariti, da tudi njo na zahtevo strank izvedejo izkušeni lektorji in korektorji.

Cena prevajanja iz finskega v ruski jezik

  • Iz finskega v ruski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!